Recent Submissions

 • Сучасний досвід кредитування житлового будівництва в Україні 

  Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga; Смирнова, Ольга Олеговна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто сучасний стан кредитування житлового будівництва в Україні. Автор проаналізовано особливості реалізації проектів щодо реалізації житлового будівництва за останні роки. Окрему увагу приділено іпотечному ...
 • Передумови виникнення фінансового та управлінського обліку в бюджетних установах України 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Метою даного наукового дослідження виступив доказ необхідності виокремлення в межах системи бухгалтерського обліку в бюджетних установ підсистем фінансового та управлінського обліку через визначення його передумов. В процесі ...
 • Управління витратами в державних науково-дослідних установах: контрольний аспект 

  Лондаренко, Олена Олександрівна; Londarenko, Olena; Лондаренко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена проблематиці здійснення внутрішнього контролю за витратами у науково-дослідних установах державної форми власності. Актуальність теми зумовлена пошуком шляхів раціонального використання державних фінансів, ...
 • Запаси бюджетних установ: новації облікової теорії та практики 

  Коритник, Лілія Петрівна; Korytnyk, Liliya; Корытник, Лилия Петровна; Клименко, Олена Володимирівна; Klymenko, Olena; Клименко, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено особливості реформування бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, впровадження єдиних методологічних засад ведення обліку запасів, а також розглядаються питання адаптації та уніфікації обліку ...
 • Контроль у системі фінансового інжинірингу операційної діяльності підприємства 

  Герасимович, Інна Анатоліївна; Herasymovych, Inna; Герасимович, Инна Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Ринкові умови господарювання зумовили необхідність впровадження на українських підприємствах такого нового економічного механізму, як фінансовий інжиніринг, який базується на нових об’єктах контролю, що представляють собою ...
 • Власний капітал у консолідованій фінансовій звітності: теорія і практика 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто питання відображення власного капіталу у консолідованій фінансовій звітності групи підприємств. Метою дослідження є відображення власного капіталу групи підприємств у консолідованому звіті про власний ...
 • Роздрібні послуги в діяльності банків 

  Ярова, Антоніна Валентинівна; Yarova, Antonina; Яровая, Антонина Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Статтю присвячено поглибленню теоретичних засад роздрібної банківської діяльності. Проаналізовано погляди на сутність на дефініції «роздрібні послуги банку» та сформульовано власне визначення цієї дефініції. Оцінено існуючу ...
 • Альтернативна модель податкової системи України 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  При розробці заходів податкової реформи важливо чітко розуміти результат, якого треба досягти. Цей результат — нова структура податкової системи України, яку необхідно логічно осмислити і математично розрахувати, визначивши ...
 • Бюджетне фінансування: принципи, форми, методи та шляхи вдосконалення 

  Степанюк, Надія Ігорівна; Stepaniuk, Nadiia; Степанюк, Надежда Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дослідження присвячено проблематиці бюджетного фінансування. Автор ставив за мету поглибити теоретичні засади бюджетного фінансування для їх використання у практиці бюджетного фінансування в Україні. Розглянуто думки ...
 • Організація ефективного контролю в системі управління підприємством 

  Бочуля, Тетяна Володимирівна; Bochulia, Tetiana; Бочуля, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Контроль є необхідною та обов’язковою складовою управління підприємством, чим передбачено розробку заходів для коригування несприятливих подій, не обмежуючись лише фактами, але й оперуючи можливостями майбутнього. У ...
 • Боргові інструменти фінансування видатків держави: теорія та практика 

  Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliya; Бенч, Лилия Ярославовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і прагматичних аспектів функціонування ринку державних позик, особливостям використання боргового інструментарію для фінансування видатків бюджету в Україні. Розглянуто погляди ...
 • Управління державним боргом: досвід Франції 

  Алексєєва, Наталія Ігорівна; Aleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджано досвід Франції з управління державним боргом. Наголошується увага на тому, що в ситуації, коли розміри державного боргу та дефіциту постійно перетинають граничнодопустимі межі, неможливо обійтись без ...
 • Практика залучення фінансовими посередниками заощаджень населення 

  Алексеєнко, Максим Дмитрович; Alekseienko, Maksym; Алексеенко, Максим Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено практику залучення фінансовими посередниками грошових заощаджень населення. Проаналізовано вплив банківських депозитів на процес мобілізації заощаджень населення. Значення добре розвиненої пенсійної ...