Підручники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Геоінформаційні системи в екології
  (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2022) Шевченко, Роман Юрійович
  В підручнику висвітлені основні геодезичні полігонні (польові) геопросторові дослідження із апробацією роботи інновінг Smart-інструментарію передкартографічних досліджень. Розглядаються теми алгоритмічного проєктування діджиталізованих полігонних картографо-геодезичних експедиційних пікетажних коридорів моніторингу довкілля-простору. Технологічно це реалізовно на прикладах математичних моделей роботи Android-програм високоточного супутникового Gadget-координатного визначення джерел забруднення з метою визначення топографічних змін ландшафтів забудованих (міських) та природних ландшафтів. Інноваціною є тема геоматичної парадигми екологічного моніторингу, що ґрунтується на девайсовій геодетиці та геоіконічній концепції геоінформаційної інтерпретації просторів та довкілля. Обґрунтована картосемантика та картопрагматика картографічних легенд екологічних та природоохоронних карт. Укладена нова класифікація природокористувальницьких карт території великого міста (на прикладі Києва). Складений математичний алгоритм автоматизованої геоінтелектуальної системи ескізування бібліотек умовних позначень екологічних карт та атласів для спеціальних геоінформаційних систем. Представлений навчально-науковий матеріал комплексного еколого-природоохоронного моніторингу довкілля м. Києва за допомогою Gadget-геодетики та мобільних картографічних систем. Важливою складовою змісту підручника є навчання методикам релазіації екологічного моніторингу під час надзвичайної ситуації воєнного характеру. При вивченні дисципліни робиться наголос на тематичні розділи наступного контенту: теорія релазіації екологічного моніторингу підсупутниковими технологіями Близького Космосу (Космосфери), прийоми інтерпретації та ідентифікації об’єктів довкілля при дешифруванні космічних знімків. На прикладах продемонстровані технологічні особливості функціонування геоінтелектуальної системи прийняття екологічних рішень у м. Києві. Показані методики складання її архітектури, структури та технічних модулів забезпечення безперебійного інтерактивного екологічного картографування м. Києва. Розрахований на здобувачів другого та третього рівнів вищої освіти природничих, географічних, інформаційних та технічних галузей знань.
 • Item
  Рекрутинг персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019) Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна
  У підручнику розкрито організаційні, методичні та прикладні засади рекрутингу персоналу. Розглянуто взаємозв’язок рекрутингу з іншими функціями менеджменту персоналу, процедури добору й аналізу робіт. Розкрито питання розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади, вибору джерел залучення, складання рекламного оголошення про вакансію. Значну увагу приділено процедурам і технологіям анкетування, аналізу резюме, проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантні посади та робочі місця, тестування, перевірки рекомендацій, процесу ухвалення рішення про заповнення вакансії. Розглянуто технології роботи рекрутингових агентств, питання використання аутсорсингу, лізингу персоналу й аутстафінгу. Підручник призначений для студентів спеціалізації «Менеджмент персоналу» спеціальності «Менеджмент». Також буде корисний студентам інших економічних та управлінських спеціальностей і спеціалізацій, аспірантам, викладачам, керівникам підприємств, менеджерам з персоналу, фахівцям з управління персоналом, слухачам бізнес-шкіл і центрів підвищення кваліфікації управлінських працівників.
 • Item
  Аналіз господарської діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів-бакалаврів спеціальності «Облік і аудит» та для студентів інших спеціальностей. У ньому розкриваються найважливіші напрями аналізу господарської діяльності економічних суб’єктів в умовах ринкових перетворень, що відбуваються в країні. При його підготовці враховано останні зміни у фінансовій звітності, зумовлені удосконаленням національних стандартів обліку та звітності. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств та організацій а також фахівців економічних та фінансових служб підприємства.
