Випуск № 2 (26)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Розрахунки з працівниками банків як об’єкт бухгалтерського обліку та аналізу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Цятковська, Олена Віталіївна; Tsyatkovska, Olena Vitaliivna; Цятковская, Елена Витальевна
  Ефективність здійснення розрахунків з працівниками банків та їх достовірне відображення у бухгалтерському обліку вимагає дослідження питання економічної сутності даних операцій. Вирішення даного завдання неможливе без уточнення дефініції розрахунків з працівниками банків як об’єктів бухгалтерського обліку та аналізу. Проаналізовано останні дослідження і публікації, у яких започатковано розв’язання досліджуваної проблеми. Застосовуючи у процесі дослідження загально-наукових методів пізнання виокремлено та надано трактування окремим термінам, та враховуючи це, обґрунтовано, що розрахунки з працівниками банків є важливими об’єктами бухгалтерського обліку та аналізу. Результатом дослідження економічної сутності розрахунків з працівниками банків стало не лише вивчення даного питання, а й надання авторського трактування економічної сутності термінів, а саме «розрахунків», «дебіторської та кредиторської заборгованості за розрахунками з працівниками банків», «дебіторів» та «кредиторів» за даними розрахунками. Узагальнюючим результатом даного дослідження стало уточнення та надання визначення дефініції «розрахунки з працівниками банків». Отримані результати сприятимуть розвитку наукових і практичних аспектів розрахунків з працівниками банків, а як результат їх застосування забезпечить ефективність управління установою, загалом, та персоналом, зокрема.
 • Item
  Перспективи підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та контролю в секторі загального державного управління в контексті оновленого законодавства про вищу освіту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana Vоlоdymyrivna; Свирко, Светлана Владимировна
  У статті розглянуто питання підготовки та перепідготовки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального державного управління та сформовано підходи до її удосконалення. У контексті нововведень Закону України «Про вищу освіту» опрацьовано питання компетентнісного підходу на усіх п’яти взаємопов’язаних рівнях вищої освіти. У статті проаналізовано існуючі підходи до підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в секторі загального державного управління та сформовані рекомендації щодо їх удосконалення. У статті презентовано змістовне наповнення вперше сформованих науки модулю спеціальної підготовки к «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами», а також дисциплін його вибіркової складової — «Системи і моделі бюджетного обліку» та «Правове забезпечення бюджетного обліку». Зроблено висновки про необхідність комплексного опанування представлених наук/дисциплін, що сприятиме подоланню існуючих прогалин у формування компетентностних характеристик здобувачів вищої освіти за спрямуванням «Облік і контроль в секторі загального державного управління».
 • Item
  Модернізація міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо класифікації та оцінки фінансових інструментів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Небильцова, Оксана Володимирівна; Nebyltsova, Oksana Volodymyivna; Небыльцова, Оксана Владимировна
  Статтю присвячено дослідженню підходів щодо зміни параметрів класифікації фінансових інструментів, їх оцінки, а також причин і короткострокових і довгострокових наслідків для суб’єктів господарювання. Предмет статті обумовив методологічне підґрунтя, яке охоплює такі наукові методи, як аналіз мегатрендів, системно-структурний, аналіз співвідношення витрат і вигод, порівняльний. Дослідження ключових аспектів еволюції міжнародних стандартів щодо фінансових інструментів має наукове значення в частині підвищення дієвості виконання економічною наукою аналітичної та прогностичної функцій. Практична значущість результатів цього дослідження полягає у сприянні суб’єктам господарювання щодо модернізації бізнес моделей у межах їхніх інвестиційних, інноваційних, зовнішньоторговельних стратегій. При цьому до уваги ними мають братись фундаментальні зміни, які обумовлені заміною МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» на МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» у цілому та співвідношення категорій фінансових інструментів та методів їх оцінки зокрема. Доведено, що впровадження МСФЗ 9 і негативний вплив їх застосування суб’єктами господарювання, як очікується, буде менше порівняно з вигодами у довгостроковій перспективі.
 • Item
  Організація внутрішнього аудиту операцій з використання й утримання основних засобів на машинобудівних підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Лесняк, Володимир Олександрович; Lesniak, Volodymyr; Лесняк, Владимир Александрович; Поплюйко, Андрій Миколайович; Popliuiko, Andrii; Поплюйко, Андрей Николаевич
  У статті визначено сутність внутрішнього аудиту операцій з використання й утримання основних засобів на машинобудівних підприємствах, його мету, напрями і завдання з постійною актуалізацією та спрямованістю на ризики. Розроблено організаційну модель внутрішнього аудиту операцій з використання й утримання основних засобів на машинобудівних підприємствах й докладно описано її основні елементи, зокрема організаційні принципи і процедури, види аудиту і підходи до їх виконання. Визначено, що внутрішній аудит ефективності операцій з використання та утримання основних засобів на машинобудівних підприємствах може виконуватися із застосуванням вертикального або горизонтального підходів.
