Випуск № 39

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Сутність та особливості господарської діяльності підприємств на вітчизняному ринку овочів захищеного грунту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Чайка, Вячеслав Олександрович; Chaika, V.; Чайка, Вячеслав Александрович
  У статті висвітлено основні тенденції розвитку галузі овочівництва захищеного ґрунту протягом попередніх п’яти років і до сучасного сьогодення. Проведено змістовний аналіз динаміки виробництва овочів захищеного ґрунту за категоріями господарств та видами тепличної продукції. Оцінено масштаби і напрямки реалізації тепличних овочів сільськогосподарськими підприємствами, а також проаналізовано середні ціни реалізації овочів захищеного ґрунту категоріями господарств за 2010 рік, 2015 рік, та за січень-червень 2016 року. Здійснена спроба обґрунтування існуючої наразі цінової політики в галузі овочівництва захищеного ґрунту.
 • Item
  Розвиток форсайту та його вплив на прогнозування продуктово-ринкової стратегії агробізнесу в України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O.; Садовник, Александр Владимирович
  У статті наведено основні визначення поняття «форсайт», тенденції розвитку функції форсайту від «трикутника» до «ромбу» та надане власне бачення автора щодо виникнення «п’ятикутника форсайту». Описано перші спроби розробки форсайту економіки України, проаналізовано місце сільського господарства в даному передбаченні та встановлено спільні принципи між існуючим форсайтом економіки України та стратегіями розвитку агробізнесу, затверджених на державному рівні. Додатково визначено основні напрями продуктово-ринкової стратегії, які повинні враховуватися при розробці форсайту розвитку агробізнесу в Україні.
 • Item
  Ефективність і ризики сучасних інформаційних систем маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович
  У статті описано основні наукові і практичні проблеми ефективності сучасних інформаційних систем маркетингу. Систематизовано основні ризики і можливості удосконалення інтелектуальних технологій бізнесу. Визначено перспективний напрямок гібридизації методів і робочих алгоритмів інформаційних систем маркетингу.
 • Item
  Політичний маркетинг: сутність і сучасні концепції
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Павленко, Олександр Вадимович; Pavlenko, Olexander; Павленко, Александр Вадимович
  Автором досліджено розвиток політичного маркетингу як науки та систематизовано існуючі погляди щодо сутності політичного маркетингу. У статті проаналізовано та систематизовано сучасні концепції, що фокусують увагу на спільних рисах маркетингу товарів (послуг) і політичного маркетингу, які є наступними: наявність покупців, продавців і продукту; моделі поведінки споживачів; ринкова сегментація та товарний мікс; концепція іміджу товару; стратегії лояльності до бренду; процеси та процедури розробки товару; концепція товару; позиціонування товару.
 • Item
  Інституціональні аспекти формалізації діяльності облікової служби підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Олійник, Яна Вікторівна; Oliinyk, Y.; Олейник, Яна Викторовна
  В Україні відсутні державні акти, що визначають завдання, обов’язки, кваліфікаційні вимоги до професійного рівня працівників бухгалтерської служби, повноваження її керівника, та є обов’язковими до застосування всіма юридичними особами, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. Однією з ознак недосконалості нормативного забезпечення діяльності облікової служби є те, що практика в цій сфері йде далеко попереду. Це обумовлює необхідність врегулювання цього питання на загальнодержавному рівні.
 • Item
  Проблеми визначення та підходи до розробки системи показників для сертифікації підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Лабута, Артем Віталійович; Labuta, Artem; Лабута, Артём Витальевич
  Процес сертифікації складається з процедури підтвердження відповідності реальних значень визначених показників нормативним значенням. У статті визначено об’єкти сертифікації підприємств, що надають послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспортних засобів у партнерствах, також запропоновані комплексні показники оцінки підприємств у відповідності зі збалансованою системою показників.
 • Item
  Перспективна діагностика фінансової стійкості підприємства в ситуації інтервальної невизначеності даних прогнозної фінансової звітності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, O.; Коцюба, Алексей Станиславович
  У публікації викладено результати дослідження проблеми перспективної діагностики фінансового стійкості підприємства на основі прогнозної фінансової звітності в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних. Розглянуто трикомпонентний показник фінансової стійкості, який відображає відповідність між агрегатом власного капіталу, довгострокових кредитів та інших довгострокових позик, з одного боку, і агрегатом основних засобів та інших необоротних активів, запасів і витрат, з другого боку. Сформульовано інтервальну версію даного показника, яка ґрунтується на математично коректному врахуванні взаємодії між агрегатами активу і пасиву балансу. На умовному розрахунковому прикладі було здійснено апробацію запропонованої моделі, яка засвідчила її практичну спроможність.
