2023 рік

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Зв'язок стратегій розв'язання конфліктних ситуацій та глибинної готовності до пробачення студентів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-15) Шаповал, Анастасія Валеріївна; Shapoval, Anastasiia; Завірюха, Валентина Василівна
  У роботі досліджується зв'язок стратегій розв'язання конфліктних ситуацій та глибинної готовності до пробачення студентів. Поняття глибинної готовності до пробачення – психологічна та емоційна готовність особистості до процесу прощення, що включає розуміння, прийняття і відпускання образи, негативних емоцій, пов'язаних з негативним впливом, нанесеною опонентом. Описано стратегії виходу з конфліктної ситуацій . що забезпечують адаптацію особистості до середовища, в якому вона живе, а також ефективну діяльність та спілкування з іншими особами. Наведено емпіричні дані, що свідчать про наявність взаємозв’язку між стратегіями виходу з конфліктної ситуації та глибинною готовністю до пробачення. The work examines the relationship between strategies for resolving conflict situations and deep readiness to forgive students. The concept of deep readiness for forgiveness is the psychological and emotional readiness of an individual for the process of forgiveness, which includes understanding, accepting and letting go of resentment, negative emotions associated with the negative impact caused by the opponent. Strategies for getting out of conflict situations are described. which ensure adaptation of the individual to the environment in which he lives, as well as effective activity and communication with other individuals. Empirical data indicating the existence of a relationship between strategies for exiting a conflict situation and deep readiness for forgiveness are provided.
 • Item
  Характерологічні чинники соціальної фрустрованості працівників рекламних агенств
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-15) Чайковська, Юлія Костянтинівна; Chaikovska, Yuliia; Борисенко, Лариса Леонідівна
  Проблема емоційного стану населення особливої актуальності набуває у періоди соціальних потрясінь, зокрема в умовах воєнного стану. Ця екстремальна симтуація може виступати як загроза і викликати стан фрустрованості особистості, під якою ми розуміємо індивідуально-особистісну форму прояву соціальної фрустрації, що виникає при блокуванні реалізації особистісно значущих потреб, мотивів і цінностей. Одним із наслідків соціальної напруженості є соціальна фрустрованість, під якою у найбільш загальному вигляді, дотримуючись підходу Д. Майєрса, слід розуміти блокування цілеспрямованої поведінки. Сутність фрустрованості, її види, співвідношення із агресією та іншими психологічними феноменами розкрита в низці досліджень. Однак, соціальна фрустрованість працівників рекламних агенств та чинники, які впливають на її вираженість, раніше не виступали предметом спеціальних досліджень. The problem of the emotional state of the population becomes particularly relevant in periods of social upheaval, in particular in the conditions of martial law. This extreme situation can act as a threat and cause a state of personal frustration, by which we understand an individual-personal form of manifestation of social frustration that occurs when the realization of personally significant needs, motives and values is blocked. One of the consequences of social tension is social frustration, which in the most general form, following the approach of D. Myers, should be understood as the blocking of purposeful behavior. The essence of frustration, its types, the relationship with aggression and other psychological phenomena has been revealed in a number of studies. However, the social frustration of advertising agency workers and the factors that influence its severity have not previously been the subject of special research.
