Випуск № 36–37

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Теоретична парадигма інноваційної діяльності: генезис та трансформація
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Диба, Олександр Михайлович; Дыба, Александр Михайлович
  У статті обґрунтовано основні теоретичні парадигми інноваційної діяльності. Розглянуто точки зору вітчизняних і зарубіжних вчених на її природу та сутність. Проведено аналіз еволюції поглядів на інноваційну діяльність та її теоретичне обґрунтування.
 • Item
  Розвиток системи підтримки експортної діяльності сільскогосподарських компаній
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Кузьмінов, М. В.; Kuzminov, M. V.
  У статті досліджено розвиток системи підтримки експортної діяльності сільськогосподарських компаній. Проаналізовано динаміку індексів обсягу виробництва та експорту сільськогосподарської продукції та продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах в Україні. Розглянуто систему підтримки експортної діяльності сільськогосподарських компаній, яка включає такі підсистеми: суб’єктів управління — органи державної влади всіх рівнів; об’єктів управління — сільськогосподарські компанії різних організаційно-правових форм та власності, яка забезпечить взаємозв’язки між всіма підсистемами та уникнення конфлікту інтересів суб’єктів управління при прийнятті рішень та визначення заходів з їх реалізації.
 • Item
  Інноваційно-технологічний ресурс глобального підприємництва: методологічна оцінка
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, S. O.; Стрельник, Светлана Александровна
  У статті розглянуто моделі інноваційного розвитку підприємств, вивчено їх переваги та недоліки. Проаналізовано міжнародні звіти за показниками інноваційності та підприємництва. На основі проведеного аналізу визначено напрямки розвитку інноваційно-технологічного ресурсу глобального підприємництва.
 • Item
  Переваги України та українського ринку праці в залучені ПП в контексті транснаціоналізації міжнародних економічних відносин
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Сікорський, Ю. М.; Sikorskyi, Y.
  У даній статті проаналізовано і систематизовано сильні та слабкі сторони України, української економіки і українського ринку праці в залучені прямих іноземних інвестицій. Також наведено дані реального обсягу таких інвестицій з подальшим порівнянням з іншими країнами. Оцінено вплив ТНК на економіку України і на український ринок праці. Окремо досліджено питання аутсорсингу українського ринку праці та визначено перспективи розвитку країни в даному напрямку.
 • Item
  «Зелена економіка» як складова досягнення стабільності в державі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Чайковська, М. А.; Chaykovska, M.; Глущенко, Г. Ю.; Hlushchenko, A.
  У статті розглянуто сутність економічної категорії «зелена економіка». Проаналізовано глобальні проблеми людства, що призвели до виникнення концепції «зеленої економіки». Досліджено місце України серед інших держав світу в екологічному та економічному аспектах. Обґрунтовано вагомість впровадження «зеленої економіки» у провідні галузі господарства. Виявлено стратегічні пріоритети розвитку «зеленої економіки» в Україні. Запропоновано інноваційні напрями розвитку держави в контексті «зеленої економіки» задля забезпечення сталого розвитку суспільства у майбутньому.
 • Item
  Управління державним боргом як передумова макроекономічної стабільності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Мальковська, Ю. Б.; Malkovska, Y.; Усик, Віра Іванівна; Usyk, V.; Усик, Вера Ивановна
  Стаття присвячена оцінці процесу управління державним боргом з точки зору відомих макроекономічних теорій представників різних наукових шкіл. Здійснено аналіз макроекономічних тенденцій і залежностей, які породжені дисбалансами, викликаними недосконалим менеджментом у сфері здійснення управління боргом в Україні. Основна взаємозалежність, що досліджується, — це залежність між методами здійснення процесу управління борговими зобов’язаннями та забезпеченням економічного зростання економіки, подолання основних макроекономічних дисбалансів розвитку та пропозиції щодо оптимізації процесу управління боргом задля досягнення макроекономічної стабільності.
 • Item
  Цільовий підхід до визначення економічних результатів діяльності підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Цемашко, Юлія Сергіївна; Tsemashko, J.
  У рамках дослідження наукової проблематики визначення економічних результатів діяльності підприємства обрано цільовий підхід, як такий, що в найбільшому ступені розкриває економічну логіку функціонування та розвитку сучасних підприємств з урахуванням специфіки бізнес-середовища. Досліджено взаємозв’язок категорій «цілі» та «результати» в теорії прийняття рішень, що відбувається в контексті трьох основаній і формує основу для розвитку концепцій управління за цілями, відхиленнями та результатами. Розвиток теорії синергетики, стратегічного та фінансового менеджменту зумовили розширення спектру теоретичних конструкт, які пояснюють взаємозв’язок цілей і результатів. Узагальнення наукових джерел дозволило автору дійти висновку, що цілі представляють собою єдність мотивів, інтересів, засобів, поведінки та результатів. При цьому, контекстуально економічні результати є наслідком не лише реалізації цілей, а й підсумком функціонування та розвитку підприємства з урахуванням неконтрольованих впливів бізнес-середовища. Доведено, що економічний результат діяльності підприємства можна визначити як приведення до загального знаменника досягнення цілей підприємства, що означає, перш за все, урахування протилежних інтересів. На прикладі факторної інтерпретації показника EVA в рамках вартісної цільової моделі підприємства продемонстрована логіка нейтралізації «конфлікту» цілей у процесі їх конкретизації та формалізації на основі економічного оцінювання результатів.
