Випуск № 30

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Energy sector as an object of economic warfare and economic sanctions
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Tatarenko, N.; Татаренко, Н.; Pobochenko, L.; Побоченко, Л.; Nabok, I.; Набок, І.; Prokopieva, A.; Прокоп'єва, А.
  The article examines the problems of the emergence and deployment of economic wars and economic sanctions as radical tools for achieving goals. The authors assume that economic wars for their subjects play an important role in reformatting national economies, their innovative renewal and strengthening competitiveness, as well as a modeling function in relation to the global economy. From the other side the use of such tools threatens the economic security of the objects, the economic war and sanctions undermine the foundations of their future development. It is noted that such wars can result in an open military conflict and facilitate the beginning of revolutionary changes in the national and global economic structure. The article draws attention to the fact that economic wars and economic sanctions ultimately require consolidation of efforts and lead to an increase in the level of manageability of national and global economies. Emphasizing the importance of taking into account the environment, causes, goals, objects and conduct of economic warfare, the authors analyze the specific situation that arose with the invasion of Russia into Ukraine. The study proves that this invasion was due to the economic war lost by Russia, which was waged against Ukraine and against the countries of the West during the last decades. The strategy of forming a system of dependence of Western economies from Russian energy supplies just speed up the process of transition to much broader use of renewable sources of energy. Instead of increasing energy dependence of Western countries, Russia, whose economy was based on the use of natural energy resources which it tries to use as a means of pressure, itself fell into the trap of energy dependence. The authors consider in detail the mechanisms of liberating countries from the influence of energy dependence and substantiate the conclusions that by unleashing a war against Ukraine, Russia actually contributes to the acceleration of the global energy transition and innovative renewal, transformation of the global economy. At the same time, thanks to its aggressive actions directed against Ukraine, it undermines the potential of foreign economic factors of economic development of Russia, and is forced to completely change the business model of international interaction, which will lead to the loss of economic sovereignty. У статті досліджено проблеми виникнення, розгортання економічних війн і економічних санкцій як радикальних інструментів досягнення цілей. Автори виходять із того, що економічні війни для їхніх суб’єктів відіграють важливу роль для переформатування економік, їх інноваційного оновлення, посилення конкурентоспроможності, а також моделюючу функцію щодо глобальної економіки. Об’єктам економічної війни і санкцій застосування такого впливу несе загрозу економічній безпеці та підриває основи майбутнього розвитку. Зауважено, що такі війни можуть завершитися відкритим військовим конфліктом і бути початком революційних змін в національній і глобальній економічній структурі. У статті звернено увагу на те, що економічні війни та економічні санкції в кінцевому рахунку вимагають консолідації зусиль і ведуть до підвищення рівня керованості національних, інтегрованих і глобальної економік. Акцентуючи увагу на важливість урахування середовища, причин, цілей, об’єктів і ведення економічної війни, автори аналізують конкретну ситуація, що склалася із вторгненням росії в Україну. У дослідженні доведено, що це вторгнення було обумовлене програною росією економічною війною, яка велась проти України і проти країн Заходу протягом останніх десятиліть. Стратегія формування системи узалежнення їхніх економік реалізовувалась через енергетичний сектор і наштовхнулась на ідею енергетичного переходу. Замість посилення енергетичної залежності країн, росія, економіка якої базувалась на використанні природних енергетичних ресурсів, і використовувалась як засіб тиску, сама потрапила у пастку енергетичної залежності. Автори детально розглядають механізми вивільнення країн від впливу енергетичної залежності та обґрунтовують висновки про те, що, розв’язуючи повномасштабну війну проти України, рф фактично сприяє прискоренню глобального енергетичного переходу та інноваційному оновленню, трансформації глобальної економіки. Водночас завдяки своїм агресивним діям, спрямованим проти України, російська федерація підриває потенціал зовнішньоекономічних чинників економічного розвитку і вимушена повністю змінити бізнес-модель міжнародної взаємодії, що спричинить у подальшому до втрати економічного суверенітету.
 • Item
  Економічна ефективність вирощування диплоїдного та триплоїдного кавунів залежно від підщепи та елементів технології в умовах Лівобережного Лісостепу України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Яровий, Григорій І.; Yarovyi, Hryhorii; Галагуря, Андрій О.; Halahuria, Andrii; Пономарьова, Марина С.; Ponomarova, Maryna
  У статті визначено сутність та важливість вивчення питання економічної ефективності. Зазначено окрему роль продукції сільського господарства в національній та продовольчій безпеці. Розвиток сільськогосподарської галузі сприяє підвищенню матеріального добробуту населення, зміцненню економічної та продовольчої безпеки держави, зростанню її експортного потенціалу. Завданням статті є визначення економічної ефективності вирощування диплоїднох та триплоїдних кавунів залежно від підщепи та елементів технології в умовах лівобережного Лісостепу України, що є значним потенціалом як галузі овочівництва, так і можливістю зростання продукції рослинництва. Зазначено, що саме на збільшення врожайності кавунів необхідно удосконалювати існуючі елементи технології вирощування з метою покращення показників економічної ефективності. Доведено потреба у впровадженні інноваційної моделі розвитку, що вимагає інтенсифікації сільськогосподарського виробництва з використанням науково обґрунтованих сівозмін із вирощуванням високопродуктивних культур та застосуванням передових агротехнологий. У сучасних умовах інтенсифікація сільського господарства є головним напрямом його розвитку і основним джерелом підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, що забезпечує зміцнення економіки аграрних підприємств. Економічну оцінку зроблено на основі даних про фактичні витрати на виробництво продукції: виконання польових робіт, вартість добрив, засобів захисту рослин, енергоносіїв, додаткові матеріально-грошові витрати на прибавку врожаю на 1 га; рівень рентабельності; річний економічний ефект в розрахунку на 1 га. Проведено розрахунок та аналіз: кономічної ефективності вирощування щепленого та нещепленого диплоїдного гібриду кавуна Юкон F1; вирощування щепленого диплоїдного гібриду кавуна Юкон F1 на підщепу гібриду Пелопс F1 залежно від густоти рослин. Розраховано ефективність вирощування щепленого диплоїдного гібриду кавуна Юкон F1 на підщепу гібриду Кобальт F1 залежно від густоти рослин та вирощування щепленого та нещепленого триплоїдного гібриду кавуна Кідман F1. У статті представлено результати досліджень щодо впливу підщеп на урожайність та економічні показники вирощування кавунів в умовах краплинного зрошення у Лівобережному Лісостепу України. Встановлено, що щеплені рослини мали переваги над нещепленими, а найкращою густотою для щеплених кавунів, за рівнем рентабельності є 3000 рослин/га незалежно від комбінації підщепи та прищепи. Кращою підщепою є гібрид міжвидового гарбуза Кобальт F1. The article defines the essence and importance of studying the issue of economic efficiency. The special role of agricultural products in national and food security is indicated. The development of the agricultural sector contributes to the improvement of the material well-being of the population, the strengthening of the economic and food security of the state, and the growth of its export potential. The task of the article is to determine the economic efficiency of growing diploid and triploid watermelons depending on the rootstock and elements of technology in the conditions of the left-bank forest-steppe of Ukraine, which is a significant potential of both the vegetable growing industry and the possibility of growing crop production. It is noted that it is necessary to improve the existing elements of cultivation technology to increase the yield of watermelons in order to improve the indicators of economic efficiency. The necessity of implementing an innovative model of development, which requires the intensification of agricultural production with the use of scientifically based crop rotations with the cultivation of high-yielding crops and the use of advanced agricultural technologies, has been proven. In current conditions, the intensification of agriculture is the main direction of its development and the main source of increasing the efficiency of agricultural production, which ensures the strengthening of the economy of agricultural enterprises. The economic assessment was made on the basis of data on the actual costs of production: fieldwork, the cost of fertilizers, plant protection products, energy carriers, additional material, and monetary costs for an increase in yield per 1 ha; profitability level; annual economic effect per 1 ha. Calculation and analysis of the economic efficiency of growing grafted and ungrafted diploid hybrid Yukon F1 watermelon; growing a grafted diploid combination of Yukon F1 watermelon on the rootstock of Pelops F1 hybrid depending on plant density. Calculated efficiency of growing grafted diploid hybrid Yukon F1 watermelon on the rootstock of Cobalt F1 hybrid depending on plant density and growing grafted and ungrafted triploid Kidman F1 watermelon hybrid. The article presents the results of research on the influence of rootstocks on productivity and economic indicators of growing watermelons under drip irrigation conditions in the Left Bank Forest Steppe of Ukraine. It was found that grafted plants had advantages over non-grafted ones. The best density for grafted watermelons in terms of profitability is 3000 plants/ha regardless of the combination of rootstock and scion. The best rootstock is the interspecies pumpkin hybrid Cobalt F1.
