Кафедра приватного права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 325
 • Item
  Адміністративно-правове регулювання контролю за дотриманням трудового законодавства та вимог охорони праці
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11-21) Мельник-Лимонченко, Оксана Рухуллаївна; Melnyk-Lymonchenko, Oksana; Омельченко, Андрій Володимирович
  Дисертаційне дослідження присвячене питанням адміністративно-правового контролю за дотриманням трудового законодавства та вимог охорони праці. The dissertation research is devoted to the issues of administrative and legal control over compliance with labor legislation and labor protection requirements.
 • Item
  Цивільно-правова охорона прав інтелектуальної власності на комп’ютерні програми у договірних відносинах
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-10-25) Поливач, Євгеній Юрійович; Polyvach, Yevhenii; Борсук, Наталія Яківна
  У науковій праці досліджено проблему цивільно-правової охорони прав інтелектуальної власності на комп’ютерні програми у договірних відносинах. Обґрунтовано вибір теми дисертації, висвітлено її зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження. Визначено наукову новизну результатів дослідження, а також їхнє практичне значення; наведено відомості про їх апробацію, перелік публікацій, у яких такі результати відображено. This scientific work examines the problem of civil law protection of intellectual property rights in computer programs within contractual relationships. The choice of the dissertation topic is justified, and its relevance to scientific programs, plans, and themes is highlighted. The purpose, objectives, object, subject, and research methods are formulated. The scientific novelty and practical significance of the research results are determined, along with information about their approval and a list of publications where these results have been reflected.
 • Item
  Концепція fair trade і торговельне право Європейського Союзу: сучасні підходи щодо розвитку
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галиахметов, Игорь Абзалович
  Стаття розглядає за допомогою сучасної методології змістову характеристику процесу втілення концепції fair trade і становлення торговельного права Європейського Союзу, тенденції його розвитку в умовах глобалізації та інтеграційного процесу. Зазначається, що спільна торговельна політика ЄС ґрунтується на уніфікованих принципах, зокрема стосовно змін тарифних ставок, укладання тарифних та торговельних угод, пов’язаних із торгівлею товарами та послугами, а також торговельних аспектів інтелектуальної власності, прямих іноземних інвестицій, досягнення уніфікованості заходів лібералізації, експортної політики та заходів для захисту торгівлі, таких як ті, яких вживають у випадку демпінгу або субсидування. Автором наводяться правові підстави формування, ознаки та уточняється предмет торговельного права ЄС, норми регулювання відносин, що виникають у торгівлі з третіми країнами та регулюють відносини тільки у сфері товарного обігу – право розповсюдження товарів; взаємне визнання товарів третіх країн та їх допуск (принцип взаємного визнання) до внутрішнього ринку ЄС; спільні вимоги до реалізації певних товарів або для товарів чи аспектів товарів, які не охоплені вичерпно Комбінованою (товарною) номенклатурою ЄС; питання акредитації та здійснення ринкового нагляду, пов’язаних з реалізацією продуктів, та уніфікації захисту прав споживачів на загальноєвропейському рівні. Сучасний розвиток торговельного права ЄС відбувається в умовах дотримання цілей сталого розвитку, розширення торгівлі на більш вільних і справедливих умовах, які розглядаються через призму чотирьох понять: fair trade (справедлива торгівля/торгівля без демпінгу або експортних субсидій/чесна конкуренція), unfair trade practices (нечесні торговельні практики), fair competition (належна компетенція торговця) і level playing field (рівні умови). Автор погоджується з думкою Е. П. Томпсона, що у контексті англійського ринку вісімнадцятого століття концепція справедливої торгівлі використовувалася в якості певного способу розв’язання проблеми ринку. При цьому ця концепція була спрямована передусім на захист прав споживачів. The article considers with the help of modern methodology the semantic characteristic of the process of implementation of the fair trade concept and the formation of EU trade law, as well as trends on its development in the context of globalization and integration process. It is noted that EU common commercial policy is based on uniform principles, particularly with regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements relating to trade in goods and services, and the commercial aspects of intellectual property, foreign direct investment, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies. The author provides the legal theses for the formation, basic structural component as matter of EU trade law and norms regulating relations arising in trade with non-EU countries and regulating relations only in the sphere of commodity circulation. These rules apply to: right of cross-border distribution of goods; the principle of mutual recognition, which derives from the case law of the Court of Justice of the European Union, plays an important part in the functioning of the internal market and allows the free movement of products in the absence of any EU harmonising legislation; the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing; EU consumer protection legislation. The current development of EU trade law is considered through the prism of four concepts as fair trade, unfair trade practices, fair competition and level playing field. The author agrees with the opinion of E. P. Thompson that in the context of the United Kingdom market of the eighteenth century the concept of fair trade was used as a certain way to solve the market problem. At the same time, this concept was aimed primarily at protecting of consumer rights.
