Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 2252
 • Item
  Поліваріантна цифрова бізнес-система: вплив на корпоративну культуру та поведінку співробітників
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024) Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Мєтьолкін, Віктор В.; Mietolkin, Viktor
  Ця стаття досліджує вплив поліваріантної цифрової бізнес-системи на корпоративну культуру та поведінку співробітників. Розвиток технологій привів до виникнення різноманітних цифрових інструментів та платформ, які дозволяють підприємствам адаптуватися до змінного бізнес-середовища. Однак, впровадження таких систем може мати значний вплив на корпоративну культуру та внутрішню динаміку організації. Ця стаття розглядає різні аспекти впливу поліваріантної цифрової бізнес-системи на корпоративну культуру, зокрема зміни в способах комунікації, сприйнятті ризиків, структурі внутрішніх процесів та зв’язку між співробітниками. Дослідження також аналізує, як ці зміни впливають на поведінку співробітників та їхню адаптацію до нового цифрового середовища. Висновки статті можуть бути корисними для організацій, які розглядають можливість впровадження поліваріантних цифрових бізнес-систем і бажають зрозуміти потенційні впливи на корпоративну культуру та персонал. Доведено, що цифрова трансформація є ключовим фактором успіху для сучасних підприємств, оскільки вона відкриває нові можливості для оптимізації процесів, підвищення ефективності та забезпечення кращого обслуговування клієнтів. Методи розглянуті сприятимуть систематичному аналізу кожного етапу діяльності компанії та визначено критичних аспектів, необхідних для формування цифрового бізнесу. Доведено встановлення міцних партнерських відносин з місцевими дилерами та торговельними мережами, а також підвищенні впізнаваності бренду кінцевими споживачами, виступають як ключові елементи для розширення обсягів продажу. Підтверджено, що завдяки IoT, продукти компанії здатні надавати користувачам такі переваги, як віддалене управління через мобільні додатки, що дозволяє споживачам керувати пристроями навіть не перебуваючи вдома. На основі проведеного інтерв’ю з керівництвом та співробітниками допомогли збирати додаткові дані та висловлювати їх думки, оцінки та переживання стосовно впливу цифрових інновацій. This article examines the impact of a multivariate digital business system on corporate culture and employee behavior. Advances in technology have led to the emergence of a variety of digital tools and platforms that allow businesses to adapt to a changing business environment. However, the implementation of such systems can have a significant impact on the corporate culture and internal dynamics of the organization. This article examines various aspects of the impact of a multivariate digital business system on corporate culture, including changes in communication methods, risk perception, the structure of internal processes and communication between employees. The study also analyzes how these changes affect employee behavior and their adaptation to the new digital environment. The findings of the article may be useful for organizations considering the implementation of multivariate digital business systems and wish to understand the potential impacts on corporate culture and personnel. Digital transformation has been proven to be a key success factor for today’s businesses, as it opens up new opportunities to optimize processes, improve efficiency and provide better customer service. The methods discussed will contribute to the systematic analysis of each stage of the company’s activity and the identification of critical aspects necessary for the formation of a digital business. Establishing strong partnerships with local dealers and retail networks, as well as increasing brand recognition by end consumers, are proven to be key elements for expanding sales volumes. It has been confirmed that thanks to IoT, the company’s products are able to provide users with benefits such as remote control through mobile applications, allowing consumers to control devices even when they are not at home. Based on interviews with management and employees, we helped collect additional data and express their opinions, assessments, and experiences regarding the impact of digital innovation.
