Випуск № 1-2 (10-11)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Система власних ресурсів у формуванні бюджету Європейського Союзу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Бояр, Андрій Олексійович; Boyar, Andriy
  У статті здійснено структурний і критичний аналіз базового складника дохідної частини бюджету ЄС — системи власних ресурсів. Зокрема розглянуто етапи формування, структура, правові та інституційні механізми функціонування цієї системи. Розкрито методичні підходи, що використовуються Європейською комісією для розрахунку основних параметрів системи власних ресурсів ЄС, а саме: обсягів виплат до бюджету ЄС, які держави-члени Спільноти здійснюють за кожною з існуючих категорій власних ресурсів; гармонізованих баз податку на додану вартість і валового національного доходу держав-членів; обсягів відшкодувань окремим державам-членам, які мають негативний нетто-баланс у бюджеті ЄС (Великобританія, Швеція, Нідерланди) тощо. Велика увага приділено обґрунтуванню сильних і слабких сторін діючої системи. Висвітлено можливі шляхи розв’язання існуючих проблем та виділяються найймовірніші, на думку автора, напрями реформ дохідної частини бюджету ЄС у коротко- і середньостроковій перспективі.
 • Item
  Теоретичний арсенал європейської промислової інтеграції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Мачок, Євгеній Вікторович; Machok, Yevheniy
  У даній статті досліджено ключові теорії європейської промислової інтеграції, проводиться їх порівняльне співставлення. Проведено детальний аналіз основних підходів до вивчення та пояснення інтеграції промислових комплексів країн-членів Європейського Союзу та описано основні принципи наступних концепцій: функціоналізм, федералізм, функціональний федералізм, трансакціоналізм, неофункціоналізм, конфедералізм, теорія інтернаціонального режиму, теорія взаємозалежності, система погодження, тероія динамізму європейської промислової політики, інтергаверменталізм, теорія багаторівневого управління, теорія політики мереж, державоцентризм, неоінституціоналізм, компаративізм та інші. Ожержані результати можуть бути використані в якості теоретичного базису для проведення подальшого дослідження промислових політик країн-членів Європейського союзу, їх конвергенції в контексті формування спільного європейського народногосподарського комплексу та процесу інтеграції країн Європи.
 • Item
  Механізми транснаціоналізації людського ресурсу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Гурова, Юлія Сергіївна; Hurova, Yuliia
  В статті проаналізовано сутність та рівні процесу транснаціоналізації людського ресурсу. Розкрито форми прояву процесів транснаціоналізації людського ресурсу на мікро-, державному, регіональному та глобальному рівнях. Досліджено механізми відтворення, якісного вдосоконалення, міждержавного розподілу та використання людського ресурсу в процесі його транснаціоналізації. Визначено позитивний вплив даних процесів на будь-якому рівні на розвиток національного людського ресурсу.
 • Item
  Трансформація економічної природи соціальних послуг на постіндустріальному етапі розвитку світового господарства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Брикова, Ірина Володимирівна; Brykova, Iryna; Гафарова, Каріне; Hafarova, Karine
  У статті визначено ключові чинники формування системи соціальних послуг в умовах постіндустріального суспільства. Детально проаналізовано та систематизовано сучасні теоретичні підходи щодо визначення сутності категорії «соціальні послуги» та розкриття їхньої економічної природи. Видокремлено та охарактеризовано окремі складові елементи системи соціальних послуг, проаналізовано специфічні умови формування соціальних систем провідних країн світу.
 • Item
  Фінансові інструменти стимулювання науково-технологічної діяльності: світова практика та українські реалії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Чернявська, Олена Іванівна; Cherniavska, Olena
  У статті здійснено системне дослідження фінансових (податкових, амортизаційних, кредитних та ін.) інструментів стимулювання науково-технологічної діяльності в загальному та в розвинених країнах світу (США, Німеччині, Фінляндії), а також у Китаї та Росії. Окремо проаналізовано сучасний стан та проблеми підтримки розвитку інноваційної сфери в Україні. Розглянуто основні форми та принципи стимулювання науково-технологічної діяльності в рамках національної інноваційної системи. Узагальнено постійні та додаткові інструменти фінансового заохочення інновацій у країнах в умовах світової економічної рецесії. На основі проведеного аналізу встановлено основні загрози, можливості, сильні та слабкі сторони інноваційного розвитку економіки України, які прямо чи опосередковано впливають на інструменти фінансування та в цілому стимулювання сфери науки, інновацій та проривних технологій.
