Випуск № 1-2 (8-9)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  International Economic Policy
  (State Higher Educational Institution "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", 2008-08-28) Lukyanenko, Dmytro
 • Item
  Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28) Мельник, Тетяна Миколаївна; Melnyk, Tetyana
  У статті на основі узагальнення результатів дослідження, висвітлених у фахових виданнях, розглянуто поняття експортного потенціалу як вагомого чинника впливу на економічне зростання, інтеграцію країни у світове господарство. Обґрунтовано концепцію взаємозв’язку експортного потенціалу країни з національною конкурентоспроможністю завдяки дії сукупності чинників. Запропоновано показники, які комплексно характеризують експортний потенціал на рівні фірми, окремої галузі, країни в цілому. На основі проведеного аналізу структури, динаміки та ефективності українського експорту виявлено основні проблеми експортного потенціалу України та обґрунтовано пропозиції щодо вирішення на найближчу перспективу.
 • Item
  Особливості поведінки споживачів у нових ринкових економіках
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28) Лилик, Ірина Вікторівна; Lylyk, Iryna
  Незважаючи на інтуїтивне чи свідоме розуміння необхідності орієнтуватися на потреби клієнтів, філософію маркетингу зовсім не однаково застосовували на практиці підприємства нових ринкових країн, до яких вже традиційно відносять держави Балтії (Латвія, Литва, Естонія), Польщу, Чехію, Угорщину, Румунію, Болгарію, Україну, Росію, республіки колишньої Югославії (Словенія, Хорватія, Сербія, Чорногорія та ін.) тощо. У даній статті, спираючись на обробку вторинної інформації або результатів порівняльних досліджень, проведених дослідницькими компаніями та фаховими об’єднаннями, узагальнено фактори, що впливають на особливості поведінки споживачів в означених країнах та особливості впровадження маркетингових технологій.
 • Item
  Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах динамізації конкурентного середовища
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28) Олефір, Анна Олександрівна; Olefir, Anna; Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav
  У статті проаналізовано теоретичні основи визначення терміна «послуга», розглянуто її основні характеристики, ключові риси міжнародної торгівлі послугами та її відмінності від торгівлі товарами, визначено сучасні тенденції розвитку цієї форми міжнародної торгівлі за основними видами послуг (транспортними, туристичними, іншими комерційними).
 • Item
  Моравія та Сілезія крізь призму безробіття
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28) Пеллесова, Павліна; Pellesova, Pavlina
  У статті проаналізовано проблеми, пов’язані з безробіттям у реґіонах Моравії та Сілезії в Чехії. Проаналізовано проблеми за допомогою вікової та освітньої структур населення, тобто структуру сектора. Результати аналізу свідчать про те, що така структура, так само як і структура населення реґіонів, демонструють такі ж тенденції, як і Чехія в цілому. За освітою структура населення регіонів відображає попередню орієнтацію краю у вугільній та видобувній галузі і тому має низку проблем, пов’язаних зі структурним безробіттям унаслідок реструктуризації реґіонів. Рівень безробіття в реґіонах перевищує середній рівень по країні, в окремих сферах — навіть удвічі. Крім того, аналіз виявив, що рівень зарплати в реґіонах порівняно з Чехією в цілому є однаковим в окремих галузях, але з’являються розбіжності. Розв’язанням цієї проблеми може стати зростання інтересу зарубіжних інвесторів до реґіонів, а саме у промисловості.
 • Item
  Соціокультурна динаміка в процесі глобальних трансформацій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28) Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana
  У статті досліджено соціокультурний компонент глобалізації. Проведено теоретичний аналіз сучасних соціокультурних трансформацій та оцінено їх вплив на світогосподарську динаміку в межах новітньої парадигми глобалізації. Поглиблено аналіз особливостей соціокультурного процесу з наголосом на майбутній позитивній альтернативності цивілізаційного розвитку.
 • Item
  Новітні тенденції міжнародної монополізації капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28) Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava
  У статті розкрито характер та особливості міжнародної монополізації виробництва і капіталу на різних етапах розвитку капіталістичної ринкової системи. На основі дослідження новітніх тенденцій міжнародної монополізації капіталу обґрунтовано її глобальний характер, що проявляється в охопленні нею практично всіх країн світу та всіх фаз суспільного відтворення на галузевому та територіально-реґіональному рівнях. Доведено суперечливість впливу глобальних корпорацій на параметри світової економічної рівноваги, багатовимірний прояв якого виявляється у поглибленні асиметрії соціально-економічного розвитку країн та реґіонів світу.
 • Item
  Асиметрія та парадокс фінансової глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28) Луцишин, Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana
  У статті досліджено специфіку та особливості фінансової глобалізації, парадокс, який при цьому спостерігається, і посилення на тлі фінансової конвергенції, і глобалізації асиметрії розвитку світового господарства.
 • Item
  Формування інституційних передумов системи глобального управління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28) Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatolii; Гайдай, Юлія Вікторівна; Haidai, Yuliia
  У статті розкрито теоретичні підходи до трактування сутності категорії «глобальне управління», проаналізовано основні функції системи глобального управління та ймовірна її багатоваріантність, що розроблені Комісією з глобального управління, а також сценарії глобального розвитку, запропоновані Лісабонською групою; досліджено основні види інституційної взаємодії між гетерогенними суб’єктами глобальної інституційної системи на основі ідей німецької та американської наукових шкіл; запропоновано авторське бачення контурів теоретичної моделі інституціоналізації глобального економічного розвитку і його ключових акторів.
 • Item
  Стратегії глобального управління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28) Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmytro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич
  Розкрито суперечливу природу глобалізаційного процесу, в контексті чого відзначено, що державні і недержавні економічні, політичні, соціальні, ієрархічні структури досягають межі ефективності та вичерпують потенціал розвитку, поступаючись таким новим типам структуроутворення, як кластерні, метакорпораційній, особливо сітьові структури, що кардинально змінює суб’єктну диспозицію; визначено варіативний тренд перспективної реінституціоналізації глобальної економіки та охарактеризовано можливі підсценарії їх розвитку: уніполярного (проекція норм і принципів економічної поведінки групи країн-лідерів на решту світової спільноти), бі/триполярного (наявність кількох управлінських полюсів, рішення яких приймаються на консенсусних засадах) та поліполярного (багатосторонність співробітництва з урахуванням інтересів країн-мінорітаріїв та невеликих етнічних та цивілізаційних спільнот).