Випуск № 37

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Теоретичні основи та прикладний аспект інноваційної діяльності в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-29) Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Диба, Александр Михайлович; Гернего, Юлія Олександрівна; Hernego, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна
  У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до розуміння сутності інноваційної діяльності, обґрунтовано точки зору класиків політичної економії, а також наших сучасників. Наведено підхід до розуміння співвідношення інноваційного процесу та інноваційної діяльності, що характеризує практичну спрямованість останньої. Проаналізовано результати інноваційної діяльності в Україні, окреслено її основні тенденції та проблеми, зроблено пропозиції для їх вирішення.
 • Item
  Обґрунтування ефективної цінової політики на освітні послуги
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Ганнич, Марина Миколаївна; Hannych, M. M.; Ганныч, Марина Николаевна
  Узагальнено основні підходи до формування цінової політики на освітні послуги, проаналізовано рівень цін на аналогічну освітню послугу в університетах-конкурентах. За допомогою регресійного аналізу визначено вплив ціни на кількість абітурієнтів та величину надходжень від платних освітніх послуг. Запропоновано використовувати комбінований метод ціноутворенняна освітні послуги.
 • Item
  Корпоративні відносини як складова системи управління корпоративною безпекою
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-22) Рудковський, Олександр Володимирович; Rudkovsky, O.V.; Рудковский, Александр Владимирович
  Розглянуто суть науки «корпоративне управління», предмет дослідження, проблематику корпоративного управління (корпоративний конфлікт. Розглянуто етапи формування теорії і практики корпоративного управління та принципи класифікації. Розглянуто сутність поняття «корпоративне управління», його завдання, функції. Проаналізовано особливості становлення і розвитку вітчизняної системи управління. Охарактеризовано ознаки вітчизняного корпоративного управління. Розглянуто корпоративні відносини: трактування, особливості формування, принципи класифікації. Розглянуто історичні особливості формування корпоративного управління та корпоративних відносин в Україні. Наведено етапи формування корпоративного управління.
 • Item
  Результативність споживання товарів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-15) Павленко, Анатолій Федорович; Pavlenko, A. F.; Павленко, Анатолий Фёдорович; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович
  Стаття присвячена дослідженню сучасних аспектів оцінки результатів процесів споживання товарів. Дане дослідження побудовано на систематизації та переосмисленні методологічних позицій розробки чи удосконалення аналітичного інструментарію обґрунтування стратегічних і маркетингових рішень. У роботі зроблена спроба поєднання економічних, поведінкових і соціально-психологічних розробок у сфері сприйняття товарів на ринку споживачем. Такий підхід дозволив запропонувати використання асоціативних решіток для опису економічних результатів споживачами товарів, як базису розробки стратегічних рішень підприємства й оцінки його результатів не тільки з позицій ресурсної ефективності, а з позицій сприйнятої ринком споживчій цінності товарів.
 • Item
  Фундаментально-вартісний аналіз як основа розвитку управлінської бізнес-аналітики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-02) Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, S. M.; Клименко, Светлана Михайловна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна
  Досліджено проблематику фундаментального аналізу підприємства в контексті обґрунтування управлінських рішень на підприємстві. Сформовано та аргументовано авторську логіку здійснення фундаментально-вартісного аналізу на основі поєднання методології та аналітичного інструментарію стратегічного, фінансового та когнітивного аналізу. Аргументовано доцільність і перспективність здійснення: фінансового аналізу, як складової частини фундаментально-вартісного, на засадах розвитку вартісної моделі, що сформована на основі сучасної методології теорії корпоративних фінансів; стратегічного аналізу у розширеному часовому форматі, що фокусує менеджмент на майбутніх результатах діяльності; когнітивного аналізу для зниження ступеня невизначеності та структуризації області прийняття управлінських рішень.
 • Item
  Удосконалення управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницьких підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-01) Земляков, Ігор Семенович; Zemlyakov, I.; Земляков, Игорь Семёнович; Пилипчук, Володимир Петрович; Pilipchuk, V.; Пилипчук, Владимир Петрович; Штуль, Валентин Петрович; Shtul, V.
  У статті розглянуто проблеми управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницьких підприємств, впровадження інструментарію бенчмаркінгу в процесі визначення найкращих практик серед них за комплексом маркетингу. Рекомендована модель удосконалення управління маркетингом оптових підприємств на основі вивчення практичного досвіду їх роботи. Розглянуто актуальні питання та взаємозв’язок стратегічного і поточного планування діяльності цих підприємств та контролю їх реалізації.