 • Item
  Ключові світові моделі корпоративної екологічної відповідальності
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Чала, Вероніка Сергіївна; Chala, Veronika
  У статті розглянуто актуальне питання виявлення особливостей розвитку корпоративної соціальної відповідальності у глобальних координатах екологічної домінанти та факторах, що формують цю відповідальність. Вирішене наукове завдання, що досі є недостатньо дослідженим і оформленим — визначення основних ключових моделей корпоративної екологічної відповідальності у глобальному просторі інтернаціоналізації та корпоратизації. Автор пропонує три таких основні моделі: європейську, англосаксонську та азійську. Зазначено, що ці моделі принципово відрізняються між собою як за рівнем державного регулювання економічної діяльності корпоративного сектору, так і спектром застосовуваного з боку держав інструментарію стимулювання бізнес-структур до ініціації програм і проєктів корпоративної екологічної відповідальності, а також ступенем відповідності інтересам і запитам іноземних власників, партнерів й інвесторів. У першу чергу в статті охарактеризовані базові засадничі принципи європейської моделі корпоративної екологічної відповідальності. Відзначено домінування заходів державного регулювання даного аспекту діяльності компаній як головної притаманної риси європейської моделі корпоративної екологічної відповідальності. Іншими притаманними їй особливостями виявилися її солідарний характер та найвищий рівень залучення держави у процеси реалізації різного роду екологічних програм і проєктів за участі бізнес-сектору. Переважна орієнтація програм і проєктів європейської корпоративної екологічної відповідальності на розв’язання бізнес-структурами найбільш гострих для тих чи інших територій екологічних проблем також є її відмінною рисою. Характеризуючи англосаксонську модель корпоративної екологічної відповідальності, автор зосереджується на основних історичних витоках даної моделі. Детально розглянути особливості реалізації даної моделі корпоративної екологічної відповідальності у США та Канаді. Що ж до азійської моделі корпоративної екологічної відповідальності, в статті зазначене, що вона матеріалізує у собі, з одного боку, унікальні риси економічного і соціального прогресу держав азійського мегарегіону, а з другого — універсальний характер переходу компаній корпоративного сектору до сталого і соціально відповідального бізнесу. Автор доводить органічне доповнення (а почасти і трансформацію) азійською моделлю екологічної відповідальності компаній її класичних зразків в особі європейської та американської моделей. The article deals with the topical issue of identifying the specifics of the corporate social responsibility development in the global coordinates of ecological dominance, as well as on the factors shaping this responsibility. The solved scientific task, which is still insufficiently researched and formalized, is the definition of the main key models of corporate environmental responsibility in the global space of internationalization and corporatization. The author offers three such main models: European, Anglo-Saxon and Asian. It has been noted that these models fundamentally differ from each other in terms of the level of state regulation of the economic activity of the corporate sector, as well as the range of instruments used by states to stimulate business structures to initiate programs and projects of corporate environmental responsibility, as well as in terms of the degree of compliance with the interests and requests of foreign owners. partners and investors. First of all, the article describes the basic fundamental principles of the European model of corporate environmental responsibility. The dominance of measures of state regulation of this aspect of the company’s activity as the main inherent feature of the European model of corporate environmental responsibility has been noted. Other features inherent to it is its solidarity character and the highest level of state involvement in the processes of implementing various environmental programs and projects with the participation of the business sector. The predominant orientation of programs and projects of European corporate environmental responsibility towards the solution by business structures of the most acute environmental problems for certain territories is also play role of distinguishing feature. Characterizing the Anglo-Saxon model of corporate environmental responsibility, the author focuses on the main historical origins of this model. The specifics of the implementation of this model of corporate environmental responsibility in the USA and Canada have been considered in detail. As for the Asian model of corporate environmental responsibility, the article states that it embodies, on the one hand, the unique features of the economic and social progress of the states of the Asian megaregion, and on the other hand, the universal nature of the transition of corporate sector companies to sustainable and socially responsible business. The author proves the organic addition (and partly the transformation) of the Asian model of environmental responsibility of companies to its classical models in the form of European and American models.
