№ 7

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Сценарії розвитку вищої освіти України: розквіт, стагнація чи деградація
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна
  Статтю присвячено розробленню сценаріїв розвитку вищої освіти України в перспективі до 2030 року. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки дорожньої карти розвитку вищої освіти України в межах середньо- та довгострокової стратегії. Основою дослідження є теоретичне узагальнення методології сценарного прогнозування та емпіричні результати, які отримано на базі експертного опитування щодо розвитку вищої освіти в Україні в 2030 році. На основі методу Делфі розроблено сценарії розвитку вищої освіти України 2030: розквіт, стагнація чи деградація, а також здійснено бенчмаркінг результатів дослідження з країнами ЄС.
 • Item
  Системи менеджменту навчання: окремі спостереження для українських вищих навчальних закладів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Грошек, Джеральд; Черкас, Наталія Ігорівна; Cherkas, Nataliia; Черкас, Наталия Игоревна
  У статті підкреслюється важливість впровадження систем управління навчанням (LMS) в українських університетах. Наведено порівняння застосування системи Moodle в Україні та в закладах вищої освіти сусідніх країн (ЄС та СНД), а в основних регіонах світу. Представлено розподіл установ користувачів Moodle за категоріями. Підкреслено переваги та зростаючу необхідність технологій начального менеджменту та наголошено на важливості мобілізації ресурсів для підвищення кваліфікації викладачів з метою забезпечення більш ефективного освітнього середовища в Україні.
 • Item
  Роль феномена атрофії серед працюючих студентів та її визначальні фактори
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Кутило, Лукаш
  У статті розглянуто соціальну роль феномена атрофії серед працюючих студентів денної форми навчання. Під терміном «атрофія» слід розуміти зникнення обов’язків у особи, які регулюють його/її роль. Що стосується студентів, то це явище може призвести до помітного зниження їхнього зацікавлення в навчальному процесі. Для виявлення джерел атрофії було проведено опитування серед студентів магістратури (N = 306) з факультету економіки та соціології Лодзького університету. Аналіз отриманих даних показує, що на атрофію може впливати ослаблення пізнавальних структур, які відповідають за формування почуття сенсу, почуття приналежності та віри щодо прихильності до цих обов’язків інших. Крім того, здається, що інтенсивність соціального життя студентів також впливає на атрофію.
 • Item
  Практика спільного міжнародного онлайн навчання як навчальна педагогіка у вищій освіті: досвід японського університету
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Беларга, Олівер
  Одночасно з ростом спільного онлайн навчання все більше студентів відчувають, що освітнє середовище характеризується культурною різноманітністю. У цій статті буде розглядаються останні практичний досвід реалізації міжнародного спільного онлайн навчання (анг — COIL, Collaborative Online International Learning) між японським університетом Кансай (Kansai university) та Міжнародним ісламським університетом Малайзії в період з квітня 2016 року по грудень 2017 року, а також те, як це сприяло розширенню академічних дискурсів у японському навчальному середовищі. У цій статті також обговорюється різноманітність розуміння культури та інших важливих питань, що склалися в Південно-Східній Азії та Японії. Нарешті, стаття має намір заохотити студентів та викладачів до створення онлайнакадемічного партнерств та прийняття COIL як навчальної педагогіки, що може бути актуальним у швидко зростаючій галузі глобальної освіти, особливо в умовах пандемій.
 • Item
  Глобальний ринок вищої освіти: динаміка та турбулентність
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Liudmyla; Цымбал, Людмила Ивановна
  Актуальність статті зумовлена динамічними процесами розвитку глобального ринку освіти, її мета — визначити основні тенденції вищої освіти. Серед них такі: швидко зростає чисельність студентського населення та населення з вищою освітою, іноземних студентів. Збільшення попиту на вищу освіту приводить не тільки до збільшення чисельності студентів, а й до підвищення рівня освіти населення загалом. Швидке зростання чисельності студентів у світі супроводжується ще однією важливою тенденцією - зростанням її міжнародного сегмента. Процес інтернаціоналізації освіти виявляється в зростанні чисельності іноземних студентів у світі в абсолютних і відносних показниках. Розкрито структуру та тенденції розвитку світового ринку освіти (збільшення чисельності іноземних студентів у країнах загалом та як частка ринку). Ця тенденція означає, що швидко зростає частка основних країн на світовому ринку, з’являються нові суб’єкти, які наполегливо про себе заявляють, обираючи активну стратегію експорту освітніх послуг.
 • Item
  Державна підтримка сфери вищої освіти для глобального лідерства в XXI столітті
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталия Владимировна
  У сучасному світі інновації є не лише потужним драйвером економічного зростання, а й важливою передумовою конкурентоспроможності як для підприємств, так і країн. І якщо в попередніх економічних моделях їх більше розглядали як незалежні сили, в економіці знань, інновацій та глобальних інформаційних мереж вагомішою стає роль державної політики, спрямованої на заохочення до інноваційної діяльності та підтримку генерування нових знань, розвитку людського капіталу, технологій, підприємництва. Крім формування сприятливого підприємницького клімату, важливими структурними заходами для інноваційного розвитку країни, її окремих регіонів і галузей є збільшення видатків, зокрема державних, на дослідження й розробки, а також зростання інвестицій в освіту. Тому метою цього дослідження є узагальнення міжнародного досвіду державної підтримки сфери вищої освіти, а також виявлення передумов і перспектив формування та реалізації в Україні державної політики в сфері вищої освіти, орієнтованої на технологічний і соціально-економічний розвиток країни. У статті проаналізовано досвід провідних країн щодо державної політики сприяння конкурентоспроможному розвитку системи вищої освіти. На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних публікацій, статистичних даних, аналітичних матеріалів, міжнародних документів програмного характеру, використовуючи системний підхід, визначено основні напрями, які заслуговують на увагу при вдосконаленні державної політики в сфері вищої освіти в Україні. Обґрунтовано доцільність і необхідність розроблення комплексу стимулюючих заходів з боку держави для підвищення міжнародної конкурентоспроможності системи вищої освіти України, її більшої інтеграції в Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір, посилення інноваційної складової вітчизняної економіки.
 • Item
  Оцінювання та дизайн оцінювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Понд, Кіт
  У цій статті розглядається важливість оцінювання як частини навчальної подорожі студентів у вищій школі. Однак оцінювання є продуктом впливу багатьох чинників, а часто одного визначального, але воно не завжди перебуває під повним контролем окремого викладача. Хоча в статті досліджується теорія конструктивного вирівнювання та вплив дизайну навчальних програм, однак також використовується наочний приклад відповідей семінарів на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На семінарі, який відбувся у травні 2018 року, були визначені такі загальні цілі: 1. надати огляд законодавства Великої Британії про вищу освіту як приклад системи, заснованої на забезпеченні якості. 2. пов’язати конструктивістську парадигму з глобальною акредитацією в галузі бізнес-освіти. 3. обговорити різні типи оцінювання та різну його конструкцію. Оцінювання – це не тільки фокус для багатьох студентів, а й наочне свідчення гарного педагогічного дизайну та забезпечення якості навчання. Семінар включав деяку вза- ємодію з учасниками. Ключова доповідь містить спостере- ження та відгуки про взаємодію науковців на семінарі в педагогічних рамках, відображених у глобальних системах забезпечення якості освіти. Аналіз взаємодії виявив спільне розуміння конструктивного узгодження проекту оцінювання в середовищі, де інновації не є поширеними.
 • Item
  ТОП-10 EdTech-трендів 2020 року
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна
 • Item
  Вища освіта під час пандемії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020) Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович