№ 17

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Податкове стимулювання інвестицій у туристичний комплекс України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Довбенко (Шуплат), Олена Михайлівна; Шуплат, Олена Михайлівна; Шуплат, Елена Михайловна
  Проаналізовано позитивні та негативні чинники, притаманні вітчизняній системі оподаткування та запропоновано заходи, щодо удосконалення податкового стимулювання в туристичній сфері України на основі світового досвіду з метою покращення інвестиційного клімату в Україні, підвищення мобілізації та ефективності використання інвестиційних ресурсів в туристичному комплексі.
 • Item
  Глобалізація як етап еволюції маркетингу на підприємствах АПК України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Єранкін, Олександр Олександрович; Еранкин, Александр Александрович
  В науковій статті проаналізовано закономірності і взаємозв’язок між процесами еволюції людства та маркетингу у світі. Зроблено періодизацію етапів розвитку маркетингу з врахуванням останніх наукових публікацій на цю тему та виявлено тенденції сучасного етапу. Автором запропоновано розглянути вплив глобалізації на сучасні тенденції маркетингової діяльності на підприємствах АПК України. В статті пояснюються причини гальмування впровадження маркетингу в агробізнесі та зроблено прогноз щодо подальшої еволюції маркетингу в цьому секторі економіки України.
 • Item
  Алгоритм стійкості та оцінки якості дискретної економіко-математичної моделі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич
  Описується простий, ефективний і надійний алгоритм встановлення стійкості дискретної математичної моделі. Також вказано спосіб обчислення інших важливих чинників, що характеризують явище стійкості.
 • Item
  Вплив конкурентної боротьби на рівень оптимальних витрат на рекламу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Лапшин, Андрій Львович
  В даній статті проведено аналіз впливу конкурентної боротьби на рівень оптимальних витрат на рекламу. В основу аналізу було покладено запропоновану автором модель, яка враховує такі фактори як психологічна готовність споживача придбати даний товар, що ґрунтується на отриманні інформації, та еластичність попиту. Також автором вводиться розподіл інформації, що отримує споживач, на дифузну інформацію та інформацію, що отримана в процесі рекламної кампанії. На основі запропонованої моделі отримано кількісні співвідношення, що показують зростання оптимального рівня витрат під впливом конкурентної боротьби.
 • Item
  Семантичне моделювання віртуальних організацій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Козак, Ірина Антонівна; Козак, Ирина Антоновна
  Пропонується підхід до семантичного опису моделей віртуальних організацій з можливістю повторного використання моделей відповідно до концепції MDA. Розроблено модель метаданих для віртуальних організацій.
 • Item
  Аналіз інвестиційної привабливості проектів із залученням іноземного капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Сагова, О. В.
  Стаття присвячена проблемам аналізу інвестиційної привабливості проектів із залученням іноземних фінансових інвестицій в умовах ринкових перетворень. Досліджується вітчизняний та зарубіжний теоретичний і практичний досвід оцінки інвестиційної привабливості підприємств. В статті виділено групи методик аналізу інвестиційної привабливості проектів, визначено за якими напрямами доцільно здійснювати аналіз фінансового стану потенційних суб’єктів інвестування.
 • Item
  Обліково-аналітична інформація в управлінні інвестиційною діяльністю підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович
  Висвітлено основні теоретичні підходи до визначення сутності інформації, досліджена і уточнена роль обліково-аналітичної інформації при прийнятті інвестиційних рішень. Обґрунтовано особливості формування інформаційної бази для аналізу інвестиційної діяльності підприємства.
 • Item
  Теорія і практика визначення мінімальних лізингових (орендних) платежів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Диба, В’ячеслав Михайлович; Дыба, Вячеслав Михайлович
  Розглядаються особливості визначення лізингових (орендних) платежів за вимогами національних стандартів обліку на конкретних матеріалах.
 • Item
  Інвентаризація запасів: сучасні проблеми методики та практики
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Приймак, О. Ю.
  Стаття присвячена актуальним питанням методики та практики інвентаризації на підприємствах. Розглянуто і розширено перелік умов, коли проведення інвентаризації є обов’язковим, запропоновано ряд заходів, що поліпшують її проведення.
 • Item
  Міжнародні стандарти обліку у фінансових та корпоративних секторах економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Кабанов, В. Г.
