Випуск № 2(24)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Роль аудиту у підвищенні ефективності податкового адміністрування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-27) Щербакова, Наталія Андріївна; Кротова, Ольга Геннадіївна
  Виявлення недоліків податкового адміністрування України, у порівнянні з досвідом зарубіжних країн, і визначення ролі незалежного аудиту як передумови підвищення ефективності податкового контролю є одними з найпривабливіших джерел дискусій сьогодення. У статті проаналізовано значення та відмінності податкового і незалежного аудиту, визначено переваги та недоліки державного податкового адміністрування, у порівнянні з досвідом зарубіжних країн. Встановлено завдання податкового і незалежного аудиту у забезпеченні ефективності державного контролю. Обґрунтування підходів до удосконалення документування аудиторських перевірок та контролю за їх якістю, а також встановлення варіантів приховування результатів діяльності суб’єктів господарювання в подальшому сприятиме покращенню якості аудиторських перевірок. Завдяки збільшенню кількості аудиторських перевірок, підвищуватиметься ступінь довіри користувачів і контролюючих органів до фінансової звітності.
 • Item
  Організація управлінського обліку на великих промислових підприємствах: первинні позиції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20) Суков, Генадій Сергійович
  В умовах погіршення стану української економіки, великі промислові підприємства, як основні суб’єкти сучасної інноваційної економіки, мають оптимізувати систему управління з метою забезпечення їх стабільного розвитку. Одним з важливих елементів системи управління такими підприємствами виступає управлінський облік. Запорукою його ефективного функціонування виступає вірно налагоджена організація такого обліку. Первинні її позиції пов’язані з формування стандартів-регламентів управлінського обліку на великих промислових підприємствах України. В процесі дослідження підходів до побудови сучасної системи бухгалтерського обліку в Україні, опираючись на метод аналогій автор запропонував використовувати як основу розробки вказаних регламентів Стандарти управлінського обліку, розроблені Інститут управлінського обліку. Сформовані на таких засадах положення управлінського обліку великих промислових підприємств дозволять посилити їх конкурентоздатність на світовому ринку.
 • Item
  Організація управлінського обліку в бюджетних установах: етап постановки та його складові
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  Гармонізації бюджетного обліку України до світової облікової практики, зміни умов господарювання бюджетних установ вимагають постановки питання про виокремлення в їх обліковій системі підсистеми управлінського обліку. Вирішення цього завдання не можливе без формування загальних положень організації управлінського обліку в бюджетних установах, зокрема в частині постановки управлінського обліку. На підставі застосування в процесі дослідження загально-наукових методів пізнання в роботі сформовано складові постановки управлінського обліку в бюджетних установах, в межах яких визначено та розкрито сутність основних векторів організації його впровадження, а також опрацьовано базові традиційні позиції власне управлінського обліку (центри відповідальності, методи калькулювання, класифікації витрат бюджетних установ). Отримані результати сприятимуть розвитку практичних та наукових позицій управлінського обліку в бюджетних установах, а отже їх застосування забезпечить підвищення ефективності управління вказаними суб’єктами господарювання.
 • Item
  Аналіз стійкого розвитку економічних систем: теоретико-методологічні аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20) Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна
  Стаття присвячена дослідженню питань економічної сутності понять «стійке зростання» та «стійкий розвиток», що покладено в основу формування методологічних підходів до аналізу їх рівня для економічних систем рівного рівня. Запропоновано стійкість соціо-еколого-економічної системи оцінювати за чотирма видами можливого стану: стійкий, рівноважний, нестійкий, кризовий. Визначено основні завдання аналізу стійкого розвитку суб’єктів господарювання. Обґрунтовано критерії відбору індикаторів стійкого розвитку, до яких слід віднести такі: важливість, аналітичність, вимірювальність. Практичне значення запропонованих методичних підходів до формування системи аналітичних показників полягає в забезпеченні системи управління інформаційними важелями впливу на процес підтримання стійкості розвитку економічної системи на різних ієрархічних рівнях.
