Collections in this community

Recent Submissions

 • Перспективи розвитку агробізнесу в Україні в контексті посилення його капіталізації 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена аналізу результатів процесів капіталізації аграрного бізнесу в Україні. Встановлено логічний взаємозв’язок зазначених процесів із процесами еволюції економічних і маркетингових процесів в АПК України. ...
 • Про динаміку неформальної економічної популяції 

  Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуті більш загальні, ніж відомі в літературі, математичні моделі (ММ) динаміки неформальної економічної популяції. На підґрунті їх аналізу описано сценарії розвитку подій.
 • Організація та інформаційне забезпечення аналізу давальницьких операцій 

  Кіляр, Олександра Романівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуто погляди науковців та основні методичні засади щодо проведення економічного аналізу операцій з давальницькою сировиною. Охарактеризовано розподіл аналітичної роботи на підприємстві шляхом виокремлення різних ...
 • Удосконалення обліку капітальних інвестицій еконологічного спрямування на промислових підприємствах 

  Ізмайлов, Я. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розкрито сутність і умови визнання в бухгалтерському обліку капітальних інвестицій екологічного спрямування. Запропоновано методику обліку капітальних інвестицій на природоохоронні цілі через формування й використання фонду ...
 • Трансформація елементу методу бухгалтерського обліку документація у комп’ютерному середовищі 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Осмятченко, Владимир Александрович; Шевчук, В. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуто поняття документу та документообігу, а також досліджено як змінюється елемент методу бухгалтерського обліку Документація у комп’ютерній бухгалтерії. Визначено місце трансформації елементу методу ...
 • Бухгалтерський облік витрат бюджетних установ: теоретичне обгрунтування та розробка базових елементів 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена розгляду питання формування в системі обліку виконання кошторису науково-обґрунтованої складової за напрямом обліку витрат. У результаті проведеного автором дослідження здійснено подальше опрацювання ...
 • Виникнення і розвиток управлінського обліку (вітчизняний і зарубіжний досвід) 

  Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У сучасних умовах, що склалися, для управління витратами необхідна економічна і фінансова інформація, яка відповідала б вимогам керівництва підприємства і була придатна для оперативного управління і аналізу.
 • Деякі аспекти застосування інтелектуальних СППР у банківській справі 

  Труш, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В даній статті розкрито питання застосування інтелектуальних СППР у банківській справі. Висвітлено, що в банках при створенні та розробці інформаційних систем виокремлюють два класи систем, а відповідно і два класи задач: ...
 • Підходи до вибору модлей для автоматизації аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 

  Черненко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розглянуто узагальнену схему аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, проаналізовано основні моделі аналізу фінансово-господарської діяльності та зроблені висновки щодо можливості застосування ...
 • Банківський продукт: сутність та особливості 

  Сєдих, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкривається зміст банківського продукту, відображається взаємозв’язок між економічними категоріями «банківський продукт», «банківська послуга» та «банківська операція», розглядаються особливості і склад банківського ...
 • Розвиток інтеграційних процесів у банківській системі України як основа складання консолідованої фінансової звітності банків 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті освітлені питання законодавчого регулювання процесів формування банківських об’єднань в Україні, проведений аналіз динаміки довгострокових інвестицій банків в асоційовані і дочірні компанії, а також аналіз ...
 • Форми прояву технологічного розриву країн світового господарства 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті з’ясовано сутність технологічного розриву країн світового господарства та розкрито сучасні форми його прояву. Доведено, що формування постіндустріальної моделі глобального економічного розвитку поряд з істотним ...
 • Крос-культурний контекст інноваційної культури в сучасних інтеграційних процесах глобального світу 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Lyudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглянуті актуальні питанні крос-культурного впливу на формування інноваційної культури компаній у сучасних інтеграційних процесах глобального світу. Крос-культурний контекст передбачає різні сприйняття джерел інновації, ...
 • Моделювання трансакційних витрат в умовах економічної інтеграції 

  Вергуненко, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті проведено дослідження основних факторів, що впливають на рівень трансакційних витрат на макроекономічному рівні. Обґрунтовано методичні підходи щодо виміру трансакційних витрат на макрорівні, розроблено ...
 • Науково-технічна співпраця України у технологічному просторі СНГ 

  Микитюк, З. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті розкриваються шляхи ефективного задоволення інноваційних потреб користувачів науково-технічної продукції та послуг шляхом науково-технологічного співробітництва, яке вимагає співпраці, починаючи з використання ...
 • Напрямки трансформації та зростання економіки 

  Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У представленій статті приведено аналіз сучасних напрямів трансформації секторів економіки за останні 50 років з використанням глобальних індустріальних стандартів класифікації. У якості критерію аналізу використовується ...
 • Методи регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності 

  Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У статті висвітлюються теоретичні питання регулювання інноваційно-інвестиційною діяльністю. Розглядається сутність основних методів регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.
 • Нематеріальні активи як чинник впливу на оцінку ринкової вартості страхової компанії 

  Коротенко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти ринкової оцінки вартості компанії на засадах маркетингу.
 • Соціально-економічні прояви ефективності сфери освітніх послуг 

  Козарезенко, Людмила Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  В статті проаналізовано функціональний зв’язок між соціальною та економічною ефективністю освітньої сфери. Обґрунтовано необхідність поєднання показників соціальної та економічної ефективності у зв’язку з їх взаємозалежністю ...
 • Необхідність та особливості управління працею в ринковій економічні системі 

  Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Обґрунтовано необхідність формування системи управління працею, адекватної ринковим умовам. Розкрито фактори, що впливають на управління працею в постіндустріальній економіці. Визначено головні ознаки нової парадигми системи ...

View More