Випуск № 1 (18)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Регіональні виміри міжнародного науково-технічного співробітництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-18) Черницька, Тетяна Володимирівна
  У статті досліджено феномен міжнародного науково-технічного співробітництва в межах окремих регіонів, передумови та фактори його формування. Проаналізовано еволюцію, основні сутнісні риси, моделі та тенденції розвитку локальних інноваційних об’єднань, їх участь у міжнародному науково-технічному співробітництві. Запропоновано пріоритети формування якісного механізму вдосконалення даної форми співробітництва в Україні та створення необхідних передумов для його розширення з європейськими організаційними структурами, котрі діють у сфері інновацій (технопарки, технологічні кластери, інноваційні центри тощо).
 • Item
  Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-05) Ткаленко, Світлана Іванівна
  У даній роботі розглянуто вплив глобалізації та глобальних інтеграційних процесів на формування фінансового сектора, що характеризується збільшенням фінансових потоків, де провідну роль відіграють ТНК і ТНБ. Вивчення глобалізації присвячено вже безліч наукових праць, різних випусків авторитетних міжнародних академічних журналів, де описується процес як незворотний,об’єктивний, де показані переваги і недоліки глобалізації тощо. У ХХІ столітті про глобалізацію говорять всі – від президентів, прем’єр-міністрів, парламентаріїв, які не можуть вирішувати проблеми будь-якого рівня без урахування цього феномену світового розвитку, до пересічних громадян країни. Сьогодні, вже очевидно, що глобалізація перетворилася в основну тенденцію сучасного світового розвитку, і саме тому для кожної країни актуальними стають проблеми забезпечення її безпечного розвитку. у статті ми розкриваємо основну складову економічної безпеки – фінансову (на прикладі України). Отже, ми досліджуємо тенденцію світового розвитку у контексті забезпечення безпеки країни в умовах глобалізації фінансових потоків та існування глобальних інтеграційних процесів.
 • Item
  Україна між ЄС та ЄЕП в умовах глобальної нестабільності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-22) Радзієвська, Світлана Олександрівна
  У статті розглянуто функціонування і розвиток Європейського Союзу (ЄС) і Єдиного економічного простору (ЄЕП) в умовах глобальної нестабільності та обґрунтована рівна значущість в сучасних умовах інтеграції України з цими регіональними об’єднаннями. В основу такого висновку покладено сучасний стан торговельно-економічних відносин України з країнами цих інтеграційних об’єднань та ймовірність: 1) утримання ЄС від прийому нових членів до покращання структури ЄС або прийняття нових членів при одночасній зміні механізму взаємодії всередині ЄС і встановленні більш жорстких критеріїв прийняття нових членів об’єднання.; 2) змін умов торгівлі України з країнами-членами ЄЕП у зв’язку з його трансформацією у Євразійський Економічний Союз (ЄЕС).
 • Item
  Трансформація вимог формування нового економічного порядку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-14) Молчанова, Еллана Юріївна
  Стаття присвячена дослідженню формування нового економічного порядку. Проаналізовані основні етапи його формування. Сформульовані вимоги до формування нового економічного порядку. Виокремленні певні особливості та зміні у формуванні економічних вимог до основних суб’єктів економічних відносин на різних етапах розвитку світового господарства. Досліджені особливості формування сучасного етапу нового економічного порядку. Виокремленні основні напрямки реформування світового господарства та формування концепції нового економічного порядку. Проаналізований сучасний інформаційний розвиток на зміну парадигми у формуванні економічних взаємовідносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, зокрема, різноманітні концептуальні форми.
 • Item
  Реалізація глобальних цілей США: континентально-інтеграційний контекст
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-12) Столярчук, Ярослава Михайлівна; Свєтлов, Андрій Анатолійович
  У статті оцінено ефективність діючих механізмів реалізації національних інтересів США на глобальному рівні за умов загострення міжнародної конкуренції та формування нових центрів світового економічного суперництва. На основі компаративного аналізу важелів забезпечення глобального конкурентного лідерства США обґрунтовано, що найвищу результативність демонструють нині інтеграційні стратегії цієї держави в Латинській Америці, зорієнтовані на забезпечення максимальної реалізації економічних інтересів американських ТНК у даному регіоні. Доведено, що наявність глибоких асиметрій соціально-економічного розвитку країн Північної та Латинської Америки об’єктивно вимагає реалізації ефективних інституційних механізмів нівелювання негативних ефектів, породжених процесами торговельно-інвестиційної лібералізації.
 • Item
  Методологічний дискурс міжнародної економічної політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-01) Філіпенко, Антон
  Стаття присвячена аналізу методологічного дискурсу міжнародної економічної політики (МЕП), який розглядається, з одного боку, в контексті структурних рівнів – з іншого, під кутом зору міжнародної (глобальної) політичної економії. Зокрема, з’ясовуються особливості застосування філософської, загальнонаукової, конкретнонаукової та прикладної методології в дослідженні світогосподарських проблем, у формуванні принципів, форм, механізмів та інструментів міжнародної економічної політики. Філософська методологія викорис- товується при визначенні предметної онтології МЕП, її гносеологічні виміри пов’язуються з основними типами наукової раціональності, епістемологічний устрій безпосередньо спирається на міжнародну (глобальну) політичну економію. У міжнародній політичній економії відображається весь спектр взаємовідносин, що функціонують у світовому господарстві між країнами, регіонами, фізичними і юридичними особами в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання ма- теріальних благ і послуг. Існування кількох провідних наукових шкіл дозволяє з різних боків висвітлити складну методологічну структуру МЕП. Водночас жодна з концепцій не набула поки що парадигмального статусу в міжнародній політич- ній економії.