 • Item
  Деякі аспекти формування новітньої парадигми оцінки ефективності використання основного капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Царьов, Віталій Миколайович; Tsarov, V. M.; Царёв, Виталий Николаевич
  Статтю присвячено пошуку нових підходів до оцінки ефективності використання основного капіталу та засобів виробництва з метою підвищення прибутковості ведення бізнесу. Автором досліджуються існуючі підходи до оцінки ефективності основного капіталу та проблеми, що виникли при переході до сучасної економічної системи. Зазначено, що жоден з існуючих підходів не розглядає оцінювання використання засобів виробництва з позиції кількості спожитого капіталу. При цьому автором пропонується кілька можливих напрямів розвитку запропонованою ним філософії оцінки ефективності.
 • Item
  Процес комерціалізації інноваційного продукту: компаративний аналіз механізмів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Заріпова, Анна Олександрівна; Zaripova, Anna; Зарипова, Анна Александрівна
  У статті зосереджено фокус на процесі здійснення комерціалізації інноваційного продукту. Розглянуто способи комерціалізації через залучення нових технологій і методів із-зовні, а також створення спільних підприємств для здійснення виводу розробки на ринок. Розглянуто основні чинники, які пояснюють недоліки ліцензування як форми комерціалізації продукту. Окрім цього етап комерціалізації розглянуто в контексті інноваційного циклу в цілому, оскільки іноді доцільність або успішність даного процесу залежить саме від попередніх ланок циклу. Механізм, що регламентований даним підходом до розгляду комерціалізації, передбачає три основні аспекти: ідеацію, бізнес-процесінг та аспект участі. Другий механізм здійснення комерціалізації , що висвітлено у статті, розкриває його більш повно. Тут комерціалізація — це складний ланцюг із багатьма складовими.
 • Item
  Економічне моделювання розвитку ІТ-компаній
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Ходакевич, Богдан; Hodakevuch, B.
  У роботі досліджено способи моделювання та аналізу розвитку компаній, які працюють у сфері надання інформаційно-комунікаційних послуг. Ключовим елементом дослідження є побудова та лінійна апроксимація функції ефективності компаній цієї сфери, на основі використання підходу Тейлора. Ефективність аналізується з позицій поточних, перспективних і непрямих ефектів від партнерства ІТ-компаній зі споживачами таких послуг. В якості результуючого економічного показника використано економічну додану вартість, яка розраховується традиційним способом, але аналізується відповідно до авторської логіки дослідження.
 • Item
  Проблеми соціальної відповідальності бізнесу в інноваційній економіці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Топішко, Іван І.; Topishko, Ivan
  Розкрито сутність категорії «соціальна відповідальність бізнесу». Охарактеризовано особливості моделей соціальної відповідальності. Акцентовано увагу на пострадянській її модифікації. Зазначено здобутки і втрати, які бізнес має при дотриманні соціально відповідальної поведінки. Окреслено чинники впливу на формування системи соціальної відповідальності учасників суспільних відносин. Підкреслено, що інноваційна модель економіки висуває нові підвищені вимоги до соціально відповідальної поведінки суб’єктів суспільних відносин. Особливо це стосується формату соціально-трудових відносин.
 • Item
  Процесна модель стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Солов’янчик, Альона Володимирівна; Solovianchyk, А.
  Стаття присвячена питанню стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств, зокрема розкрито сутність стратегічного управління, виділено окремі етапи процесу управління конкурентоспроможністю. Виділено особливості ринку послуг. На базі існуючої практики розроблено та описано процесну модель стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств, яка адаптована саме для сфери послуг. Модель базується на паралельному виконанні двох основних процесів: оцінювання конкурентоспроможності та розробка оптимальної моделі бізнес-процесів.
 • Item
  Динаміка реорганізаційних процесів на підприємствах залізничного машинобудування України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, V. P.; Кукоба, Владимир Павлович; Кукоба, О. В.; Kukoba, O. V.
  У статті визнано недостатність та однобокість досліджень реорганізаційних процесів на підприємствах і відсутність спеціалізованих комплексних емпіричних даних процесів. Для вирішення цієї проблеми виокремлено напрями реорганізацій (організаційної реструктуризації, організаційного реформування та упорядкування процесів господарювання) на підприємствах та оцінено характер організаційних змін за цими напрямами. Встановлено факти економічно необґрунтованої реструктуризації підприємств, а також затримки у зміні порядку діяльності структурних підрозділів. Для забезпечення достатнього рівня ефективності реорганізацій надано рекомендації із застосування оціночних показників доцільності організаційних реструктуризацій, організаційних реформувань підприємств у цілому та їх структурних підрозділів.
