Кафедра німецької мови ФМЕіМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 378
 • Item
  До історії та сучасного стану дискусії щодо застосування гендерно-збалансованої німецької мови
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна
  У статті розглядаються cучасні зміни німецької мови, спричинені соціальними факторами, передусім гендерною мовною політикою вищих навчальних закладів та антидискримінаційного законодавства. В аналізі використовується соціолінгвістичний підхід, який передбачає нерозривність функціонування мови та соціального розвитку суспільства, з елементами когнітивної теорії. Дається короткий огляд історії дискусії навколо узагальнюючого чоловічого роду та аналізується її сучасний стан. The article deals with contemporary changes in German language caused by social factors, first of all language policies of higher education institutions and antidiscrimination legislation. Sociolinguistic approach with elements of cognitive theory is used to analyse the integral functioning of language and societal progress. The author outlines the history of discussion around generic masculine and analyses its current status.
 • Item
  Приклад комплексного фахового комунікативно-змістовного підходу до дидактизації мовних та мовленнєвих явищ німецької мови засобами інтерактивних практикумів автора з врахуванням психологічних аспектів дистанційного навчання
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Ковтун, Володимир Сергійович; Kovtun, Volodymyr; Ковтун, Владимир Сергеевич
  Автор аналізує практичній приклад комплексного фахово спрямованого комунікативно-змістовного підходу до дидактизації мовних та мовленнєвих явищ німецької мови засобами комп’ютерних інтерактивних практикумів [ІП 1; 2; 3; 4] з урахуванням психологічних аспектів дистанційного навчання. Матеріали та інструменти дистанційного навчання іноземної (німецької) мови у мирні часи, й, особливо, під час війни, мають містити достатні дидактично-психологічні компоненти для можливо ефективної компенсації вимушеної комунікативної ізольованості осіб, що навчаються, від навчального колективу шляхом постійного зворотного контакту та спонукати їх до високоякісного, й, таким чином, патріотичного, фахово-орієнтованого навчання. The author analyzes a real-life example of a complex brunch-oriented communicative-content approach to the didactization of linguistic phenomena of the German language on the basis of the teaching and learning tools of digital interactive tutors [ІП 1; 2; 3; 4]. Consideration of the psychological aspects of distance learning is indispensable. Materials and tools for distance learning of a foreign language (German) in times of peace and, in particular, in times of war, must contain sufficient didactic-psychological components to compensate as efficiently as possible for the enforced communicative isolation of learners from their learning collectives thanks to the continuously available feedback, and to motivate them (the learners) to high quality (and thus patriotic) subject-oriented study.
 • Item
  Техніки ефективного читання на заняттях з іноземної мови
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Капуш, Алла Володимирівна; Kapush, Alla; Капуш, Алла Владимировна; Кудінов, Володимир Анатолійович; Kudinov, Volodymyr; Кудинов, Владимир Анатольевич
 • Item
  Пісенні інтернет-ресурси для навчання німецької мови як іноземної
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Андрійко, Василь Іванович; Andriiko, Vasyl; Андрейко, Василий Иванович; Слободзян, Раїса Дмитрівна; Slobodzian, Raisa; Слободзян, Раиса Дмитриевна; Юцкевич, Олена Петрівна; Yutskevych, Olena; Юцкевич, Елена Петровна
 • Item
  Interkulturelle Kommunikation in der Globalisierten Welt
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Prykhodko, Nataliia; Приходько, Наталія Григорівна; Приходько, Наталия Григорьевна; Postryhan, Alla; Постригань, Алла Володимирівна; Постригань, Алла Владимировна
 • Item
  Міжкультурний аспект проблеми оволодіння іноземною мовою особами старшого віку в умовах вимушеного перебування за кордоном
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Гавриш, Олена Олександрівна; Havrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна
  Стаття присвячена проблемі вимушеної інтеграції українських біженців старшого віку в німецьке мультинаціональне суспільство. Підкреслюється важливість цієї групи населення для ринку праці та розвитку соціокультурних відносин в Німеччині. Звертається увага на особливості викладання німецької мови як іноземної українцям старшого віку шляхом створення інтернаціональних груп, що передбачає повне занурення у німецькомовне середовище. Постійні контакти з представниками інших національностей в процесі вивчення німецької мови сприяють підвищенню мотивації та набуттю українськими слухачами міжкультурної компетенції як основної передумови успішної інтеграції в нові життєві реалії. The article is dedicated to the problem of forced integration of older Ukrainian refugees into the German multinational society. The importance of this population group for the labor market and the development of socio-cultural relations in Germany is emphasized. Attention is drawn to the peculiarities of teaching German as a foreign language to older Ukrainians by creating international groups, which involves full immersion in the German-speaking environment. Constant contacts with representatives of other nationalities in the process of learning the German language contribute to increasing motivation and the acquisition of intercultural competence by Ukrainian course participants as the main prerequisite for successful integration into new realities of life.
