Оцінка туристичної привабливості регіону при впровадженні державно-приватного партнерства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Для забезпечення ефективного розвитку туристичної галузі України необхідно залучення нових інвестицій. Для цього необхідно проводити оцінку туристичної привабливості регіону. В даний час не існує єдиної методики для оцінювання туристичної привабливості території. Тому дана проблема залишається актуальною. Нами запропоновано один з методів вирішення цієї проблеми, а саме за допомогою метода Дельфі.
To ensure the effective development of tourism industry in Ukraine need to attract new investment. This requires evaluate tourist attractiveness of the region. Currently there is no single methodology for assessing tourist attractiveness. Therefore this problem remains very topical. It can be solved using the Delphi method proposed below.
Для обеспечения эффективного развития туристической отрасли Украины необходимо привлечение новых инвестиций. Для этого необходимо проводить оценку туристической привлекательности региона. В настоящее время не существует единой методики для оценки туристической привлекательности территории. Поэтому данная проблема остается весьма актуальной. Нами предложен один из методов решения данной проблемы, а именно при помощи метода Дельфи.
Description
Keywords
Citation
Кошарний В. Оцінка туристичної привабливості регіону при впровадженні державно-приватного партнерства / В. Кошарний // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 200–202.
Collections