Економіка підприємства: теорія і практика (частина 1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 51
 • Item
  Аутсорсінг як прикладний інструмент розвитку підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Козачко, М. В.
  Досліджено природу та економічний зміст категорії «аутсорсінг» за умови поширення нової цивілізаційної моделі економічного розвитку. Виокремлено рівні інтеграції аутсорсінгу в процесі управління підприємством. Визначено та доведено переваги використання аутсорсінгу як прикладного інструменту розвитку підприємства.
 • Item
  Сучасні проблеми та напрями розвитку конкурентоспроможності національної економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Лащик, І. І.; Грибик, І. І.; Кондрат, І. Ю.
  У статті проведено оцінку сучасного стану конкурентоспроможності національної економіки України, визначено її позицію у міжнародному рейтингу конкурентоспроможних країн, проведено аналіз чинників її зниження та запропоновано ряд заходів, які повинні лягти в основу розробки концепції відновлення конкурентного потенціалу.
 • Item
  Ключові наукові проблеми у теорії реорганізації підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Кукоба, О. В.
  Представлено найважливіші напрями дослідження теорій і методів реорганізації промислових підприємств. Наведено ключові способи здійснення дослідження процесів реорганізації суб’єктів підприємництва. Обґрунтовано необхідність формалізації технології реорганізації промислового підприємства.
 • Item
  Сучасна економічна діагностика у контексті проектування організаційних змін на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Кукоба, Володимир Павлович; Кукоба, Владимир Павлович
  У статті представлено результати досліджень щодо теоретичної основи для діагностування стану організації як діяльності й характеристики на підприємствах. Наведено структуризацію теорії та методології організаційної діагностики, класифікацію різновидів діагностичних дій на підприємстві. Обґрунтовано необхідність удосконалення інструментарію організаційної діагностики підприємств для забезпечення прийняття своєчасних рішень для здійснення ефективних організаційних змін у підприємницькій структурі.
 • Item
  Розвиток моніторингу в системі управління зерновими компаніями
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Кузнєцова, І. О.
  Проаналізовано діяльність суб’єктів зернового ринку відносно відповідності їх дій умовам зовнішнього середовища. Обґрунтовано необхідність використання в системі управління двох видів моніторингу — стратегічного та поточного.
 • Item
  Проблеми професійного розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах та основні заходи, спрямовані на їх вирішення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Кузнєцова, Н. Б.
  У статті розглянуто основні проблеми формування ефективної системи професійного розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах та причини, які їх породжують. Автором запропоновано заходи щодо підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили на підприємствах через систему професійного навчання кадрів.
 • Item
  Стратегія оновлення техніко-технологічної бази підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Кужель, Вячеслав Миколайович; Кужель, Вячеслав Николаевич
 • Item
  Раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів України як фактор підвищення конкурентоспроможності держави
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Криворучкіна, Олена Володимирівна; Криворучкина, Елена Владимировна
  Визначено пріоритетне значення мінерально-сировинної бази в економічному розвитку України. Обґрунтовано напрями підвищення конкурентоспроможності держави за рахунок реалізації ресурсозберігаючого підходу при видобутку корисних копалин.
 • Item
  Перспективна діагностика стану підприємства на основі фінансових індикаторів з використанням інтервального та нечітко-множинного підходів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Коцюба, Олексій Станіславович; Коцюба, Алексей Станиславович
  В публікації викладаються результати дослідження проблеми перспективної господарської діагностики на основі фінансових індикаторів з використанням інструментів інтервального та нечітко-множинного аналізу. Окрему увагу приділено питанню розрахунку інтервальних (нечітких) оцінок часткових фінансових коефіцієнтів з урахуванням взаємодії (залежності) між їх компонентами.
 • Item
  Категоріальний апарат та системні властивості конкурентоспроможності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Котлик, А. В.
