№ 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Науково-педагогічна школа як основа інтелектуального потенціалу університетського закладу
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012) Хорунжий, Микола Йосипович
  Висвітлено методологічний та адаптивний аспекти трактування суті науково-педагогічної школи як головного критерію оцінки інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів. Визначено ключові ознаки та обов’язкові атрибути науково-педагогічної школи, місце в ній університетської кафедри, їхні особливості для економічних університетських закладів. Розглянуто континуум університетських науково-педагогічних шкіл, модель їх інноваційно орієнтованої діяльності та механізм організаційного забезпечення.
 • Item
  Навчання он-лайн на Філіппінах: сучасний стан і перспективи розвитку
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012) Накамура, Ясухід; Белагра, Олівер
  У статті розглянуто еволюцію становлення, перешкоди на шляху поширення та сучасні тенденції розвитку навчання он-лайн на Філіппінах. Досліджено основні риси державної політики у сфері онлайн-навчання та систематизовано ключові виклики для його розбудови на майбутнє.
 • Item
  Правова охорона результатів університетських досліджень
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012) Халаїм, Ніна
  Статтю присвячено розгляду системи інститутів, що забезпечують правову охорону результатів університетських досліджень. Визначається, у яких основних формах існують наукові досягнення, структура наукової діяльності відповідно до законодавства. Проаналізовано можливість правової охорони наукових та науково-прикладних результатів окремими інститутами права інтелектуальної власності. На підставі аналізу чинних нормативно-правових актів охарактеризовано правові режими об’єктів права інтелектуальної власності, що можуть бути застосовані для охорони наукових надбань.
 • Item
  Моніторинг умов працевлаштування університетських випускників як головне джерело інформації про деформації в освітній сфері
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Жира, Йоанна
  У статті на основі аналітичного узагальнення результатів пілотних опитувань представників університету «Краківська політехніка», що систематично проводяться зусиллями закладу з 2006 р., здійснено системне дослідження умов працевлаштування університетських випускників у Польщі. З використанням відповідного методологічного апарату проведено оцінювання якості навчання в університеті, досліджено характеристики трудової зайнятості випускників, затраченого ними часу на пошук праці та особливостей розвитку професійної кар’єри. Обґрунтовано, що зібрані дані та розроблена методологія моніторингу можуть бути ефективно використані для дослідження наявних деформацій у системі університетської освіти, масштабу та першопричин невідповідності між вищою школою та ринком праці.
 • Item
  Виклики та потенціал інноваційного розвитку в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Румпф, Гудрун
  Метою статті є спроба виявити основні труднощі, які постають перед Україною в процесі її інтеграції у глобальну ринкову економіку. Зокрема, пропонується до огляду система заходів, за допомогою яких українські університети можуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, розвитку підприємництва, ефективній реалізації науково-технічного потенціалу України. Матеріал підготовлено задля ініціювання інтерактивної дискусії як щодо різних сценаріїв дій, інноваційної стратегії, так і законодавчого оформлення необхідних реформ на ш ляху становлення в Україні конкурентоспроможної економіки знань. Стаття узагальнює результати досліджень автора під час роботи над проектом ЄС «Стимулювання інноваційних стратегій, політик та регулювання в Україні» , в рамках якого також розроблялись варіанти стратегій реформування вітчизняної системи університетського управління.
 • Item
  Організація та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Антонюк, Лариса Леонтіївна; Сацик, Володимир Іванович
  У статті досліджено організаційні засади та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах світового класу, обґрунтовано її роль та місце в забезпеченні сучасних студентів глобальними компетенціями, яким відповідають вміння і навички XXI ст. Визначено ключову пріоритетність навчальної та викладацької діяльності для ефективного оволодіння глобальними компетенціями і висвітлено стратегії провідних університетів світу у цій сфері. Систематизовано ефективні моделі і методи активізації аудиторного навчання на основі досліджень, наявні підходи до оцінювання аудиторної роботи та мотиваційні чинники продуктивної навчальної діяльності студентів в аудиторії. Виокремлено світові тенденції інформатизації вищої школи та показано внесок відкритої освіти у розбудову дослідницького потенціалу університетів.