 • Item
  Актуальні питання концепції уникнення подвійного оподаткування
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-12-08) Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна
 • Item
  Business development across industries
  (Baltija Publishing, 2023) Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Fomenko, Boris
  This study aims to explore the dynamics of business development across industries, with a specific focus on the context of relocated businesses. As global markets evolve and companies expand their operations beyond geographical confines, understanding the challenges and opportunities associated with moving businesses across different sectors becomes imperative. Through a comprehensive analysis of various industries and their interplay with business relocation, we seek to uncover patterns, hurdles, and strategic considerations that influence the growth and sustainability of relocated enterprises. Practical implications. The findings of this study have practical implications for entrepreneurs, business leaders, and policymakers involved in shaping the economic landscape, particularly in the context of business relocation. Recognizing the unique challenges and opportunities presented by moving businesses across industries provides valuable insights for decision-makers. This knowledge can inform the development of adaptable strategies that consider both the inherent characteristics of specific sectors and the complexities associated with relocation. Entrepreneurs and business leaders in diverse sectors, armed with insights from this study, can strategically navigate relocation challenges. Understanding the interplay between agro, fishing, manufacturing, and service provision businesses during relocation empowers decision-makers to craft adaptive strategies. The study extends its focus beyond agriculture to explore how enterprises in fishing, manufacturing, and service provision adapt to relocation dynamics. Challenges unique to each sector, such as environmental considerations for fishing and supply chain logistics for manufacturing, are addressed. Practical implications derived from this analysis transcend sector boundaries, offering a holistic understanding of relocation dynamics. Informed decision-making contributes to a more resilient and robust economic landscape. Value/originality. This research adds value to the existing body of knowledge by offering a nuanced perspective on business development across industries, with a distinctive emphasis on relocation. The originality of this study lies in its comprehensive examination of various sectors while considering the intricate dynamics of moving businesses. By identifying overarching principles that contribute to successful business growth in the context of relocation, this research contributes to a deeper understanding of the challenges and opportunities associated with cross-industry business development in a globalized world. The insights gained from this study can serve as a foundation for future research and practical applications in managing and optimizing relocated businesses across diverse industries. but also lays a foundation for longterm economic stability and growth.
 • Item
  Взаємодія органів влади з громадськістю під час реформ охорони здоров'я
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023) Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Шалько, Мірослава Н.; Shalko, Miroslava
  Зазначено, що у суспільному дискурсі сучасної України реформа охорони здоров'я залишається найбільш гострою та дискусійною темою, за якою досі немає консенсусу між суспільством та органами влади. Актуальним є важливим з'ясувати, які позиції в цій суперечливій ситуації займає публічне управління органів влади та адміністрування (ПУА). Позиції ПУА з ключових соціальних питань з усією очевидністю розкриваються з використанням теорії фреймінгу. Запропоновано до дослідницького інструментарію ввести поняття «фрейм», інтерпретуючи цей термін як цілеспрямовано заданий ракурс відображення дійсності, який явно чи завуальовано програмує розуміння інформації аудиторією. Фрейми створюються на основі ідентичних культурних кодів, що сформувалися в соціумі, та реалізуються на текстуальному рівні. До «символічним маркерам» медіафреймінгу, на думку ряду дослідників, відносять заголовок, приклади, посилання на джерела, прецедентні факти, текстові ремінісценції. Функції вербальних маркерів медіафреймінгу виконують «мовні кліше та штампи, прецедентні висловлювання, прецедентні імена та метафори». Вони стають смисловими домінантами тексту, що визначають його меседж. Таким чином, комплексний фреймінг-дискурс-аналіз можна розглядати як ефективний інструмент вивчення медіапрактики у соціальній сфері. Сучасну українську медіапрактику слід визнати унікальною, оскільки кожен із видів медіакомунікацій відтворює свою специфічну картину реальності, яка не збігається з картинами інших ЗМІ. Акцентовано, що реформування охорони здоров'я не відносяться до медіаприводів постійного інтересу загальноукраїнської преси, розробка тематики цього напряму носить переважно постподійний характер. Преса не пропускає найважливіших подій у сфері охорони здоров'я, що миттєво на них реагує (офіційні заяви органів влади щодо стану охорони здоров'я). Слід зазначити, що «сканування» реального світу українськими масмедіа відбувається у напрямку зверху донизу: в першу черга йде докладне відображення діяльності найвищих поверхів влади; во другу чергу увага переключається на повсякденну діяльність інституту охорони здоров'я, причому від центру і потім – у загасаючому режимі – до регіонів; у третю чергу – епізодично – увага доходить до людини, для якої власне і призначено працюватиме соціальний інститут охорони здоров'я. It is noted that in the public discourse of modern Ukraine, health care reform remains the most acute and debatable topic, on which there is still no consensus between society and authorities. It is urgent and important to find out what positions the public administration of authorities and administrations (PUA) takes in this controversial situation. PUA's positions on key social issues are clearly revealed using framing theory. It is proposed to introduce the concept of "frame" into the research toolkit, interpreting this term as a purposefully given angle of reflection of reality, which explicitly or covertly programs the audience's understanding of information. Frames are created on the basis of identical cultural codes formed in society and implemented at the textual level. The "symbolic markers" of media framing, according to a number of researchers, include the title, examples, references to sources, precedent facts, and textual reminiscences. The functions of verbal markers of media framing are performed by "language clichés and clichés, precedent statements, precedent names and metaphors." They become semantic dominants of the text, determining its message. Thus, complex framing-discourse-analysis can be considered as an effective tool for studying media practice in the social sphere. Modern Ukrainian media practice should be recognized as unique, since each type of media communication reproduces its own specific picture of reality, which does not coincide with the pictures of other mass media. It is emphasized that health care reform does not belong to the media drives of permanent interest of the all-Ukrainian press, the development of topics in this direction is mostly post-event. The press does not miss the most important events in the field of health care, which instantly reacts to them (official statements of the authorities regarding the state of health care). It should be noted that the "scanning" of the real world by the Ukrainian mass media takes place in the direction from top to bottom: first of all, there is a detailed reflection of the activities of the highest levels of power; secondly, the attention is switched to the daily activities of the health care institute, and from the center and then - in a fading mode - to the regions; in the third place - episodically - attention comes to the person for whom the social institute of health care is actually intended to work.