 • Item
  Фактори психологічного благополуччя працюючої молоді
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-15) Степанюк, Олександра Олександрівна; Stepaniuk, Oleksandra; Ларін, Дмитро Ігорович
  Тема психологічного благополуччя є важливою і актуальною в наші дні. Вона розкриває стан емоційної, психологічної та соціальної складової людини. Психологічне благополуччя складається з таких компонентів, як: самосприйняття, відчуття задоволеності життям, щастя, позитивний емоційний стан, здатність до вирішення життєвих стресів та ефективного функціонування в різних сферах життя, автономія та контроль свого життя, розвиток особистості та взаємодії з оточуючим світом. Дослідження психологічного благополуччя суттєво впливає на розвиток індивіда та напряму залежить від його загального рівня життя. Підсумовуючи, поняття «психологічне благополуччя» - це стан емоційного, психологічного та соціального добробуту, в якому індивід має позитивне самопочуття та впорядковані емоції, сприймає свої досягнення та цінності, має гармонійні взаємозв'язки з оточуючим світом та розвиває свій потенціал. The topic of psychological well-being is important and relevant these days. It reveals the state of the emotional, psychological and social component of a person. Psychological well-being consists of such components as: self-perception, feeling satisfied with life, happiness, positive emotional state, ability to solve life stresses and effective functioning in various spheres of life, autonomy and control of one's life, personality development and interaction with the surrounding world. The study of psychological well-being significantly affects the development of an individual and directly depends on his general standard of living. In summary, the concept of "psychological well-being" is a state of emotional, psychological and social well-being in which an individual has a positive sense of well-being and ordered emotions, perceives his achievements and values, has harmonious relationships with the surrounding world and develops his potential.
 • Item
  Психологічні особливості підготовки до материнства осіб раннього молодого віку
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-15) Рора, Поліна Георгіївна; Rora, Polina; Ларін, Дмитро Ігорович
  Сучасне суспільство ставить перед жінками багато викликів та можливостей. Одним з найважливіших життєвих етапів для багатьох жінок є материнство. Перехід до нового статусу - матері - вимагає не тільки фізичної готовності, але й психологічної підготовки. Особливо важливою є підготовка до материнства у ранній молодості, коли молода жінка тільки починає збиратися з силами та ставити перед собою нові цілі. Отримані результати мають як теоретичну, так і практичну значимість. Теоретично, вони допомагають розширити розуміння процесу психологічної готовності до материнства у ранній молодості та підтверджують важливість психологічного підходу Жана Піаже у цьому контексті. Практично, отримані результати можуть бути використані для розвитку програм та інтервенцій, спрямованих на психологічну підтримку молодих жінок у підготовці до материнства. Modern society presents women with many challenges and opportunities. One of the most important life stages for many women is motherhood. The transition to a new status - mother - requires not only physical readiness, but also psychological preparation. It is especially important to prepare for motherhood in early youth, when a young woman is just beginning to gather her strength and set new goals for herself. The obtained results have both theoretical and practical significance. Theoretically, they help to expand the understanding of the process of psychological readiness for motherhood in early youth and confirm the importance of Jean Piaget's psychological approach in this context. Practically, the obtained results can be used for the development of programs and interventions aimed at psychological support of young women in preparation for motherhood.
 • Item
  Психологічні особливості емоційного вигорання студентів в умовах війни
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-15) Остапенко, Катерина Олексіївна; Ostapenko, Kateryna; Тімакова, Анжела Вікторівна
  У роботі досліджується проблема психологічних особливостей емоційного вигорання студентів в умовах війни. Аналізуються компоненти синдрому емоційного вигорання - емоційне виснаження, деперсоналізація та редукція особистісних досягнень. Встановлено, що емоційне вигорання у студентів пов'язане з низькою самооцінкою, незадоволенням собою, зниженою здатністю керувати емоціями, мотиваційною тенденцією на уникнення невдачі, емоційною нестійкістю, тривожністю та резильєнтністю. Особливе значення має також толерантність до невизначеності, яка корелює з рівнем емоційного вигорання. Результати показують, що емоційне виснаження пов'язане з рівнем толерантності до невизначеності та резильєнтності, а редукція особистих досягнень пов'язана з рівнем резильєнтності. Дослідження спрямоване на більше розуміння психологічних аспектів емоційного вигорання серед студентів під час воєнного конфлікту. This study focuses on the problem of emotional burnout among students, specifically examining its characteristics in the context of war. The analysis explores the components of emotional burnout syndrome - emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment. Findings indicate that emotional burnout among students is associated with low self-esteem, self-dissatisfaction, diminished emotional regulation, a tendency to avoid failure, emotional instability, anxiety, and resilience. The study highlights the significance of tolerance for uncertainty, which correlates with the level of emotional burnout. The results also demonstrate that emotional exhaustion is related to tolerance for uncertainty and resilience, while reduced personal accomplishment is associated with resilience. This research aims to enhance our understanding of the psychological aspects of emotional burnout among students during times of war.
