Випуск № 38

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Калькулювання собівартості продукції м’ясо-жирового виробництва у м’ясокомбінатах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кушнір, В. О.; Kushnir, V. O.
  Метою дослідження є визначення особливостей калькулювання собівартості продукції м’ясо-жирового виробництва та вдосконалення її методики з метою підвищення правильності визначення виробничих витрат та вартості продукції. Встановлено, що працюючі малі, середні та великі м’ясокомбінати обліковують прямі витрати м’ясо-жирового виробництва (вартість сировини) на окремих групах аналітичних рахунків за видами тварин, а всі непрямі виробничі витрати — на одному аналітичному рахунку, які в кінці місяця розподіляються між видами забитих тварин. Досліджено, що для контролю витрат та лімітування технологічних операцій лише великі м’ясокомбінати здійснюють бюджетування своєї діяльності. Запропонована методика калькулювання продукції м’ясо-жирового виробництва за окремими структурними виробничими одиницями. Пропонуються бази розподілу витрат для кожного виробничого підрозділу окремо залежно від їх специфіки діяльності.
 • Item
  Трансфертне ціноутворення в оподаткуванні податком на прибуток підприємств агробізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, S. I.; Ковач, Светлана Ивановна
  У статті з’ясовано, що в Україні система нормативно-правового регулювання трансфертного ціноутворення формуються значною мірою під впливом Організації економічного співробітництва та розвитку і є такою, що постійно вдосконалюється й розвивається. Згідно чинного вітчизняного законодавства сільсько-господарські підприємства можуть перебувати як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній. Господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, що здійснюються ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими відповідно до статті 39 Податкового кодексу України, оскільки він звільняється від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств. Вказані операції можуть бути предметом трансфертно-цінового регулювання для підприємств агробізнесу лише за умови перебування їх на загальній системі оподаткування і відповідності встановленим законодавством критеріям для контрольованих операцій.
 • Item
  Обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень у сфері аграрного виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кругла, Марина Миколаївна; Kruhla, M. N.
  У статті розглянуто значення та завдання обліково-аналітичних інструментів у формуванні інформаційного забезпечення системи управління підприємства. Змістом управління є по стійне прийняття управлінських рішень, спрямованих на розв’язання конкретних завдань і досягнення цілей підприємства. Прийняття управлінського рішення передбачає вибір одного варіанту дій серед можливих альтернатив. Для цього необхідне належне інформаційне обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень.
 • Item
  Методичні підходи до оцінки земельних ресурсів в обліку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Юрченко, Т. В.; Yurchenko, T.
  Досліджено основні види оцінки земельних ресурсів залежно від мети та методів її проведення. Здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регламентують порядок проведення оцінки земельних ресурсів. З’ясовано, що вартість, за якою земельні ресурси відображаються обліку залежить від способу набуття їх у власність та/або користування, а також від мети їх використання. Встановлено, що в бухгалтерському обліку для оцінки земельних ресурсів використовуються такі види вартостей, як: первісна (історична (фактична) собівартість або справедлива вартість) та переоцінена.
 • Item
  Напрямки підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Сас, Олександр Олександрович; Sas, O. O.; Сас, Александр Александрович
  У роботі досліджено актуальні проблеми підвищення ефективності діяльності агарних підприємств. Визначено найважливішими напрямками: підвищення ефективності використання ресурсів; підвищення рівня ефективності використання організаційно-економічних можливостей господарства, як умовно не виробничих проблем; підвищення ефективності управління. Використання підходів підвищення ефективності має бути системним та результативним, що значною мірою залежить від вищої ланки менеджменту аграрного підприємства.
