Випуск № 1-2 (12-13)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Макроекономічні ефекти відхилень реального обмінного курсу від рівноважного рівня в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Шевчук, Віктор Олексійович
  За допомогою оцінок VAR і 2SLS в статті досліджено вплив відхилень RER від рівноважного значення, одержаного за допомогою фільтра Ходріка—Прескотта. Автором доведено, що занижений RER погіршує динаміку ВВП і прискорює інфляцію, водночас обмежуючи попит на експорт та імпорт. Здобуті результати свідчать на користь підвищення обмінного курсу гривні як засобу прискорення динаміки економічного зростання в низькоінфляційному середовищі. Можливе погіршення сальдо торговельного балансу доречно нейтралізувати за допомогою нецінових чинників на зразок скорочення дефіциту бюджету та обмеження пропозиції грошової маси.
 • Item
  Культурний код формування вертикалей успішності етнічних груп США
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна
  У статті окреслені перспективи глобального економічного розвитку. Побудована еволюційна модель теоретичних досліджень феномену «культури» в контексті універсального, системного та ціннісного підходів. Подана стисла характеристика моделі культурної асиміляції «плавильного тигля». Визначені індикатори вертикальної успішності етнічних груп США та проведена їх оцінка. На основі авторської методики подана оцінка порівняльної значимості гетерогенних культурних кодів материнського (імміграційного) і приймаючого середовища США, яка дала можливість визначити фактори, що забезпечують економічний успіх етнічних груп Америки. Результати дослідження аргументують зміну традиційного вектора типології культур і підтверджують існування прогресивних культурних кодів.
 • Item
  Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Мікула, Надія Анатоліївна; Дацко, Олеся Ігорівна
  Окреслено перспективи використання культурних ресурсів для підвищення конкурентоспроможності регіонів. Охарактеризовано сучасний стан, проаналізовано державну та регіональну політику стимулювання, проблеми розвитку народних художніх промислів в Україні. Деталізовано діючі та перспективні вітчизняні та міжнародні проекти формування кластерів на базі осередків народних ремесел. Визначено важливість і пріоритетні напрями актуалізації потенціалу художніх промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону.
 • Item
  Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Ладуба, Тетяна Юріївна
  У статті досліджено стратегії, моделі і форми інтернаціоналізації автомобільної промисловості в умовах розвитку інтеграційних процесів та зростання рівня відкритості національних економік. Автором визначено фактори та обґрунтовано критерії ефективної реалізації стратегій інтернаціоналізації автомобільних компаній США, Японії, ЄС та Китаю.
 • Item
  Оцінка інвестиційних проектів на прикладах газової і нафтової галузей промисловості України та Росії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Дзебих, Ірина Борисівна
  У цій статті розглядається оцінка інвестиційних проектів з використанням характерних прикладів, узятих з газової й нафтової галузей промисловостей, які є надзвичайно важливими для економіки України і Росії. Ці галузі промисловості характеризуються недостатньою визначеністю і складністю, унаслідок чого фінансовий аналіз цих галузей в Україні і Росії є необхідним, особливо якщо він здійснюється для оцінки інвестиційних проектів. У бюджетному плануванні довгострокових інвестицій компанії фінансовий аналіз здійснюється для того, щоб визначити інвестиційні можливості, цінність яких для компанії більша, ніж кошти, необхідні для забезпечення таких можливостей. Кілька методів, які пропонуються, можуть допомагати спеціалістам-аналітикам приймати правильні рішення щодо інвестицій.
 • Item
  Економічні мережі як ефективні механізми координації інноваційної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-25) Баль-Вожняк, Тереза
  Виявляючи найбільш сприятливі умови для інноваційної діяльності, автор наводить у статті результати досліджень в контексті координації інноваційної діяльності. Застосування мереж для аналізу та дискусій з координації інноваційних дій корелюється з розвитком кластерів. Отже, кластер розглядається як зразок структури координації економічної мережі. Автор статті ставить за мету показати мережі як координаційні структури, що відкривають перспективи примноження цінностей завдяки функціонуванню логіки об’єднання індивідуальних вигід із вигодами учасників всієї мережі. Теоретичними засадами для будь-яких міркувань є теорія трансакційних витрат, розроблена у рамках нової інституційної економіки. За умов розвитку ІКТ революції поведінка підприємців у межах схем, породжених класичною економікою, змінюється. Застосування застарілих схем підприємцями означало б позбавлення численних корисних факторів, можливих завдяки мережі, яка набуває особливого значення в сфері інноваційної діяльності.