 • Item
  Зв’язок оптимізму та соціальної тривожності особистості
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-15) Кравчук, Владислав Вікторович; Kravchuk, Vladyslav; Музичко, Людмила Володимирівна
  Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку України супроводжується становленням громадянського суспільства, реалізацією прагнення інтегруватися в європейське співтовариство. Однак складні економічні, політичні й соціальні процеси, які виявилися останнім часом, загострюють суперечності в особистісній сфері людини, підсилюють песимізм, апатію, почуття безнадійності. Для подолання цих негативних станів необхідні особливі особистісні якості, які дозволили б зберегти й зміцнити позитивне самоставлення, надію, впевненість у собі, здатність до особистісного зростання й оптимізм. Величезну кількість різноманітних ситуацій, з якими доводиться регулярно стикатися в сучасному світі, можна поділити на ті, що ми здатні контролювати, і ті, що нам непідвладні. Ставлення до того, що відбувається, його оцінка, прогноз подальших подій залежить від індивідуальних психологічних установок особистості. Relevance of research. The modern stage of Ukraine's development is accompanied by the formation of a civil society, the realization of the desire to integrate into the European community. However, complex economic, political, and social processes that have emerged recently exacerbate contradictions in the personal sphere of a person, strengthen pessimism, apathy, and feelings of hopelessness. To overcome these negative states, special personal qualities are needed, which would allow to preserve and strengthen a positive self-attitude, hope, self-confidence, ability for personal growth and optimism. A huge number of different situations that we have to face regularly in the modern world can be divided into those that we can control and those that are beyond our control. The attitude towards what is happening, its assessment, the forecast of further events depends on the individual psychological attitudes of the individual.
 • Item
  Метакогнітивні регулятори емоцій працівників з різним стажем роботи
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-15) Коваль, Діана Андріївна; Koval, Diana; Савченко, Олена В’ячеславівна
  Вивчення метакогнітивних феноменів сьогодні є поширеним і цікавим для представників різних галузей психологічної науки, хоча дана наукова галузь має порівняно невелику історію. Під метакогніцією трактується розуміння людиною процесу власного психічного відображення дійсності, що полягає не тільки в рефлексії як спогляданні суб'єктом своєї внутрішньої психічної реальності, а й у здатності керувати своїми когнітивними процесами (усвідомлена постановка мети), аналізувати умови розв’язуваної задачі, обирати стратегії вирішення, а також оцінювати успішність виконаної роботи. Великий інтерес вчених до цієї проблеми зумовлений тим, що результати наукових розвідок мають велике практичне значення. Визначення та аналіз зв’язку когнітивних і мета когнітивних процесів, ролі саморегуляції в ефективності пізнавальної діяльності та умов формування метакогнітивних здібностей є важливим не лише у зв’язку з підвищенням успішності навчання школярів і студентів, а й при аналізі проблема здатності до навчання в цілому. The study of metacognitive phenomena today is widespread and interesting for representatives of various branches of psychological science, although this scientific branch has a relatively short history. Metacognition is interpreted as a person's understanding of the process of his own mental reflection of reality, which consists not only in reflection as the subject's contemplation of his inner mental reality, but also in the ability to manage his cognitive processes (conscious goal setting), analyze the conditions of the problem to be solved, choose strategies solution, as well as evaluate the success of the work performed. The great interest of scientists in this problem is caused by the fact that the results of scientific investigations are of great practical importance. The definition and analysis of the connection between cognitive and metacognitive processes, the role of self- regulation in the effectiveness of cognitive activity and the conditions for the formation of metacognitive abilities is important not only in connection with improving the academic performance of schoolchildren and students, but also when analyzing the problem of learning ability in general.