 • Item
  Економічні санкції як інструмент протидії міжнаціональним конфліктам на прикладі російсько-української війни
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна; Гамкрелідзе, Костянтин Юрійович; Hamkrelidze, Kostiantyn
  Протидія міжнаціональним конфліктам є одним із ключових викликів для світової спільноти, оскільки вони спричиняють загострення ризиків безпеки як для держав, так і для глобального середовища. Збройна агресія РФ проти України стала одним з найбільш резонансних міжнаціональних конфліктів ХХІ ст., що переросла в повномасштабну російсько-українська війну. Її негативні наслідки відчуває як Україна, так більшість розвинених країн світу, оскільки вона має не лише воєнний прояв, а й інформаційний, економічний та енергетичний та спричинила глобальні зміни світової економіки. Одним з ключових інструментів міжнародної підтримки України стали економічні санкції, які застосовуються проти РФ починаючи з 2014 р. та на сьогодні набули небачених раніше масштабів. Метою дослідження є наукове обґрунтування змісту та ролі економічних санкцій як інструменту протидії міжнаціональним конфліктам та їх оцінка на прикладі російсько-української війни. Дослідження показало, що економічні санкції є потужним інструментом впливу на державу-агресора, який дозволяє міжнародним партнерам підтримати постраждалу сторону конфлікту без особи-стого збройного втручання. Їх дія вражає фінансово-економічну спроможність агресора, послаблюючи його воєнний потенціал та можливості продовження конфлікту. Крім того, санкційні заходи є інформаційним сигналом для всього суспільства, який демонструє міжнародну позицію щодо перспектив вирішення конфлікту. Починаючи з 2014 року вплив економічних санкцій міжнародної спільноти на РФ спостерігався через скорочення її ВВП та девальвацію валютного курсу, втім затяжний період війни зменшує їх дієвість через можливість адаптації державної політики та економічних суб’єктів. Повна оцінка наслідків санкцій наразі є навряд чи можливою через складність елімінування впливу інших факторів, втім вона є ключовою для підвищення ефективності протидії міжнаціональним конфліктам. International conflicts counteracting is one of the key challenges for the world community, as they cause aggravation of security risks both for the separate nations and for the global environment. The armed aggression of the Russian Federation against Ukraine became one of the most resonant international conflicts of the 21st century, which has turned into a full-scale Russian-Ukrainian war. Its negative consequences are felt by Ukraine as well as by the most of the developed countries of the world, since it has not only a military manifestation, but also the informational, economic and energy ones, and has caused global changes in the world economy. Economic sanctions have become one of the key instruments of international support for Ukraine, which have been applied against the Russian Federation since 2014 and now have acquired unprecedented proportions. The purpose of the study is the scientific substantiation of the content and role of economic sanctions as a tool for counteracting the international conflicts and their evaluation on the example of the Russian-Ukrainian war. The research methodology is based on a content analysis of the substance and types of economic sanctions, and a qualitative assessment of their impact. The author’s approach consists in the summarizing of mechanisms and consequences of the application of economic sanctions against the Russian Federation during the period of the Russian-Ukrainian war. The study showed that economic sanctions were powerful tools of influence on the aggressor-state, which allowed international partners to support the affected party of the conflict without their direct armed involvement. Their action affects the financial and economic capacity of the aggressor-state by weakening its military potential and the capacity to sustain the conflict. In addition, sanctions serve as the informational signals for the entire society, which demonstrates the international position regarding the prospects for resolving the conflict. Since 2014, the impact of the international community’s economic sanctions on the Russian Federation has been observed due to the reduction of its national GDP and the devaluation of the exchange rate, however, the protracted period of the war reduces their effectiveness due to the possibility of adaptation to the restrictions by the aggressor-state’s policies and economic entities. A full assessment of the consequences of sanctions is currently hardly possible due to the difficulty of eliminating the impact of other factors, however, it is key element for improving of the countermeasures against international conflicts.
 • Item
  Особливості та закономірності розвитку підприємницької діяльності агроосель у сфері зеленого туризму
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Устік, Тетяна В.; Ustik, Tetiana
  У сучасному світі туризм — це багатогранне явище, тісно пов’язане з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками. Однак жодна з них не може повністю і вичерпно схарактеризувати його як об’єкт власних досліджень і жоден з існуючих соціально-економічних інститутів не в змозі самостійно розв’язати комплекс його проблем. Існує багато поглядів на туризм як на галузь господарства, так і на міжгалузевий комплекс або ринок, де туристичне підприємство з продукції різних галузей формує туристичний продукт. Зелений туризм здійснює позитивний вплив на відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної спадщини, а також розширює канали реалізації продукції підсобного господарства селянина. Велика культурно-етнографічна спадщина лише підсилює привабливість зеленого туризму, тісно поєднавши економічний потенціал з унікальною природою та культурою. У статті досліджено економічну сутність зеленого туризму як виду підприємницької діяльності на основі узагальнення положень теорій підприємництва, інституціоналізму і теорії економічної організації; виявлено особливості і закономірності розвитку підприємницької діяльності агроосель у системі зеленого туризму; проведено оцінку стану розвитку туристичної галузі України. Виділено найперспективніші напрями у роботі над сферою зеленого туризму, а саме: стан розвитку зеленого туризму на території країни; класифікацію видів даного туризму; чіткого визначення переліку послуг, що надаються господарями садиб; нові можливості та перспективи розвитку. In the modern world, tourism is a multifaceted phenomenon closely related to economy, history, geography, architecture, medicine, culture, sports and other sciences. However, none of them can fully and comprehensively characterize it as an object of their own research, and none of the existing socio-economic institutes is able to independently solve the complex of its problems. There are many views on tourism, both as a branch of the economy, and as an inter-industry complex or market, where a tourism enterprise forms a tourism product from the products of various industries. Green tourism has a positive impact on the revival, preservation and development of local folk customs, crafts, monuments of historical and cultural heritage, and also expands the sales channels for the products of the peasant’s subsidiary economy. The great cultural and ethnographic heritage only strengthens the attractiveness of green tourism, closely combining economic potential with unique nature and culture. The article examines the economic essence of green tourism as a type of business activity based on the generalization of the provisions of the theories of entrepreneurship, institutionalism and the theory of economic organization; the peculiarities and regularities of the development of entrepreneurial activities of agro-villages in the system of green tourism were revealed; an assessment of the state of development of the tourism industry of Ukraine was carried out. The most promising directions in the work on the field of green tourism are highlighted, namely: the state of development of green tourism in the country; classification of types of this tourism; a clear definition of the list of services provided by the owners of estates; new opportunities and prospects for development.
 • Item
  Платіжний баланс Німеччини та роль України в її зовнішньоекономічній діяльності
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Савченко, Марина В.; Savchenko, Maryna; Писаренко, А. Д.; Pysarenko, A.
  Сьогодні платіжний баланс всебічно досліджується фахівцями в галузі міжнародних економічних відносин як джерело найважливішої інформації, що розкриває особливості участі країни в міжнародному обміні товарами, послугами, капіталами. Важливу роль у розробці та реалізації валютної політики держави відіграє платіжний баланс, який безпосередньо впливає на стан економіки. Він дає можливість проаналізувати стан зовнішнього сектору країни, оцінити збалансованість руху реальних і фінансових ресурсів між країнами. Платіжний баланс може використовуватися суб’єктами господарювання як важливе джерело інформації, допомагаючи прогнозувати та оцінювати ефективність державної економічної політики (наприклад, інтервенції на валютних ринках), привабливість країн для іноземних інвестицій, прогнозувати динаміку валютного курсу на середньо- і довгострокову перспективи. Міжнародні розрахунки суб’єктів міжнародних економічних відносин є складовою частиною відображення платіжного балансу. Будь-яка зовнішньоекономічна операція вимагає злагодженого функціонування системи міжнародних розрахунків, а вибір її форми визначається низкою факторів, що враховують позиції економічних контрагентів, рівень довіри ділових партнерів, політичну ситуацію та економічна ситуація Актуальність дослідження німецької економіки пов’язана з євроінтеграційним курсом України, а також з ключовою роллю Німеччини в структурі зовнішньої торгівлі України. Today, the balance of payments is comprehensively studied by specialists in the field of international economic relations, as a source of the most important information that reveals the peculiarities of the country’s participation in the international exchange of goods, services, and capital. The balance of payments plays an important role in the development and implementation of the currency policy of the state, which directly affects the state of the economy. It provides an opportunity to analyze the state of the country’s external sector, to assess the balance of the movement of real and financial resources between countries. The balance of payments can be used by business entities as an important source of information. It helps to predict and evaluate the effectiveness of state economic policy (for example, interventions on foreign exchange markets), the attractiveness of countries for foreign investments, to forecast exchange rate dynamics in the medium and long term. International calculations of subjects of international economic relations are an integral part of displaying the balance of payments. Any foreign economic transaction requires the coordinated functioning of the system of international settlements, and the choice of its form is determined by a number of factors, taking into account the positions of economic counterparties, the degree of trust of business partners, the political situation and the economic situation The relevance of the study of the German economy is connected with the European integration course of Ukraine, as well as with the key role of Germany in the structure of Ukrainian foreign trade.