 • Item
  Небо в україномовній та німецькомовній картинах світу: порівняльний аналіз
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Гавриш, Михайло Михайлович; Havrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович; Кудінов, Володимир Анатолійович; Kudinov, Volodymyr; Кудинов, Владимир Анатольевич
  Стаття присвячена особливостям переосмислення носіями української та німецької мов лексеми «небо» як компонента у складі фразеологічних одиниць з метою з’ясування особливостей сприйняття/пізнання неба як природного явища представниками зазначених етносів. Проаналізовано семантичні та структурні характеристики чотирнадцяти найбільш активно вживаних в обох мовах фразеологізмів з компонентом «небо» та на цій основі з’ясовано спільні і відмінні риси у трактуванні небесної сфери українським та німецьким народами, що є корисною інформацією для кращого взаєморозуміння та успішної міжкультурної комунікації. Der Beitrag beschäftigt sich mit Besonderheiten der semantischen Übertragung des Wortes «Himmel» als einer phraseologischen Komponente von den Trägern der ukrainischen und der deutschen Sprache mit dem Ziel, die Besonderheiten der Auffassung des Himmels als einer Naturerscheinung von den Vertretern der genannten Ethnien zu klären. Semantische und strukturelle Eigenschaften von vierzehn in beiden Sprachen am häufigsten gebrauchten Phraseologismen mit der Komponente «Himmel» sind analysiert und auf dieser Grundlage Schlussfolgerungen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Deutung des Himmels von dem ukrainischen und dem deutschen Volk gezogen, was nützliches Wissen für eine bessere Völkerverständigung und eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation ist.
 • Item
  Переваги Task-Based-Learning для розвитку комунікативної компетенції
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Прокопчук, Лілія Володимирівна; Prokopchuk, Liliia; Прокопчук, Лилия Владимировна; Примак, Оксана Миколаївна; Prymak, Oksana; Примак, Оксана Николаевна
 • Item
  Проблематика перекладу юридичних текстів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Примак, Оксана Миколаївна; Prymak, Oksana; Примак, Оксана Николаевна; Прокопчук, Лілія Володимирівна; Prokopchuk, Liliia; Прокопчук, Лилия Владимировна
 • Item
  Missverständnisse in der Interkulturellen Kommunikation
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Postryhan, Alla; Постригань, Алла Володимирівна; Постригань, Алла Владимировна; Prykhodko, Nataliia; Приходько, Наталія Григорівна; Приходько, Наталия Григорьевна
  This article is about typical misunderstandings that often arise in intercultural communication, their causes and methods of acquiring intercultural competence, which reduces the risks of these misunderstandings. A misunderstanding caused by a wrong interpretation or assessment can develop into an unresolved conflict and then affect the success factor and even career growth. В даній статті мова йде про типові непорозуміння, які часто виникають у міжкультурному спілкуванні, про їх причини та способи набуття міжкультурної компетентності, що зменшує ризики виникнення цих непорозумінь. Неправильне розуміння, спричинене неправильною інтерпретацією чи оцінюванням може перерости в нерозв’язаний конфлікт, який потім може вплинути на фактор успіху та навіть на кар’єрне зростання.
 • Item
  Національна ідентичність крізь призму австрійського варіанту німецької мови
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Слободзян, Раїса Дмитрівна; Slobodzian, Raisa; Слободзян, Раиса Дмитриевна; Юцкевич, Олена Петрівна; Yutskevych, Olena; Юцкевич, Елена Петровна; Андрійко, Василь Іванович; Andriiko, Vasyl
  У статті розглядається питання взаємозв’язку національної ідентичності та мовного складника культури австрійців крізь призму австрійського варіанту німецької мови, зокрема, крізь призму його особливостей і відмінностей від німецької мови на фонологічному, граматичному, лексичному та орфографічному рівнях. The article deals with the question of relationship between national identity and language component of culture of Austrians in the light of Austrian variant of German language, especially via its peculiarities and differences from German on the phonological, grammatical, lexical and orthographical levels.