 • Item
  Особливості зовнішніх комунікації публічного управління охорони здоров’я з громадськістю
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023) Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Шалько, Мірослава Н.; Shalko, Miroslava
  Зазначено, що стосується приватних проблем медицини, породжених фрагментарним чи непродуманим реформуванням, то вони вибірково потрапляють у медіаповістку, іноді в внаслідок трагічних подій. Багато приватних проблем т охорони здоров’я не вирішуються роками і залишаються поза громадською сферою. Так виникають резонансні теми в медійному полі, відгук на них стає масовим, вони починають сприйматися суспільством як індикатор громадянської позиції та принциповості – людської та журналістської. Медіакар’єра резонансних тем становить для дослідження особливий інтерес, оскільки підвищена громадська увага до проблеми ідеї має сприяти її успішному вирішенню. Однак на практиці неможливо назвати жодної гострої проблеми в галузі охорони здоров’я, яка була б подолана або хоча б наблизилася до конструктивного вирішення внаслідок інтенсивної медіакампанії. Багато подібних резонансні проблеми після «медійного галасу» повертаються в розряд поточних. Подібний результат медіакар’єри слід визнати найбільш деструктивним, оскільки це призводить до явищ, які сприймалися раніше як неприпустимі, і за великим рахунком – до поглибленню процесів дегуманізації суспільства. Запропоновано визнати медіакар’єру проблеми успішною можна лише в у тому випадку, якщо кінцевим результатом усіх стадій її медіаруху стало реальне покращення соціального буття громадян, досягнення проблемою стану, коли настають суттєві позитивні зміни. Як підкреслює автор концепції, щоб медіакар’єра була більшою, результативною, її слід конструювати усвідомлено, оскільки успіх у багато в чому залежить від використання журналістських практик, відповідних стадії розвитку проблеми І, навпаки, використання неефективних стратегій (не відповідним завданням, які вирішуються на кожній конкретній стадії) призводить до незавершеності життєвого циклу проблеми в медійне поле. It is noted that private medical problems caused by fragmented or ill-conceived reforms are selectively covered by the media, sometimes as a result of tragic events. Many private problems and health care are not solved for years and remain outside the public sphere. This is how resonant topics arise in the media field, the response to them becomes massive, they begin to be perceived by society as an indicator of a civil position and principles - human and journalistic. The media career of resonant topics is of particular interest for research, since increased public attention to the problem of an idea should contribute to its successful solution. However, in practice, it is impossible to name a single acute problem in the field of health care that would be overcome or at least come close to a constructive solution as a result of an intensive media campaign. Many similar high-profile problems after the “media uproar” return to the category of current ones. Such a result of a media career should be recognized as the most destructive, as it leads to phenomena that were previously perceived as unacceptable and, by and large, to the deepening of the processes of dehumanization of society. It is suggested that the media career of the problem can be recognized as successful only if the final result of all stages of its media movement is a real improvement of the social life of citizens, the achievement of a state when significant positive changes occur. As the author of the concept emphasizes, in order for a media career to be greater and effective, it should be constructed consciously, since success largely depends on the use of journalistic practices appropriate to the stage of development of the problem, and, on the contrary, the use of ineffective strategies (not appropriate to the tasks that are solved at each specific stage) leads to the incompleteness of the life cycle of the problem in the media field.