 • Item
  Економічна сутність і форми капіталізації сучасного бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-09) Ізотов, Кирил Олександрович; Izotov, K.; Изотов, Кирилл Александрович
  Стаття звертає увагу на проблеми капіталізації на мікро- та макроекономічних рівнях. Представлено різні наукові підходи щодо сутності капіталізації підприємства. Результати дослідження розкривають економічну природу капіталізації на основі еволюційного підходу. Автором вбачається двоїстість капіталізації підприємства через статику процесу, яка виражається економічними результатами діяльності, та динаміку, що полягає в процесі перетворення ресурсів на капітал. Проведене дослідження дало змогу описати у статті процеси внутрішньої та зовнішньої капіталізації.
 • Item
  Дослідження сучасних методологічних підходів до оцінювання капіталізації промислових підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-09) Буханець, Володимир Володимирович; Bukhanets, Volodymyr; Буханец, Владимир Владимирович
  На сьогодні розвиток національної економіки супроводжується ускладненням економічних явищ, тому автор пропонує вивчити питання практичного застосування методології оцінювання капіталізації підприємств. Змістовна багатогранність категорії «капіталізація» зумовила і множинність підходів до її оцінювання. Автор виконав систематизацію методичних підходів до оцінювання капіталізації, яка дозволили зробити висновок, що в даному питанні відсутні діаметрально протилежні точки зору. У статті вивчено науковий підхід до оцінки капіталізації з позицій ринкової вартості підприємства за даними фондового та фінансового ринків. Визначено, що основою оцінювання капіталізації виступає методичний базис, що сформований у рамках бухгалтерського та фінансового підходів. У роботі представлено результати критичного аналізу наукових публікацій щодо оцінювання капіталізації підприємства.
 • Item
  Проблеми ідентифікації та оцінювання депресивних процесів у регіонах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-21) Тищенко, Олександр Петрович; Tyschenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович
  У статті проаналізовано зміст чинних критеріїв і показників ідентифікації депресивних регіонів і виявлено їх недоліки. Здійснено порівняльну оцінку основних тенденцій розвитку українських регіонів у 2009–2013 рр. на предмет наявності ознак депресивності за двома підходами: шляхом співставлення показників розвитку окремого регіону з іншими регіонами та виходячи з динаміки внутрішньорегіональних змін. Запропоновано методичні підходи щодо встановлення та оцінки депресивних процесів у регіонах, здійснено їх апробацію за наявними статистичними даними та визначено шляхи подальшого удосконалення системи індикаторів визнання регіонів депресивними.
 • Item
  Захист прав споживачів банківських послуг у Європейському Союзі та Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-03) Приймак, Софія Андріївна; Pryimak, S.; Приймак, София Андреевна
  Проаналізовано європейське та українське законодавства у сфері захисту прав споживачів на ринку банківських послуг. Розглянуто найпоширеніші банківські послуги, такі як: кредитні, депозитні та розрахункові. Представлено характеристику нормативно-правових актів, що регулюють питання захисту прав споживачів на ринку банківських послуг. Проведено порівняння законодавства у даній сфері. Виявлено слабкі сторони українського законодавства. Надано рекомендації для покращення цього законодавства згідно вимог Європейського Союзу.
 • Item
  Репутація і вартість брендів підприємств харчової промисловості України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-04) Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна
  Автор аналізує тенденції формування вартості брендів і репутації підприємств українського харчопрому з позиції їх репутаційного менеджменту. Визнані бренди вітчизняного харчопрому спираються в першу чергу не на PR, а на високу якість продукції і ефективно побудовані бізнес-процеси як базис репутаційного менеджменту; рейтинги засвідчують високу вартість цілісних брендів, що виконують свої обіцянки, де стекхолдери компанії свідомо стають послами свого бренду. Для посилення брендів компанії харчопрому активно користуються послугами стратегічного і оперативного PR-консалтингу зовнішніх комунікаційних агенцій. Відомі і, відповідно, дорогі бренди на інструментально-технологічному рівні для підвищення вартості використовують брендинг: формулюється суть бренду, визначаються його атрибути і цінності, розробляється легенда бренду та комунікативна політика.
 • Item
  Податок на прибуток підприємств: реалії сьогодення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-25) Ковтун, Анастасія Володимирівна; Чічкан, Микита Вадимович
  У статті розглянуто основні зміни оподаткування прибутку підприємств. Проаналізовано частку податку на прибуток підприємств у доходах бюджету. Виявлено основні причини зменшення частки надходжень податку на прибуток підприємств за 2011–2014 роки. Досліджено обсяг податкових надходжень від підприємств різних форм власності. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення податкової системи, спираючись на підходи високорозвинених країн, із врахуванням вітчизняної специфіки.
