Випуск № 1-2 (16-17)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Аналіз взаємозвязку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-28) Субочев, Олексій Валерійович
  У статті автором висвітлено взаємозв’язок між інвестиціями і економічним зростанням. Побудовано економіко-математичну модель залежності ВВП і інвестицій в основний капітал. Розраховано баланс інвестиційних коштів для економіки України.
 • Item
  Особливості розвитку сучасної структури світового фінансового ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-19) Паценко, Олег Юрійович; Молчанова, Еллана Юріївна
  У статті проаналізовано різні підходи до визначення світового фінансового ринку. Досліджено основні критеріальні підходи до структуризації сучасного світового фінансового ринку. Запропоновано власну модель структури світового фінансового ринку. Виявлено сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку в розрізі його географічної, функціональної, валютної та інституційної структури.
 • Item
  Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18) Бал-Вожняк, Тереза
  У статті на прикладі Польщі наведено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу до інноваційності. Презентований діагноз щодо Польщі можна використовувати, щоб охарактеризувати висновки в частині дій, спрямованих на усунення обмежень стосовно бар’єрів про-інноваційної організаційної поведінки, також присутніх в Україні.
 • Item
  Перспективи трансформації сучасної моделі світового фармацевтичного ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-14) Солодковський, Юрій Мечиславович; Довженко, Ольга
  У даній статті ґрунтовно проаналізовано сучасний стан світового фармацевтичного ринку, визначено ключові фактори його розвитку та окреслені перспективні напрями трансформації діючої бізнес-моделі компаній-лідерів. Досліджено прогностичні дані щодо розвитку ринку до 2015 року. Виявлено глобальні, ринкові, технологічні та організаційні чинники трансформації сучасної моделі світового фармацевтичного ринку.
 • Item
  Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-19) Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна
  У статті розглянуто актуальні проблеми розробки корпоративних стратегій компаній. Запропоновано класифікацію стратегій корпорацій з визначенням способів реалізації корпоративної стратегії. Проаналізовано сучасні світові тенденції розробки глобальних корпоративних стратегій, які реалізуються переважно шляхом злиттів і поглинань.
 • Item
  «Moral hazard» зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-27) Луцишин, Зоряна; Цвігун, Тарас
  У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції «moral hazard».
 • Item
  Стратегія і тактика міжнародних злиттів і поглинань
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-28) Сіденко, Світлана; Кір’яков, Денис
  У статті розглянуто сучасні питання стратегії і тактики міжнародних злиттів і поглинань. Показано циклічні хвилі злиттів і поглинань протягом останнього століття та їх мотивацію. Проаналізовано п’ять стратегій, яких дотримуються міжнародні компанії, ініціюючи укладання подібних угод, та виклики, що супроводжують їх реалізацію. На прикладі зразкового покупця — корпорації — досліджено сучасні інструменти стратегічного і тактичного управління процесом міжнародних злиттів і поглинань.
 • Item
  Нові підходи до аналізу взаємного впливу соціальної нерівності, людського капіталу та економічного зростання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18) Вожняк, Міхал Габрієль
  У цій статті представлено висновки щодо емпіричних досліджень теорії ендогенного зростання. Вони стосуються взаємозв’язків між синтетичними засобами економічного розвитку, людським капіталом і соціальною нерівністю. На основі критичного аналізу результатів було запропоновано нову процедуру досліджень цього зв’язку. Він ґрунтується на розукрупненні нерівності на групи розладнаних та активізованих. На основі результатів власного дослідження, яке використало нову процедуру, було обґрунтовано необхідність пошуку нових засобів вимірювання нерівностей, які посилюють економічне зростання та ефективність, а також нерівностей, які уповільнюють економічне зростання. Також було наголошено на необхідності перебудови статистичних даних для вимірювання соціальної нерівності.
 • Item
  Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-03) Циганкова, Тетяна Михайлівна; Євдоченко, Олена Олександрівна; Шелестович, Наталія Сергіївна
  Досліджено маркетингові стратегії міжнародних компаній в умовах турбулентності глобального середовища та запропоновано їх типізацію за критерієм успішності для компаній, що працюють на міжнародних ринках промислових та споживчих товарів, а також послуг.