 • Item
  Кадрова лідогенерація як новий вид рекрутингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2023) Прощенко, Андрій К.; Proshchenko, Andrii
  Метою дослідження є розробка алгоритму закриття вакансій з використанням лідогенерації як нового виду рекрутингу. І статті визначено зміст та основні переваги кадрової лідогенерації. У статті сформовано конверсійна воронка рекрутингу персоналу. Кадрова лідогенерація — це метод рекрутингу, який передбачає пошук і залучення потенційних кандидатів на вакансії в компанії з конкретною контактною інформацією. У кадровій лідогенерації ліди — це потенційні кандидати, які виявляють інтерес до вакансії та заповнюють анкету (надсилають відповіді). У статті запропоновано алгоритм закриття вакансій за допомогою лідогенерації. Перевагою наведеного в статті алгоритму закриття вакансій за допомогою лідогенерації є можливість ведення бази претендентів, що дозволить швидко відібрати кандидатів на різні посади та здешевити процес відбору. У запропонованому алгоритмі доступні й інші цифрові інструменти: аудіо- та відеоінтерв’ю, чати та голосові боти, контекстний аналіз тощо. Автором виділено найбільш ефективні методи залучення потенційних співробітників в Інтернеті: сайт-візитка (сторінки призначені для залучення потенційних співробітників, оснащені інтерактивною веб-формою, призначеною для збору контактної інформації); обмін джерел лідів (на даний момент джерелами лідів є: професійні видання та сайти вакансій, соціальні мережі, тематичні сайти тощо); e-mail маркетинг (приваблює потенційних співробітників заголовком або цікавою темою, тобто спонукає їх до дії та відвідування сайту роботодавця); Response Flow (настроюваний HR-лід-генератор, сервіс відбору кандидатів в компанію). У статті виділено показники для оцінки ефективності маркетингової кампанії з формування кадрової лідогенерації. Щоб більш детально проаналізувати ефективність HR-кампанії, рекомендується прорахувати вартість не тільки залучених, але й цільових, запрошених на співбесіду та найнятих. Завдяки сучасним сервісам процес підбору персоналу став простішим, швидшим та ефективнішим. Але використання цифрових інструментів вимагає значних фінансових інвестицій в організацію, а рекрутери також повинні бути цифрово компетентними. The purpose of the study is to develop an algorithm for closing vacancies using lead generation as a new type of recruiting. The content and main advantages of personnel lead generation are determined. Personnel lead generation is a recruiting method that involves finding and attracting potential candidates for vacancies in a company with specific contact information. The conversion funnel of personnel recruiting has been formed. In personnel lead generation, leads are potential candidates who show interest in a vacancy and fill out a questionnaire (send answers). An algorithm for closing vacancies using lead generation is proposed. The advantage of the algorithm for closing vacancies using lead generation given in the article is the possibility of maintaining an applicant database. This will make it possible to quickly select candidates for various positions and reduce the cost of the selection process. Other digital tools are also available within the proposed algorithm: audio and video interviews, chat and voice bots, contextual analysis of works, etc. The most effective methods of attracting potential employees on the Internet are highlighted: business card site (landing pages are designed to attract potential employees, equipped with an interactive web form designed to collect the visitor’s contact information); deception of lead sources (currently, the sources of leads are: professional publications and job sites, social networks, thematic sites, etc.); e-mail marketing (attracts potential employees with a headline or an interesting topic, that is, encourages them to take action and visit the employer’s website); Response Flow (customizable HR lead generator, service for selecting candidates in the company). Indicators for evaluating the effectiveness of the personnel lead generation marketing campaign are highlighted. In order to analyze the effectiveness of the HR campaign in more detail, it is recommended to calculate the cost of not only those involved, but also those targeted, invited to an interview and hired. Thanks to modern services, the recruitment process has become simpler, faster and more efficient. But the use of digital tools requires a significant financial investment in the organization, and recruiters must also be digitally competent.
 • Item
  Деякі сучасні тенденції у сфері грошових відносин
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2023) Мельник, Олексій Михайлович; Melnyk, Oleksii; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович
  Стаття присвячена дослідженню новітніх тенденцій у сфері грошових відносин. При цьому факторами, під впливом яких вони виникли, є глобалізація та цифровізація, створюючи зовнішню рамку для розвитку грошових відносин. При цьому самі грошові відносини, трансформуючись, формують нові явища. Феноменам цифрових, електронних, віртуальних грошей і криптовалютам нині вже присвячена певна кількість наукових праць. Тут можна назвати публікації Я. В. Белінської, С. В. Волосовича, Ю. М. Сапачука та інших. Показано, що ці явища іноді ще не мають однозначної оцінки з боку наукової громадськості. Існуючі дискусії стосовно сутності та співвідношення між собою різних сучасних грошових явищ привели до певного наукового поступу. Проте економічна природа цифрових, електронних, віртуальних грошей та криптовалют, а також їх місце в системі сучасних грошових відносин, не є очевидним. Метою дослідження є вивчення природи цифрових грошей, їх різновидів, зокрема і криптовалют, а також спроба провести класифікацію в сучасних умовах. Проведений в статті аналіз засвідчив, що: 1. По мірі еволюції суспільного виробництва еволюціонували і гроші. Нині цей процес ще не закінчився. 2. Із появою Інтернету з’явилися новітні технології, які сприяють трансформаційним змінам в економіці, зокрема і тому, як люди здійснюють платежі. 3. Усі гроші, які функціонують завдяки інтернет-технологіям, є цифровими грошима, хоча правильніше було б їх назвати цифровим форматом тих грошей, які функціонують у традиційній економіці. 4. Серед них виділяють електронні гроші, які є інтернет-продовженням фіатних грошей, а також 5. Віртуальні валюти, що є цифровим форматом приватних грошей. 6. У складі віртуальних валют можна виділити щонайменше дві головні групи, які пов’язані із характеристиками відповідних грошей. 7. Перша група різновидів приватних грошей являє собою цифровий різновид кредитних грошей, за яким стоїть конкретна приватна особа, котра прийняла на себе зобов’язання у зв’язку із випуском відповідних платіжних засобів і несе відповідальність за їх виконання. 8. Друга група (криптовалюти) являє собою цифровий різновид приватних продуктово-фудуціарних грошей, які після своєї емісії повністю втрачають зв’язок зі своїм емітентом. The article is devoted to what are the latest trends in the field of monetary relations. At the same time, the factors under the influence of which they arose are globalization and digitalization. It was they who created the external framework for the development of monetary relations. At the same time, monetary relations themselves, being transformed, form new phenomena. The phenomena of digital, electronic, virtual money and cryptocurrencies are currently devoted to a certain number of scientific works. Here we can mention the publications of Belinska Y. V., Volosovich S. V., Sapachuk Y. M. and others. However, it is worth noting here that these phenomena sometimes do not yet have a clear assessment by the scientific community. Existing discussions regarding the essence and relationship between various modern monetary phenomena have led to certain scientific progress. Nevertheless, the economic nature of digital, electronic, virtual money and cryptocurrencies, as well as their place in the system of modern monetary relations, is not obvious. The aim of the article is to study the nature of digital money, its varieties, in particular cryptocurrencies, as well as an attempt to classify them in modern conditions. The analysis conducted in the article showed that: 1) As social production evolved, so did money. Currently, this process has not yet ended. 2) With the advent of the Internet, new technologies have appeared that contribute to transformational changes in the economy, in particular, in the way people make payments. 3) All money that functions thanks to Internet technologies is digital money, although it would be more correct to call it a digital format of the money that functions in the traditional economy. 4) They include electronic money, which is an Internet extension of fiat money, and 5) virtual currencies, which are a digital format of private money. 6) In the composition of virtual currencies, at least two main groups can be distinguished, which are related to the characteristics of the corresponding money. 7) The first group of types of private money is a digital type of credit money, which is backed by a specific private person who has assumed obligations in connection with the issuance of the corresponding means of payment and is responsible for their fulfillment. 8) The second group (cryptocurrencies) is a digital variety of private product-fiduciary money, which after its emission completely loses connection with its issuer.
