2022 рік

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Адаптація системи управління персоналом підприємства до умов воєнного стану в Україні
  (2022-06-15) Шкуренко, Марина Ігорівна; Shkurenko, Maryna; Щербина, Ольга Володимирівна
  Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури та додатків. У вступі аргументовано актуальність теми, висвітлено мету, головні завдання, окреслено практичне значення наведених у роботі пропозицій. У першому розділі описано теоретичну основу визначення головних понять та функціонування системи управління персоналом. У другому розділі проаналізовано стан системи управління персоналом, фінансового стану компанії та визначено головну проблему. Третій розділ містить опис запропонованого комплексу заходів для вирішення головної проблеми в компанії Висновок містить загальну інформацію про дослідження системи управління персоналом та її адаптації до умов воєнного стану. The work consists of an introduction, two chapters, a conclusion, a list of references and appendices. The introduction argues the relevance of the topic, highlights the purpose, main tasks, outlines the practical significance of the proposals presented in the work. The first section describes the theoretical basis for defining the main concepts in the work and functioning of the personnel management system. The second section analyzes the state of the personnel management system, the financial condition of the company and identifies the main problem. The third section contains a description of the proposed set of measures to solve the main problem in the company. The conclusion contains general information about the study of the personnel management system and its adaptation to the conditions of martial law.
 • Item
  Диверсифікація діяльності громадської організації в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06-14) Пінчук, Анастасія Сергіївна; Pinchuk, Anastasiia; Батенко, Людмила Павлівна
  Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури та додатків. У вступі аргументовано актуальність теми, висвітлено мету, головні завдання, окреслено практичне значення наведених у роботі пропозицій. У першому розділі надано теоретичну основу визначення головних понять, виділено ключові напрями діяльності ГО та особливості диверсифікації діяльності українських громадських організацій. У другому розділі надано характеристику організації, проаналізовано її середовище та визначено чинники та вектори трансформації її діяльності в умовах воєнного стану. Третій розділ містить опис реалізації плану диверсифікації діяльності організації та надано економічне обгрунтування запропонованих рішень. Висновок містить загальну інформацію про результати дослідження стану громадської організації та її напрямів розвитку в сучасних умовах. The work consists of an introduction, two chapters, a conclusion, a list of references and appendices. The introduction argues the relevance of the topic, highlights the purpose, main tasks, outlines the practical significance of the proposals presented in the work. In the first chapter, the theoretical basis for the definition of the main concepts is provided, the key areas of NGO activity and the peculiarities of the diversification of the activities of Ukrainian public organizations are highlighted. The second chapter provides a description of the organization, analyzes its environment, and determines the factors and vectors of transformation of its activities under martial law. The third section contains a description of the implementation of the plan of diversification of the organization's activities and provides an economic rationale for the proposed solutions. The conclusion contains general information about the results of research into the state of the public organization and its directions of development in modern conditions.
 • Item
  Вдосконалення управління взаємовідносинами з клієнтами бізнес-організації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-14) Удочкін, Максим Валерійович; Udochkin, Maksym; Осокіна, Алла Вікторівна
  Метою даної роботи є розробка рекомендацій щодо покращення управління взаємовідносинами з клієнтами в бізнес-організаціях на основі узагальнення теорії і практики управління. Проведене дослідження присвячено актуальним підходам щодо удосконалення системи управління взаємовідносинами із клієнтами у ТОВ «ЕБМ-ПАПСТ УКРАЇНА». Теоретична частина дослідження містить матеріали щодо розкриття понять «управління взаємовідносинами із клієнтами», «CRM-концепцій» та «ефективності впровадження та використання систем CRM», уточнено нові підходи, що базуються на класичній теорії управління взаємовідносинами із клієнтами. The purpose of this work is to develop recommendations for improving the management of relationships with clients in business organizations based on the generalization of management theory and practice. The conducted research is devoted to actual approaches to improving the customer relationship management system at EBM-PAPST UKRAINE LLC. The theoretical part of the study contains materials related to the disclosure of the concepts of "customer relationship management", "CRM concepts" and "effectiveness of implementation and use of CRM systems", new approaches based on the classical theory of customer relationship management are clarified.
