Економіка підприємства: теорія і практика (частина 2)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Розвиток персоналу як чинник забезпечення конкурентних переваг підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Ямненко, Галина Євгенівна; Ямненко, Галина Евгеньевна
  Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів діяльності підприємств легкої промисловості та вплив на неї кадрового потенціалу. Вказано на необхідність вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням компетентності персоналу та стимулюванням його розвитку.
 • Item
  Моделі фінансів корпорацій та механізми запровадження інновацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Шовкун, І. А.
  Проведено порівняльний аналіз моделей корпоративних відносин та їх вплив на інноваційну активність національного бізнесу. Доведено залежність інтенсивності та ефективності інноваційної активності від характеристик фінансової архітектури корпоративних систем.
 • Item
  Підходи запобігання бізнес-конфліктів на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна
  Розглядається питання існування корпоративних конфліктів: причини, види, способи рейдерських атак. Визначено роль конкурентної розвідки у запобіганні рейдерській атаці.
 • Item
  Систематизація теорій структури капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Шевчук, Наталія Валентинівна; Шевчук, Наталья Валентиновна
  Зроблено спробу систематизувати теорії структури капіталу та наведено аргументацію даного процесу. Критично проаналізовані основні теоретичні моделі структури капіталу з точки зору їх практичного використання та подальшого розвитку.
 • Item
  Принципи організації синергетичного менеджменту підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Шевцова, Г. З.
  Розглянуто проблеми розробки й застосування принципів в системі управління діяльністю підприємств, наведено систему принципів організації синергетичного менеджменту.
 • Item
  Особливості управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Швидка, Оксана Полікарпівна
  Досліджено основні методи управління оборотним капіталом, які використовуються молокопереробними підприємствами, визначено особливості та ефективність функціонування системи менеджменту.
 • Item
  Концепція конкурентоспроможності як система вимірювання рівня розвитку національних економік
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Швиданенко, Олег Анатолійович; Швыданенко, Олег Анатольевич
  Висвітлено перспективи використання теорії конкурентоспроможності для вимірювання розвиненості країн в умовах глобалізації світової економіки та методологічні обмеження оцінки, заснованої на показниках конкурентоспроможності.
 • Item
  Особливості формування інвестиційного портфелю машинобудівного комплексу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Шаповалова, О. М.
  У статті розглянуто тенденції та проблеми розвитку машинобудування, виділено основні перспективи розвитку машинобудівної галузі, джерела інвестицій, сучасні особливості інвестиційного портфелю машинобудівного комплексу.
 • Item
  Значення трудового потенціалу в сучасній економіці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Шамілєва, Е. Е.
  В роботі розглядаються питання, пов’язані з дефініцією категорії «трудовий потенціал», а так само структуризація становлячих його елементів.
 • Item
  Аналіз підходів до розробки базової стратегії оператора стільникового зв’язку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Чеглатонєв, В. І.
  У статті розглянуто питання підвищення конкурентоздатністю операторів стільникового зв’язку в Україні. Проаналізовано різні підходи до формування загальної стратегії та запропоновано лінійну та мережну архітектури системи розподілу послуг у галузі стільникового зв’язку України. Визначено вплив на конкурентоздатність компанії структури видів її діяльності.
 • Item
  Економіка курортної індустрії: ринкові принципи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Цьохла, С. Ю.
  Розглянуто питання соціально-економічного змісту діяльності санаторно-курортних закладів, досліджена їхня адаптація до ринкових умов. Дано практичні рекомендації з удосконалювання роботи оздоровниць, а також забезпеченню ефективного функціонування й розвитку курортно-рекреаційної галузі.
 • Item
  Особливості емпіричної оцінки інвестиційної діяльності обрання підприємством варіанта амортизаційної політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Царьов, Віталій Миколайович; Царёв, Виталий Николаевич
  У статті розглянуто ключові положення амортизаційної політики підприємства. Висвітлено роль та місце амортизаційного фонду у формуванні необхідного обсягу валових інвестицій. Розглянуто основні елементи амортизаційної політики та базові умови ефективного використання амортизаційних відрахувань на підприємстві.
 • Item
  Резерви розвитку потенціалу інституціональних одиниць
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Хомяков, В. І.; Бакум, І. В.; Федоренко, О. В.
  Розглянуто методику визначення потенціалу розвитку інституціональних одиниць. Розраховано невикористані резерви розвитку українських підприємств за видами промислової діяльності.
 • Item
  Визначення перспективної потреби у робочій силі в ринкових умовах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Фірсова, В. М.; Кобенко, В. Г.
  В статті наводено визначення прогнозного значення потреби у кадрах за професійно-кваліфікаційним складом на підприємствах різного роду діяльності. В результаті отримано наступні перспективи: будуть потрібні фахівці для закладів системи освіти, перспективна потреба у фахівцях підприємств виробничої сфери становитиме 25,3 %, переважно, за напрямами: eкoнoмікa, комерція та підприємництво; математика та інформатика; інженерія; транспорт.
 • Item
  Методи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Федорченко, Ольга Євгеніївна; Федорченко, Ольга Евгеньевна
  Стаття присвячена питанням організації управління дебіторською заборгованістю на підприємствах в сучасних ринкових умовах як чинником посилення ефективності системи управління ними.
 • Item
  Роль маркетингових досліджень у сучасному маркетинг менеджменті з позицій системного підходу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Федорченко, Андрій Васильович; Федорченко, Андрей Васильевич
  Розглянуто питання щодо сутності, ролі та місця системи маркетингових досліджень у контексті сучасних тенденцій розвитку маркетинг менеджменту на підприємствах з позицій використання системного підходу.
 • Item
  Моделювання рейтингового управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Удовенко, Валерій Олександрович
  Розглядається модель управління підприємством на основі рейтингу, що включає відношення обігового капіталу до суми балансу за усіма статтями активу, нерозподілених доходів до суми балансу за всіма статтями активу, доходів до оподаткування (прибуток за період) до суми балансу за всіма статтями активу, власного капіталу до загальної суми балансу за всіма статтями активу, чистого обігу до суми балансу за всіма статтями активу, що відрізняється алгоритмом підбору вагових коефіцієнтів.
 • Item
  Критерії інформаційної безпеки та концепція стійкого розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Танцюра, М. Ю.
  Розглянуто питання критеріїв інформаційної безпеки та їх зв’язку з концепцією стійкого розвитку. Дано кількісну модель аналізу динаміки стану захищеності інформації на базі CІA-концепції.
 • Item
  Модель комунікаційної структури управління формуванням грошових коштів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Селіванова, Ю. В.
  У статті викладені науково-практичні аспекти створення моделі комунікаційної структури управління формуванням грошових коштів. Вона націлена на підвищення рівня потенціалу комунікаційної структури та забезпечує фінансову гнучкість підприємств.
 • Item
  Застосування теорії ігор у плануванні розвитку підприємств поліграфічної галузі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Сахно, Є. Ю.; Михайловська, О. В.
  Стаття присвячена вирішенню проблеми планування ефективного розвитку поліграфічних підприємств. Розглянуто особливості поліграфічної галузі та поліграфічних підприємств Чернігівського регіону, розраховано ризики інвестиційних проектів за допомогою теорії статистичних ігор.