 • Item
  Стратегічний контекст капіталоутворення на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-23) Ткаченко, Алла Михайлівна; Ткаченко, Алла Михайловна
  У статті представлено результати дослідження капіталу підприємства з точку зору бухгалтерського та фінансового підходів, які на сучасному етапі розвитку економічної системи не здатні розкрити глибинний зміст процесів капіталоутворення. Інтелектуалізація економічних процесів спричинила зміщення управлінського фокусу з виробничих і фінансових аспектів капіталоутворення у стратегічну площину. Зміна ролі традиційних факторів виробництва та поява нових форм капіталу зумовили зміни в цільовій орієнтації підприємств, що, в свою чергу, спричинило трансформацію механізму капіталоутворення на підприємстві — перехід від фінансово-інвестиційної моделі, коли вартість підприємства на фондовому ринку визначалася на основі очікувань майбутніх прибутків, до інтелектуально-інноваційної, що визначається рівнем ефективності стратегічних рішень. У такому контексті капітал підприємства набуває нової ознаки, яку можна інтерпретувати, як здатність до розпізнавання та оцінювання можливостей зовнішнього середовища та перетворення їх у кінцевому підсумку на потоки доданої вартості. Саме така інтерпретація капіталу підприємства стає змістовною основою стратегічного контексту дослідження процесів капіталоутворення та охоплює нефінансовий контур капіталу, що фіксує відмінності від традиційного дослідження процесу формування вартості підприємства.
 • Item
  Обгрунтування процесів вертикальної інтеграції в контексті різних теорій фірми
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-11) Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна; Серобян, Арпіне Мікаелівна
  У статті розглянуто явище вертикальної інтеграції та передумови його виникнення в контексті методології неокласичного та інституціонального підходів. Проаналізовано стимули здійснення та основні фактори формування вертикально-інтеграційних стратегій з огляду на різні теорії фірми.
 • Item
  Методичні основи ідентифікації динамічних здатностей підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-11) Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Малярчук, Ольга Георгіївна; Maliarchuk, Olha; Малярчук, Ольга Георгиевна
 • Item
  Стратегія здійснення змін: теоретичні та методичні підходи щодо її визначення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-24) Гарафонова, Ольга Іванівна; Harafonova, Olga; Гарафонова, Ольга Ивановна
  Нестабільність зовнішнього середовища, креативність і інваріативність внутрішього середовища підприємств, особливості стратегічного управління вимагають детального дослідження. Автор пропонує використовувати поняття «стратегія здійснення змін». У статті запропоновано використання авторської класифікації стратегій здійснення змін на підприємстві.
 • Item
  Бізнес-модель підприємства: генезис і сучасна ідентифікація поняття
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-13) Алакозова, Поліна Едуардівна; Alakozova, Polina; Алакозова, Полина Эдуардовна
  У статті систематизовано основні підходи до визначення поняття «бізнес-модель підприємства». Встановлено основні детермінанти розвитку підходів до визначення поняття «бізнес-модель підприємства». Запропоновано авторське групування підходів до визначення терміну за напрямком орієнтації та проведено детальний аналіз цих груп.
 • Item
  Основні напрями робіт із забезпечення трансферу енергоефективних технологій на підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-13) Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, V.; Кукоба, Владимир Павлович
  У статті наведено авторське розуміння економічної сутності «енергоощадження», «енергозбереження», «енергоефективності» і «трансферу технологій», а також запропоновано визначення «трансферу енергоефективних технологій». Надано раціональний склад і опис найважливіших напрямів дій із забезпечення трансферу енергоефективних технологій на підприємствах. Запропоновано перелік, структуризацію і зміст основних функцій управлінських підрозділів підприємств, які реалізуються цими підрозділами при виконанні робіт з трансферу технологій.
 • Item
  Теоретичні і прикладні аспекти розгортання проактивної поведінки підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-28) Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, V.; Паздрий, Виталий Ярославович
  У статті представлено необхідні передумови й основні кроки розгортання проактивної поведінки підприємства на основі концепції життєвого циклу І. Адізеса. Зокрема, сформульовано основні постулати формування проактивності компанії, визначено три необхідних умови доцільності та можливості розгортання проактивної поведінки підприємства й основні етапи реалізації даного стилю поведінки компанії. Матеріал статті буде корисним науковцям і практикам, яким цікаві питання інноваційних форм поведінки і формування лідерства компаній в умовах динамічного, невизначеного середовища компанії.
 • Item
  Спосіб формування професійної зрілості управлінця
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-18) Мальцев, Едуард Анатолійович; Maltsev, E.; Мальцев, Эдуард Анатольевич
  Робота присвячена проблемі досягнення управлінської зрілості як результату особистісного та професійного розвитку. Розглянуто кілька підходів до рольового представлення управлінської діяльності, які можуть бути інтегровані за допомогою використання Я-концепції. Професійний розвиток пропонується трактувати як розширення репертуару управлінських ролей за рахунок поєднання навчання та практики, яке гарно описується циклом емпіричного навчання Колба. Професійний розвиток передбачає свідоме формулювання бажаних управлінських ролей та їх послідовне засвоєння через розвиток Я-концепції. Управлінська зрілість при такому підході стає змінною величиною, яка обумовлена репертуаром свідомо обраних і засвоєних управлінських ролей. У роботі наведено приклад можливої структури рольового репертуару та визначено напрямок подальших досліджень.