 • Item
  Методика CLIL як інструмент мовної підготовки студентів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Сапожникова, Ольга Миколаївна; Sapozhnykova, Olha; Сапожникова, Ольга Николаевна; Рябокучма, Тетяна Олександрівна; Riabokuchma, Tetiana; Рябокучма, Татьяна Александровна
 • Item
  Образ України у сучасних німецьких інтернет-ЗМІ
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-27) Рябокучма, Тетяна Олександрівна; Riabokuchma, Tetiana; Рябокучма, Татьяна Александровна; Сапожникова, Ольга Миколаївна; Sapozhnykova, Olha; Сапожникова, Ольга Николаевна
  У роботі розглянуто особливості висвітлення образу України у німецькомовних інтернет-виданнях. Визначено роль інтернет-ЗМІ у формуванні образу держави. Схарактеризовано імідж України у німецьких онлайн-виданнях та розглянуто фундаментальні риси у німецьких поглядах на Україну. The paper deals with the peculiarities of coverage of the image of Ukraine in German-language online newspapers. The role of electronic news publications in creation of the image of a state has been determined. The image of Ukraine in German online newspapers has been characterized and the fundamental features of German views on Ukraine have been considered.
 • Item
  Європа стереотипів: деякі питання історії і сьогодення
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Ісаєв, Едуард Шахмарович; Isaiev, Eduard; Исаев, Эдуард Шахмарович
  У статті розглядаються деякі приклади функціонування стереотипів у контексті історії і сьогодення. Наголошується, що стереотипи виконують вагому роль при створенні колективних ідентичностей. Основна увага зосереджена на аналізі гетеростереотипів стосовно Східної Європи, притаманних німецькому суспільству. The article discusses some examples of stereotypes functioning in the context of history and modernity. Stereotypes are noted to play an important role in the creation of collective identities. The main attention is focused on the analysis of heterostereotypes which are typical for the German society concerning Eastern Europe.
 • Item
  Автентичні тексти, їх культурологічна та їх країнознавча цінність
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Дмитренко, Олена Петрівна; Dmytrenko, Olena; Дмитренко, Елена Петровна
  Пошук торкається проблеми використання автентичного тексту у процесі вивчення німецької мови на початковому етапі, віднаходження, декодування та демонстрації культурологічної та країнознавчої інформації з подальшим її використанням у процесі вивчення німецької мови. The search touches on the problem of using authentic text in the process of learning the German language at the initial stage, finding, decoding and demonstrating cultural and country history information with its further use in the process of learning the German language.
 • Item
  Роль викладача у формуванні зовнішньої мотивації студентів до навчання в умовах карантинних обмежень
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Рябокучма, Тетяна Олександрівна; Riabokuchma, Tetiana; Рябокучма, Татьяна Александровна
 • Item
  Про досвід універсалізації стандартів викладання іноземних мов і сучасну цифровізацію освітнього простору
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-11-26) Ісаєв, Едуард Шахмарович; Isaiev, Eduard; Исаев, Эдуард Шахмарович
 • Item
  Genderfrage in der Interkulturellen Kommunikation
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Postryhan, Alla; Постригань, Алла Володимирівна; Постригань, Алла Владимировна
  В даній статті йдеться про питання, що стосуються мови та статі, мови та гендерних ролей, а також про сучасну тенденцію формулювати офіційні тексти у гендерно-відповідний чи гендерно-нейтральний спосіб, щоб не руйнувати існуючі гендерні стереотипи. This article deals with issues related to language and articles, language and gender roles, as well as the current trend to formulate official texts in a gender-appropriate or gender-neutral way, so as not to break existing gender stereotypes.
 • Item
  Гендер і людиноцентризм у міждисциплінарних дослідженнях комунікації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна
  У статті з позицій міждисциплінарності і людиноцентризму висвітлено сучасні теорії впливу гендеру на комунікацію. Авторка розглядає гендер як одну з ключових ознак людської ідентичності та обгрунтовує необхідність включення гендерного підходу до методології досліджень будь-якої людської взаємодії, зокрема міжкультурної комунікації. The article deals with modern theories of gender impact on communication, particularly from the interdisciplinary and antrhropocentric perspective. The author considers gender as one of key identity charachteristics and substantiates the need for gender-responsive approach to the research methodology of any human interaction including cross-cultural communication.
 • Item
  Інтерференція: типові помилки при вивченні німецької мови
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Юцкевич, Олена Петрівна; Yutskevych, Olena; Юцкевич, Елена Петровна
  У статті проаналізовано вплив міжмовної інтерференції на ефективність оволодіння студентами другою іноземною мовою (німецькою після англійської) та окреслено шляхи подолання цього негативного впливу. The article analyses the impact of interlingual interference on the effectiveness of students' mastery of a second foreign language (German after English) and outlines ways to overcome this negative impact.