Assessing the quality of banking services based on fuzzy logic method

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The study analyzed the existing mathematical methods and models for assessing the quality of banking services. It is determined that they have the following disadvantages: consumers evaluate services in the form of the score, which is a complex process for them and characterized by subjectivism; the weights of the criteria of quality are not considered. Therefore, it is decided to carry out an expert survey, where the criteria are qualitative assessments. Further, by using the fuzzy inference system, a vector of quantitative estimates is formed. In addition, a method for calculating criteria weights was proposed, on the basis of which a general assessment of the quality of banking services can be obtained. As a result of applying this method, the bank receives a quantitative assessment of the quality of the provided services. This assessment will make it possible to identify the strengths and weaknesses of the bank and, based on the results obtained, to develop a strategy for improving the quality of services in the bank. У статті проведено аналіз існуючих математичних методів і моделей оцінювання якості банківських послуг. Визначено, що наявні методи мають ряд недоліків, зокрема: клієнти банку оцінюють послуги у вигляді конкретного балу, що вносить значну частку суб’єктивізму; запропоновані методи не враховують вагомості різних критеріїв якості в загальній оцінці. В результаті у статті вирішено проводити експертне оцінювання на основі якісних характеристик. На їх основі з використанням апарату нечіткого логічного виведення утворюється вектор кількісних оцінок і здійснюється розрахунок вагових коефіцієнтів критеріїв якості. У результаті застосування даного методу банк отримує кількісну оцінку якості пропонованих послуг. Таке оцінювання дозволить банку визначити сильні та слабкі сторони та на їх основі розробити стратегію покращення якості послуг банку. В статье проведен анализ существующих математических методов и моделей оценки качества банковских услуг. Выявлено, что данные методы имеют ряд недостатков, в частности: клиенты банка оценивают услуги в виде конкретного балла, что вносит в расчеты значительную долю субъективизма; предложенные методы не учитывают значимости различных критериев качества в общей оценке. В результате в статье решено проводить экспертное оценивание с учетом качественных характеристик. На их основе с использованием аппарата нечеткого логического вывода формируется вектор количественных оценок и осуществляется расчет весовых коэффициентов критериев качества. В результате применения данного метода банк получает количественную оценку качества предлагаемых услуг. Такая оценка позволит банку определить сильные и слабые стороны и, на их основе разработать стратегию улучшения качества услуг банка.
Description
Keywords
bank, banking services, quality of services, expert survey, fuzzy sets, fuzzy inference system, банк, банківські послуги, якість послуг, експертне опитування, нечіткі множини, система нечіткого логічного виведення, банк, банковские услуги, качество услуг, экспертное оценивание, нечеткие множества, система нечеткого логического вывода
Citation
Syniavska O. Assessing the quality of banking services based on fuzzy logic method / Olga Syniavska, Viktor Oliinyk // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 7. – С. 188–202.
Collections