 • Item
  Проектне фінансування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Майорова, Тетяна Володимирівна; Maiorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна; Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna; Власова, Инна Владимировна; Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna; Петренко, Ирина Павловна; Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович; Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olha; Смирнова, Ольга Олеговна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana; Красножон, Светлана Владимировна; Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana; Урванцева, Светлана Владимировна; Мякишевська, Олена Миколаївна; Miakyshevska, Olena; Мякишевська, Олена Миколаївна; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Гернего, Юлія Олександрівна; Hernego, Yuliia; Гернего, Юлия Александровна; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Нагорна, Ольга Валеріївна; Nagorna, Olha; Нагорная, Ольга Валерьевна; Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна; Бороденко, Сергій Михайлович; Borodenko, Sergii; Бороденко, Сергей Михайлович; Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr; Смагин, Владимир Леонтиевич; Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr; Крук, Владимир Викторович; Гладчук, Ксенія Миколаївна; Hladchuk, Kseniia; Гладчук, Ксения Николаевна; Василишен, Юрій Володимирович; Vasyyshen, Yurii; Василишен, Юрий Владимирович; Кузьменко, Віталій Миколайович; Кузьменко, Виталий Николаевич; Рябий, Ростислав Алікович; Riabyi, Rostyslav; Рябой, Ростислав Аликович; Шевчук, Ярослав Васильович; Shevchuk, Yaroslav; Шевчук, Ярослав Васильевич
  У підручнику висвітлено: теоретичні засади проектного фінансування; методологію організації проектного фінансування; місце проектного менеджменту в організації проектного фінансування; джерела, вартість і структури інвестиційних ресурсів у проектному фінансуванні; особливості організації різних форм і видів проектного фінансування; роль банків у проектному фінансуванні; концептуальні засади та європейські стандарти проектного фінансування за участю міжнародних фінансових інституцій. Сформовано підручник за новітньою робочою програмою нормативної дисципліни «Проектне фінансування» на основі таких принципів навчання, як науковості, системності, послідовності й доступності викладу, наочності, ґрунтовності, зв’язку матеріалу з професійною діяльністю. Матеріал підручника спрямований на поглиблене вивчення та закріплення практичних знань з проектного фінансування на рівні сучасних досягнень світової економічної науки і практики, зокрема європейських країн. Підручник стане у пригоді студентам і викладачам вузів під час підготовки до семінарських занять, проміжних модульних контролів знань, а також до іспитів з інших дисциплін фінансового та інвестиційного циклу. Крім того, він буде корисним для фахівців державних і місцевих органів влади, фінансово-банківських установ, суб’єктів підприємництва та громадських інституцій під час підготовки або експертизи проектних пропозицій у процесі залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів.
 • Item
  Портфельне інвестування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Шевченко, Ольга Георгіївна; Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Урванцева, Світлана Володимирівна; Урванцева, Светлана Владимировна; Островська, Ольга Анатоліївна; Островская, Ольга Анатольевна; Диба, Олександр Михайлович; Дыба, Александр Михайлович; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Полищук, Евгения Анатольевна
  У підручнику висвітлено науково-практичні аспекти організації процесу портфельного інвестування. Розглянуто сутність та теоретичні засади портфельного інвестування, види фінансових інструментів та методи оцінювання їх, новітні підходи до вибору фінансових активів, формування, реструктуризації та оцінювання ефективності управління портфелем цінних паперів, діяльність інституційних інвесторів, вітчизняний та зарубіжний досвід нормативно- правового забезпечення процесу портфельного інвестування, функціонування ринку цінних паперів.
 • Item
  Економіка підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999) Грещак, Михайло Григорович; Колот, Володимир Михайлович; Наливайко, Анатолій Петрович; Покропивний, Сергій Федорович; Сай, В. М.; Соболь, Сергій Миколайович; Федонін, Олексій Сергійович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна
  У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питанняформування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства — персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів. У другому, переробленому і доповненому виданні головну увагу звернуто на інноваційні процеси організацію та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічні результати й загальну ефективність виробництва, а також на антикризову систему господарювання.
 • Item
  Економіка підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Гончарова, Наталія Петрівна; Honcharova, Nataliia; Гончарова, Наталия Петровна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович; Колот, Володимир Михайлович; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Nataliia; Норицына, Наталия Ивановна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна
  У підручнику висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти забезпечення ефективного господарювання й розвитку основної структурної ланки економічної системи – підприємства. Основний навчальний матеріал містить огляд теорій підприємств та основи підприємництва, організаційно-правові форми і напрями діяльності підприємств, характеристику зовнішнього середовища їх функціонування, вихідні положення щодо управління і планування діяльності та її ресурсного забезпечення. Докладно розглянуто інноваційну діяльність підприємства, організацію виробництва конкурентоспроможної продукції та методичні підходи до визначення витрат і формування цін. Охарактеризовано технологію діагностики фінансово-економічної результативності та ефективності діяльності підприємства, сучасні моделі їх розвитку, економічну безпе-ку та особливості антикризового господарювання.