 • Item
  Тенденції розвитку аграрного сектору у контексті інноваційних зрушень
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Ломовських, Людмила О.; Lomovskykh, Liudmyla; Єфремова, Наталія О.; Yefremova, Nataliia; Марченко, Марина В.; Marchenko, Maryna
  Статтю присвячено розвитку аграрного сектора економіки України, зокрема на засадах інноваційних зрушень. Визначено коло певних проблем, що стримують впровадження інновацій в агропромислову сферу, та розроблено науково обґрунтовані заходи на покращення стану інноваційного розвитку аграрного сектору. В умовах формування конкурентоспроможного вітчизняного аграрного сектору, крім власне ресурсної, організаційно-інфраструктурної та кадрово-управлінської складової забезпечення функціонування аграрного сектору на засадах інноваційного розвитку, важливим і стратегічно необхідним напрямом є формування дієвої системи моніторингу стану розвитку аграрного сектору, його прогнозування з урахуванням особливостей інноваційного розвитку. Також методологічним конструктом такої системи моніторингу, особливо у контексті прогнозування інноваційного розвитку аграрного сектору, пропонуємо застосовувати, враховуючи рівень галузевої адаптації, найбільш прогресивну методологію, якою на сьогодні прийнято вважати форсайт. Основними завданнями форсайту як методології організації системи моніторингу інноваційного розвитку аграрного сектору, є стимулювання по інноваційних альтернативних ідей і можливості розробки перспектив для визначення пріоритетів, що зазвичай відбувається шляхом ефективної мережної взаємодії всіх учасників форсайту. Це дозволяє зміцнювати зв’язки всередині системи забезпечення функціонування аграрного сектору та підвищувати її результативність. Стратегія забезпечення функціонування аграрного сектору на засадах інноваційного розвитку розглядається як комплексна складова лобіювання та деталізації сукупності стратегічних завдань і є сприятливим підґрунтям для генеральних планів розширення та поглиблення аграрним сектором стратегічно вагомих переваг у міжнародному середовищі. Структура та зміст стратегії забезпечення функціонування аграрного сектору на засадах його інноваційного розвитку включає цільові програми, проєкти та заходи, які активно сприяють генеруванню інновацій в галузі. Базуючись на одержаних під час дослідження теоретичних і практичних результатах, запропоновано механізм інституційного забезпечення функціонування аграрного сектору в Україні на засадах інноваційного розвитку. The article is devoted to the development of the agrarian sector of the economy of Ukraine, in particular, on the basis of innovative changes. A range of certain problems preventing the introduction of innovations in the agro-industrial sphere have been identified, and scientifically based measures have been developed to improve the state of innovative development of the agrarian sector. In the conditions of the formation of a competitive domestic agricultural sector, in addition to the actual resource, organizational-infrastructural and personnel-management component of ensuring the functioning of the agricultural sector on the basis of innovative development, an important and strategically necessary direction is the formation of an effective system for monitoring the state of the development of the agricultural sector, its forecasting taking into account the specifics innovative development. Also, as a methodological construct of such a monitoring system, especially in the context of forecasting the innovative development of the agrarian sector, we suggest applying, taking into account the level of industry adaptation, the most progressive methodology, which is currently considered a foresight. The main tasks of the foresight, as a methodology for organizing the system of monitoring the innovative development of the agrarian sector, are the stimulation of innovative alternative ideas and the possibility of developing perspectives for determining priorities, which usually occurs through effective network interaction of all participants of the foresight, which allows strengthening ties within the system of ensuring the functioning of the agrarian sector sector and increase its effectiveness. The strategy of ensuring the functioning of the agrarian sector on the basis of innovative development is considered as a complex component of lobbying and detailing a set of strategic tasks and is a favorable basis for general plans to expand and deepen the agrarian sector’s strategically important advantages in the international environment. The structure and content of the strategy for ensuring the functioning of the agricultural sector on the basis of its innovative development includes target programs, projects and measures that actively contribute to the generation of innovations in the industry. Based on the theoretical and practical results obtained during the research, a mechanism for institutional support of the functioning of the agricultural sector in Ukraine on the basis of innovative development is proposed.
 • Item
  Управління талантами: сучасні підходи до підвищення ефективності складно структурованої організації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Ковтун, Віта Петрівна; Kovtun, Vita; Ковтун, Вита Петровна; Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна
  У сучасному бізнес-середовищі проблема ефективного управління людськими ресурсами є найбільш актуальною. Вперше залежність між ефективною діяльністю організації та рівнем розвитку людських ресурсів було виявлено в 1970-х роках. Розвиток наукових досліджень з даної теми сприяв появі нової термінології, зокрема, поняття «управління людськими ресурсами». Однією з таких концепцій є концепція управління талантами в організації. Ця концепція принципово відрізняється від традиційного управління персоналом, концепції управління людськими ресурсами. Концепція управління талантами базується на вірі в те, що заангажовані та мотивовані співробітники на правильних посадах дадуть організації конкурентну перевагу.У цьому дослідженні розглядається проблема вдосконалення системи управління талантами з позицій підвищення її ефективності. Подано теоретичний огляд наукових праць з теми дослідження природи таланту в контексті пошуку ефективних форм управління організаційними талантами в складно структурованій організації. У дослідженні використовувався метод центру оцінки для аналізу впливу показників талантів на кінцеві фінансові результати організації, збалансований метод оцінки ефективності управління талантами. Процес управління талантами в складно структурованій організації буде ефективним завдяки використанню адаптованого проектно-процесного методу, суть якого полягає у створенні індивідуальних «карт продуктивності та ефективності» для оцінки діяльності талановитих співробітників, що в кінцевому підсумку вплине на підвищення мотивації та фінансового зростання та економічні показники діяльності організації. Цей метод є важливим інструментом для оцінки фінансових показників конкретних проектів, в яких брали участь талановиті співробітники складно структурованої організації. Ця методологія враховує кожен реалізований проект, виділяючи як понесені витрати, пов’язані з участю в ньому особистості (таланту), так і прибуток, отриманий в результаті діяльності. In the modern business environment, the problem of effective management of human resources is the most urgent. For the first time, the relationship between the effective activity of the organization and the level of development of human resources was revealed in the 1970s. The development of scientific research on this topic led to the emergence of new terminology, including concepts of human resource management. One such concept is the concept of talent management in the organization. This concept is fundamentally different from traditional personnel management, the concept of human resources management. The concept of talent management is based on the belief that engaged and motivated employees in the right positions will give the organization a competitive advantage.This study examines the problem of improving the talent management system in terms of increasing its effectiveness. A theoretical review of scientific papers on the topic of researching the nature of talent in the context of the search for effective forms of organizational talent management in a complexly structured organization is presented. The study used the assessment center method to assess the impact of talent indicators on the final financial results of the organization, a balanced method for assessing the effectiveness of talent management. The talent management process in a complexly structured organization will be effective due to the use of an adapted project-process method, the essence of which is to create individual “performance and efficiency maps” for evaluating the activities of talented employees, which will ultimately affect both increasing their motivation and financial growth. economic indicators of the organization. This method is an important tool for assessing the financial performance of specific projects in which talented employees took part in a complexly structured organization. This methodology takes into account each implemented project, highlighting both the costs incurred associated with the participation of talent in it, and the profit received as a result of its activities.