 • Item
  Моделювання затрат в умовах сталого розвитку торговельних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20) Осмятченко, Володимир Олександрович
  Мета написання статті — окреслити шляхи побудови оптимальної моделі бюджетування затрат звичайної діяльності підприємств торгівлі. При досягненні мети з’ясовано співвідношення об’єктів витрати, затрати та валові витрати; досліджено відмінність між плануванням, нормуванням і бюджетуванням затрат; надано характеристику оптимальної моделі бюджетування затрат звичайної діяльності підприємств торгівлі. Стаття присвячена дослідженню моделі бюджетування затрат торговельних підприємств. Уточнена відмінність між поняттями «Витрати», «Валові витрати» та «Затрати». Досліджено відмінність між плануванням, прогнозуванням і бюджетуванням. Визначено роль бюджетування у бізнесовій діяльності підприємств торгівлі та етапи створення бюджетів окремих видів затрат. Результати дослідження показали, що система бюджетування є основою ефективного функціонування підприємства торгівлі, та передумовою оптимізації затрат звичайної діяльності. Доведено, що підприємства торгівлі мають певні особливості діяльності, які необхідно враховувати при побудові моделі бюджетування затрат.
 • Item
  Облік витрат та управління в організаціях водного господарства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-02) Лелявська, Любов Віталіївна
  Водне господарство — галузь, завданням якої є забезпечення потреб населення і народного господарства у водних ресурсах, збереження, охорона та відтворення водного фонду, попередження шкідливої дії вод і ліквідація її наслідків. Водне господарство України тісно пов’язане з усіма галузями народного господарства і впливає на розвиток і розміщення продуктивних сил. Воно має вирішальне значення в забезпеченні необхідних соціальних і побутових умов життя населення. На сучасному етапі розвитку економіки, без якісної інформації ефективне управління підприємством неможливе. Таку інформацію нам надає бухгалтерський облік, що виступає системою збору, обробки та передачі інформації для користувачів (зовнішніх та внутрішніх). Основним показником ефективності підприємства є витрати. Основна мета полягає у дослідженні ролі бухгалтерського обліку витрат та їх впливу на ефективність управління в організаціях водного господарства. При здійсненні управлінського обліку відбувається адаптація інформації щодо потреб обліку підприємства, зокрема формування витрат за місцями виникнення і цільовим призначенням.
 • Item
  Порядок складання і подання розрахунків до бюджетних запитів і затвердження бюджету у судовій владі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-28) Кощинець, Маріанна Ігорівна
  Стаття присвячена питанням складання і подання розрахунків до бюджетних запитів і затвердження бюджету у судовій системі, формуванню взаємовідносин, як між учасниками бюджетного процесу, так і розпорядниками коштів у судовій владі. За результатами дослідження запропоновано нові підходи щодо формування та розгляду бюджетних запитів в органах судової влади. Зокрема, це стосується затвердження єдиних нормативів витрат на утримання судів та органів судової влади та визначення єдиного підходу у плануванні видатків спеціального фонду виключно на потреби передбачені Законом України «Про судовий збір». Результати дослідження можуть бути використані як у практичній діяльності фінансових служб органів судової влади, так і в правотворчій щодо удосконалення чинного законодавства, яке регулює відповідні правовідносини. Запропоновані підходи дозволять знизити рівень впливу виконавчої влади на судову, а отже зміцнити незалежність суддів і збільшити довіру до них з боку суспільства і громадян.