 • Item
  Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: відправні положення та вектори
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana Vitaliyiivna; Ларикова, Татьяна Витальевна; Шилко, Ірина Сергіївна; Shilko, Irina Sergeevna; Шилко, Ирина Сергеевна
  У статті досліджено основні положення формування первинної організації бухгалтерського обліку, обґрунтовано необхідність у формуванні окремого Положення про організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах, зміст якого включатиме три розділі: первинної, поточної та підсумкової організації бухгалтерського обліку. Окреслено характеристику кожного етапу за такими розділами: складові, виконавці, хто перевіряє, хто затверджує. Детально окреслено зміст етапу первинної організації бухгалтерського обліку за яким закріплено визначення організаційної форми бухгалтерського обліку, визначення форм бухгалтерського обліку, розробку робочого плану рахунків, організацію забезпечення технології процесу бухгалтерського обліку, зокрема: інформаційне, технічне та методологічне забезпечення. Окреслено характеристику складових первинної організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 • Item
  Оперативний облік в підсистемі управлінського обліку: роль, місце, завдання та функції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кондратюк, Ірина Олександрівна; Kondratiuk, Iryna Oleksandrivna; Кондратюк, Ирина Александровна; Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena Oleksandrivna; Лондаренко, Елена Александровна
  Дане дослідження має на меті встановити місце, роль, визначити завдання та функції оперативного обліку як складової управлінського обліку бюджетних установ, та спрямоване на вирішення завдань із розкриття сутності, ролі та призначення оперативного обліку в системі управління, ідентифікації його характерних особливостей; встановлення місця оперативного обліку в системі бухгалтерського обліку загалом та управлінського обліку зокрема; формування переліку завдань і функцій оперативного обліку у підсистемі управлінського обліку бюджетних установ. Серед напрацювань науковців на терені побудови теоретичних основ управлінського обліку бюджетних установ вже сформовані окремі теоретичні аспекти управлінського обліку у бюджетних установах, що безперечно є суттєвим кроком у його розвитку. Втім, поза увагою дослідників залишився склад підсистем управлінського обліку бюджетних установ. Дане дослідження ролі, місця, завдань і функцій оперативного обліку у підсистемі управлінського обліку, що представлені у статті, є логічним продовженням розвитку теоретичних засад управлінського обліку бюджетних установ і внеском до формування цілісної концепції управлінського обліку в бюджетних установах.
 • Item
  Оновлені позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Грицак, Неля Юріївна; Hrytsak, Nelia; Грицак, Неля Юриевна; Мельничук, Світлана Георгіївна; Melnychuk, Svitlana; Мельничук, СветланаГеоргиевна
  У статті розглянуто оновлені позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України, визначено ступінь виконання запланових заходів та проведено оцінку відхилень від плану. Розглянуто базові вихідні позиції, що передували модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі в цілому та бюджетних установ зокрема, фактори, що спричинили останню, основні вектори Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі, серед яких центральними є удосконалення: методології та методики пооб’єктного обліку суб’єктів державного сектору, методології та методики складання бухгалтерської звітності вказаних суб’єктів, порядку організації бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору. У наслідок опрацювання оновлених позицій бюджетного обліку вказано на певні відхилення, які пов’язані з розробкою уніфікованого програмного забезпечення з бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектора. Зроблено висновок, що тільки комплексне запровадження пакету новацій в сфері бюджетного обліку забезпечить формування ефективної системи управління державними фінансами України.
 • Item
  Парадигмальний розвиток звітності в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn; Безверхий, Константин Викторович
  Розглянуто питання парадигмального розвитку звітності в Україні. Метою дослідження є розкриття парадигмального розвитку звітності в Україні. Для досягнення поставленої мети в дослідженні запропоновано вирішити такі завдання: проаналізувати існуючі парадигми бухгалтерської звітності; відобразити парадигмальні зміни бухгалтерської звітності в Україні; виділити основні етапи становлення фінансової звітності в Україні. Методи аналізу, синтезу та історико-еволюційний метод використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання парадигмального розвитку звітності в Україні. Отримані результати зумовлюють подальший напрямок досліджень. У результаті проведеного дослідження виділено основні етапи розвитку фінансової звітності в Україні та окреслено перспективний напрямок її розвитку. Внесені пропозиції будуть корисні для вчених, які займаються питанням парадигмального розвитку звітності, державним органам, які займаються регулюванням звітності та побудовою концепції її подальшого розвитку, а також усім зацікавленим особам. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність у частині виділення парадигмального розвитку звітності в Україні.