 • Item
  Психологічні особливості розвитку організаційної культури торгівельних компаній
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-15) Демчук, Владислава Андріївна; Demchuk, Vladyslava; Креденцер, Оксана Валеріївна
  Актуальність вивчення організаційної культури, у поєднанні з функціональними знаннями, аналіз організаційної культури організації може допомогти оцінити організаційну стабільність, передбачити напрямок управлінських рішень і сприяти досягненню запланованих результатів. The relevance of the study of organizational culture, in combination with functional knowledge, the analysis of the organizational culture of an organization can help assess organizational stability, predict the direction of management decisions and contribute to the achievement of planned results.
 • Item
  Зв'язок проявів дитячої травми та психологічної гнучкості економічно активної молоді
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-15) Алексіна, Надія Юріївна; Aleksina, Nadiia; Лавриненко, Денис Гійович
  Війна в Україні внесла зміни у життя Людей і функціонування тих, хто переживає наслідки дитячої психологічної травми, що пожвавлює великий інтерес вчених до вивчення впливу дитячої травми на особистісну спрямованість у дорослому віці. Термін “дитяча травма” використовується для опису емоційного стану особистості, яка переживає складну психологічну ситуацію, де порушується звичний стан речей для дитини, такий як втрата членів родини або видалення зі звичного життєвого простору. Травма, пережита в дитинстві може суттєво впливати на психологічну гнучкість особистості, викликаючи негативні прояви та порушуючи звичний стан речей. Психологічна гнучкість, в свою чергу, визначається як ключова якість для адаптації до швидких змін та впровадження інновацій. Великий інтерес вчених до цієї проблеми зумовлений тим, що результати наукових досліджень мають велике практичне значення. У контексті війни та подолання наслідків психотравми, психологічна гнучкість стає особливо важливою, коли людина повинна швидко реагувати на зміни, змінювати свої підходи до завдань та адаптуватися до нових умов. Розвиток психологічної гнучкості допомагає постраждалим зрозуміти, прийняти та ефективно справлятися зі складнощами, що виникають після травм. The war in Ukraine has brought changes to the lives of people and the functioning of those who are experiencing the effects of childhood trauma, sparking great interest among researchers in studying the impact of childhood trauma on personality orientation in adulthood. The term "childhood trauma" is used to describe the emotional state of a person who is experiencing a complex psychological situation, where the usual state of affairs for the child is disrupted, such as the loss of family members or removal from a familiar living space. Trauma experienced in childhood can significantly affect the psychological flexibility of the individual, causing negative manifestations and disrupting the usual state of affairs. Psychological flexibility is defined as a key quality for adapting to rapid changes and implementing innovations. The great interest of researchers in this problem is due to the fact that the results of scientific research have great practical significance. In the context of war and overcoming the consequences of psychotrauma, psychological flexibility becomes especially important when a person needs to quickly respond to changes, change their approaches to tasks, and adapt to new conditions. The development of psychological flexibility helps the victims to understand, accept, and effectively cope with the difficulties that arise after trauma.
 • Item
  Особливості вибору студентами з різними особистісними властивостями рольових позицій у групі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Яроцька, Катерина Вікторівна; Yarotska, Kateryna; Ловка, Ольга Володимирівна
  У кваліфікаційній бакалаврській роботі систематизовано та узагальнено нaявну iнфoрмaцiю та підходи стoсoвнo малих груп і рольових позицій особистості у групі. З’ясовано, щo сoбoю являє пoняття групової рoлi, a тaкoж сформульовано дефiнiцiю пoняття рoльoвa пoзицiя. Oкрiм цьoгo рoзкрито пoняття групи, її oсoбливoстей, деяких клaсифiкaцiй, етaпи фoрмувaння мaлoї групи тощо. Визнaчено iндивiдуaльнo-психoлoгiчні детермiнaнти вибoру особистістю рoльoвих пoзицiй у групi тa підібрано iнструментaрiй нашого дoслiдження. Тaкoж предстaвлено кoрoтку хaрaктеристику iндивiдуaльних влaстивoстей, якi нa нaшу думку, мoжуть впливaти нa вибiр людинoю рoльoвoї пoзицiї в мaлiй групi: впевненості в собі, комунікативних та організаторських здібностей, локусу контролю. Прoведенo дoслiдження зi збереженням знaйденoї пoпередньo теoретичнoї iнфoрмaцiї щoдo йoгo склaдoвих тa збoру первиннoї інформації. The bachelor's thesis systematises and summarises the available information and approaches to small groups and the role positions of individuals in a group. The article clarifies the concept of group role and formulates a definition of the concept of role position. In addition, the concept of a group, its features, some classifications, stages of formation of a small group, etc. are revealed. The individual psychological determinants of the choice of role positions in a group by a personality are determined and the instruments of our study are selected. The article also presents a brief description of individual characteristics that, in our opinion, can influence the choice of a role in a small group: self-confidence, communication and organisational skills, locus of control. The study was carried out with the preservation of the previously found theoretical information about its components and the collection of primary information.