 • Item
  На шляху до конкурентоспроможності дослідницького університету: важливість доступу до інформації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Грошек, Джеральд
  У статті висвітлено місце та значення інформаційного чинника у забезпеченні та нарощенні міжнародної конкурентоспроможності університетів дослідницького типу. Досліджено сучасні тенденції рівня та динаміки публікаційної активності вчених у сфері економічних досліджень. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановлено важливість міжнародного співробітництва для збільшення кількості публікацій дослідників у відомих економічних журналах. Обґрунтовано необхідність розширення міжнародної співпраці українських учених-економістів із зарубіжними колегами й партнерами з метою нарощення міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів України.
 • Item
  Співпраця бізнесу та університетів: досвід "Ернст енд Янг"
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012) Максимець, Єлизавета
  За сучасними корпоративними стандартами найбільш далекоглядні роботодавці починають підбирати і додатково розвивати компетентних для себе фахівців ще під час їхнього студентства. Компанія «Ернст енд Янг» також активно співпрацює у цьому напрямі з вищими навчальними закладами, підтримуючи освітні програми у сфері фінансів, економіки, оподаткування, IT. Університетам виділяють спеціальні грошові гранти, проводять конкурси, читають профорієнтаційні лекції тощо. «Ернст енд Янг» стала однією з перших компаній на українському ринку, що залучає молодих фахівців на роботу не тільки після закінчення університету, а й під час їхнього навчання. Така діяльність передусім спрямована на те, щоб компенсувати нестачу практичних професійних навичок у студентів і навчити їх ефективно використовувати здобуті в навчальних аудиторіях теоретичні знання в реальному професійному середовищі.
 • Item
  Приєднання Казахстану до Болонського процесу: нові виклики для вищої освіти
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Муравйов, Микола
  У статті приділено увагу ключовим цілям сучасної політики реформування вищої освіти у державах Центральної Азії. Автор намагається пояснити значення реформ у сфері вищої освіти для країн регіону загалом та Казахстану зокрема, що прагне стати дійсним членом міжнародної освітянської спільноти. Дано оцінку урядовим ініціативам на шляху приєднання Казахстану до Болонського процесу, проаналізовано значення його інструментів та засобів для забезпечення високої якості освітніх послуг, що надаються казахськими університетами.
 • Item
  Маркетинг у сфері вищої освіти: досвід США
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Фокс, Карен Ф. А.
  У статті розглянуто сутність та еволюцію теорії і практи­ки маркетингу вищої освіти у США, дано обґрунтування необхідності застосування маркетингового підходу для ведення ефективної освітньої діяльності університетів. Виокремлено новітні теоретичні та практичні розробки у сфері маркетингу вищої освіти США, проаналізовано успішний досвід провідних американських університетських закладів щодо поліпшення власного іміджу. Оцінено сучасні виклики для американської вищої школи та способи реагування на них у системі освітнього маркетингу.
 • Item
  Дослідницькі університети та майбутнє Америки: 10 проривних заходів, необхідних для процвітання та безпеки США
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Циркун, Олена Ігорівна
  Нещодавно побачив світ звіт «Дослідницькі університети та майбутнє Америки: 10 проривних заходів, необхідних для процвітання та безпеки Сполучених Штатів», автори якого проаналізували сучасний стан дослідницьких університетів у США, спрогнозували, яку роль ці установи відіграватимуть через 10-20 років, та запропонували заходи, що їх необхідно вжити, аби посилити роль дослідницьких університетів у реалізації стратегічних цілей соціально-економічного розвитку держави.
 • Item
  Роль вищої освіти у забезпеченні сталого розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Тищенко, Марія Петрівна
  20-22 червня 2012 року у Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку – Конференція «РІО+20». Через 20 років після проведення «Саміту Землі» світові лідери вчергове зібралися в Бразилії для прийняття важливих рішень у сфері сталого розвитку, у тому числі в системі освіти.