 • Item
  Экономика предприятия
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003) Грещак, Михаил Григорьевич; Грещак, Михайло Григорович; Колот, Владимир Михайлович; Колот, Володимир Михайлович; Наливайко, Анатолий Петрович; Наливайко, Анатолій Петрович; Покропивный, Сергей Фёдорович; Покропивний, Сергій Федорович; Сай, В. Н.; Соболь, Сергей Николаевич; Соболь, Сергій Миколайович; Федонин, Алексей Сергеевич; Федонін, Олексій Сергійович; Швиданенко, Генефа Александровна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Олександрівна
  В учебнике последовательно изложены теоретические, методологические и практические вопросы формирования и развития экономики предприятия. Дана общая организационно-экономическая характеристика предприятия как субъекта хозяйствования; детально освещены вопросы формирования и использования ресурсов предприятия: персонала, материальных и нематериальных активов, инвестиционных ресурсов. Главное внимание уделено инновационным процессам, организации и регулированию деятельности предприятия, достижению положительных финансово-экономических результатов, повышению общей эффективности производства и антикризисной системе хозяйствования.
 • Item
  Економіка підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Грещак, Михайло Григорович; Колот, Володимир Михайлович; Мендрул, Олександр Гаррійович; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Соболь, Сергій Миколайович; Федонін, Олексій Сергійович
  У підручнику авторського колективу викладачів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана комплексно і послідовно викладено теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки підприємства. Розкрито сучасні теорії та різновиди підприємств як суб’єктів господарювання. Докладно висвітлено суть та особливості середовища господарювання підприємств, його товарної та цінової політики, маркетингових технологій. Особливу увагу приділено структурі та менеджменту підприємства, прогнозуванню та плануванню його діяльності. Розглянуто складові ресурсного забезпечення функціонування суб’єктів господарювання — персонал, інтелектуальний, основний та оборотний капітал, реальні і фінансові інвестиції. Розкрито витоки інноваційної, виробничої діяльності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Особливу увагу приділено діагностиці фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності суб’єктів господарювання, а також моделям розвитку, трансформації та реструктуризації підприємств, оптимізації їх бізнес-процесів, економічній безпеці та антикризовій діяльності.
 • Item
  Товарна інноваційна політика
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002) Кардаш, Віктор Якович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович
  У підручнику розглянуто головні методичні положення товарної інноваційної політики, показано необхідність та ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товару. Для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі маркетингу, а також менеджерів-практиків, створювачів продуктових і технологічних інновацій.
 • Item
  Товарна інноваційна політика
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Кардаш, Віктор Якович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович; Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна
  У другому виданні підручника, суттєво переробленому і доповненому, розглянуто головні методичні положення товарної інноваційної політики, методи вивчення основних ринкових характеристик товарів та послуг, управління асортиментом, системного забезпечення якості ринкового пропонування. Подається навчальна інформація щодо сучасних методів і засобів оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту, планування та організації створення нового товару, генерування ідей інноваційних об’єктів виробництва.
 • Item
  Міжнародні фінанси
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович; Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Малащук, Дмитро Валерійович; Malaschuk, Dmytro; Малащук, Дмитрий Валерьевич; Руденко, Юрій Миколайович; Руденко, Юрий Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Субочев, Алексей Валерьевич; Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна; Дороніна, Ірина Ігорівна; Доронина, Ирина Игоревна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна; Жила, Тетяна Валеріївна; Жила, Татьяна Валерьевна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Медведь, Татьяна Анатольевна; Коваленко, Марія Андріївна; Коваленко, Мария Андреевна; Зінченко, Федір Анатолійович; Zinchenko, Fedir; Зинченко, Фёдор Анатольевич; Прісняк, Сергій Олександрович; Prisnyak, Sergiy; Присняк, Сергей Александрович; Оглобля, Ярослава Олександрівна; Оглобля, Ярослава Александровна
  У підручнику викладено теоретичні основи, механізми формування і функціонування міжнародних фінансів у світовій економіці; засоби їхнього залучення і ефективності використання у національних економіках. На основі широкого фактологічного, аналітичного і статистичного матеріалу досліджуються особливості сучасного функціонування сегментів світового фінансового ринку, міжнародної банківської справи і фінансів ТНК. Аналізується сучасне становище України в системі міжнародних фінансів та перспективи її подальшої інтеграції. У кінці кожного розділу подано основні терміни і поняття, питання для перевірки знань, завдання для індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення. Підручник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Буде корисний науковцям, фахівцям-практикам та всім, хто цікавиться питаннями сучасного розвитку міжнародних фінансів.