  Надано універсальне визначення конкурентоспроможності, на основі якого розкрито сутність категорії «конкурентоспроможність підприємства». Виділено функції та надано класифікацію конкурентоспроможності підприємства. Визначено склад внутрішнього та зовнішнього середовища конкурентоспроможності підприємства як системи.
 • Item
  Розвиток операцій з давальницькою сировиною (на прикладі підприємств олійно-жирової промисловості)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Козіцька, Н. О.
  В статті охарактеризовано особливості економічних взаємовідносин між підприємствами АПК та підприємствами олійно-жирового комплексу. Наведено причини виникнення операцій з давальницькою сировиною в Україні, а також запропонована класифікація операцій з давальницькою сировиною за економічними ознаками.
 • Item
  Методичний підхід до формування моделі трансформаційного потенціалу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Коваль, Н. В.
  Наведено визначення поняття трансформаційного потенціалу підприємства. Розглянуто підхід щодо формування трансформаційного потенціалу підприємства. Запропонована модель формування трансформаційного потенціалу підприємства.
 • Item
  Дослідження залежності вартості підприємства від методу оцінювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Коваленко, А. Д.
  В статті розглянуто методичні підходи до оцінки вартості бізнесу з метою їх порівняння та пошуку найбільш універсального, а також фактори які впливають на вартість бізнесу.
 • Item
  Реформування пенсійної системи України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Кобенко, В. Г.; Фірсова, В. М.
  В статті наводиться визначення ефективного та оправданого методу пенсійного забезпечення у майбутньому. Найбільш ефективним та узгодженим з обох боків методом реформування пенсійної системи є підхід, який буде приносити найбільші прибутки з мінімальним ризиком. Але він може впровадитися лише після формування необхідних економічних передумов та створення відлагодженої і ефективної системи державного нагляду та регулювання у цій сфері, а також необхідної інфраструктури.
 • Item
  Економічне управління підприємством на основі мультипроектного менеджменту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна
  В статті представлено результати дослідження методичного підходу до комплексного вирішення складних задач економічного управління підприємством із застосуванням методичних підходів мультипроектного менеджменту, що забезпечує узгодженість різних цільових функцій діяльності підприємства як цілісного суб’єкту ринкових відносин.
 • Item
  Оцінка фінансового стану підприємств за допомогою аналізу їх оборотного капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Карпович, А. А.
  Запропоновано новий підхід до оцінки фінансового стану підприємств, розроблено нову модель визначення суми короткострокового кредитування.
 • Item
  Використання альтернативних бюджетних технологій у діяльності підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Карпенко, Ю. В.
  В статті розглянуто альтернативні бюджетні технології. Виявлено основні відмінності процесно-орієнтованого бюджетування та управління поза рамками бюджету від бюджетування за центрами відповідальності.
 • Item
  Стратегії досягнення лідерства на ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Ільченко, І. Ю.
  У статті представлено різні погляди на стратегію досягнення лідерства на ринку. Узагальнено основні підходи, які пропонували визнані експерти у сфері стратегічного менеджменту.
 • Item
  Сучасний інституціональний підхід до забезпечення інформацією економічних агентів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Іванова, В. В.
  Розглядається проблема інституційного вирішення системності процесу інформаційного забезпечення економічних агентів на мезо- та макрорівнях, досліджується сучасна структура наявних суб’єктів цього процесу.
 • Item
  Сучасний стан та проблеми розвитку роздрібної торгівлі споживчої кооперації у сільській місцевості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Зінченко, О. М.
  Стаття присвячена дослідженню сучасного стану роздрібної торгівлі споживчої кооперації у сільській місцевості з метою виявлення основних проблем її розвитку. У статті обґрунтовано теоретичні аспекти та виявлено проблеми розвитку сільської торгівлі споживчої кооперації у 2002—2006 рр. У статті окреслено основні напрями розвитку роздрібної торгівлі споживчої кооперації у сільській місцевості в сучасних умовах господарювання.