 • Item
  Особистісні властивості студентів, які поєднують трудову та навчальну діяльність у ЗВО
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Фрик, Альона Михайлівна; Fryk, Alona; Ловка, Ольга Володимирівна
  В кваліфікаційній бакалаврській роботі проаналізовано та досліджено прояви особистісних властивостей студентів, які поєднують навчальну і трудову діяльність у ЗВО. Розглянуто психологічні особливості професійного становлення студентів у сучасних умовах, надано характеристику індивідуально - психологічних властивостей особистості (спрямованість, характер, мотивація), як детермінант професійного становлення студентів. Емпірично виявлено за допомогою U-критерія Манна-Уітні відмінності між групою студентів, які лише навчаються і групою студентів, які поєднують навчальну та трудову діяльність: у працюючих студентів відмічено вищий рівень товариськості та нормативності поведінки; вищий рівень інтернальності у різних сферах; відмінності у спрямованості на себе та на взаємодію порівняно зі студентами, які не працюють. In the qualifying bachelor's thesis, the manifestations of the personal characteristics of students who combine educational and work activities in higher education institutions are analyzed and researched. The psychological features of the professional formation of students in modern conditions are considered, the characteristics of the individual psychological properties of the personality (orientation, character, motivation) as a determinant of the professional development of students are given.Using the Mann-Whitney U-test, differences between the group of students who only study and the group of students who combine study and work were empirically revealed: working students have a higher level of sociability and normative behavior; a higher level of internality in various areas; differences in self- and interaction-orientedness compared to non-working students.
 • Item
  Взаємозв'язок мотивації персоналу та системи стимулювання в організації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Скрипнікова, Катерина Олександрівна; Skrypnikova, Kateryna; Корват, Лариса Володимирівна
  В кваліфікаційній бакалаврській роботі було проведено дослідження взаємозв`язку мотивації праці із системою стимулювання в організації. Визначено що таке мотивація та стимуляція, мотивування та стимулювання та у чому полягає різниця між цими процесами. Проведено дослідження рівня мотивації персоналу та системи стимулювання в ІТ-компанії. Встановлено рівень взаємозв’язку між мотивацією персоналу та системою стимулювання в організації. Оброблено та інтерпретовано отриманні данні. In this work, a study of the relationship between work motivation and the incentive system in the organization was conducted. It is determined what motivation and stimulation are, motivation and stimulation, and what is the difference between these processes. A study of the level of staff motivation and the incentive system in an IT company was conducted. The level of relationship between staff motivation and the incentive system in the organization is established. The obtained data were processed and interpreted.