 • Item
  Регіональна торговельно-економічна інтеграція України та ЄС: стан, проблеми і перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Гончарук, Андрій Іванович; Усенко, Ольга Олександрівна
  У контексті стратегічного євроінтеграційного вибору України у статті представлено концептуалізацію ідеї поглибленої інтеграції: розкрито її сутність та виокремлено основні структурні елементи. Комплексна оцінка передумов укладання нової угоди з ЄС та результатів двосторонньої взаємодії на засадах співпраці вказує на необхідність формулювання середньотермінової стратегії євроінтеграційної політики України поза межами Спільноти з вимогою компліментарності відповідних заходів зовнішньої та внутрішньоекономічної політики. У статті наведено загальний формат української інтеграційної моделі та представлено рекомендації до окремих блоків сучасного переговорного процесу.
 • Item
  Стабілізаційна політика як механізм забезпечення соціально-економічного згуртування: висновки з досвіду антикризового регулювання Польщі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Вожняк, Міхал Габрієль
  Автор статті розглянув дію кризових факторів на економіки Польщі та України в період впровадження економічної політики 2008—2010 рр. Представлені наукові висновки свідчать про те, що навіть за умов кризи різнопланові економічні політики мають відповідати вимогам інтегрованого розвитку. Ґрунтуючись на міжнародному досвіді, автор доводить, що альтернативна антикризова політика, яка не підриває вихідних умов довгострокового розвитку, а слугує зміцненню соціально-економічного об’єднання, є логічною. Така політика потребує дотримання принципу об’єктивного розподілу коштів, спрямованих на подолання кризових явищ, принципу справедливості у ставленні до різних поколінь громадян і дотримання принципу субсидіарності, узгоджених дій у використанні коротко- і довгострокових інструментів, спрямованих на ліквідацію загроз ефективному розвитку, активної злагодженої макро- та мікроекономічної антикризової політики, що відповідатиме доктринам стабільних державних фінансів, забезпечення оптимальних, для інтегрованого розвитку співвідносин між витратами домогосподарств і приватного сектору та державними витратами, об’єднання всіх соціальних груп довкола впроваджуваних антикризових політик, так само, як і на шляху загроз комплексному розвитку.
 • Item
  Формуванні інтеграційних пріоритетів арабських країн Близького Сходу в умовах трансформації глобального світоустрою
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Орєхова, Т.; Аль Макаріх Фарид
  Статтю присвячено дослідженню процесу активізації міжнародної інтеграційної взаємодії арабських країн Близького Сходу в умовах сучасних трансформацій, які відбуваються у глобальному світоустрої. У статті подана авторська дефініція «інтеграційна зрілість», її характерні ознаки; зроблено висновок щодо рівня інтеграційної зрілості арабських країн Близького Сходу; встановлено місце арабських країн як гравців процесу формування глобальної економічної системи. На основі проведеного кластерного аналізу узагальнено думку щодо реструктуризації підходів у формуванні інтеграційної стратегії країн Близького Сходу.
 • Item
  Сучасні коаліції та угруповання СОТ у формуванні глобальної торгової політики
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Циганкова, Тетяна Михайлівна; Солодковська, Ганна Володимирівна
  Розкрито сутність понять «коаліція» і «неформальне угруповання» у межах міжнародних економічних організацій, здійснено їх порівняльну характеристику і класифіковано коаліції залежно від кола охоплюваних напрямів діяльності, належності до регіональних інтеграційних угруповань, подібності рівня розвитку країн і типу структури об’єднання. Прослідковано еволюцію коаліційного руху в межах Світової організації торгівлі, досліджено сучасний механізм впливу коаліцій і неформальних угруповань на процеси формування глобальної торгової політики, з її визначенням. Сформульовано позитивні аспекти участі України у коаліціях і угрупованнях СОТ та охарактеризовано потенційні для взаємодії групи.
 • Item
  Глобальна модифікація конкурентних механізмів ринку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Лук’яненко, Дмитро Григорович; Тітова, Олена Сергіївна
  У статті досліджуються феномен глобальної економіки, передумови і фактори її становлення. Показано, що механізми глобального ринку трансформують традиційну суб’єктну диспозицію, форми і методи конкуренції. Виявлено корпоративні, країнові, метарегіональні і міжцивілізаційні особливості глобальної конкуренції. Розглянуто сутнісні ознаки сучасної фінансової кризи та оцінено її вплив на середовище і стратегії конкурентоспроможного розвитку.