 • Item
  Кластеризація видів економічної діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Норік, Лариса Олексіївна; Norik, L.; Норик, Лариса Алексеевна
  Розглянуто підхід до аналізу видів економічної діяльності на основі застосування технології кластеризації. За даними показників валового внутрішнього продукту, капітальних інвестицій, чистого прибутку (збитку) підприємств та рентабельності операційної діяльності підприємств у період 2012–2015 рр. визначено склад кластерів видів економічної діяльності. Метод k-середніх кластерного аналізу реалізовано в програмному середовищі Statistica 6.0. Проведено аналіз динаміки кластеризації, що надає можливість виявити причини змін розвитку економіки країни та визначити шляхи подолання негативних змін.
 • Item
  Керування змінами архітектури підприємства на основі міжкомпонентних зв’язків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, O.; Денисова, Ольга Александровна
  Досліджено проблеми використання сучасних шаблонів архітектури підприємства. Визначено типи міжкомпонентних зв’язків для побудови інтегрованої архітектури. Запропоновано концепцію керування змінами архітектури підприємства та загальносистемні проектні рішення щодо її автоматизованої підтримки.
 • Item
  Концептуальні основи моделювання розвитку потенціалу наукомісткого виробництва
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Іванова, Алла Сергіївна; Ivanova, Alla; Иванова, Алла Сергеевна; Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Natalia; Голионко, Наталия Григорьевна
  У статті розглянуто проблему визначення та побудови моделей для техніко-економічної оцінки гіпотез стратегій розвитку наукомістких виробництв в умовах інноваційної економіки. Для вирішення проблеми пропонується використання імітаційного моделювання. Зроблено висновок про перспективність і необхідність оцінки різноваріантних гіпотез розвитку потенціалу наукомісткого виробництва шляхом використання базисних положень моделювання.
 • Item
  Особливості вибору джерел фінансування підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Гончарук, Сергій Васильович; Honcharuk, S.; Гончарук, Сергей Васильевич
  Виходячи з потреб підприємств у залучені фінансування, автор пропонує переглянути сучасний підхід до вибору джерел фінансування. Автор розглядає систему оцінки різноманітних критеріїв, які необхідно врахувати для прийняття управлінського рішення щодо вибору відповідного джерела фінансування. Окрім зовнішніх факторів, автор враховує низку внутрішніх факторів, що відповідають внутрішньому стану та політиці підприємства. У випадку боргового фінансування для оцінки вартості автор аналізує різноманітні індекси, які використовуються як у вітчизняній практиці, так і закордоном.
 • Item
  Антикризове управління регіональним розвитком України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Приходченко, Тетяна Анатоліївна; Prykhodchenko, T.; Приходченко, Татьяна Анатольевна
  У статті узагальнені теоретичні дослідження і методичні положення щодо антикризового управління розвитком регіональних соціально-економічних систем країни, розроблені науково-практичні заходи щодо визначення напрямів удосконалення регіонального антикризового управління в Україні.
 • Item
  Каталізатори інвестиційно-інноваційного розвитку на сільських територіях
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Плотнікова, Марія Федорівна; Plotnikova, Maria; Плотникова, Мария Фёдоровна
  Досліджено сутність та роль недержавних структур як складових інфраструктурного забезпечення суспільних відносин. Окреслено характер їх діяльності з позиції інституціонального забезпечення суспільних потреб. Визначено перспективні напрями суспільних вкладень із врахуванням підходів щодо мінімізації ризиків та максимізації стійкості суспільних структур в довгостроковій перспективі. Обґрунтовано механізм взаємодії структурних одиниць на сільських територіях. Проілюстровано наслідки державно-партнерських відносин у системі багатофункціонального сільського розвитку.
 • Item
  Практичні аспекти бізнес-діяльності аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації: оцінка привабливості міжнародних ринків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Ковінько, Олена Миколаївна; Kovinko, E.; Ковинько, Елена Николаевна
  Виходячи з маркетингових передумов міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств, автор пропонує переглянути власний підхід до оцінки привабливості міжнародних ринків аграрної продукції та здійснення вибору альтернативних варіантів для реалізації вітчизняної аграрної продукції.