 • Item
  Особливості прояву соціальної тривожності у курсантів ВВНЗ
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Сірий, Дмитро Вікторович; Siryi, Dmytro; Лавриненко, Денис Гійович
  Дослідження присвячене вивченню особливостей прояву соціальної тривожності у курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). Тема є актуальною, оскільки соціальна тривожність є поширеним явищем серед студентів і може впливати на їхню академічну успішність, соціальні взаємини та загальний стан психічного здоров'я. Дослідження базується на математичній обробці результатів, що дозволяє отримати об'єктивні дані та статистичні показники щодо рівня тривожності у курсантів. Використання математичних методів дозволяє підкреслитинауковий підхід та достовірність отриманих результатів. Дослідження має на меті розкрити специфічні особливості прояву соціальної тривожності у курсантів ВВНЗ. Це важливо, оскільки таке розуміння дозволить розробити ефективні стратегії психологічної підтримки та інтервенцій для зменшення рівня тривожності серед цієї групи студентів. Крім того, дослідження може сприяти поліпшенню системи освіти та навчального середовища в ВВНЗ шляхом впровадження рекомендацій щодо розвитку психологічної підтримки та створення сприятливих умов для студентів. Аналіз особливостей прояву соціальної тривожності у курсантів ВВНЗ є важливим кроком у напрямку зрозуміння та покращення психологічного стану цієї особливої групи студентів, сприяючи їхньому академічному та особистісному розвитку. The study focuses on examining the peculiarities of social anxiety manifestation among cadets in higher military educational institutions (HMEIs). The topic is relevant as social anxiety is a common phenomenon among students and can impact their academic performance, social interactions, and overall mental well-being. The research is based on the mathematical analysis of the results, which allows obtaining objective data and statistical indicators regarding the level of anxiety among cadets. The use of mathematical methods emphasizes the scientific approach and the reliability of the obtained results. The study aims to uncover specific features of social anxiety manifestation among HMEI cadets. This is important as such understanding will enable the development of effective psychological support strategies and interventions to reduce anxiety levels among this student group. Additionally, the research can contribute to improving the education system and learning environment in HMEIs by implementing recommendations for the development of psychological support and creating favorable conditions for students. Analyzing the peculiarities of social anxiety manifestation among HMEI cadets is a crucial step towards understanding and enhancing the psychological well-being of this particular student group, fostering their academic and personal development.
 • Item
  Соціально-психологічні чинники виникнення міжособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Середа, Катерина Олексіївна; Sereda, Kateryna; Ковалькова, Тетяна Олександрівна
  У дипломній роботі представлені основні підходи дослідників щодо проблеми міжособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці; описано процедуру дослідження, обґрунтовано обрані методи дослідження, представлено узагальнені емпіричні дані. Наведено результати емпіричного дослідження соціально-психологічних чинників виникнення міжособистісних конфліктів в ранньому юнацькому віці. Робота містить дані, які підтверджують висунуте припущення щодо звязку конфліктності особистості та рівнем агресивності; між певними типами міжособистісних стосунків та способом регулювання конфлікту – суперництвом; агресивністю та суперництвом, як способом регулювання конфлікту. Отримані результати піддані математичній та статистичній обробці. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані психологами, що працюють у системі освіти як матеріал для побудови корекційних програм або факультативних занять для регулювання міжособистісних відносин та формування адекватної конфліктної поведінки осіб раннього юнацького віку. The thesis presents the main approaches of researchers to the problem of interpersonal conflicts in early youth; the research procedure is described, research methods are reasonably chosen, and generalized empirical data are presented. The results of an empirical study of the socio-psychological factors of the occurrence of interpersonal conflicts in early youth are presented. The work contains data that confirm the hypothesis put forward regarding the relationship between personality conflict and the level of aggressiveness; between certain types of interpersonal relationships and the method of conflict regulation - rivalry; aggressiveness and rivalry as a way of conflict regulation. The obtained results are subjected to mathematical and statistical processing. The practical significance of the obtained results is that they can be used by psychologists working in the education system as material for building correctional programs or optional classes for regulating interpersonal relations and forming adequate conflict behavior of persons of early adolescence.
 • Item
  Соціально-психологічні особливості мотивації студентів випускових курсів в умовах війни
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Репіна, Марта Анатоліївна; Repina, Marta; Бойчук, Олена Сергіївна
  В кваліфікаційній бакалаврській роботі проаналізовано та досліджено соціально-психологічні властивості студентів-психологів, а саме розглянено мотивацію студентів під час війни, було встановлено домінуючі мотиваційні показники , досліджено рівень соціальної ситуації серед студентів-психологів випускових курсів, рівень стресу та фрустрації, а також здійснено кореляцію між мотивами та стресом , а також безпосередньо між мотивацією до успіху та фрустрацією. The bachelor's thesis analyzes and investigates the socio-psychological properties of psychology students, namely, the motivation of students during the war, the dominant motivational indicators, the level of social situation among graduate psychology students, the level of stress and frustration, and the correlation between motives and stress, as well as directly between motivation to succeed and frustration.