 • Item
  Публічне управління та адміністрування процесами гуманізації медіаконтенту охорони здоров'я
  (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2023) Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Шалько, Мірослава Н.; Shalko, Miroslava
  В статті розглянуто ефективність діяльності ЗМІ визначається не лише досягненням наочнихрезультатів (наприклад, вжиття заходів владними органами), а й досягненням "адекватної поінформованості аудиторії" про соціальні явища. Зазначено, що цінність життя звичайної людини заступається грандіозними історичними завданнями держави. Доводиться констатувати:рішучий поворот до людини, що є стрижнем гуманітарної місії журналістики, наразі не настав.Вражаючі цифри вступають у суперечність із відгуками простих пацієнтів, які стверджують, щообсяг та якість безкоштовної медицини у країні неухильно знижуються; також не стає меншекампаній з збору засобів для лікування хворих, особливо дітей (саме ЗМІ є основним майданчиком для проведення таких благодійних акцій). Визначено, що аналіз повсякденних медіапрактик, що репрезентують гуманітарний контент, показує, що на розглянутому нами проблемно-тематичному поле майже відсутня "приватна людина" зі своїм індивідуальним досвід взаємодії з інститутом охорони здоров'я. У публічне простір рідко виносяться людські історії, якідають найбагатший емпіричний матеріал для вивчення реального стану справ у цій надзвичайно важливій сфері. The article examines the effectiveness of mass media activities determined not only by achieving visible results (for example, taking measures by authorities), but also by achieving "adequate awareness of the audience" about social phenomena. It is noted that the value of the life of an ordinary person is replaced by grandiose historical tasks of the state. It must be stated: the decisive turn towards the person, which is the core of the humanitarian mission of journalism, has not yet come. The impressive figures contradict the feedback of ordinary patients, who claim that the volume and quality of free medicine in the country is steadily decreasing; also there are no fewer campaigns to collect funds for the treatment of the sick, especially children (it is the mass media that is the main platform for conducting such charitable actions). The analysis of everyday media practices representing humanitarian content shows that in the problematic and thematic field we have considered, there is almost no "private person" with his individual experience of interaction with the health care institute. Human stories that provide the richest empirical material for studying the real state of affairs in this extremely important area are rarely brought into the public space. It is proposed to consider the method of personalization as a holistic, effective approach to the coverage of health care reform, which accumulates many opportunities. State publications are focused on optimistic forecasts of the development of the industry, non-state publications — on the destructive consequences of forced transformations in health care. Monitoring of the health care sphere by most periodicals is not carried out in a permanent mode, which does not allow the print media to act in advance, yielding the initiative in the formation of the media agenda to the authorities, and this, in turn, prevents the mass media from becoming actors of social reality on an equal footing with the authorities. The dynamics of public discussion of the main stages of health care reform correlates with event factors, demonstrates the predominance of post-event strategies in the construction of the media agenda on the topic. The intensity of press coverage of health care issues increases with the radicalization of the reform and reaches its peak at the stage of health care optimization. It was determined that the analysis of everyday media practices representing humanitarian content shows that there is almost no "private person" with his individual experience of interaction with the health care institute in the problem-thematic field we have considered. Human stories that provide the richest empirical material for studying the real state of affairs in this extremely important area are rarely brought into the public space.
 • Item
  Управління інтегрованим розвитком підприємств у постіндустріальній економіці
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024) Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Швиданенко, Олег Анатолійович
  В сучасних умовах глибоких трансформацій економічних та соціокультурних процесів, відбуваються суттєві зміни у сприйнятті та організації функціонування підприємств. Перехід до постіндустріальної економіки визначається необхідністю адаптації бізнесу до нових умов, де знання, інновації та інтеграція ресурсів набувають пріоритетного значення. У контексті цього процесу виникає важлива проблема - ефективне управління інтегрованим розвитком підприємств, яке вимагає поглибленого дослідження та розробки нових методологічних підходів та інструментів. Метою даної дисертаційної роботи є систематизація та концептуалізація основних аспектів управління інтегрованим розвитком підприємств у постіндустріальній економіці. Дослідження спрямоване на розкриття ключових факторів, яківпливають на успішну інтеграцію бізнес-процесів, ресурсів та стратегічних напрямів розвитку в умовах ринкової конкуренції та швидкозмінних технологічних трендів. Додатковою метою є розробка конкретних інструментів та рекомендацій, які забезпечать практичну реалізацію запропонованих підходів у реальних умовах діяльності підприємств. In the current conditions of profound transformations in economic and socio-cultural processes, significant changes are taking place in the perception and organization of enterprise functioning. The transition to a post-industrial economy is determined by the necessity for businesses to adapt to new circumstances, where knowledge, innovation, and resource integration take on a paramount importance. In the context of this process, an important issue arises - the effective management of integrated enterprise development, which requires in-depth research and the development of new methodological approaches and tools. The aim of this dissertation is to systematize and conceptualize the key aspects of managing integrated enterprise development in the post-industrial economy. The research is directed towards uncovering the pivotal factors that influence the successful integration of business processes, resources, and strategic directions within the conditions of market competition and rapidly changing technological trends. An additional objective is to develop specific instruments and recommendations that will ensure the practical implementation of the proposed approaches in the real operational environment of enterprises.