 • Item
  Організаційно-економічний механізм у системі управління господарською діяльністю закладів охорони здоров’я
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Гринько, Т. В.; Hrуnko, T.; Шевченко, В. А.; Shevchenko, V.
  Стаття присвячена дослідженню організаційно-економічного механізму у системі управління господарською діяльністю закладів охорони здоров’я. У статті приділено увагу поняттю «організаційно-економічний механізм», запропоновано власне його тлумачення. Ставиться завдання визначити структуру господарського та організаційно-господарського механізмів, вивчається його складові та надається характеристика кожній. Досліджено механізм управління через взаємопов’язані принципи, методи та важелі, а також система управління. Зазначено, що ефективність функціонування закладу охорони здоров’я залежить від правильності та своєчасності застосування методів організаційно-господарського механізму. Висвітлено питання оцінки ефективності управління закладами охорони здоров’я.
 • Item
  Особливості державного регулювання надання фінансових послуг в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Отченаш, Катерина Георгіївна; Otchenash, K.; Отченаш, Екатерина Георгиевна
  Розглянуто основні підходи до формування механізму державного регулювання фінансового ринку залежно від сегментів ринку, видів фінансових послуг можливості надання фінансових послуг різними фінансовими установами та повноважень регуляторів.
 • Item
  Перспективи застосування інтернет-технологій в маркетингових дослідженнях
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Котлярова, Юлія О.; Kotliarova, Yuliia
  У статті досліджено процеси інтернетизації населення в Україні та за кордоном, а також рівень мережевої готовності в рамках інтернет-економіки. Визначено основні напрями нової економіки. Проаналізовано сучасні інтернет-технології, визначено поняття інтернет-маркетингу та принцип побудови маркетингової інформаційної системи, розглянуто структуру маркетингової інформаційної системи для ухвалення управлінських рішень, окреслено перспективи застосування комплексу інтернет-технологій для підвищення результативності маркетингових досліджень.
 • Item
  Decision-making process in the agricultural business: problems and aspects of Ukrainian companies
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Hrushka, M.; Грушка, М. О.
  The analytical survey considers in detail the current position of the agricultural sector in the economy of Ukraine, the most significant prospects of decision-making process in the agricultural business with current realities and problems of agricultural business development, including technological backwardness, the lack of current methods and tools for processing land, equipment depreciation, non-implementation of international experience of managing agricultural companies.
 • Item
  Впровадження системи бюджетування на підприємствах АПК: методичні положення та специфіка
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна; Шипуля, І. С.; Shypulia, Iryna
  Фрагментарність дослідження методичних аспектів формування системи бюджетного управління на підприємствах агропромислового комплексу, відсутність аналізу впливу галузевої специфіки на окремі елементи системи бюджетування потребує висвітлення специфічних параметрів розробки та впровадження системи бюджетного управління на підприємствах. Мета статті полягає у визначенні сутності бюджетування, його місця у системі управління підприємством, ідентифікації складових системи бюджетного управління та особливостей його формування на підприємствах агропромислового комплексу. Обґрунтовано методичні принципи розробки системи бюджетування на підприємствах АПК з урахуванням особливостей його операційної діяльності. Виявлено специфіку розробки бюджетів виробництва і продажів сільгосппідприємств, впливу сезонності, тривалості виробничого циклу та кліматичних умов на систему планування діяльності підприємства АПК. Обґрунтована доцільність впровадження системи бюджетування на основі виявлення вигід, визначення наслідків, що обумовлюють підвищення управлінського потенціалу комплексного застосування технологій розвитку підприємства.
 • Item
  Диверсифікація у розвитку підприємства постіндустріальної епохи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Грабовенко, Олександр В.; Hrabovenko, O. V.
  У статті розглянуто питання формування та/або підтримання конкурентних переваг підприємств в умовах постіндустріальної економіки шляхом диверсифікації їх господарської діяльності. Автор наводить новий погляд на диверсифікацію як спосіб розвитку підприємства. З урахуванням вимог постіндустріальної економіки запропоновано трактувати диверсифікацію як безперервний іманентний процес, що й призводить до змін усієї економічної системи підприємства, а тому не може бути визначений як проект чи стратегія.
 • Item
  Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами сфери медичних послуг
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Гонтарева, Ірина Вячеславівна; Hontareva, Iryna; Гонтарева, Ирина Вячеславовна
  Системний характер дисфункцій на сучасному етапі економічного розвитку підсилює інтерес до теоретичних основ обґрунтування підходів з формування соціально-економічного механізму управління. Метою статті є проведення системного аналізу теоретичних основ з формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами, що функціонують в сфері послуг. Доведено, що при формуванні організаційно-економічного механізму управління слід використовувати теоретико-ігрові методи аукціонів, метод адаптивного максимуму та методологію узгодження економічних інтересів і очікувань стейкхолдерів підприємства; при формування механізму управління підприємствами сфери послуг може знадобитися комбінація відповідних методів.