Випуск № 1-2 (14-15)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Посткризові асиметрії розвитку світового ринку банківських послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-09) Тіпанов, Владислав Вікторович; Чернюк, Дмитро Сергійович
  У статті проаналізовано теоретичні основи визначення терміна «банківська послуга» вченими різних країн, розглянуто її основні характеристики та класифікацію, визначено ключові особливості функціонування світового ринку банківських послуг та його структуру, виявлено сучасні тенденції розвитку світового ринку банківських послуг в умовах посткризового періоду.
 • Item
  Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-17) Грищенко, Андрій Анатолійович
  У статті розглянуто доцільність оптимального поєднання відкритості економіки України та політики економічного протекціонізму з метою захисту її національних інтересів. Запропоновано заходи щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України, проаналізовано чинники впливу на поліпшення структури вітчизняного експорту та систематизовані завдання, які мають бути вирішені державою в процесі інтеграції України до світового господарства. Розроблено концептуальні засади реалізації інтеграційного вектору України та визначено ризики. Досліджено питання необхідності скоординованих міжнародних дій держав для розвитку світової економіки та ролі в цьому країн групи «великої двадцятки», з урахуванням сучасних викликів глобалізації та їх національних інтересів. Сформовано авторське бачення інституційного, на законодавчому рівні, визначення категорії «національний інтерес».
 • Item
  Роль креативних регіонів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-01) Брикова, Ірина Володимирівна
  Детально проаналізовано та систематизовано сучасні теоретичні підходи щодо визначення сутності категорії «креативні регіони», розкрито ключові чинники їх формування та розвитку в умовах глобалізації. Визначено, яку роль відіграють креативні регіони у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності провідних країн світу.
 • Item
  Асиметрії і дисбаланси глобального розвитку: ідейно-теоретичні та фундаментальні основи дослідження
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-21) Кравчук, Наталія Ярославівна
  Порушено проблему співвідношення іманентного і трансцендентного в глобальному розвитку. Окреслено ідейно-теоретичні домінанти та фундаментальні основи, що визначають, логіку і перспективи міжсистемних конструктивних змін на новому витку цивілізаційного розвитку людства. На цій основі аргументовано об’єктивну необхідність продукування адекватного цим змінам понятійно-категоріального апарату (йдеться у першу чергу про асиметрії і дисбаланси) і логіко-змістовного оновлення теорій і концепцій, їх організації і систематизації у концепт певної парадигми. Розкрито філософський зміст і методологічний статус асиметрії як «багатовимірної системи відображення глибинних сторін світу» і рушійної сили глобального розвитку. Запропоновано дефініційний ряд, що вичерпує більшість випадків інтерпретації цього явища в науці і практиці. В рамках «дисциплінарної матриці» (визначеного набору апріорних переконань і фундаментальних метафізичних настанов) конкретизовано теоретичні, методологічні та аксіологічні установки парадигми детермінізму і парадигми синергетики, що послужило вихідною методологічною базою концептуалізації асиметрій і дисбалансів глобального розвитку.
 • Item
  Стратегії нафтогазових ТНК на глобальному інвестиційному ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-26) Швидкий, Олег Анатолійович; Дзебих, Ірина Борисівна
  Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування й ефективної реалізації корпоративних інвестиційних стратегій у глобальному бізнес-середовищі. Проаналізовано транснаціональний фактор становлення глобальної економіки. Розкрито природу глобального інвестиційного ринку, його суб’єктну ідентифікацію та структурно-функціональну сегментацію, виявлено прогресивні і регресивні властивості. Проведено ідентифікацію сучасних інвестиційних стратегій нафтогазових ТНК у парадигмі глобального менеджменту.
 • Item
  Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-17) Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна
  У статті окреслено роль корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у формуванні нового підходу до оцінки діяльності компаній в українському бізнес-середовищі. Дано якісну та кількісну характеристику, визначено основні тенденції сучасного етапу формування, становлення та розвитку вітчизняної моделі КСВ. Проведено еволюційний аналіз досліджень сфери КСВ в Україні. Представлено результати авторського дослідження вітчизняних бізнес практик КСВ, що дозволяють окреслити основні тенденції їх розвитку та застосування у формуванні рамкової структури складових елементів національної моделі КСВ.
 • Item
  Модернізація аграрної політики ЄС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-07-23) Чужиков, Віктор Іванович; Вінська, Оксана Йосипівна
  досліджено сучасні інструменти та механізми регулювання САП, визначено позиції різних європейських організацій щодо майбутніх змін і виявлено рушійні чинники подальшої трансформації САП.
 • Item
  Формування та імплементація стратегічних орієнтирів антикризового розвитку міжнародних консалтингових компаній
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-07) Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Оніщенко, Василь Васильович
  На основі аналізу теоретичних підходів до зміни стратегічної поведінки компаній, прогнозування сценаріїв і форм роз- витку глобальної фінансової кризи, компаративної характеристики видів діагностики системи управління та її проблем розроблено теоретико-методичні підходи до формування та зміни стратегічних орієнтирів антикризового розвитку компаній консалтингової сфери залежно від сценарію рецесії.
 • Item
  Становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-17) Панченко, Євген Григорович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна
  Висвітлено актуальні питання становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій. Узагальнено досвід провідних корпорацій світу в завоюванні і утриманні лідерських позицій на високотехнологічних сегментах глобального ринку. Показано значення креативних особистих якостей менеджерів у генеруванні і реалізації ефективних інноваційних рішень у глобальному бізнесі обґрунтовано категоричний і функціональний імперативи інноваційного розвитку глобальних корпорацій. у контексті формування нової економіки знань розкрито суперечності та сучасні інструменти посилення лідерських позицій провідних глобальних корпорацій в інноваційній сфері. Акцентовано увагу на використання нових концепцій глобального лідерства корпорацій країн брік, зокрема китайських високотехнологічних компаній. Зроблено висновок про глобальну інституціоналізацію інноваційної діяльності.
 • Item
  Глобальний бренд країни у сучасних технологіях торговельно-маркетингової діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-01) Циганкова, Тетяна Михайлівна; Завгородня, Тетяна Вікторівна
  У статті досліджено технології створення та вимірювання сили бренда країни. доведено, що існуючий підхід до формування міжнародного рейтингу брендів держав потребує методичного та організаційного вдосконалення. Запропоновано пріоритетні напрями створення позитивного іміджу України та формування усталеного бренду у форматі визначення глобального індексу національного бренда.