 • Item
  Організаційно-правові засади діяльності Інтерполу в Україні
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Омельченко, Андрій Володимирович; Omelchenko, Andrii; Омельченко, Андрей Владимирович; Кожура, Людмила Олександрівна; Kozhura, Liudmyla; Кожура, Людмила Александровна
  Актуальність дослідження організаційно-правових засад діяльності Інтерполу в Україні обумовлена важливістю завдань та повноважень Національної поліції України в частині виконання нею функцій Національного центрального бюро Інтерполу в умовах воєнного стану на території України та боротьби із міжнародною злочинністю. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол є міжурядовою організацією, місія якої полягає у сприянні міжнародній співпраці поліції країн – її членів. Вона має правосуб’єктність, відокремлену від правосуб’єктності країн-членів, і регулюється міжнародним правом. Діяльність Інтерполу, крім норм міжнародного права, регулюється також нормами національного законодавства країн-членів. Відповідно до ст. 2 Статуту Інтерполу цілями цієї організації є: 1) забезпечувати та підтримувати найширшу взаємну допомогу між усіма органами кримінальної поліції в межах законодавства різних країн та в дусі Загальної декларації прав людини; 2) створювати та розвивати всі інституції, які можуть ефективно сприяти попередженню та припиненню загальнокримінальних злочинів. Інтерполу заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру. Згідно із Законом України «Про Національну поліцію» Національна поліція України здійснює представництво та забезпечує виконання зобов’язань України в Інтерполі та виступає як Національне центральне бюро Інтерполу; організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з Інтерполом, Європейським поліцейським офісом (Європолом), а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу. В статті міститься загальна характеристика основних напрямків діяльності Інтерполу. Зазначено, що Інтерполу заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру. Інтерпол співпрацює з урядами різних країн на найвищому рівні, але при цьому усі його дії є політично нейтральними та здійснюються в рамках національного законодавства країн-членів. The relevance of the study of the organizational and legal foundations of Interpol’s activities in Ukraine is due to the importance of the tasks and powers of the National Police of Ukraine in terms of its performance of the functions of the National Central Bureau of Interpol in the conditions of martial law in Ukraine and the fight against international crime. The International Criminal Police Organization – Interpol is an intergovernmental organization whose mission is to promote international police cooperation of its member countries. It has legal personality separate from the legal personality of member countries and is governed by international law. Interpol’s activities, in addition to the norms of international law, are also regulated by the norms of the national legislation of the member countries. According to Art. 2 of the Statute of Interpol, the goals of this organization are: 1) to ensure and support the widest mutual assistance between all criminal police agencies within the limits of the legislation of different countries and in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights; 2) create and develop all institutions that can effectively contribute to the prevention and cessation of general criminal crimes. Interpol is prohibited from any intervention or activity of a political, military, religious or racial nature. According to the Law of Ukraine “On the National Police”, the National Police of Ukraine represents and ensures the fulfillment of Ukraine’s obligations in Interpol and acts as the National Central Bureau of Interpol; organizes the interaction of law enforcement and other state bodies of Ukraine with Interpol, the European Police Office (Europol), as well as competent bodies of other states on issues related to the sphere of activity of Interpol and Europol. The article contains a general description of the main activities of Interpol. It is noted that Interpol is prohibited from any intervention or activity of a political, military, religious or racial nature. Interpol cooperates with the governments of various countries at the highest level, but at the same time all its actions are politically neutral and are carried out within the framework of the national legislation of the member countries.
