№ 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Військове найманство Візантійської імперії: традиції і специфічна роль Київської Русі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Кабанець, Р. Ю.; Kabanets, R. Y.
  Розглядаються проблеми військового найманства Візантійської імперії як суттєве явище історії Середньовіччя. Стаття орієнтована на висвітлення особливостей формування візантійської армії Х—ХІ століть за допомогою організації наймання. Розкрито чинники стабільності військового контингенту через функціональні, матеріальні, юридичні стимули. На основі аналізу комплексу опублікованих джерел та наукового доробку українських та зарубіжних учених простежено хронологію залучення, особливості та традиції служби у візантійській армії найманців з Київської Русі.
 • Item
  Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Глазов, Д. В.; Hlazov, D.
  Розглядаються питання політики мультикультуралізму у Великій Британії, її ефективність в межах британського соціуму. В колі уваги — історичні передумови політики мультикультуралізму; етапи та сутність цієї політики відповідно до загальноєвропейських міграційних процесів та особливостей внутрішньої ситуації у Великій Британії. Автор аналізує причини недієвості політики «мільтікульті», висловлює власне бачення напрямів її реалізації з погляду на специфіку британського суспільства та досвіду інших держав.
 • Item
  Конституційні та адміністративно-правові питання становлення громадянського суспільства в Україні: історія і сучасність
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Шульженко, Федір Пилипович; Shulzhenko, F. P.; Шульженко, Фёдор Филиппович
  Аналізуються особливості становлення громадянського суспільства в Україні на етапі незалежності. В полі зору – історичні аспекти становлення громадянського суспільства відповідно до конституційних та адміністративно-правових засад і політичних вимірів розвитку держави. Стаття орієнтована на визначення здобутків і прорахунків громадянського суспільства, перспектив його розвитку відповідно до потреб демократизації України, взаємодії органів влади і місцевого самоврядування тощо.
 • Item
  Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Фігурний, Ю. С.; Fihurnyi, Y. S.
  Розглянуто історію козачих військових формувань на українських землях після ліквідації Гетьманщини та активного наступу російського царизму на права і вольності українського народу. В колі уваги — передумови утворення та функціонування козачих військових формувань — Задунайської Січі (1775–1828), Бузького козацького війська (1785–1817), Катеринославського козацького війська (1787–1789), Чорноморського козацького війська (1788–1860) та ін., їх роль у збереженні державницьких традицій українського народу.
 • Item
  Особливості трудового менталітету української нації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна
  З урахуванням історико-політичних, географічних, соціально-економічних факторів розглянуто формування трудового менталітету української нації. Виокремлено чинники впливу на трудовий менталітет, конкурентоспроможність робочої сили в Україні; відношення до підприємницької діяльності та підприємців. Проаналізовано регіональні особливості українського трудового менталітету та менталітету на рівні підприємств, визначено можливі перспективи подальшого становлення трудового менталітету з урахуванням потреб ринкової економіки.
 • Item
  Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р.
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Сухобокова, О. О.; Sukhobokova, O. О.
  Аналізується діяльність української діаспори США та Канади на підтримку України як історичної батьківщини в контексті російської агресії 2014 р. Основну увагу приділено розгляду форм та методів політичного тиску провідних організацій етнічних українців у Сполучених Штатах і Канаді на уряди країн проживання для надання Україні політичної, військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Аналізується ефективність впливу північноамериканської української діаспори як українського лобі, суб’єкта суспільно-політичного життя США та Канади.
 • Item
  Українське питання: еволюція поглядів С. Єфремова
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Могильний, Л. П.; Mogylnyi, L. P.
  Проаналізовано еволюцію поглядів на українське питання відомого українського суспільно-політичного діяча ліберального спрямування С. Єфремова (1876—1939). Серед проблем дослідження — організаційна діяльність, а також публіцистичні та наукові праці С. Єфремова як джерело історичного пізнання ідейних поглядів діяча. У колі особливої уваги — національні переконання С. Єфремова щодо шляхів політичного і культурного відродження українства, його сучасності і перспектив майбутнього національного розвитку.
 • Item
  Координаційна та культурно-просвітня робота Івана Крип’якевича в Крайовому Комітеті військових могил: маловідомі сторінки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Клименко, Н. П.; Klimenko, N. P.
  Досліджено діяльність Івана Крип’якевича в «Краєвому комітеті охорони військових могил» Галичини. Показано передумови та процес формування комітету, проведення акцій організації у вимірі вшанування пам’яті полеглих героїв України. Висвітлено особливий внесок І. Крип’якевича в охорону та збереження воєнних цвинтарів і поховань періоду Першої світової війни та українсько-польської війни, мовиться про взаємозв’язок організаційної і просвітницької діяльності вченого у вимірі популяризації історії України.
 • Item
  Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 2. Тенденції сепаратизму сучасного Сибіру: від радянських до пострадянських часів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Бульвінський, А. Г.; Bulvinskiy, Andriy. G.
  Аналізується явище сепаратистського руху сучасного Сибіру, пов’язане із традиціями обласництва др. пол. ХІХ — початку ХХ ст. і проявами сепаратизму в краї за радянських часів. В основі розгляду проблеми — витоки сепаратизму, викликані експлуатацією матеріальних і людських ресурсів Сибіру, жорстким підпорядкуванням регіону інтересам центру. Автор аналізує ідейні та організаційні засади сучасних тенденцій сепаратизму Сибіру, наголошує на потребах модернізації краю, прогнозує його політичні перспективи відповідно до курсу Москви щодо регіону.
 • Item
  Дискурс Сибірського сепаратизму у контексті проблем модернізації. Частина 1. Сибірське обласництво: др. пол. ХІХ – початок ХХ ст
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015) Бульвінський, А. Г.; Bulvinskiy, Andriy. G.
  Розглядаються питання ідейних й організаційних витоків сепаратистських тенденцій Сибіру др. пол. ХІХ — початку ХХ ст., які набули характеру обласництва. В полі зору — передумови обласництва як течії, зумовленої колоніальним статусом Сибіру в умовах Росії, особливості розвитку обласницького руху, спрямованого на модернізаційні процеси в краї. Стаття спрямована на визначення політичних поглядів лідерів обласництва, аналіз процесів його інституціалізації, тенденцій становлення та причин ліквідації на етапі громадянської війни в Росії.