Ризики сталого розвитку сучасного аграрного виробництва в умовах цифровізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито авторське визначення поняття сталий розвиток агарного виробництва» як здатності суб’єктів господарювання безперервно та динамічно підтримувати раціональну пропорційність між чинниками відтворення та необхідні темпи його розвитку в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з метою постійного задоволення потреб населення у продуктах харчування і товарах народного споживання, що виробляються з сільськогосподарської сировини як у теперішньому часі, так і в майбутньому, враховуючи при цьому відповідальність щодо створення необхідних соціальних умов і попередження забруд- нення навколишнього середовища. Метою статті є дослідження та аналіз впливу можливих ризиків на стан аграрного виробництва за умов сталого розвитку. Однією з гіпотез дослідження є обґрунтування необхідності досягнення сталості діяльності окремих галузей господарства та всієї країни в цілому. В межах дослідження передбачається в якості інструменту забезпечення сталості соціально-економічного розвитку агровиробничої сфери впровадження цифрових платформ та визначення ризиків пов’язаних з її впровадженням. Враховуючи експортоорієнтованість та одночасну залежність від імпорту економіки України, її трансформація має проходити в межах глобальних економіко-технологічних трендів, які зараз пов’язані з цифровізацією економіки. Акцентовано, що цифровізація має сприяти розвитку інфраструктури, підвищенню ефективності сільського господарства, створенню нових робочих місць, скороченню цифрової нерівність між сільськими та міським територіями та забезпечувати призупинення міграційних процесів з сільської місцевості до міст. Обґрунтовано основні загрози пов’язані з цифровізацією такі як: кібербезпека; захист даних; монополізація економічної влади; загострення соціальних проблем; загострення конкуренції між цифровими бізнес-екосистемами; неузгодженість нормативної бази та сучасних цифрових технологій; відставання освіти та професійних навичок від цифрових реалій. The article describes the author’s definition of the conceptsustainable development of agrarian production «is the ability of economic entities to continuously and dynamically maintain a rational proportionality between the factors of reproduction and the necessary pace of its development in conditions of uncertainty and variability of the environment in order to continuously meet the needs of the population in food products and consumer goods produced from agricultural raw materials in the present time, and in the future, while taking into account the responsibility for creating the necessary social conditions and prevention of environmental pollution. The aim of the article is to study and analyze possible risks influence on agrarian production situation within sustainable development conditions. One of the hypotheses of the study is grounding the necessity to reach activity sustainability of particular industries and the country as a whole. Within the study, implementation of digital platforms and defining risks linked to its implementation are seen as a tool for providing sustainability of social-economic development of the agrarian sphere. Taking into consideration exportoriented economy of Ukraine and its dependence from import at the same time, its transformation must be done within global economic and technological trends which are currently connected to economy digitalization. The accent is that digitalization should promote the development of infrastructure, increase the efficiency of agriculture, create new jobs, reduce the digital divide between rural and urban areas, and ensure the suspension of migration from rural to urban areas. Substantiated the main threats associated with digitalisation are the following: cyber security; data protection; monopolization of economic power; aggravation of social problems; intensification of competition between digital business ecosystems; inconsistency of normative base and modern digital technologies; lag of education and professional skills from digital realities.
Description
Keywords
сталий розвиток, аграрне виробництво, цифровізація, ризики, кібербезпека, sustainable development, agrarian production, digitalization, risks, cybersecurity
Citation
Ярмоленко Ю. О. Ризики сталого розвитку сучасного аграрного виробництва в умовах цифровізації / Ярмоленко Юлія О. // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 19. – С. 246–252.