 • Item
  Вдосконалення інституту державного нагляду у сфері страхування в Україні у контексті євроінтеграційних процесів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-23) Мачуська, Ірина Борисівна; Machuska, Iryna; Мачуская, Ирина Борисовна; Мачуський, Володимир Володимирович; Machuskyi, Volodymyr; Мачуский, Владимир Владимирович
 • Item
  Правові засади діяльності учасників індустріального парку в умовах воєнного стану в Україні
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svitlana; Шимон, Светлана Ивановна
 • Item
  Правові механізми захисту прав споживачів в період дії воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Шаталова, Лариса Миколаївна; Shatalova, Larysa; Шаталова, Лариса Николаевна
 • Item
  Проблеми компенсації за пошкоджене та знищене майно юридичних осіб приватного права в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Чихірьов, Володимир Леонідович; Chykhirov, Volodymyr; Чихирёв, Владимир Леонидович
 • Item
  Корпоративний секретар акціонерного товариства: законодавчі ретропідходи та новели
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Чернега, Віталій Миколайович; Cherneha, Vitalii; Чернега, Виталий Николаевич
 • Item
  Мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Удовенко, Юлія Олександрівна; Udovenko, Yuliia; Удовенко, Юлия Александровна
 • Item
  Договірно-правові засади розпорядження правами інтелектуальної власності
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Омельченко, Андрій Володимирович; Omelchenko, Andrii; Омельченко, Андрей Владимирович
 • Item
  Права суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану та їх судовий захист
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Намясенко, Ольга Кузьмінівна; Namiasenko, Olha; Намясенко, Ольга Кузьминична; Балюк, Ірина Анатоліївна; Baliuk, Iryna; Балюк, Ирина Анатольевна
 • Item
  Діяльність сільськогосподарських підприємств в Україні у період воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Мачуська, Ірина Борисівна; Machuska, Iryna; Мачуская, Ирина Борисовна; Мачуський, Володимир Володимирович; Machuskyi, Volodymyr; Мачуский, Владимир Владимирович
 • Item
  Щодо питання оподаткування форвардних контрактів в будівництві
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Кулага, Еліна Вікторівна; Kulaha, Elina; Кулага, Элина Викторовна
 • Item
  Деякі питання діяльності юридичних осіб в умовах війни через призму змін в законодавстві України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Кравець, Наталiя Iванiвна; Kravets, Nataliia; Кравец, Наталия Ивановна
 • Item
  Правові засади застосування до юридичної особи санкцій, обумовлених збройною агресією рф проти України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Кикоть, Павло Валерійович; Kykot, Pavlo; Кикоть, Павел Валерьевич
 • Item
  Ліцензування господарської діяльності юридичних осіб в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Ільницька, Надіря Фатехівна; Ilnytska, Nadiria; Ильницкая, Надиря Фатеховна
 • Item
  Деякі питання ліквідації юридичної особи в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Григоренко, Олена В’ячеславівна; Hryhorenko, Olena; Григоренко, Елена Вячеславовна
 • Item
  Особливості зміни місцезнаходження юридичної особи в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-25) Богданець, Аліна Вікторівна; Bohdanets, Alina; Богданец, Алина Викторовна
 • Item
  Цивільно-правові засади захисту прав та інтересів жінок та дітей
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Омельченко, Андрій Володимирович; Omelchenko, Andrii; Омельченко, Андрей Владимирович