 • Item
  Кредитний менеджмент у банку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Аржевітін, Станіслав Михайлович; Arzhevitin, Stanislav; Аржевитин, Станислав Михайлович; Остапишин, Тетяна Петрівна; Ostapyshyn, Tetiana; Остапишин, Татьяна Петровна; Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна; Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoriia; Белошапка, Виктория Степановна; Чуб, Павло Михайлович; Chub, Pavlo; Чуб, Павел Михайлович; Марчук, Тетяна Сергіївна; Marchuk, Tetiana; Марчук, Татьяна Сергеевна; Баріда, Надія Петрівна; Barida, Nadiya; Барида, Надежда Петровна; Гриджук, Дмитро Миколайович; Hrydzhuk, Dmytro; Гриджук, Дмитрий Николаевич; Мороз, Анатолій Миколайович; Moroz, Anatoliy; Мороз, Анатолий Николаевич; Шемет, Тетяна Станіславівна; Shemet, Tetiana; Шемет, Татьяна Станиславовна
  У підручнику викладено сучасні підходи до організації в банку процесу прийняття кредитних рішень, адміністрування та супроводу кредитів для здійснення моніторингу кредитного ризику та кредитного портфеля, формування й використання резервів за кредитними операціями, управління проблемними кредитами та стратегічного кредитного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням іноземного досвіду кредитного менеджменту, вимог національного регулятора та практики вітчизняного банківництва у сфері кредитної діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів, що здобувають освітній ступінь магістра за спеціалізацією «Банківська справа», аспірантів, викладачів, а також фахівців-банкірів, які прагнуть удосконалювати власну теоретичну підготовку — основу для прийняття ефективних кредитних рішень у практичній діяльності.
 • Item
  Фінансовий менеджмент
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddierohin, Anatolii; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliia; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Білик, Марія Дмитріївна; Bilyk, Mariia; Билык, Мария Дмитриевна; Буряк, Леонід Дмитрович; Buriak, Leonid; Буряк, Леонид Дмитриевич; Грицино, Олена Миколаївна; Hrytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyliuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Hanna; Кулиш, Анна Петровна; Невмержицький, Ярослав Іванович; Nevmerzhytskyi, Yaroslav; Невмержицкий, Ярослав Иванович; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olha; Островская, Ольга Анатольевна; Павловська, Олена Валентинівна; Павловская, Елена Валентиновна; Пастухова, Наталія Юріївна; Pastuhova, Nataliia; Пастухова, Наталия Юрьевна; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytuliak, Nataliia; Притуляк, Наталия Николаевна; Потій, Ванда Зіновіївна; Potii, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleh; Терещенко, Олег Александрович; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoriia; Чепка, Виктория Витальевна; Циплюк, Дмитро Юрійович; Tsypliuk, Dmytro; Циплюк, Дмитрий Юрьевич
  Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни «Фінансовий менеджмент», викладання якої передбачено, для підготовки магістрів галузі знань «Управління та адміністрування». У підручнику викладено теоретичні та організаційні основи, систему забезпечення фінансового менеджменту. Розглянуто управління грошовими потоками, прибутком, оборотними активами, фінансовими ризиками, капіталом, інвестиціями, антикризове фінансове управління підприємством; визначення вартості грошей у часі та її використання в фінансових розрахунках, аналіз фінансових звітів у прийнятті управлінських рішень.