 • Item
  Особливості прояву емоційного вигорання у представників різних професій
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06) Никитюк, Сергій Васильович; Nykytiuk, Serhii; Ставицька, Світлана Олексіївна
  Об’єктом дослідження є «емоційне вигорання» особистості. Предметом дослідження є особливості прояву емоційного вигорання у представників різних професій (на прикладі освітян та медиків). Мета кваліфікаційної магістерської роботи – провести теоретичне й емпіричне дослідження щодо виявлення та порівняння особливостей прояву емоційного вигорання у працівників різних професій. The object of the study is the "emotional burnout" of a personality. The subject of the study is the peculiarities of emotional burnout in representatives of different professions (on the example of teachers and doctors). The purpose of the qualifying master's thesis is to conduct a theoretical and empirical research to identify and compare the features of of emotional burnout in employees of different professions.
 • Item
  Особистісні чинники опірності до стресу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Мунтіян, Марія Владиславівна; Muntiian, Mariia; Музичко, Людмила Володимирівна
  На сьогоднішній день у непростих реаліях війни як ніколи важливою є здатність опірності до стресу. Зараз усі ми перебуваємо у нескінченному потоці різноманітної інформації. Усе це неминуче впливає на наше сприйняття навколишнього, накладає відбиток на самопочуття і здоров’я. Сьогодні стресостійкість є необхідною властивістю для людства. Вона ґрунтується на адекватній реакції та мобілізації в складних ситуаціях, підтримці самооцінки, зберіганні самоефективності та терпимості, а також здатності абстрагуватися від непотрібної інформації та ситуацій. Today, in the difficult realities of war, more than ever the ability to withstand stress is important. Now we are all in endless flow of various information. All this is inevitable affects our perception of the environment, leaves an impression on well-being and health. Today, stress resistance is a necessary property for humanity. It is based on adequate reaction and mobilization in difficult situations, maintaining self-esteem, maintaining self-efficacy and tolerance, as well as the ability to abstract from unnecessary information and situations.
 • Item
  Переживання особистісної кризи в умовах високої соціальної напруженості
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Михно, Таісія Валентинівна; Mykhno, Taisiia; Савченко, Олена В'ячеславівна
  Актуальність дослідження особливостей переживання особистісних станів, в нашому випадку особистісної кризи, зумовлене перебуванням українського суспільства в стані соціальної напруженості, яка має прямий вплив на життєдіяльність кожного. Особистісна криза є тим станом, через який проходить людина не один раз в житті, а тому це необхідно діагностувати, визначати та досліджувати. Незважаючи на актуальність, відсутній інструментарій для визначення стану соціальної напруженості та особистісної кризи. На основі проведеного аналізу наукових джерел, була запропонована робоча дефініція стану соціальної напруженості, були виділені 9 основних ознак стану соціальної напруженості. Було визначене поняття «особистісна криза», виділені зміни, які відбуваються в процесі проходження особистісної кризи, описані фази розвитку кризи на основі робіт українських науковців. 12 маркерів кризи особистості, виокремлені на основі літературного аналізу, слугують підґрунтям для створення діагностичного інструментарію. Авторські методики «Переживання особистісної кризи» та «Соціальна напруженість в суспільстві» були перевірені в 5 основних етапів: 1. Перевірка на рівень дискримінативності; 2. Визначення внутрішньої структури; 3. Перевірка внутрішньої узгодженості шкал; 4. Перевірка валідності; 5. Стандартизація. За результатами кореляційного та дисперсійного аналізу ми визначили, що рівень інтенсивності переживання особистісної кризи має прямий зв’язок з рівнем переживання стану соціальної напруженості в суспільстві. The relevance of the study of the peculiarities of experiencing personal states, in our case a personal crisis, is caused by the presence of Ukrainian society in a state of social tension, which has a direct impact on everyone's life. A personal crisis is a condition that a person goes through more than once in his life, and therefore it is necessary to diagnose, define and investigate. Despite its relevance, there is no toolkit for determining the state of social tension and personal crisis. Based on the analysis of scientific sources, a working definition of a state of social tension was proposed, and 9 main signs of a state of social tension were identified. The concept of "personal crisis" was defined, the changes that occur in the process of passing through a personal crisis were highlighted, the phases of the development of the crisis were described based on the works of Ukrainian scientists. 