Випуск № 92

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Моделювання економічних ефектів унаслідок впровадження та популяризації використання автомобілів з електродвигуном
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Стець, Олена Вікторівна; Довженко, Олена Романівна
  У статті розглянуто діяльність приватного підприємства з організації перевезень «Авен-Езер», доцільність та оптимальна стратегія заміни частини автопарку компанії автобусами марки «Богдан» з електродвигуном. Використання маршрутних транспортних засобів з електродвигуном дозволяє зменшити витрати на технічне обслуговування автопарку, зменшити шкідливі викиди у атмосферу, зробити вартість проїзду дешевшою для пересічних громадян. У роботі використано модель часткової заміни обладнання з використанням принципу оптимальності Белмана.
 • Item
  Методологічні аспекти удосконалення механізму стимулювання персоналу підприємств сфери послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Єлісєєва, О. К.; Кутова, Н. Г.
  У статті запропоновано удосконалення механізму стимулювання персоналу на основі розробленої системи мотивації. За результатами експрес-опитування сформовано карту мотиваторів, у якій визначаються ранг та основний мотиватор, що є найвагомішим для стимулювання персоналу. У проективному експрес-опитуванні взяв участь як управлінський персонал, так і промислово-виробничий підприємствах сфери послуг. До основних мотиваторів, що відмітили респонденти належать: матеріальний стимул, соціальне забезпечення післязавершення трудової діяльності, перспективу, кар’єру, оцінку, похвалу,мету — тобто матеріальне, організаційне, соціально-психологічне стимулювання. У роботі запропоновано концептуальну та структурно-логічну модель механізму стимулювання персоналу підприємств сфери послуг та етапи процедури впровадження механізму.
 • Item
  Особливості формування складних електронних документів в умовах синтезу інформаційних технологій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Потапенко, Сергій Дмитрович; Потапенко, Сергей Дмитриевич
  У статті розглянуто особливості ефективного застосування сучасних підходів до формування складних електронних документів на основі технологій WYSIWYG, програмування та їх синтезу. Показано важливість оцінювання трудомісткості підготовки складних електронних документів та роль даного процесу у виборі відповідних технологій. Розглянуто особливості та сформовано рекомендації щодо ефективного формування документів, які мають типову структуру: інформаційного листа-запрошення до участі у конференції; договору на виконання робіт; збірника наукових публікацій.
 • Item
  Кількісне оцінювання ризику для амплітуди динамічної траєкторії ризикостійкості маркетингової стратегії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Коляда, Юрій Васильович; Kolada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Шатарська, Інна Федорівна; Шатарская, Инна Фёдоровна
  Для прийняття релевантного рішення щодо вибору стратегії і тактики поведінки, планування виробничої і фінансової діяльності на ринку товарів і послуг важливе значення має аналіз всієї необхідної інформації. конкретного підприємства. Маркетингові ризики проявляються у вигляді нереалізації продукції або зменшенні її обсягів реалізації та зниженні цін на неї, наслідком чого є недоотримання прибутку або певні збитки. Практична діяльність потребує певного кількісного оцінювання цих факторів. У статті проводиться дослідження проблеми — визначення фактору персистентності економічного показника на підставі зміни кількісної міри оцінки ризику та врахування фактору ентропії в якості міри ступеня невизначеності в поведінці економічної системи. Використання ентропії в системі кількісних оцінок ризику щодо обґрунтування прийняття раціонального рішення, визначення ризикостійкості обраної стратегії є досить важливим фактором. Зміна ентропії маркетингових систем, як відкритих економічних систем, призводить до зміни маркетингової політики — вибору стратегії компанії, рекламного бюджету, впорядкування товарних запасів, зміни певної структури маркетингових мереж і грошових потоків, які в них циркулюють. В якості кількісної міри оцінювання ризикостійкості обраної стратегії пропонується розрахунок показника Херста. У ході проведених досліджень була зроблена спроба розрахунків значень певної послідовності оцінок показника ризикованості раціональної стратегії із урахуванням наявності чи відсутності фактору стійкості значень часового ряду — модифікованого критерію прийняття рішень, що дозволяє говорити про можливість дослідження динаміки ризику із плином часу, протягом якого відбуваються події і процеси у маркетингових системах.