 • Item
  Застосування інтерактивних методів у навчальному процесі на основі зв'язку науки та бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Білич, Анастасія Вікторівна; Bilych, A.; Билыч, Анастасия Викторовна
  У статті розкрито основні методи інтерактивного навчання, використання яких стає все актуальнішим в умовах необхідної взаємодії практичного та теоретичного знання, науки та бізнесу. Наводяться також конкретні приклади використання таких методів, як навчальна дискусія, мозковий штурм і кейс-технології, які були практично апробовані під час навчального процесу. Крім того, розкрито переваги та недоліки кожного із методів і запропоновані шляхи до їх удосконалення з урахуванням тих завдань, які стоять перед навчальним процесом.
 • Item
  Ефективність інфраструктури аграрного ринку та її вплив на сільське господарство
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, O. Yu.; Стариков, Александр Юрьевич
  Запропоновано виділяти технічну і цінову ефективність інфраструктури аграрного ринку. Технічна ефективність відображає рівень витрат на одиницю продукції при її проходженні маркетинговим ланцюгом. Цінова ефективність показує як швидко і точно ринкові ціни реагують на зміни в споживчому попиті і надходять до виробників, а також наскільки вони узгоджені між ринками і ланками руху продукту. Визначено механізм впливу інфраструктури аграрного ринку на сільське господарство. З’ясовано, що підвищення ефективності інфраструктури аграрного ринку України за експортної ситуації сприяє розвиту аграрного сектору через вищі ціни виробників на аграрну продукцію.
 • Item
  Розвиток села і соціальна відповідальність агробізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Зарицька, Наталія Петрівна; Zarytska, N. P.; Зарицкая, Наталия Петровна
  Стаття присвячена реалізації корпоративної соціальної відповідальності великотоварними агропромисловими формуваннями, що позначається на розвитку сільських територій. Проаналізовано напрями соціальної відповідальності агробізнесу. Окреслено основні проблеми розвитку села, їх виникнення та вирішення крізь призму діяльності великотоварних агропромислових формувань.
 • Item
  Фінансово-економічне стимулювання інноваційного розвитку агробізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitalii; Чабан, Виталий Григорьевич
  У статті розкрито сутність інновацій в агробізнесі та визначено основні проблеми які стримують інноваційний розвиток. Розглянуто особливості фінансування та роль держави в інноваційному розвитку аграрного сектору. Обґрунтовано використання економічних механізмів для формування власних фінансових ресурсів суб’єктів агробізнесу. Запропоновано основні напрями державної підтримки інноваційного розвитку агробізнесу та комплексне використання фінансово-економічних стимулів.
 • Item
  Українські агропромислові компанії на світових фінансових ринках капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Андрійчук, Василь Гаврилович; Andriichuk, Vasyl
  Розкрито сутність української моделі розвитку сільського господарства, в основу якої покладено багатоукладність, та місце агропромислових компаній у залученні валюти на світових фінансових ринках. Проаналізовано напрями такого залучення. Значна увага приділена залученню іноземного капіталу на світових фондових біржах. Виділено причини зниження активності українських компаній на світовому ринку ІРО за останні роки, а також досліджено динаміку його розвитку, що характеризується нестабільністю і тенденцією до зниження обсягу укладених угод. Досліджено ринкову капіталізацію українських агропромислових компаній на світових біржах. Встановлено основні чинники, що зумовили різке зниження капіталізації зазначених компаній, та умови, які забезпечили її деяке зростання впродовж останніх двох років. Акцентовано увагу на істотній зміні стратегії залучення іноземних інвестицій агропромисловими холдингами в даний час і розкрито методичний підхід до оцінювання їх привабливості з боку потенційних інвесторів.
 • Item
  Точне землеробство як результат інформатизації систем управління в агробізнесі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Савицький, Едуард Едуардович; Savytskyi, Eduard; Савицкий, Эдуард Эдуардович
  У статті визначено сутність точного землеробства та проаналізовано його ключові характеристики. З’ясовано сучасні досягнення розвитку точного землеробства в світі. Визначено ключові чинники переходу українських виробників аграрної продукції на точне землеробство, механізми його ефективного функціонування та перспективи точного землеробства в Україні. Обґрунтовано прямий вплив інформатизації в аграрному секторі на покращення соціально-економічних умов життя в сільській місцевості.
