Show simple item record

dc.contributor.authorВострякова, Валентина Юріївна
dc.contributor.authorVostriakova, Valentyna
dc.contributor.authorВострякова, Валентина Юрьевна
dc.date.accessioned2018-12-13T14:00:27Z
dc.date.available2018-12-13T14:00:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationВострякова В. Ю. Теоретичне підгрунття інноваційних процесів на підприємстві у конкурентному середовищі / Вострякова В. Ю. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова ; [редкол.: І. М. Коваль (голов. ред.) та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 7. – С. 65–74.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26658
dc.description.abstractІнноваційна діяльність у сучасних умовах господарювання є невід'ємною частиною конкурентного ринку, виступає основним стимулом для інновацій і обов'язково передбачає системний взаємозв'язок між інноваціями, підприємництвом та конкуренцією, забезпечуючи виникнення додаткових доходів. Системний аналіз інноваційних процесів відбувається на основі лінійної та нелінійної інноваційних моделей, які описують різні підходи до природи зв'язків між виникненням інновацій, фундаментальними та прикладними дослідженням, процесами дифузії та комерціалізації інновацій. Усвідомлення сутності та особливостей інноваційних процесів на підприємствах є основою формування ефективних бізнес-моделей для різних етапів їх життєвого циклу. Серед досягнень сучасної теорії інновацій заслуговують на увагу модель інноваційної спіралі, конструкція якої розроблена компанією Ernst and Young, та модель ланцюга інноваційної цінності дослідників Гарвардської школи бізнесу.uk
dc.description.abstractInnovative activity in the current conditions of management is an integral part of the competitive market, it is the main incentive for innovation and necessarily assumes the existence of a systemic relationship between innovation, entrepreneurship and competition, providing on this basis the emergence of additional revenues. System analysis of innovation processes occurs within the framework of linear and nonlinear innovation models that describe various approaches to the nature of the links between the emergence of innovations, fundamental and applied research and the processes of diffusion and commercialization of innovations. Awareness of the essence and features of innovative processes at enterprises is the basis for the formation of effective business models for different stages of their life cycle. Among the achievements of modern innovation theory, the innovative spiral model developed by Ernst and Young and the chain of innovation value of researchers at the Harvard Business School.uk
dc.description.abstractИнновационная деятельность в современных условиях хозяйствования является неотъемлемой частью конкурентного рынка, выступает основным стимулом для инноваций и обязательно предполагает наличие системной взаимосвязи между инновациями, предпринимательством и конкуренцией, обеспечивая на этой основе возникновение дополнительных доходов. Системный анализ инновационных процессов происходит в рамках линейной и нелинейной инновационных моделей, которые описывают различные подходы к природе связей между возникновением инноваций, фундаментальными и прикладными исследованиями и процессами диффузии и коммерциализации инноваций. Осознание сущности и особенностей инновационных процессов на предприятиях является основой формирования эффективных бизнес-моделей для различных этапов их жизненного цикла. Среди достижений современной теории инноваций заслуживают внимания модель инновационной спирали, разработанная компанией Ernst and Young и модель цепи инновационной ценности исследователей Гарвардской школы бизнеса.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk
dc.subjectінноваціяuk
dc.subjectінноваційна діяльністьuk
dc.subjectінноваційний процесuk
dc.subjectконкурентоспроможність підприємстваuk
dc.subjectinnovationuk
dc.subjectinnovative activityuk
dc.subjectinnovation processuk
dc.subjectenterprise competitivenessuk
dc.subjectинновацияuk
dc.subjectинновационная деятельностьuk
dc.subjectинновационный процессuk
dc.subjectконкурентоспособность предпиятияuk
dc.titleТеоретичне підгрунття інноваційних процесів на підприємстві у конкурентному середовищіuk
dc.title.alternativeTheoretical foundations of the innovation process on enterprises in a competitive environmentuk
dc.title.alternativeТеоретические основы инновационных процессов на предприятии в конкурентной средеuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record