 • Item
  Концептуальні положення управління ліквідністю та прибутковістю банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Габрієлян, Дар’я Гагіківна
  Стаття присвячена розробленню концептуальних засад інтегрованого (комплексного) управління ліквідністю та прибутковістю банку. Розглянуто стратегії та підходи до управління, а також, розроблено концепцію моделювання управління ліквідністю та прибутковістю банку.
 • Item
  Оцінювання швидкості розвитку економіки після залучення інвестицій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Маханець, Л. Л.
  У статті розглянуто можливість використання інструментарію еконофізики для оцінювання швидкості розвитку економіки країни. Показано, що закон збереження імпульсу для замкненої системи можна використовувати для прогнозування темпів росту економіки. Здійснений розрахунок швидкості розвитку економіки України після залучення прямих іноземних інвестицій, яка приймається як один із факторівекономічного зростання країни. Розрахований темп розвитку економіки України добре узгоджується з фактичними даними, що підтверджує достовірність зроблених припущень.
 • Item
  Джерела податкових ризиків держави
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Романенко, В. В.
  У статті досліджено наукові та нормативно-правові визначення понять «податкова система» та «податковий ризик держави». Запропоновано уточнені визначення понять «податкова система» та «податковий ризик держави». Виявлено, що визначення поняття «податковий ризик держави» як у нормативно-правових актах, так і в наукових статтях, не охоплюють усього спектра джерел ризику невиконання податковою системою своїх функцій. Досліджено, класифіковано, сформульовано, описано та охарактеризовано групи джерел податкових ризиків держави для їх моделювання.
 • Item
  Структурне моделювання макроекономічних систем (на прикладі аукціону першої ціни)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Кікоть, Олександр Юрійович
  У роботі викладено основи структурного підходу до економетричного моделювання мікроекономічних систем. Зокрема, розглянуто особливості використання, надано формальне визначення та запропоновано методологію структурного економетричного моделювання. Згідно запропонованої методології, структурний підхід передбачає, що процедура економетричного моделювання досліджуваної економічної системи складається з шести етапів: розробка теоретичної економіко- математичної моделі економічної системи; розробка економетричної моделі, яка в якості основи використовує теоретичну модель; ідентифікація економетричної моделі; розробка процедури оцінювання економетричної моделі; оцінювання економетричної моделі; перевірка якості економетричної моделі. Також, у роботі розглянуто переваги й недоліки структурного підходу та наведено приклад його використання у випадку аукціону першої ціни.
 • Item
  Інтегральна стохастична нелінійна модель динаміки інноваційної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, V.; Галицын, Владимир Константинович; Рамазанов, Султанахмед Курбанович; Ramazanov, S. K.
  На базі сучасних методів, моделей, інформаційних та інноваційних технологій розроблено і досліджено інтегровану стохастичну нелінійну модель техногенних об’єктів і процесів, придатну для умов системних криз. У роботі розглянуто аспекти інтеграції багатьох сфер і секторів діяльності сучасних складних систем, які функціонують і розвиваються в сучасних умовах нелінійності, нестабільності і криз.
 • Item
  Стан і перспективи впровадження інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Черняк, О. І.; Chernyak, O. I.; Чорноус, Г. О.; Chornous, G. O.
  Стаття присвячена висвітленню питань сучасного стану у впровадженні та розвитку інформаційно-аналітичних систем на різних рівнях економіки України. Запропоновано мережеву агентну модель як перспективну модель реалізації інформаційно-аналітичних систем для запровадження різними суб’єктами національної економіки.
 • Item
  Моделі та інформаційні технології в системі вибору іноземним інвестором проекту інвестування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskiy, V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Слабко, Слабко, Микола Володимирович; Slabko, M.
  У даній статті розглянууто можливості застосування технології Big Data у сфері залучення іноземних інвестицій в Україну. Також, визначено показники, які більше, ніж інші, впливають на вибір інвестиційного проекту іноземним інвестором.
 • Item
  Моделювання механізму реалізації функції планування в управлінні організаційною системою
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Галіцин, Володимир Костянтинович; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович
  Стаття присвячена моделюванню механізму реалізації функції планування в управлінні організаційною системою на прикладі процесу розподілу ресурсів. Здійснено синтез механізмів планування. Побудовано моделі механізмів пріоритетного, конкурсного та експертного розподілу ресурсів, Реалізація моделей забезпечує отримання узгоджених і рівноважних планів розподілу ресурсів.