 • Item
  Управління інтегрованим розвитком підприємств у постіндустріальній економіці
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024) Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Швиданенко, Олег Анатолійович
  В сучасних умовах глибоких трансформацій економічних та соціокультурних процесів, відбуваються суттєві зміни у сприйнятті та організації функціонування підприємств. Перехід до постіндустріальної економіки визначається необхідністю адаптації бізнесу до нових умов, де знання, інновації та інтеграція ресурсів набувають пріоритетного значення. У контексті цього процесу виникає важлива проблема - ефективне управління інтегрованим розвитком підприємств, яке вимагає поглибленого дослідження та розробки нових методологічних підходів та інструментів. Метою даної дисертаційної роботи є систематизація та концептуалізація основних аспектів управління інтегрованим розвитком підприємств у постіндустріальній економіці. Дослідження спрямоване на розкриття ключових факторів, яківпливають на успішну інтеграцію бізнес-процесів, ресурсів та стратегічних напрямів розвитку в умовах ринкової конкуренції та швидкозмінних технологічних трендів. Додатковою метою є розробка конкретних інструментів та рекомендацій, які забезпечать практичну реалізацію запропонованих підходів у реальних умовах діяльності підприємств. In the current conditions of profound transformations in economic and socio-cultural processes, significant changes are taking place in the perception and organization of enterprise functioning. The transition to a post-industrial economy is determined by the necessity for businesses to adapt to new circumstances, where knowledge, innovation, and resource integration take on a paramount importance. In the context of this process, an important issue arises - the effective management of integrated enterprise development, which requires in-depth research and the development of new methodological approaches and tools. The aim of this dissertation is to systematize and conceptualize the key aspects of managing integrated enterprise development in the post-industrial economy. The research is directed towards uncovering the pivotal factors that influence the successful integration of business processes, resources, and strategic directions within the conditions of market competition and rapidly changing technological trends. An additional objective is to develop specific instruments and recommendations that will ensure the practical implementation of the proposed approaches in the real operational environment of enterprises.
 • Item
  Resilient synergy: сrafting integrated smart business models for EU-Ukrainian recovery
  (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2023) Boichenko, Kateryna; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталія Валентинівна; Шевчук, Наталия Валентиновна; Shvydka, Oksana; Швидка, Оксана Полікарпівна; Kuzomko, Volodymyr; Кузьомко, Володимир Миколайович; Кузёмко, Владимир Николаевич
  The aim of this article is to investigate the potential of integrated smart business models in fostering economic recovery, with a specific focus on the European Union (EU) and Ukraine. The research seeks to understand the impact of smart business models, driven by technology, entrepreneurship, and sustainable practices, on the resilience and growth of these regions, especially considering the challenges posed by the ongoing war in Ukraine. The research utilizes a comprehensive index of smart business models based on the entropy method. Modelling and forecasting were conducted using three scenarios involving Markov chains. The study allows us to understand which components of smart business models have the greatest impact on the recovery of the EU and Ukraine and how they can improve their metrics to stimulate innovation and digital transformation. The research identified a group of indicators related to sustainability and social responsibility as the most significant for the application of smart business models. It highlights how these innovative models, driven by cutting-edge technologies and sustainable practices, offer a path to economic rejuvenation and long-term stability. The article emphasizes the need for collaborative efforts between the EU and Ukraine, aligning policies and fostering cooperation. Ultimately, it advocates for innovation, collaboration, and resilience as the means to overcome adversity and forge a prosperous future for both regions. Досліджується потенціал інтегрованих смартбізнес-моделей у сприянні відновленню Європейського Союзу та України, які дуже постраждали від конфлікту, що триває. Дослідження заглиблюється в перетин технологій, підприємництва та сталих практик, а також спільних стратегій, які можуть підвищити економічну стійкість. Автори використовують комплексний індекс розумних бізнес-моделей, заснований на ентропійному методі. Моделювання та прогнозування було проведене за трьома сценаріями з використанням ланцюгів Маркова. Дослідження дозволяє зрозуміти, які компоненти смартбізнес-моделей мають найбільший вплив на відновлення ЄС та України і як вони можуть покращити свої показники для стимулювання інновацій та цифрової трансформації. Дослідження визначило групу показників, пов'язаних зі стійкістю та соціальною відповідальністю, як найбільш значущих для застосування смартбізнес-моделей. Автори підкреслюють, що ці інноваційні моделі, засновані на передових технологіях і сталих практиках, пропонують шлях до економічного оновлення та довгострокової стабільності. Також автоои наголошуть на необхідності спільних зусиль між ЄС та Україною, на узгодженні політик та сприянні співпраці. Зрештою, вони виступають за інновації, співпрацю й сталість як засоби подолання негативних явищ та побудови майбутнього процвітання.