 • Item
  Філософський підхід у бухгалтерському обліку в системі інформаційного забезпечення бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-28) Бочуля, Тетяна Володимирівна
  Інформаційне забезпечення бізнесу сьогодні цікавить усіх дослідників, які висловлюють різні думки стосовно цього питання. У запропонованій статті обґрунтовано необхідність базування бухгалтерського обліку на філософському підґрунті. Інформація сьогодні викладена через корисні знання, що є складовими управлінських процесів. Серед різних можливостей, які можна опанувати через управління знаннями, недостатньо розвиненим є пізнання інформаційного світу шляхом зміни світогляду. Спираючись на попередні дослідження щодо філософії у бізнесі та економіці, оформлено поняття «метаоблік», що вміщує в себе ідею цілісної системи обробки, зберігання та розповсюдження між різними групами користувачів інформації-знань, які відображають всі сторони фінансово-економічного життя бізнесу, що в повній мірі може і має бути застосовано до бухгалтерського обліку. Таким чином, визначено початок експерименту щодо оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення бізнесу через координацію інформаційної енергії стосовно фінансово-господарського стану підприємства. Наведено можливість відійти від усталених шаблонів без порушення основ теорії і методології обліку, що дозволить майстерно вправлятися з методами, принципами та процедурами бухгалтерського обліку для розвитку бізнесу. Через поняття мета обліку змінено уявлення про обліковця та доведено його приналежність до митців, які через розробку облікової політики, згідно власного бачення суб’єкта господарювання, визначають механізм управління підприємством. Запропоноване дослідження є початком подальшої ґрунтовної роботи, в якій планується розширити внесені пропозиції, поглибити сформовані погляди та знайти нові можливості для розвитку інформаційно-аналітичного бізнесу у відповідності до реалій сучасності.
 • Item
  Екологічний податок з побічної продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств у вигляді добрив
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-28) Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhyi, Kostyantyn
  У статті розглянуто питання екологічного податку з побічної продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств у вигляді добрив. Проаналізовано надходження до державного бюджету екологічного податку в Україні за 2011–2013 рр. Наведено обсяг утворених та утилізованих відходів у вигляді гною та пташиного посліду в Україні за 2010–2012 рр. Дослідження екологічного податку з побічної продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств у вигляді добрив здійснюється в нерозривному зв’язку з виробничими та інтеграційними процесами, що властиві даному періоду історичного розвитку суспільства. Доповненням до роботи виступає ґрунтовний аналіз питання, що дозволило визначити проблему екологічного податку з побічної продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств у вигляді добрив, оскільки дане питання є не повністю врегульованим.
 • Item
  Ідентифікація проблемних ситуацій банківської системи на основі діагностування основних показників її діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-03) Самородов, Борис Вадимович; Гойхман, Михайло Ісаакович
  У статті висвітлено методичний підхід щодо ідентифікації проблемних ситуацій банківської системи на основі аналізу та оцінювання інтегрального показника — оцінювальної функції основних показників діяльності вітчизняного банківського сектору. Для розрахунку значень інтегрального показника використаний модифікований таксонометричний метод, що дозволяє оцінювати його в інтервалі числових значень від 0 до 1. Це дозволяє чітко відслідкувати динаміку його зміни під час діагностики проблемних ситуацій банківської системи та ідентифікувати їх на ранній стадії розвитку системи. Ідентифікацію проблемних ситуацій запропоновано проводити системно шляхом ретроспективного, оперативного та прогнозного оцінювання та аналізу стану банківської системи в процесі її діагностики. Запропонований інструментарій дозволяє постійно моделювати різного роду проблемні ситуації, що можуть виникати або вже виникають на мікрорівні банків, шукати шляхи покращення цих ситуацій та на майбутнє запроваджувати превентивні заходи щодо недопущення погіршення ситуації.