 • Item
  Конкурентні переваги збуту продукції через біржові структури
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Калюжна, Юлія П.; Kaliuzhna, Yuliia; Приходько, Любов; Prykhodko, Liubov
  У статті досліджено певні елементи конкурентних переваг збуту продукції через біржову сферу. Вивчення проблеми полягає в узагальненні підходів до визначення конкурентних переваг збуту продукції через біржову сферу, дослідження їхніх основних характеристик та виявленні шляхів щодо можливості підвищення конкурентних переваг біржових структур. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій щодо категорії «конкурентні переваги», а також розглянуто сутність біржової торгівлі з різних поглядів та досліджено в працях багатьох вітчизняних науковців. Розроблено схему інфраструктури ринку, де головним дієвим органом сфери збуту є біржі. Щоб виявити ефективність збуту продукції через біржову сферу не тільки внутрішніх, а й світових біржових ринках проаналізовано рейтинги конкурентоспроможності України. Коротко розглянуто основні конкурентні переваги, які зосереджені у біржовому товарі. З’ясовано, що біржовий товар є масовим, однорідним, кількісно та якісно стандартизованим, взаємозамінним, знеособленим. Проведено класифікацію біржових товарів. Виявлено основні чинники щодо удосконалення напряму підвищення конкурентних переваг збуту продукції через біржі. Після прийняття змін до законодавства про діяльність товарних бірж організовано продаж товарів став можливим виключно через ліцензовані біржі. Виявлено, що нові зміни у законодавстві та проведених реформа дасть стабільний напрямок підйому української економіки в цілому. Збут продукції відбуватиметься більш спеціалізованим товаром, який відповідатиме основним конкурентним вимогам щодо біржового товару. Біржові торги прохатимуть лише на ліцензованих біржах, що підвищить результативність торгів та ліквідність біржових угод, що є позитивним для країни загалом. Створення надійних та професійних майданчиків учасників біржової торгівлі дозволить зменшити ризик від негативних факторів. Участь у біржових торгах дозволить отримати справедливу і гідну ціну на власну продукцію, а учасники одержують змогу фіксувати ціни на майбутнє, а отже, забезпечать собі більш зрозуміле і прогнозоване бачення ціноутворення на товар. The article examines certain elements of competitive advantages of selling products through the exchange sphere. The study of the problem consists in generalizing approaches to determining the competitive advantages of selling products through the exchange sphere, studying their main characteristics and identifying ways to increase the competitive advantages of exchange structures. The author analyzes the latest research and publications on the category of "competitive advantages", as well as considers the essence of exchange trading from different perspectives and researched in the works of many domestic scholars. The author develops a scheme of market infrastructure, where exchanges are the main effective body of the sales sector. To determine the effectiveness of selling products through the exchange sphere not only in the domestic but also in the world exchange markets, the author analyzes the competitiveness ratings of Ukraine. The main competitive advantages that are concentrated in the exchange-traded commodity itself are briefly considered. It is found that the exchange commodity is massive, homogeneous, quantitatively and qualitatively standardized, interchangeable, and impersonal. The classification of exchange commodities is carried out. The main factors for improving the direction of increasing the competitive advantages of selling products through exchanges are identified. After the adoption of amendments to the legislation on the activities of commodity exchanges, organized sales of goods became possible exclusively through licensed exchanges. It was found that the new changes in legislation and the reforms implemented will provide a stable direction for the recovery of the Ukrainian economy as a whole. Sales of products will be more specialized and will meet the basic competitive requirements for exchange-traded goods. Exchange trading will only be allowed on licensed exchanges, which will increase trading efficiency and liquidity of exchange transactions, which is positive for the country as a whole. The creation of reliable and professional platforms for exchange trading participants will reduce the risk from negative factors. Participation in exchange trading will help to obtain a fair and decent price for their products, and participants will be able to fix prices for the future, thus providing a clearer and more predictable vision of product pricing.
 • Item
  Агромаркетинг як невід’ємна складова розвитку аграрної галузі регіону
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Гмиря, Вікторія Петрівна; Hmyria, Viktoriia; Полях, Сергій Сергійович; Poliakh, Serhii
  На сучасному етапі розвитку економіки країни маркетинг для підприємств агропромислового комплексу стає однією з умов успішного функціонування. У ринкових умовах використання агромаркетингу дозволяє їм перебудувати всю виробничо-господарську діяльність з урахуванням вимог, що висуваються ринком, і забезпечити ефективну реалізацію маркетингової стратегії підприємств АПК. Агромаркетинг, будучи системою управління діяльністю на аграрному ринку, регулювання ринкових процесів і вивчення даного ринку не лише на мікрорівні підприємств, а й на державному макрорівні, здатний запропонувати механізми взаємовигідного обміну між різними суб’єктами ринку, створити умови для виявлення вимог споживачів та визначення можливостей їх задоволення. Це передбачає вивчення сільськогосподарського ринку та прогнозування динаміки його розвитку, формування попиту на продукцію цього ринку та стимулювання її розподілу. Агромаркетинг дозволяє науково обґрунтовувати прийняття рішень про виробництво, збут та просування ринку товарів, дає можливість адекватно оцінювати і прогнозувати ринкову ситуацію, розробляти стратегію і тактику конкуренції і є складною системою щодо вирішення проблем отримання максимального прибутку від виробництва та реалізації продукції з мінімальним комерційним ризиком, що потребує регулювання та управління. Сільськогосподарське підприємство не є саморегулюючим, тому між ним та зовнішнім маркетинговим середовищем відбувається постійний обмін ресурсами та інформацією. Сучасна практика показує, що від того, наскільки ефективно організовано виробництво, наскільки продукція сільгосптоваровиробників відповідає очікуванням споживачів, наскільки грамотно і гармонійно вибудовано систему товароруху та маркетингу для підприємства залежить як фінансове становище суб’єкта господарювання, а й працівників його виробництва. At the current stage of development of the country’s economy, marketing for enterprises of the agro-industrial complex is one of the conditions for successful functioning. In market conditions, the use of agricultural marketing allows them to rebuild all production and economic activities taking into account the requirements of the market and ensure the effective implementation of the marketing strategy of agro-industrial complex enterprises. Agro marketing, being a system of managing activities on the agricultural market, regulating market processes and studying this market not only at the micro level of enterprises, but also at the state macro level, is able to offer mechanisms of mutually beneficial exchange between various market subjects, create conditions for identifying consumer requirements and identifying opportunities their satisfaction. This involves studying the agricultural market and forecasting the dynamics of its development, forming demand for the products of this market and stimulating its distribution. Agricultural marketing allows you to scientifically justify decision-making about the production, sale and market promotion of goods, provides an opportunity to adequately assess and forecast the market situation, develop a strategy and tactics of competition and is a complex system for solving the problems of obtaining maximum profit from the production and sale of products with minimal commercial risk, which needs regulation and management. The agricultural enterprise is not self-regulating, therefore there is a constant exchange of resources and information between it and the external marketing environment. Modern practice shows that the financial situation of the business entity itself, as well as its production workers, depends on how effectively the production is organized, how the products of agricultural producers meet the expectations of consumers, how competently and harmoniously the system of goods movement and marketing is built for the enterprise.