 • Item
  Соціальна відповідальність агробізнесу у розвитку сільської території
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Судеркін, Анатолій Миколайович; Suderkin, A. N.; Судеркин, Анатолий Николаевич
  У статті досліджено актуальність соціальної відповідальності агробізнесу для повноцінного розвитку сільських територій. Соціальна сфера є базисом сільської економіки, від її стану залежать темп і стійкість розвитку сільських територій. Соціальна роль агробізнесу в тому, що він може впливати на вирішення економічних проблем на місцях. Досліджено основні прояви соціальної відповідальності агробізнесу в сучасних умовах. Виявлено основні фактори, що стримують формування повноцінного механізму соціальної відповідальності сучасного агробізнесу.
 • Item
  Викладач і студент-фахівець з економіки і менеджменту у системі вітчизняного освітньо-бізнесового середовища
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Самойленко, Андрій Григорович; Samoilenko, A. H.; Самойленко, Андрей Григорьевич
  У статті встановлено, що якість української вищої освіти досить низька. Узагальнено існуючі перепони в підготовці фахівців з економіки і менеджменту, до яких відносяться слабкий рівень взаємодії підприємств з вищими навчальними закладами, застарілість навчальних матеріалів, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, низький рівень оплати праці науково-педагогічних працівників, слабка мотивація студентів до навчання. Визначено, що сучасні реалії освітнього середовища потребують активної всебічної підтримки з боку підприємств вищих навчальних закладів шляхом надавання доступу до практичної інформації, сприяння викладачам поглиблювати свої знання і розуміння сутності економічних проблем, а студентам — розкриттю своїх практичних навичок. Висловлено думку про необхідність швидкого вирішення існуючих перепон шляхом поєднання зусиль вищих навчальних закладів і суб’єктів господарювання, які мають долучатись як до навчального процесу, так і до його фінансового забезпечення.
 • Item
  Ринок тепличного овочівництва: стан і перспективи розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Чайка, Вячеслав Олександрович; Chaika, Viacheslav
  У статті розкрито сутність поняття «ринок тепличного овочівництва». Проведено змістовний аналіз світової кон’юнктури та попиту на тепличну продукцію. Визначено місце ринку тепличного овочівництва в агробізнесі України. Розкрито інфраструктуру й визначено роль і значення галузі овочівництва закритого ґрунту на вітчизняному ринку тепличних овочів. Запропоновано бачення ринково орієнтованої організації тепличного комплексу та наочно продемонстровано парадигму українського тепличного овочівництва. Досліджено економічну ситуацію на вітчизняному ринку овочів закритого ґрунту. Окреслено основні тренди, виявлено тенденції розвитку українського та світового ринків овочів захищеного ґрунту.
 • Item
  Проблеми та перспективи зайнятості жінок в аграрній сфері України в умовах євроінтеграційних процесів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, V.; Кудлай, Вера Григорьевна
  У статті розглянуто сучасні особливості та проблеми зайнятості жінок в аграрній сфері України в умовах євроінтеграційних процесів. Виявлено чинники, які вливають на гендерні проблеми зайнятості в аграрній сфері України. Проаналізовано фактори, які стримують ведення підприємницької діяльності сільськими жінками в сучасних умовах України. Обґрунтовано важливість захисту інтересів і реалізації прав сільських жінок, а також створення гідних умов для самореалізації особистості. Ґрунтуючись на досягненнях європейського досвіду у вирішенні питання зайнятості жінок в аграрній сфері, окреслено стратегічні напрямки підвищення зайнятості сільських жінок в Україні. Накреслено магістральні підходи до усунення гендерної нерівності в сфері зайнятості.
