Випуск № 2 (19)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Фінансова євроінтеграційна політика України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-07-23) Ковтонюк, Катерина Володимирівна; Kovtoniuk, Kateryna
  У статті розглянуто теоретичні засади закономірної природи становлення глобального фінансового простору і формування його регіональних підсистем, яка обумовлена, насамперед, дією об’єктивних економічних законів. Доведено, що системна взаємодія цих законів є основою формування глобального фінансового простору, який базується на всеохоплюючому процесі інтернаціоналізації господарського життя у формі процесів інтеграції та глобалізації. Посилення прояву цих законів дає можливість визначити інтеграцію як провідну закономірність глобального фінансового простору. Багаторівнева система організації регіонального фінансового простору, сприяє подальшій його уніфікації та спрощенню механізму включення нових суб’єктів. Аргументовано необхідність включення України в європейський фінансовий простір. Проведено порівняльний аналіз статистичних даних фінансово-економічних показників конвергенції щодо наявності передумов розширення інтеграційного ядра (єврозони), а також визначення найефективнішого механізму інтеграції.
 • Item
  Міжнародні торговельні суперечки у сучасній регулятивній парадигмі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-02) Гордєєва, Тамара Федорівна; Hordieieva, Tamara
  У статті досліджено новітні тенденції, що спостерігаються у сфері суперечливих відносин між країнами у міжнародній торгівлі, які зумовлюють зміни у парадигмі міжнародних торговельних суперечок. Виявлено, що останнім часом будь-який стан суперечливих відносин між країнами характеризується як «торговельна війна». Проаналізовано зміст понять «суперечка», «конфлікт», «війна» згідно нормативних міжнародних документів і визначено можливість застосування цих термінів залежно від ряду критеріїв. Досліджено еволюцію об’єктів міжнародних торговельних суперечок, починаючи з часів Стародавньої Греції до сьогоднішнього дня, на цій основі виявлено нові тенденції у застосуванні інструментів торгових політик, що спричиняють суперечки між країнами. Розглянуто окремі приклади міжнародних торговельних суперечок і причини їх виникнення. Проведено кількісний аналіз міжнародних торговельних суперечок взагалі і у відносинах між країнами-лідерами за чисельністю торговельних суперечок, у яких вони брали участь.
 • Item
  Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013) Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga
  Досліджено детермінанти розвитку сировинних ринків та особливості їх формування в умовах глобалізації світової економіки. Емпіричною базою дослідження обрано агропродовольчий ринок як один з найважливіших у сфері матеріального виробництва та забезпечення продовольчої безпеки країни. Висвітлено важливу соціально-економічну місію аграрного сектора, експортну конкурентоспроможність та імпортну залежність агропродовольчих товарів у міжнародній торгівлі. Обґрунтовано імперативні норми та зроблено висновки щодо важливості створення відповідних умов для функціонування в Україні ринків, інтегрованих у світові.
 • Item
  Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-21) Луцишин, Зоряна Орестівна; Резнікова, Наталія Володимирівна; Lutsyshyn, Zoryana; Reznikova, Natalya
  У статті досліджено природу валютної війни як ознаки неопротекціонізму в умовах глобальних викликів, що постали перед світовою валютною системою, яка вступила в черговий трансформаційний період. Проаналізовано механізм проведення конкурентних девальвацій як інструменту підвищення конкурентоспроможності національних економік. Наведено авторську інтерпретацію фінансових інструментів нео-протекціонізму з ґрунтовним вивченням останнього.
 • Item
  Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-26) Гончарук, Андрій Іванович; Троян, Ірина Анатоліївна; Honcharuk, Andrii; Troian, Iryna
  Стаття присвячена обґрунтуванню торговельно-економічних пріоритетів інтеграції України у Чорноморське економічне співробітництво. Проаналізовано інтеграційні можливості країни, що охоплюють такі вектори, як західноєвропейський та проросійський вектор інтеграції, бігравітаційну модель, альтернативний субрегіональний напрям співпраці. Виявлено секторальні пріоритети поглиблення її економічного співробітництва з членами ОЧЕС у контексті реалізації національних інтересів, зокрема у сфері торгівлі товарами, транспортними і туристичними послуги, енергоносіями. Запропоновано шляхи та інструменти вдосконалення торговельної співпраці України в Організації Чорноморського економічного співробітництва за такими групами, як макроекономічна, політикоправова, фінансовекономічна, науково-технологічна, соціокультурна, інфраструктурна, інституційна.
 • Item
  Імплементація парадигми економіки знаньу стратегії національного економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-30) Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Дорошенко, Олександра Сергіївна; Lukianenko, Dmytro; Lukianenko, Olga; Doroshenko, Olexandra
  У статті досліджено парадигми економіки знань і фактори її впливу на розвиток національних економік в умовах трансформації глобального конкурентного середовища. Проведено методологічну ідентифікацію базових категорій і понять стосовно визначення ключових факторів і параметрів сучасних економічних систем. На прикладі Південної Кореї доведено, що імплементація парадигми економіки знань в ініційовані і підтримувані державою довгострокові стратегії надає нові можливості соціально-економічного прогресу. Виявлено основні проблеми інноваційного розвитку економіки України через оцінку готовності її переходу до економіки знань у порівнянні з Південною Кореєю. Попри певні обмеження об’єктивного характеру, досвід останньої розглядається як приклад стратегічного успіху у створенні креативної інноваційної системи.