 • Item
  Міжнародна економіка
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014) Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmytro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatolii; Поручник, Анатолий Михайлович; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна
  У підручнику викладено основні питання сучасної міжнародної економіки як науки, узагальнено її теоретико-методологічний арсенал, розкрито історичну еволюцію та особливості розвитку в глобалізаційну епоху. Міжнародна економіка розглядається як економічна система, що об’єднує традиційні та новітні форми, механізми й інструменти реалізації міжнародних відносин між суб’єктами економічної діяльності різного рівня. Особлива увага приділяється аналізу трансформацій, яких зазнали класичні форми міжнародних економічних відносин, — міжнародна торгівля, міжнародний рух інвестиційного та кредитного капіталу, міжнародна міграція робочої сили та міжнародні валютно-фінансові відносини. Важливе місце відведено вивченню процесів регіональної економічної інтеграції та глобального економічного розвитку. Кожний розділ підручника містить комплекс питань, пов’язаних з участю України в міжнародних економічних відносинах.
 • Item
  Управление персоналом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод», 2015) Данюк, Василий Макарович; Данюк, Василь Макарович; Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолій Михайлович; Суков, Геннадий Сергеевич; Василенко, Андрей Александрович; Василенко, Андрій Олександрович; Волошин, А. И.; Вонберг, Татьяна Викторовна; Вонберг, Тетяна Вікторівна; Голицын, Андрей Николаевич; Голіцин, Андрій Миколайович; Гришнова, Елена Антоновна; Грішнова, Олена Антонівна; Гуменюк, В. Я.; Зайцев, В. С.; Керб, Лариса Петровна; Керб, Лариса Петрівна; Кутицкий, В. А.; Листопад, А. П.; Савченко, Василий Антонович; Савченко, Василь Антонович; Тупик, И. Я.; Цельник, В. В.; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Чернушкина, О. А.
  На базе системного подхода рассматриваются сложные вопросы теории и практики управления персоналом организаций, функционирующих в конкурентной среде. В первой части учебника освещаются теоретико-методические основы управления персоналом на современном предприятии. Вторая часть включает главы, в которых раскрываются важнейшие технологии управления персоналом. Учебник содержит множество рисунков и примеров решения сложных проблем управления персоналом как на отечественных, так и на зарубежных предприятиях.
 • Item
  Гроші та кредит
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Савлук, Михайло Іванович; Савлук, Михаил Иванович; Мороз, Анатолій Миколайович; Мороз, Анатолий Николаевич; Лазепко, Ігор Михайлович; Лазепко, Игорь Михайлович; Пуховкіна, Майя Федорівна; Пуховкина, Майя Фёдоровна; Шамова, Ірина Вікторівна; Шамова, Ирина Викторовна; Заболотна, Наталія Григорівна; Заболотная, Наталия Григорьевна; Брегеда, Олена Анатоліївна; Брегеда, Елена Анатольевна
  У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, процент, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсіанських та монетаристських грошових концепцій. Розкриті механізм формування пропозиції грошей та роль грошей у ринковій економіці.
 • Item
  Соціальне управління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Гаєвська, Оксана Борисівна; Haievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна; Гаевський, Б. А.
  Перший вітчизняний підручник з соціального управління, в якому досить повно представлене управління як соціально-системний феномен, визначене місце науки соціального управління в системі наук, які формують організаційне мислення суспільства. Викладені методологічні та науково-організаційні засади соціального управління як знання, користуючись яким функціонування і розвиток системи управління Україною має більш надійні засади розрахованої соціальної ефективності.
 • Item
  Регіональна політика Європейського Союзу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович
  Розглядаються особливості динаміки розвитку регіонів в умовах глобальної економічної асиметрії. З’ясовані особливості та сутність політики регіонального і локального розвитку ЄС, механізми та інструменти. Приділено увагу креативній трансформації регіонів Європейського Союзу та моніторингу його регіонального розвитку. Визначено способи та напрями конвергенції регіональних моделей України й ЄС та окреслено перспективи регіонального розвитку в Європі. Підручник адресований студентам, що вивчають міжнародну економіку, і тим, хто спеціалізуються на відносинах Україна – ЄС. Може бути використаний також державними службовцями, фахівцями з просторового планування, політологами і соціологами, що досліджують регіональні асиметрії.
 • Item
  Стратегічне управління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004) Шершньова, Зоя Євгенівна; Шершнёва, Зоя Евгеньевна
  У підручнику викладено теоретичні, методологічні та практичні питання стратегічного управління як сучасного важливого напрямку менеджменту підприємств в Україні. Наведено характеристику логіки розробки і методів обґрунтування цілей, завдань, стратегій, змісту і форм організації окремих підсистем стратегічного управління.