 • Item
  Трансформація бізнес-моделі в умовах цифровізації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-15) Іващук, Дмитро Володимирович; Ivashchuk, Dmytro; Осокіна, Алла Вікторівна
  Метою даної роботи є на основі узагальнення теоретичних та прикладних підходів до розробки бізнес-моделі компанії, обґрунтувати шляхи її трансформації в умовах цифровізації. У роботі було доведено що трансформація бізнес-моделі компанії в умовах цифровізації є одним з ключових параметрів оновлення роботи застарілого підприємства. , головними з тенденцій є зміна в секторі продажів. На основі дослідження був розроблений комплексний проект покращень цифрового аспекту компанії за допомогою: 1) створенням нового сайту, 2) створенням адміністративного відділу для роботи на ньому та 3) оновлення CRM системи для полегшення роботи працівників. The purpose of this work is to substantiate the ways of its transformation in the conditions of digitalization based on the generalization of theoretical and applied approaches to the development of the company's business model. The work proved that the transformation of the company's business model in the conditions of digitalization is one of the key parameters of updating the work of an outdated enterprise. , the main trend is the change in the sales sector. Based on the research, a comprehensive project was developed to improve the digital aspect of the company by: 1) creating a new website, 2) creating an administrative department to work on it and 3) updating the CRM system to facilitate the work of employees.
 • Item
  Обґрунтування напрямів стратегічного розвитку бізнес-організації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-14) Волошинівська, Тетяна Василівна; Voloshynivska, Tetiana; Осокіна, Алла Вікторівна
  Метою кваліфікаційної бакалаврської роботи є те, що на основі узагальнення теоретичних та прикладних підходів до стратегічного розвитку організації, обґрунтувати нову стратегічну ідеї бізнесу та напрями її реалізація для ТОВ «ПАЙЛОТ ДТ». За результатами дослідження сформульовані та обґрунтовані напрями стратегічного розвитку ТОВ «ПАЙЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ», що дозволить що дозволить репозиціонування на ринку від компанії, що використовує існуючі технології до компанії що створює технології, задовольнити потреби споживачів у кастомізованих рішеннях та підвищити рівень сервісу, забезпечити унікальність та захист пропозиції цінності, залучити існуючу експертизу команди інженерів та підвищити прибутковість компанії. The purpose of the qualifying bachelor's thesis is to substantiate a new strategic business idea and directions for its implementation for "PILOT DT" LLC, based on the generalization of theoretical and applied approaches to the strategic development of the organization. Based on the results of the research, the directions of strategic development of PILOT DRILLING TECHNOLOGIES LLC were formulated and substantiated, which will allow repositioning on the market from a company that uses existing technologies to a company that creates technologies, satisfy the needs of consumers in customized solutions and increase the level of service, ensure the uniqueness and protect the value proposition, leverage the existing expertise of the engineering team and increase the profitability of the company.
 • Item
  Посилення репутації бізнес-організації комунікаційними інструментами впливу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-14) Біленчук, Анастасія Борисівна; Bilenchuk, Anastasiia; Верба, Вероніка Анатоліївна
  Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розробка проєкту посилення репутації ТОВ «ТК АРДІС» на основі узагальнення теоретико-методичних підходів та аналізу практики репутаційного менеджменту. Теоретичний розділ містить узагальнення теоретичних понять оцінки, управління та посилення корпоративної репутації бізнес-організацій, а також обгрунтування взаємозв’язку корпоративної репутації та бренду роботодавця. Дослідницький розділ містить комплексний аналіз стану репутаційних елементів ТОВ «ТК АРДІС» з визначеними слабкими зонами та зонами розвитку підприємства. Конструктивний розділ містить глибокозмістовний портфель проєктів в контексті розгляду одного з каналів комунікації – лекції та воркшопи. Портфель проєктів направлений на усунення однієї з ключових проблем – ускладнення процесу рекрутингу внаслідок низької впізнаваності бренду роботодавця Ardis Group, що також впливає на корпоративну репутацію. The purpose of the qualification master's work is to develop a project to strengthen the reputation of LLC "TC ARDIS" based on the generalization of theoretical and methodological approaches and analysis of reputation management practice. The theoretical section contains a generalization of the theoretical concepts of assessment, management and strengthening of corporate reputation of business organizations, as well as justification of the relationship between corporate reputation and employer brand. The research section contains a comprehensive analysis of the state of reputational elements of LLC "TC ARDIS" with the identified weak areas and areas of development of the enterprise. The constructive section contains a deeply meaningful project portfolio in the context of considering one of the communication channels - lectures and workshops. The project portfolio is aimed at eliminating one of the key problems - the complication of the recruitment process due to low brand awareness of the Ardis Group employer, which also affects the corporate reputation.
 • Item
  Управління репутацією підприємства: діджитал-підхід
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-15) Павленко, Марія Сергіївна; Pavlenko, Mariia; Решетняк, Тетяна Іванівна
  Кваліфікаційна робота присвячена вивченню процесу управління репутацією. У першій частині аналізуються основні базові концепції та методологічні підходи до управління репутацією, демонструється взаємозв’язок між репутацією підприємства та цифровізацією. Друга частина містить організаційно-економічну характеристику ПрАТ «Оболонь», аналіз його процесу управління репутацією, на основі чого визначено слабкі сторони компанії та потенційні можливості розвитку. У третій частині створено комплексний проєкт вдосконалення процесу управління репутацією за допомогою цифрових інструментів. This paper is devoted to exploring the reputation management process. The first part analyses main basic concepts and methodological approaches of reputation management, demonstrates relationship between enterprise reputation and digitalization . The second part contains organizational and economic characteristics of PrJSC Obolon, analysis its reputation management process, which identified company’s weakness and possible opportunities for development. In third part was created comprehensive project of improving reputation management process using digital tools.
