2023 рік

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Управління кредитним портфелем банку
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Новікова, Світлана Анатоліївна; Novikova, Svitlana; Чуб, Павло Михайлович
    Сучасний стан банківської системи нашої країни орієнтує комерційні банки на реалізацію процесу збалансованого управління стратегічним кредитним банківським портфелем. Вказаний збалансований розвиток передбачає врівноважені кількісні та якісні зміни параметрів усіх складових кредитного портфеля банку. Якісний кредитний портфель дає змогу забезпечити ліквідність і надійність комерційного банку, що є дуже важливим для як для акціонерів, так і для клієнтів банку, оскільки саме стан кредитного портфеля комерційного банку надає змогу робити висновки про ефективність кредитної політики банківської установи, його конкурентоспроможність та спроможність протистояти впливу негативних чинників . Крім того, якісний кредитний портфель комерційного банку дає змогу забезпечити банку потрібний рівень дохідності, що забезпечує й загальні економічні ефекти від діяльності банківської установи. Однак забезпечення такого якісного кредитного портфелю вимагає від банку побудови ефективної системи управління кредитним портфелем, яка б враховувала всі особливості кредитних операцій в банку та вплив різних чинників на функціонування відповідної системи. З цього випливає надзвичайно важлива роль системи управління кредитним портфелем банку як на рівні окремого комерційного банку, так і для всієї банківської системи країни. У роботі детально розлянуто теоретико-методичні основи дослідження управління кредитним портфелем банків в сучасних умовах, проведено аналіз специфіки управління кредитним портфелем в ПрАТ «Приватбанк». На основі виявлених недоліків запропоновано напрями оптимізації управління кредитним портфелем банків України та ПрАТ «Приватбанк» зокрема. The current state of the banking system of our country directs commercial banks to the implementation of the process of balanced management of the strategic credit banking portfolio. This balanced development involves balanced quantitative and qualitative changes in the parameters of all components of the bank's loan portfolio. A high-quality loan portfolio allows to ensure the liquidity and reliability of a commercial bank, which is very important for both shareholders and bank clients, since it is the state of the loan portfolio of a commercial bank that makes it possible to draw conclusions about the effectiveness of the bank's credit policy, its competitiveness and ability to resist influence of negative factors. In addition, a high-quality credit portfolio of a commercial bank enables the bank to provide the required level of profitability, which also ensures the general economic effects of the banking institution's activities. However, ensuring such a high-quality credit portfolio requires the bank to build an effective credit portfolio management system that would take into account all the features of credit operations in the bank and the influence of various factors on the functioning of the corresponding system. From this follows the extremely important role of the bank's credit portfolio management system both at the level of a separate commercial bank and for the entire banking system of the country. The work describes in detail the theoretical and methodological foundations of the study of bank loan portfolio management in modern conditions, and analyzed the specifics of loan portfolio management in PJSC "Privatbank". On the basis of the identified shortcomings, directions for optimizing the management of the credit portfolio of Ukrainian banks and PrJSC "Privatbank" in particular are proposed.