 • Item
  Забезпечення національних економічних інтересів України в умовах COT
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Фостик, Богдан Володимирович; Fostyk, Bogdan
  У роботі встановлено стратегічні напрямки реалізації заходів протекціоністської політики, визначено структуру та зміст комплексу заходів щодо забезпечення національних економічних інтересів України в умовах членства в COT. Приділено увагу методам удосконалення митно-тарифного захисту в Україні.
 • Item
  Антициклічне регулювання економіки України в сучасних умовах волатильності і міжнародних ринків
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Сацик, Володимир Іванович; Satsyk, Volodymyr
  У статті розглядаються теоретико-методологічні засади антициклічного регулювання економіки країн в умовах глобалізації світової економіки. Аналізуються досвід практичної реалізації антициклічної політики у високорозвинених державах світу, її визначальні риси та напрямки за сучасної глобальної фінансово-економічної кризи. Досліджується практичний інструментарій діагностики економічних циклів і на його основі проводиться аналіз циклічних коливань сукупної ділової активності в Україні. Запропоновано рекомендації щодо формування ефективного механізму антициклічного регулювання економіки України.
 • Item
  Експортна стратегія в сучасній системі державного управління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Іващук, Сергій Петрович; Ivaschuk, Serhiy
  У статті розкрито теоретичні підходи до трактування та формування поняття ієрархії макростратегій та одного з її найважливіших елементів — експортної стратегії. Наведено критичне дослідження існуючих наукових праць присвячених проблемі ефективного використання та розвитку національного експортного потенціалу. Вдосконалено існуючу систему чинників, що впливають на формування експортної стратегії. Виявлено основні сучасні дисбаланси українських експортних потоків та запропоновано напрями щодо вдосконалення сучасної практики формування вітчизняної експортної стратегії з метою нівелювання негативного ефекту.
 • Item
  Комплексна методика розробки моделі квантифікованої оцінки процесу транснаціоналізації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Гуртов, Денис; Hurtov, Denys
  У статті досліджено теоретичні основи транснаціоналізації, особливості її розвитку на основі вивчення світового досвіду теорії і практик; систематизовано методичні підходи до визначення економічної категорії «транснаціоналізація» та запропоновано її авторську дефініцію; розроблено комплексну методику побудови моделі квантифікованої оцінки процесу транснаціоналізації на основі 7-ми етапного алгоритму формування ключових індикаторів; систематизовані та проведені узагальнення емпіричних досліджень щодо стану, розвитку, наявних тенденцій, компаративного аналізу рівня транснаціоналізації по окремих групах ТНК.
 • Item
  Інвестиційний ризик-менеджмент транснаціональних корпорацій: парадигма ХХІ століття
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Дамаскіна, Марина Валеріївна; Damaskina, Maryna
  У статті розкрито концептуальні основи управління міжнародними інвестиційними ризиками транснаціоальних корпорацій у сучасних умовах. Оскільки використовувані в практиці міжнародного менеджменту моделі управління інвестиційними ризиками не є досконалими і не виключають численних помилок ризик-менеджерів, авторами запропоновано систему інтегрованого ризик-менеджменту. Досліджено еволюцію парадигми управління міжнародними інвестиційними ризиками від минулих фаталістичної та математичної парадигм через «погодну» і органічну парадигми до новітньої поведінкової парадигми, ключовою ознакою якої є вирішальний вплив рішень і дій провідних міжнародних інвестиційних гравців на стан і динаміку змін світових фінансових ринків. Доведено закономірний характер формування сучасної інтегрованої системи міжнародного ризик-менеджменту, яка включає не лише традиційні фінансові та управлінські інструменти, а й нетрадиційні фінансові інструменти (хедж-фонди нового типу, арт-банкінг, стрес-тестинг), а також крос-культурні технології (крос-культурна відповідність, технології дружніх поглинань, культурні типи ризик-менеджерів і т.і.).
 • Item
  Інтегративно-індексний метод оцінювання рівня фінансової глобалізації країн світу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Стукало, Наталія Вадимівна; Stukalo, Natalia
  У статті розглянуто актуальні проблеми комплексного вимірювання рівня фінансової глобалізації країн світу. Досліджено методологічні засади та інструментарій оцінювання як економічної глобалізації у цілому, так і її фінансової складової. Запропоновано інтегративний індекс фінансової глобалізації країн світу, на основі розрахунків якого аналізуються характерні особливості та динамізм розвитку глобалізаційних процесів у сфері фінансів деяких країн світу.