 • Item
  Удосконалення управління проєктами в консалтингових компаніях
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-12-14) Миславська, Олександра Григорівна; Myslavska, Oleksandra; Ліфінцев, Денис Сергійович
  Метою магістерської кваліфікаційної роботи на онові аналізу організаційно-економічних засад управління проєктами в консалтинговій компанії «SIS» розробити рекомендації щодо підвищення рівня ефективності координаторів проєктів. У теоретико-методологічній частині було узагальнено теоретичні підходи до управління проєктами в консалтингових компаніях, проаналізовано основні фактори, які впливають на ефективність реалізації проєктів та зокрема на діяльність координаторів. Також, було досліджено основні підходи до визначення функціональних обов’язків координаторів проєктів. У аналітико-дослідницькому розділі було проведено організаційно-економічну діагностику компанії «SIS», дослідження системи управління проєктами в компанії. Також, було проаналізовано організаційну діяльність координаторів проєктів в компанії «SIS». У конструктивному розділі за результатми наукового дослідження у форматі опитування ключових осіб топ-менеджменту компанії було ідентифіковано кореневу проблему, а саме неефективність діяльності координаторів та їх низького рівня оплачуваності на проєктах. Таким чином, було оцінено можливості удосконалення процесу управління проєктом з боку координаторів та запропоновано організаційно-управлінський інструментарій здійснення заходів з підвищення ефективності діяльності координаторів в компанії «SIS". The purpose of the master's qualification work on updating the analysis of the organizational and economic foundations of project management in a consulting company "SIS" to develop recommendations for improving the level of efficiency of project coordinators. In the theoretical and methodological part, theoretical approaches to project management in consulting companies were summarized, the main factors that affect the effectiveness of project implementation and in particular the activities of coordinators are analyzed. In the analytical and research section, organizational and economic diagnostics of the company "SIS" was carried out, a study of the project management system in the company. Also, the organizational activities of project coordinators in the company "SIS" were analyzed. In a constructive section on the results of a scientific study in the format of a survey of key persons of the company's top management was identified the root problem, namely the inefficiency of the coordinators' activities and their low level of payability on projects. Thus, the possibilities of improving the project management process by the coordinators were assessed and proposed organizational and managerial tools for implementing measures to improve the efficiency of the coordinators in the company "SIS".
 • Item
  Трансформація бізнес-моделі виробничої компанії
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-14) Гижко, Яна Сергіївна; Hyzhko, Yana; Верба, Вероніка Анатоліївна
  Метою магістерської кваліфікаційної роботи є на основі узагальнення теоретико-методичних підходів та аналізу бізнес-моделі ТОВ “ТПК-ЦЕНТР” розробити проєкт її трансформації. У теоретико-методологічній частині було визначено категорію “бізнес-модель”, проаналізовано сучасні підходи до класифікації бізнес-моделей та адаптовано таксономію виробничих бізнес-моделей Індустрії 4.0. Також, були виділені основні драйвери трансформації виробничих підприємств, та напрямки трансформацій в умовах війни. У аналітико-дослідницькому розділі було проаналізовано стан глобального та українського ринку сендвіч-панелей, визначено основні тренди та драйвери розвитку. Було проведено діагностику стану ТОВ “ТПК-Центр” та розроблено шаблон поточної бізнес-моделі. У констурктивному розділі було ідентифіковано кореневу проблему, а саме обмеженість стратегії продаж, та розроблено проєкт розвитку, що спрямований на впровадження послуги з монтажу сендвіч-панелей та реконструкції. The purpose of the master's thesis is to develop a project of business model transformation based on the generalization of theoretical and methodological approaches and analysis of the business model of LLC "TPK-CENTER". In the theoretical and methodological part, the category "business model" was defined, modern approaches to the classification of business models were analyzed, and the taxonomy of production business models of Industry 4.0 was adapted. Also, the main drivers of the transformation of production enterprises and directions of transformations in the conditions of war were highlighted. In the analytical and research section, the state of the global and Ukrainian market of sandwich panels was analyzed, the main trends and drivers of development were determined. A diagnosis of the state of LLC "TPK-Center" was carried out and a template of the current business model was developed. In the constructive section, the root problem was identified, namely the limitation of the sales strategy, and a development project aimed at the introduction of sandwich model assembly and reconstruction services was developed.