 • Item
  Практична та наукова складові навчального процесу як основа підвищення якості випускників університетів з економіки і менеджменту агробізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, S. I.; Демьяненко, Сергей Иванович
  У статті розглянуто актуальні проблеми удосконалення навчального процесу з підготовки економістів і менеджерів сфери агробізнесу. Визначено ключові напрямки цього удосконалення та акцентовано увагу на необхідності посилення зв’язків університетів з підприємствами сфери агробізнесу, проходження студентами практики і стажування викладачів на цих підприємствах. Особливу увагу в навчальному процесі слід приділяти науковій роботі студентів. Обґрунтовано, що ключовим елементом результативності навчального процесу підготовки фахівців в університеті є формування базових компетенцій випускників бакалаврського і магістерського освітньо-кваліфікаційного рівнів.
 • Item
  Енергетична та екологічна ефективність сільського господарства в умовах альтернативних технологій виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Іваненко, В. Ф.; Ivanenko, V. F.; Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, F. V.; Иваненко, Федор Викторович
  У статті розглянуто актуальні проблеми енергетичної ефективності виробництва продукції сільського господарства. Значна питома частка енергозатрат у структурі собівартості продукції обумовлює необхідність розробки сучасних технологій спрямованих на оптимізацію витрат у рослинництві і тваринництві. Визначено ключові напрямки ефективного використання виробничих ресурсів завдяки запровадженню альтернативних технологій, управлінських рішень з розробки, застосування альтернативних джерел енергії та інших інновацій у аграрному виробництві.
 • Item
  Зовнішня торгівля: стан і тенденції розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Шульський, М. Г.; Shulskyi, M. G.; Шульський, А. М.; Shulskyi, A. M.
  У статті проведено дослідження процесів здійснення зовнішньої торгівлі господарюючими суб’єктами Львівщини. При цьому акцентовано увагу на ті основні складові даного виду людської діяльності, які у найповнішій мірі відображають її суть, роль і значення у різних сферах суспільних відносин. Це, передусім, основні термінологічні означення, що використовуються при здійсненні зовнішньої торгівлі (табл. 1), торгівля товарами із зарубіжними країнами (табл. 2) аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі (табл. 3 і 4), експорт та імпорт окремих видів товарів (табл. 5 і 6). При цьому зауважимо, що в даній публікації проведено дослідження не усіх аспектів здійснення зовнішньої торгівлі суб’єктами господарювання, а звернуто увагу лише на основні елементи, які становлять її фундамент. Отож, нами проведено дослідження основних показників статистичного обліку зовнішньоекономічної діяльності і таким чином підготовлено основу для дослідження динаміки її здійснення. Це обумовлено, з одного боку, обширністю і різнобічністю обраної теми дослідження, та обмеженістю в сторінковому обчислені даної публікації, з іншого. Щодо одержаних результатів дослідження, то можна констатувати, що експорт здійснюється в основному шляхом реалізації сировини та напівфабрикатів, а імпортуються готові товари до споживання. Нам слід переорієнтовувати цей вид людської діяльності, дотримуючись принципу: «Продавати перероблену сировину, а закуповувати те, що неможливо виробити у нас».
 • Item
  Сучасна міжнародна міграція: глобальний формат, регіональні суперечності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Y. M.; Столярчук, Ярослава Михайловна
  У статті розкрито ключові риси й особливості розвитку міграційних процесів на глобалізаційному етапі світогосподарського поступу. Проаналізовано специфіку міграції інтелектуальних ресурсів та її вплив на конкурентні позиції держав імміграції. Значну увагу приділено аналізу регіональних суперечностей міграційних процесів, пов’язаних з наростанням політичної нестабільності.
 • Item
  Аналіз економічного становища України 2013–2017 років
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Мороз, Н. К.; Moroz, N. K.
  У статті розглянуто тенденції та основні показники розвитку економіки України на сучасному етапі, проаналізовано індекси економічної свободи, узагальнено основні напрями необхідних реформ. Аналіз економіки України та виявлення негативних та позитивних тенденцій в розвитку країни розглядаються у дослідженнях багатьох науковців, серед яких С. Кулицький, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ «Про перспективи розвитку української економіки у 2016 р.», Олег Соскін — директор Інституту трансформації суспільства «Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив» та багатьох інших.