 • Item
  Концепції маркетингу в інноваційній екосистемі е-торгівлі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Гамова, Ірина В.; Hamova, Iryna
  Одним із основних елементів підприємницької діяльності є маркетинг, який формує стратегію та тактику розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Знання основних концепцій маркетингу, вміння застосовувати ефективні інструменти впливу на потенційного споживача та правильно визначати ситуацію, яка склалася на ринку, пророкують комерційних успіх і сприяють досягненню поставлених цілей у довгостроковій перспективі. У статті здійснено досліджено еволюцію концепції маркетингу та проаналізовано концептуальні основи маркетингу в інноваційній екосистемі е-торгівлі. Метою роботи є виявлення основоположної концепції маркетингу в інноваційній екосистемі е-торгівлі та аналіз її різновидів. Здійснено порівняльний аналіз понять «інноваційний маркетинг» і «маркетинг інно-вацій». Як результат доведено, що маркетинг інновацій входить до складу інноваційного маркетингу та відповідає за розробку саме нового інноваційного продукту або удосконалення вже існуючого. Запропоновано авторське визначення поняття «інноваційний маркетинг», що, на відміну від існуючих, включає складову інноваційної цінності продукту або послуги. Встановлено, що концепція інноваційного маркетингу входить до складу освіченого маркетингу та є рушійною силою домінування підприємства на певному ринку. Автором розроблено основні концепції інноваційного маркетингу екосистеми е-торгівлі. В основі формування інноваційного розвитку підприємства в інноваційній екосистемі е-торгівлі покладено концепцію інноваційного маркетингу, яка залежить від ринкових умов та його місії, рівня розвиненості ринку, особливостей взаємодій на ньому ключових зацікавлених сторін, загальних ринкових орієнтирів інноваційного підприємства е-торгівлі, зовнішніх та внутрішніх чинників маркетингового середовища. One of the main elements of entrepreneurial activity is marketing, which forms the strategy and tactics of enterprise development in modern market conditions. Knowledge of the basic concepts of marketing, the ability to use effective tools of influence on a potential consumer and correctly determine the situation that has developed on the market, predict commercial success and contribute to the achievement of set goals in the long term. The article examines the evolution of the concept of marketing and analyzes the conceptual foundations of marketing in the innovative ecosystem of e-commerce. The purpose of the work is to identify the fundamental concept of marketing in the innovative ecosystem of e-commerce and analyze its varieties. A comparative analysis of the concepts "innovative marketing" and "innovation marketing" was carried out, as a result, innovation marketing is part of innovative marketing and is responsible for the development of a new innovative product or the improvement of an existing one. The author’s definition of the concept of "innovative marketing" is proposed, which, unlike the existing ones, includes a component of the innovative value of a product or service. It has been established that the concept of innovative marketing is part of educated marketing and is the driving force of the company’s dominance in a certain market. The main concepts of innovative marketing of the e-commerce ecosystem have been developed. The basis of the formation of the innovative development of the enterprise in the innovative e-commerce ecosystem is the concept of innovative marketing, which depends on market conditions and its mission, the degree of market development, the features of the interactions of key stakeholders on it, the general market orientations of the innovative e-commerce enterprise, external and internal factors of the marketing environment.
 • Item
  Теоретико-методологічні основи дослідження економічного зростання в сучасних умовах
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Видобора, Володимир В.; Vydobora, Volodymyr
  У статті проаналізовано методологічні основи дослідження економічного зростання. Обґрунтовано необхідність застосування методу сходження від абстрактного до конкретного у аналізі питання економічного зростання у поєднанні з історико-логічними та генетичними прийомами дослідження. Застосовуючи зазначені методологічні засади, запропоновано послідовний хід дослідження питання економічного зростання в процесі історико-генетичного руху, зважаючи на загальні та конкретні його відношення. На першому етапі запропоновано розглядати економічне зростання та його природу взагалі. Далі — загальний процес економічного зростання у різних країнах світу, виокремлюючи його абстрактні ознаки та закономірності. На наступному рівні дослідження, беручи до уваги конкретні історично-національні особливості, рекомендовано аналізувати умови та перспективи економічного зростання в сучасних вітчизняних умовах. На завершальному етапі необхідно сформувати рекомендації щодо інтенсифікації зростання вітчизняної економіки. Питання економічного зростання упродовж тривалого часу залишається одними із головних для будь-якої держави, адже це є показником результативності функціонування національної економіки, найважливішим завданням сталого розвитку і підвищення рівня життя насе-лення. Зважаючи на постійний розвиток суспільства та зміну умов господарювання, економічне зростання лишається об’єктом економічних досліджень різних наукових напрямів, а методи та підходи до пізнання його сутності, якостей, закономірностей розвитку та чинників, що його визначають, проторувало значний еволюційний шлях. Метою статті формування теоретико-методологічних основ дослідження питання економічного зростання в сучасних умовах. Завдання статті передбачають аналіз історично-логічний аналіз підходів до дослідження економічного зростання в еконо-мічній теорії та формування методологічних рекомендацій щодо аналізу економічного зростання в існуючих реаліях. The methodological bases of researching of economic growth in general are analyzed in the article. The necessity of applying the method of convergence of the abstract to the concrete in the analysis of economic growth in combination with historical-logical and genetic methods of research is substantiated, as it allows carrying out: theoretical analysis of the evolution of the root causes and problems of economic growth in different socio-economic conditions. The essence of the method of ascent from the abstract to the concrete, which is widely used by the economist, is to distinguish several levels of reality in which scientific analysis is conducted. In the researched subject by distraction (abstraction) from various concrete aspects of the phenomenon and allocation of its most typical properties at first the initial category expressing its deepest, qualitative basis is allocated. This is the most general definition of the subject, which expresses the features inherent in all its variations. Based on this, it is possible to investigate specific categories in more detail, taking into account certain conditions of reality. Applying these methodological principles, a consistent course of research on the issue of economic growth in the process of historical and genetic movement, taking into account its general and specific relations is recommended in the article. It is first proposed to consider economic growth and its nature in general. Then need to research the general process of economic growth in different countries, highlighting its abstract features and patterns. At the next level of research, taking into account specific historical and national features, it is recommended to analyze the conditions and prospects for economic growth in modern domestic conditions. At the final stage, it is necessary to formulate recommendations for intensifying the growth of the domestic economy. It is assumed that in this way it is possible to form effective theoretical, methodological and practical recommendations for stimulating the economic boom in modern Ukrainian realities, because these methods help to identify the objective prerequisites, actual problems and ways of economic growth of the domestic economy.
