Recent Submissions

 • Методологічні аспекти кількісної оцінки енергетичної безпеки економіки України 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Дербенцев, Василий Джорджевич; Бондаренко, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Робота присвячена питанням аналізу стану забезпеченості енергоносіями та енергоефективності економіки України в порівнянні із Європейськими та пострадянськими країнами, а також світом у цілому. Запропоновано методику ...
 • Теорія многовидів в аналізі даних 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглядаються основні поняття, методи, задачі теорії многовидів у розрізі їх застосування до розв’язання задач багатовимірного аналізу даних, метою якого є знаходження прихованих закономірностей у хаосі експериментальних ...
 • Використання теорії хвиль для моделювання критичних явищ у складних системах 

  Сердюк, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Описано методику побудови моделі затухаючих коливань для моделювання та прогнозування критичних явищ у складних фінансово-економічних системах. Наводяться результати застосування моделі до дослідження крахів на фондовому ...
 • Обгрунтування структури інформаційної системи з моделювання аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства 

  Черненко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглянуто особливості існуючих методичних підходів, досліджено показники оцінки та аналізу фінансового стану, запропоновано моделі маневрованості власного капіталу та загальної оборотності капіталу, обґрунтовано ...
 • Методологічні аспекти щодо управління ризиками іноземного інвестора 

  Суханова, Г. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті висвітлено методологічні аспекти врахування та управління ризиками проекту реального інвестування іноземного інвестора. Розглянуто сутність та методи оцінки інвестиційного ризику іноземного інвестора, узагальнені ...
 • Динамічна модель ринку в умовах доскональної конкуренції 

  Дала’єн, Саттам Ясін Ахмад; Іванченко, Геннадій Федорович; Иванченко, Геннадий Фёдорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У наведеній моделі в просторі станів визначено вплив на динамічну систему маркетингової діяльності, визначені зміни в надходженні кількості товару в часі, динаміка запланованого та надпланового прибутку. Інтегрована монотонна ...
 • Економіко-математична модель розміщення зернових культур по природно-кліматичних зонах України 

  Мазурак, Я. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Дана стаття присвячується проблемі оптимального розміщення зернових культур по природно-кліматичних зонах України, яка в сучасних умовах є особливо актуальною. При проведенні досліджень бралися до уваги особливості погодних ...
 • Модель управління ризиками інвестиційної стратегії конкурентно-спроможного розвитку регіону 

  Кравченко, Володимир Георгійович; Кравченко, Владимир Георгиевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Овчаренко, Андрей Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуті питання моделювання процесу управління ризиками при формуванні наближеної до оптимальної стратегії конкурентоспроможного розвитку регіону. На основі дослідження чинників, які впливають на ефективність та ...
 • Математична модель обміну товарами для процесу насичення 

  Коляда, Юрій Васильович; Koliada, Yu. V.; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  На прикладі гіпотетичного суспільства з виробництвом двох різних товарів, для яких має місце обмін, розглянуто ситуацію стану насиченості обмінного процесу. Отримана математична модель виступає як результат подальшого ...
 • Математичні моделі процесу ефективного забезпечення розширення виробничих потужностей промислових підприємств в умовах економіко-технологічної інтеграції 

  Богославець, О. І.; Богославець, Ігор Семенович; Богославец, Игорь Семёнович; Махоткіна, А. Я. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглядаються науково-методичні підходи до побудови моделей розширення виробничих потужностей промислових підприємств в умовах їх економіко-технологічної інтеграції.
 • Моделювання впливу валютно-курсової політики на торговий баланс України 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Дербенцев, Василий Джорджевич; Кучеренко, С. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті проведено аналіз сучасних концепцій та підходів, що відображають взаємозв’язок економічних показників та торгового балансу. Розроблено економетричну модель, яка дає можливість виявити визначальні фактори впливу ...
 • Реконструкція математичної моделі динаміки врожайності за даними часових рядів 

  Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Використовуючи методику реконструкції динамічних математичних моделей неавтономних систем із циклічним впливом за даними часових рядів побудовано математичну модель динаміки врожайності озимої пшениці. Модель використано ...
 • Аналіз фінансової стабільності страхової компанії в умовах інформаційної невизначеності 

  Білошицький, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розкрито питання побудови рейтингової оцінки страхової компанії в умовах інформаційної невизначеності з використанням нечітко-множинного підходу. Дослідження ґрунтується на аналізі фінансової сторони діяльності компанії.
 • Аналіз надійності комерційного банку на основі рейтингової системи 

  Петрюк, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розроблена методика розрахунку надійності комерційного банку за допомогою інтегрованого агрегованого показника стану банку.
 • Економіко-математичне моделювання впливу соціальних видатків на приріст інвестицій 

  Затонацька, Т. Г.; Ставицький, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  роботі проведено дослідження впливу рівня соціальних видатків на зростання інвестицій в Україні протягом останніх років. Визначено, що приріст видатків на соціальні потреби сприяє збільшенню інвестицій з лагом в один рік, ...
 • Ієрархічна логіко-лінгвістична модель оцінювання інвестиційної привабливості підприємства 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Мамонова, Ганна Валеріївна; Мамонова, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена питанню побудови моделі оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. З огляду на високу питому вагу якісних даних у структурі інформації, яка використовуються при прийнятті інвестиційних рішень, ...
 • Економіко-математичне моделювання як засіб підвищення ефективності діяльності організації 

  Клименюк, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті представлено метод підвищення ефективності діяльності організації шляхом виявлення резервів удосконалення планування виробництва та використання їх в управлінні.
 • Аналіз особливостей прогнозування валютних криз 

  Мезенцев, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Методами еконофізики досліджено колективні властивості валютного ринку. Встановлено, що мають місце процеси самоорганізації ринку, які зростають завдяки посиленню глобалізаційних тенденцій. Порівняння результатів розрахунків ...
 • Теоретичні засади обґрунтування магістральних властивостей функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Устенко, Станислав Вениаминович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Проводиться теоретичне обґрунтування наявності магістральних властивостей функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем. Систематизовано попередні результати моделювання та доведено існування магістралі для ...
 • Моделювання інвестиційних рішень на фондовому ринку 

  Шуклін, Герман Вікторович; Шуклин, Герман Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена побудові диференціальних рівнянь, що описують закони розподілу ймовірностей зростання і падіння цін активів на фондовому ринку.

View More