 • Item
  Стратегічні напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Васильєва, Олена Олексіївна; Vasyl’yeva, O.; Васильева, Елена Алексеевна
  У статті розкрито основні концептуальні положення щодо сутності категорій праця, продуктивність праці. Визначено основні групи чинників продуктивності праці у сільському господарстві та сучасні стратегічні імперативи її зростання. Доведено, що стратегічними імперативами зростання продуктивності праці у сільському господарстві виступають: збільшення виробництва продукції при одночасному зниженні витрат робочого часу за рахунок підвищення рівня культури землеробства та тваринництва, інтенсифікації виробництва, раціональної організації праці та мотивації персоналу.
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна
  Стаття присвячена аналізу сучасного стану вітчизняних металургійних підприємств, їх місця в економіці країни та перспектив подальшого розвитку. Аналіз здійснюється з урахуванням сучасних тенденції розвитку світової металургії, їх впливу на вітчизняну металургійну галузь і фактичний стан самих підприємств. Особливу увагу в статті приділяється питанням консолідації металургійних компаній як реального механізму зниження негативних наслідків кризи на світовому ринку, а також проблемам внутрішнього споживання вітчизняної металопродукції.
 • Item
  Трансфер технологій як генератор нових знань і компетенцій у розвитку сучасних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, N.; Чухраева, Наталия Николаевна
  Процес безперервного створення інновацій є ключовим фактором розвитку суб’єктів ринкових відносин, яке здатне підвищити їх рівень конкурентоспроможності та результативності діяльності. Досягнення успіху компанії на сучасному ринку передбачає, перш за все, вдосконалення або купівлю нової технології, Трансфер технологій це процес отримання знань і компетенцій, що складається з різних етапів. Автором обґрунтовано доцільність купівлі технології підприємствами і розглянуто процес послідовного виконання всіх етапів трансферу з детальным описом кожного.
 • Item
  Теоретичні аспекти поняття «венчурний бізнес»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Чередник, Анна Олегівна; Cherednik, А.; Чередник, Анна Олеговна
  У зв’язку зі зростанням кількості та вартості чистих активів українських венчурних інститутів спільного інвестування, досліджено теоретичні аспекти поняття «венчурний бізнес», проаналізовано трактування досліджуваного поняття вітчизняними та закордонними науковцями. Уперше виділено три підходи до визначення сутності поняття «венчурний бізнес»: 1) як ризикового бізнесу; 2) як способу відновлення капіталу; 3) як підприємницької діяльності. На основі поєднання двох підходів запропоновано власну дефініцію венчурного бізнесу.
 • Item
  Підвищення ефективності промислової галузі України на основі інноваційнно-маркетингового інструментарію
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Жуков, Святослав Августович; Zhukov, S. A.
  Проведений аналіз економічних категорій «інновація», «інноваційний процес», «інноваційний маркетинг», визначено їх значення, роль для господарської діяльності підприємств промислової галузі. Встановлено вплив концепції інноваційного маркетингу на ефективність загальної маркетингової діяльності, оптимізацію виробничого процесу, підвищення рентабельності. Досліджено види інноваційного маркетингу — тактичний і стратегічний інноваційний маркетинг, встановлено характер їх впливу на економічні функції підприємства. На тлі зростання ролі високих технологій в економіці України виявлено, що підвищення ефективності підприємств промислової галузі не можливо без маркетингового забезпечення та комерціалізації інновацій. Враховуючи світову практику, встановлено, що розробка та впровадження інноваційної продукції вимагає відповідного фінансування, що і було проаналізовано і представлено у вигляді блок-схеми.
 • Item
  Ціннісно-орієнтована модель управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, H.; Швиданенко, Генефа Александровна
  У статті досліджено сутність, процес формування, діагностику та вдосконаленням мережі «цінностей». Визначено, що управління на основі цінностей неможливе без дотримання трьох основних вимог: по-перше, цінності компанії повинні бути зрозумілі кожному співробітнику; по-друге, цінності працівника повинні бути взаємопов’язані із цінностями компанії; по-третє, в компанії повинні бути лідери — провідники цих цінностей. Сформовано класифікацію цінностей за критеріями поділу. Виокремлено модель формування цінностей компанії.