 • Item
  Теоретичні засади адміністрування акцизів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-21) Пислиця, Анна Віталіївна
  Метою даної статті було представити авторське розуміння змісту адміністрування акцизів та особливостей його складових. Застосовуючи методологічний підхід дослідження від загального до конкретного (адміністрування — адміністрування податків — адміністрування акцизів), розкрито зміст адміністрування акцизів, визначено його мету та складові. Проаналізовано теоретичні засади адміністрування акцизів. Узагальнено підходи науковців до визначення адміністрування податків і запропоновано авторську дефініцію «адміністрування акцизів» як діяльності підрозділів контролюючих органів, уповноважених забезпечувати повну і своєчасну сплату ПДВ і акцизного податку до бюджету. Наголошено, що метою адміністрування акцизів є не лише забезпечення отримання запланованих сум, як вважає більшість науковців та практиків, а виконання платниками податкових зобов’язань у встановлений термін, на основі достовірно визначених об’єктів оподаткування. Виокремлено такі складові адміністрування акцизів: облік платників ПДВ і акцизного податку; облік податкових надходжень ПДВ і акцизного податку; консультаційне обслуговування платників ПДВ і акцизного податку; контроль щодо ПДВ і акцизного податку; управління податковим боргом з ПДВ і акцизного податку. Отримані результати можуть бути використані контролюючими органами для подальшого удосконалення адміністрування ПДВ і акцизного податку. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку пов’язані з визначенням ефективності адміністрування акцизів та особливостей адміністрування податків, сплачуваних великими платниками податків.
 • Item
  Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-21) Лупенко, Юрій Олексійович; Фещенко, Володимир Володимирович
  У статті проаналізовано актуальні проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємств малого та середнього бізнесу в агарному секторі економіки. Розглянуто причини, що унеможливлюють доступ таких підприємств до банківського кредитування та грошових ресурсів кредитних спілок. У цьому контексті досліджуються можливості ринку капіталу як джерела фінансових ресурсів для малого та середнього бізнесу. Проаналізовано обставини, що стримують застосування інструментарію цього ринку, зокрема, аграрних розписок і векселів для фінансування аграрного бізнесу. Обгрунтовано доцільність використання малими та середніми сільськогосподарськими підприємствами, особливо тими, що займаються органічним землеробством, цільових облігацій. Сформульовано пропозиції щодо поширення та ефективнішого використання даних фінансових інструментів. Розглянуто особливості та переваги кредитних нот як інструмента залучення коштів в іноземній валюті для підприємств малого і середнього бізнесу аграрного сектору національної економіки. Аргументується необхідність подальших досліджень можливостей і перспектив використання ринку капіталу для фінансового забезпечення малих і середніх підприємств.
 • Item
  Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-29) Кондратюк, Сергій Якович
  У статті розглянуто концептуальні підходи до раціоналізації видатків державного і місцевих бюджетів в Україні для формування підвалин сталого соціально-економічного розвитку країни та антикризової бюджетної безпеки. Модель раціоналізації видатків бюджету є важливою передумовою для ефективного управління ними. Тому спрямована на організацію бюджетного процесу орієнтованого на результат, реструктуризацію бюджетної мережі, вдосконалення управління інвестиціями, підвищення адресності заходів з соціальної підтримки громадян, жорсткість режиму економії бюджетних коштів. Соціальним наслідком має бути орієнтація бюджетної політики на підтримку громадян, а не підприємств. Стаття підтверджує вихідну базову позицію в організації фінансової діяльності держави — обґрунтованість, доцільність і цільове спрямування видатків бюджету.
 • Item
  Державні фінанси в умовах інституційних трансформацій суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-06) Гладченко, Лідія Петрівна
  Мета даного дослідження полягає у встановленні основних змін, які відбуваються у розумінні сутності та практиці управління державними фінансами під впливом інституційних перетворень у сучасному українському суспільстві. Для її досягнення потрібно: по-перше, окреслити ключові суспільні трансформації та інституційні зміни, які мають вплив на державні фінанси; по-друге, виявити ті світоглядні підходи, які визначають уявлення про сутність державних фінансів у вітчизняній науці; по-третє, визначити базові відмінності між державними та публічними фінансами, а також розкрити основні підходи до дослідження публічних фінансів у західній фінансовій науці; по-четверте, обґрунтувати інституційні зміни, що відбуваються у сфері державних фінансів під впливом трансформацій в українському суспільстві. За підсумками проведеної роботи сформульовані висновки щодо напрямків розвитку теорії і практики державних фінансів, які є результатом впливу суспільних трансформацій, що нині переживає Україна.