 • Item
  Взаємодія фіскальних органів з великими платниками податків: досвід Австралії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Сущенко, Олександр Миколайович; Sushchenko, Oleksandr Mykolayovich; Сущенко, Александр Николаевич; Пислиця, Анна Віталіївна; Pyslytsya, Anna Vitaliivna; Пислица, Анна Витальевна
  Метою даної статті є дослідження австралійського досвіду взаємодії фіскальних органів з великими платниками податків і визначення можливості його імплементації в Україні. Було використано емпіричний, аналітичний і графічний методи дослідження. За результатами проведеного дослідження зроблені висновки щодо можливості імплементації австралійського досвіду в Україні: групування великих платників податків за новими ознаками; необхідність подальшого розвитку інституту податкових радників (податкових консультантів); актуальність захисту персональних даних учасників податкових відносин, зумовлена широким розповсюдженням в Україні останнім часом електронних сервісів. Результати проведеного дослідження будуть корисними науковцям, практикам, студентам і всім тим, хто цікавиться проблематикою оподаткування, загалом, і великими платниками податків, зокрема. Представники великого бізнесу, що формують категорію великих платників, відіграють не тільки фіскальну, але й важливу соціально-економічну роль. Тому дослідження різних аспектів їх діяльності є важливим для суспільства.
 • Item
  Фінансове вирівнювання територій в умовах децентралізації публічних фінансів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Логвінов, Павло Вадимович; Logvinov, Pavlo Vadymovych; Логвинов, Павел Вадимович
  У статті розкрито практичні аспекти механізмів збалансування місцевих бюджетів, що виникають у вигляді бюджетних розривів вертикального та горизонтального рівня, шляхом використання трансфертної політики та інших інструментів, що є складовими дохідної частини бюджетного процесу. У результаті дослідження причин утворення бюджетних дисбалансів сформовано обґрунтування у частині дохідної та видаткової частин бюджету, наслідків, що виникають у випадку невідповідності цих елементів. Результати дослідження можуть використовуватись науковцями, працівниками місцевих фінансових органів та іншими учасниками бюджетного процесу. Запропоновані елементи шляхів якісного наповнення бюджетів місцевого рівня у гармонійному поєднанні з практикою використанням прогресивних технологій бюджетування, як складової видаткової частини, матимуть соціальні наслідки мотивування свідомої сплати податків громадянами, що в подальшому зможуть впливати на розподіл таких ресурсів. Досліджено основні аспекти розширення фінансових повноважень місцевих бюджетів для збалансування. Розкрито алгоритм і порядок формування реверсної дотації та інших трансфертних елементів, що вперше використовуються у бюджетному процесі України.
 • Item
  Аукціони на ринку цінних паперів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кікоть, Олександр Юрійович; Kikot, Oleksandr Yuriyovych; Кикоть, Александр Юрьевич
  У статті детально розглянуто особливості використання аукціонів в якості механізму реалізації та ціноутворення на ринку цінних паперів. Особлива увага приділена визначенню таких понять як механізм ціноутворення та механізм реалізації цінних паперів. Розглянуто роль продавця та покупців цінних паперів у виборі реалізаційного механізму. Виділено та охарактеризовано основні види реалізаційних механізмів, які використовуються для продажу цінних паперів на фінансових ринках. Проведено загальний огляд ринку цінних паперів, який показав провідну роль аукціонів як механізму реалізації та ціноутворення на даному ринку. Досліджено сегменти ринку цінних паперів, на яких в якості механізму реалізації використовуються аукціони; запропоновано загальне визначення аукціонів цінних паперів; проаналізовано особливості застосування аукціонів для реалізації цінних паперів; розглянуто переваги і недоліки використання аукціонів у порівнянні з іншими реалізаційними механізмами.
 • Item
  Державний борг в контексті монетарної складової макрофінансової стабілізації: концептуальні засади та прагматичні аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliya Yaroslavivna; Бенч, Лилия Ярославовна; Бец, Олександр Ілліч; Bets, Oleksandr Illich; Бец, Александр Ильич
  Стаття присвячена дослідженню державного боргу в контексті монетарної складової макрофінансової стабілізації. Розглянуто погляди вчених щодо взаємозв’язку монетарної, фіскальної та боргової політики в контексті проблем державного боргу і бюджетного дефіциту та їх впливу на фінансову стабільність. Проаналізовано взаємозв’язок державного боргу та монетарних індикаторів, а також вплив боргу на інфляційні процеси і цінову стійкість у контексті забезпечення монетарної стабільності та макроекономічної рівноваги. Зроблено висновки, що зростання державного боргу призводить до збільшення грошової маси, що, в свою чергу, стимулює розвиток інфляційних процесів у країні, підвищення рівня цін і знецінення національної грошової одиниці. Це призводить до порушення монетарної стабільності та створює загрози для макроекономічної рівноваги в країні. Запропоновано напрями вдосконалення боргової політики України в контексті фіскальної стабільності та монетарної стійкості.