12 markers of personality crisis, identified on the basis of literary analysis, serve as the basis for creating a diagnostic toolkit. The author's methods "Experiencing a personal crisis" and "Social tension in society" were checked in 5 main stages: 1. Check for the level of discrimination; 2. Definition of the internal structure; 3. Internal consistency check; 4. Validity check; 5. Standardization. Based on the results of correlation and dispersion analysis, we determined that the level of intensity of experiencing a personal crisis is directly related to the level of experiencing a state of social tension in society.
 • Item
  Психологічні особливості національної самосвідомості особистості
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Маслюк, Анна Олександрівна; Masliuk, Anna; Тімакова, Анжела Вікторівна
  У дипломі представлені основні підходи дослідників щодо проблеми психологічних особливостей національної самосвідомості особистості; описано процедуру дослідження, обґрунтовано обрані методи дослідження, представлено узагальнені емпіричні дані, наведено результати емпіричного дослідження щодо виявлення психологічних особливостей національної самосвідомості особистості. Робота містить дані, які частково підтверджують висунуте припущення щодо визначення рівня національної самосвідомості фактом співпадіння психологічних характеристик окремої особистості й цілої нації. Отримані результати піддані математичній та статистичній обробці. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання результатів емпіричного дослідження для розробки програми ефективного розвитку національної самосвідомості серед молоді з урахуванням психологічних особливостей цього суспільного феномену. The diploma presents the main approaches of researchers to the problem of psychological features of national self-awareness of an individual; the research procedure is described, research methods are reasonably chosen, and generalized empirical data are presented. The results of an empirical study on the identification of psychological features of national self-awareness of an individual are given. The work contains data that partially confirm the proposed assumption regarding the determination of the level of national self-awareness by the fact of the coincidence of the psychological characteristics of an individual and the entire nation. The obtained results are subjected to mathematical and statistical processing.
 • Item
  Особливості соціально-психологічної адаптації студентів з акцентуйованими рисами особистості
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-06-21) Іванченко, Вероніка Вячеславівна; Ivanchenko, Veronika; Борисенко, Лариса Леонідівна
  В кваліфікаційній бакалаврській роботі проаналізовано та досліджено проблеми соціально-психологічної адаптації студентів з акцентуйованими рисами особистості, охарактеризовано типи акцентуацій особистості та їхні адаптаційні можливості в студентському віці. Теоретично обгрунтовано, емпірично виявлено та статистично підтверджено взаємозв’язки показників соціально-психологічної адаптації, акцентуацій особистості, та рівнів суб’єктивного контролю; виявлено розбіжності показників досліджуваних якостей серед груп студентів з інтернальним та екстернальним локусом контролю. Здійснено кількісно-якісний аналіз отриманих даних з використанням методів математичної статистики. In the qualifying bachelor's work, about the problem of social and psychological adaptation of students with accentuated personality traits, were analyzed and researched, the types of personality accentuations and their adaptation possibilities in student age also were characterized. The interrelationships of indicators of socio-psychological adaptation, personality accentuations, and levels of subjective control were theoretically substantiated, empirically revealed and statistically confirmed; differences in indicators of the studied qualities among groups of students with internal and external locus of control were found. A quantitative and qualitative analysis of the obtained data was carried out using the methods of mathematical statistics.