  В статті розглянуто прийняті у світовій практиці міжнародні стандарти обліку, які є одними з основних чинників, стимулюючих активізацію і внутрішніх і зовнішніх інвесторів, а саме прозорість та доступність фінансової звітності.
 • Item
  Бухгалтерський облік виконання кошторису: сутність та призначення, місце і роль, функції та завдання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна
  Бухгалтерський облік в бюджетних установах України перебуває у стадії активного реформування. Визначення кроків стратегії удосконалення даної системи не можливе без розуміння її функціонального призначення та визначення перспектив його розвитку. Розгляду цих питань і присвячено дану статтю. В ній автор здійснив дослідження сутності та призначення, місця і ролі, функцій та завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах України і сформував на його основі нове визначення бухгалтерського обліку виконання кошторису.
 • Item
  Міжбюджетні відносини у системі «центр-регіони» в Україні: проблема гармонізації податкової системи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Журба, О. С.
  Становлення системи оподаткування в незалежній Україні відбувалось в надзвичайно складних умовах. Податкова система мала відповідати вимогам ринкових реформ і одночасно враховувати специфіку трансформаційних процесів, які здійснювались в українському соціумі. Недосконалість законодавчих актів, некритичне копіювання досвіду зарубіжних країн, загострення кризових явищ призвели до того, що склалась суперечлива, заплутана і, в кінцевому рахунку, неефективна система оподаткування. Реалії нашого часу полягають в тому, що безоглядна впевненість ринкових реформаторів у всесиллі ринку («ринок все поставить на свої місця») виявляється досить примарною. Розуміння того, що повільні темпи економічного реформування, поглиблення кризових ситуацій у державі суть наслідок не тільки тактичних прорахунків у діях владних структур, а й результат теоретичної непідготовленості політики економічних реформ і методів її реалізації.
 • Item
  Залучення іноземних інвестицій В’єтнамом через промислові та експортно-виробничі зони
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Фам За Шон
  Дана стаття носить інформативний характер про спеціальні економічні зони. Більш детальні дані про діяльність та розвиток промислових та експортно-виробничих зон республіки В’єтнам, що може бути прикладом для України як досвід щодо ефективного залучення іноземної інвестиції.
 • Item
  Особливості кредитування фізичних осіб в Україні: проблеми та шляхи покращення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Савчук, Наталія Володимирівна; Савчук, Наталия Владимировна; Прісняк, Сергій Олександрович; Присняк, Сергей Александрович
  У статті розглядаються питання розвитку ринку кредитування фізичних осіб в Україні.
 • Item
  Інвестиційний банк – переваги та недоліки функціонування в сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Бахно, І. В.
  У статті розглядаються переваги та недоліки функціонування інвестиційного банку в сучасних умовах, шляхи створення в Україні.
 • Item
  Відносини з інвесторами в системі сучасного банківського менеджменту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Івасів, Ігор Богданович; Ивасив, Игорь Богданович
  В роботі розглянуто роль зв’язків з інвесторами в процесі управління вартістю банківської фірми. Визначено вплив IR на репутацію банку і, таким чином, на його вартість. Запропоновано алгоритм програми зв’язків з інвесторами для банку.
 • Item
  Економічне зростання та динаміка інвестиційної активності в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Бурдейний, Т. О.
  У статті розглядається досить важлива проблема чинників економічного зростання в Україні. У якості такого чинника розглядається зростання інвестиційної активності, яке почалось в Україні після 1998 р. При цьому виділяються як тактичні, так і стратегічні фактори, що обумовили зростання інвестицій в основний капітал підприємств.
 • Item
  Довготривалі зміни у динаміці кредитної активності у Франції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Мельник, Олексій Михайлович; Мельник, Алексей Михайлович
  У статті розглядаються проблеми відповідності існуючих теоретичних поглядів на довгострокову динаміку кредитної активності реальному стану справ у кредитній сфері Сполучених Штатів Америки протягом 1950—2004 рр.
 • Item
  Система оцінки кредитних ризиків за Базелем-2: огляд та проблемні аспекти впровадження в країнах, що розвиваються
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Соботович, О. М.
 • Item
  Економіко-правові основи розвитку сек’юритизації іпотечних активів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Коноваленко, Н. В.