 • Item
  Оцінювання добробуту українських домогосподарств за допомогою побудови кривих Енгеля на основі статистики споживчих видатків
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Верба, Денис Володимирович; Verba, Denys; Верба, Денис Владимирович; Кудінова, Алевтина Віталіївна; Kudinova, Alevtyna; Кудинова, Алевтина Витальевна; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна; Самійленко, Андрій Петрович; Samiilenko, Andrii; Самойленко, Андрей Петрович
  Статтю присвячено удосконаленню аналітичного забезпечення оцінювання добробуту українських домогосподарств. Методологічні підходи статті будуються на законах Енгеля в слабкому та сильному формулюванні і передбачають, що задоволення потреб в нормальному харчуванні є необхідною умовою активізації участі домогосподарств у фінансуванні галузей соціальної сфери у формі розширення видатків на освіту, охорону здоров’я та інші види благ, споживання яких має характер інвестицій в людський капітал. Відповідно, скорочення еластичності споживання продуктів харчування за доходом є важливою ознакою наявності економічних можливостей для позитивних зрушень в структурі споживчих видатків. За результатами побудови функції Енгеля оцінено еластичність фізичних обсягів споживання харчових продуктів від зміни реального доходу: додатковий відсоток доходів спонукає домогосподарства на 0,47 % збільшувати обсяги споживання продуктів харчування. Досягнутий рівень задоволення потреб у продуктах харчування для переважної більшості українських домогосподарств не дозволяє розраховувати на вивільнення їх коштів від задоволення базових поточних потреб і розширення тих витрат, які мають характер інвестування в людський капітал та мають виражений позитивний вплив на кваліфікаційний рівень ресурсів праці та продуктивність їх використання в національній економіці. Коефіцієнт еластичності обсягів споживання благ освітньої галузі від доходу за нашими розрахунками дорівнює 0,928 (додатковий відсоток реального доходу спонукає українські домогосподарства збільшувати фізичні обсяги споживання благ освітньої галузі на 0,93 %). Отже, українські домогосподарства достатньо цінують освіту та схильні користуватись можливостями, які вона надає. Проте занизькі доходи, притаманні переважній більшості домогосподарств, обмежують можливості виділяти помітну частку своїх споживчих видатків на освітні цілі. Така ситуація вкрай загрозлива, як через позбавлення значної частки населення можливості поліпшувати власне становище на ринку праці інвестуючи в освіту, так і через позбавлення бюджетної освіти нормальної конкурентної взаємодії з освітою платною, що надається на комерційній основі. The article is devoted to the improvement of analytical support for assessing the Ukrainian households’ well-being. The methodological approaches of the article are based on Engel’s laws in a weak and strong formulation and assume that meeting the needs for normal nutrition is a necessary condition for intensifying the participation of households in the financing of social spheres in the form of expanding expenditures on education, health care and other types of goods, the consumption of which is related with investment in human capital. Accordingly, the reduction in the income elasticity of food consumption is an important sign of the presence of economic opportunities for positive changes in the structure of consumer spending. According to the results of the Engel line plotting, the income elasticity of the real amounts of food consumption was estimated: an additional percentage of income encourages households to increase the volumes of food consumption by 0.47 %. The achieved level of meeting food needs for the vast majority of Ukrainian households does not allow them to count on the release of their funds from meeting basic current needs and the expansion of those expenses that have the character of investing in human capital and have a pronounced positive effect on the qualification level of labor resources and the productivity of their use in the national economy. According to our calculations, the income elasticity of the educational goods consumption is equal 0.928 (an additional percentage of real income encourages Ukrainian households to increase the real amounts of educational goods consumption by 0.93 %). Therefore, Ukrainian households value education enough and tend to use the opportunities it provides. However, the low incomes of the vast majority of households limit the ability to allocate a significant share of their consumer spending to education. Such a situation is extremely threatening, both because of the deprivation of a significant part of the population of the opportunity to improve their own position on the labor market by investing in education, and because of the public education releasing from normal competitive interaction with paid education provided on a commercial basis.
 • Item
  Історико-теоретичні аспекти корпоративної соціальної відповідальності
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Антощенкова, Віталіна В.; Antoshchenkova, Vitalina; Дейнега, Максим В.; Deineha, Maksym
  У статті досліджено передумови і встановлено історико-теоретичні аспекти корпоративної соціальної відповідальності. Визначено, що корпоративну соціальну відповідальність зазвичай поділяють на чотири категорії: екологічну, філантропічну, етичну та економічну відповідальність. Цю модель також називають пірамідою Керролла. Екологічна відповідальність полягає в зменшенні забруднення, збільшенні використання відновлюваної енергії та компенсації негативного впливу. Етична відповідальність полягає в забезпеченні справедливого ставлення до всіх зацікавлених сторін — від співробітників до клієнтів, наприклад, через такі ініціативи, як ресурсоощадливість і створення справедливого робочого середовища. Філантропічна відповідальність полягає в спрямуванні частини прибутку на благодійність, яка не має прямого стосунку до бізнесу. Економічна відповідальність зумовлена фінансовою стабільністю і прибутковістю компанії, щоб виконувати зобов’язання у зазначених вище сферах. У дослідженні застосовано системний підхід із елементами моделювання, структурно-функціонального та компаративного аналізу, основою для якого стали відомості з наукових публікацій зарубіжних авторів про діяльність органів державної влади, бізнес-структур, громадських організацій тощо. З’ясовано, що корпоративна соціальна відповідальність — це саморегульована бізнес-модель, яка допомагає компанії бути соціально відповідальною перед собою, своїми зацікавленими сторонами і громадськістю. Під соціальною відповідальністю бізнесу ми розуміємо взаємозв’язок влади, суспільства та бізнесу, де метою компанії є не лише підвищення прибутку, а також соціальні, громадянські та моральні зобов’язання, спрямовані на зростання загального добробуту. Доведено, що корпоративна соціальна відповідальність знижує бізнес-витрати та ризики; надає брендам конкурентну перевагу; покращує легітимність і репутацію компанії; вирізняє бренди серед конкурентів; покращує залучення співробітників і клієнтів; веде до вищої норми прибутку; підвищує оцінку (капіталізація активів) бізнесу. The article examines the prerequisites and defines the historical and theoretical aspects of corporate social responsibility. It was determined that corporate social responsibility is usually divided into four categories: environmental, philanthropic, ethical and economic responsibility. This model is also called Carroll’s pyramid. Environmental responsibility: reducing pollution, increasing the use of renewable energy and offsetting negative impacts. Ethical responsibility: Ensuring fair treatment of all stakeholders — from employees to customers — for example through initiatives such as responsible sourcing of materials and creating a fair working environment. Philanthropic responsibility: channeling part of the profit to charity that is not directly related to the business. Economic responsibility: linking financial decisions to the company’s obligations to do good in the above areas. The research uses a systematic approach with elements of modeling, structural-functional and comparative analysis, which is based on information from scientific publications of foreign authors about the activities of state authorities, business structures, public organizations, etc. It has been established that corporate social responsibility is a self-regulated business model that helps a company to be socially responsible to itself, its stakeholders and the public. Under the social responsibility of business, we understand the relationship between government, society and business, where the company’s goal is not only to increase profits, but also social, civic and moral obligations aimed at the growth of general well-being. It has been proven that corporate social responsibility: reduces business costs and risks; gives brands a competitive advantage; improves the legitimacy and reputation of the company; differentiates brands from competitors; improves employee and customer engagement; leads to a higher rate of return; increases the valuation (asset capitalization) of the business.