 • Item
  An entropic perspective on business relocation in the context of sustainable development
  (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2024) Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Polishchuk, Yevheniia; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Полищук, Евгения Анатольевна; Fomenko, Borys; Фоменко, Борис Олегович; Bortnik, Anastasiia; Бортнік, Анастасія Миколаївна; Domina, Oksana; Дьоміна, Оксана; Matsola, Solomiia; Мацола, Соломія
  This article explores dynamic shifts in entropy, focusing on the entropic perspective of business relocation within the sustainable development framework. Emphasizing sustainable practices and long-term goals, the research employs deep interviewing to gain profound insights into Ukrainian businesses' perspectives on relocation challenges. The study examines the intricacies of moving through the prism of entropy. It comprehensively addresses multifaceted issues during relocation, highlighting the delicate balance between disruption and opportunities. Providing insights into adaptive strategies, the study aids scholars, policymakers, and businesses in navigating the uncertainties of global economic changes. It serves as a guiding beacon for strategic and successful relocation, offering practical insights based on real-life cases. Stakeholders can optimize the relocation process by leveraging the key features outlined in the article. The article, with its economic dimension, emerges as a vital resource for stakeholders aiming to streamline the relocation process. Through the outlined key features, businesses and policymakers can make well-informed decisions that not only align with sustainable development goals but also foster economic resilience and growth. Furthermore, the research carries substantial potential in exploring the post-relocation development of companies, drawing insights from the experiences of those who have already undergone relocation. By delving into the economic, social, and environmental dimensions of businesses' evolution post-relocation, the study can reveal patterns of resilience, innovation, and growth. Examining the post-relocation landscape provides an opportunity to assess the effectiveness of sustainable practices adopted during relocation and their impact on long-term economic performance. Leveraging the experiences of previously relocated enterprises offers practical insights into the challenges and opportunities in the post-relocation phase. In essence, the article not only optimizes the relocation process but also serves as a foundation for an exploration of post-relocation development, offering a roadmap for sustained economic resilience and growth. У статті досліджено динаміку змін в ентропії, зосереджуючись на ентропійній перспективі переміщення бізнесу в рамках сталого розвитку. Акцентуючи увагу на сталих практиках та довгострокових цілях, для дослідження було використано глибокі інтерв'ю для отримання розуміння поглядів українських підприємств на виклики переміщення. У дослідженні розглянуто тонкощі переміщення крізь призму ентропії. Розкрито сутність ентропійних змін через розуміння складної взаємодії між інноваціями та стабільністю в бізнес-середовищі. Аналізуючи стратегічні рішення в сучасних умовах, дослідження виявляє патерни, що визначають успішні кейси щодо переміщення бізнесу за кордон. У статті розглянуті проблеми, з якими стикалися підприємці під час переїзду, та виокремлені нові можливості. Надаючи розуміння адаптивних стратегій, дослідження допомагає вченим, політикам і підприємствам орієнтуватися в невизначеності глобальних економічних змін. Воно буде корисним для стратегічного й успішного переміщення бізнесу за кордон, оскільки проведене на основі реальних опитувань. За допомогою описаних ключових характеристик бізнесмени та політики можуть ухвалювати обґрунтовані рішення, які не лише відповідають цілям сталого розвитку, але й сприяють економічній стійкості та зростанню. Крім того, дослідження буде корисним для вивчення розвитку компаній після переміщення, використовуючи досвід тих, які вже пройшли цей процес. Аналізуючи економічні, соціальні та екологічні аспекти еволюції бізнесів після переміщення, дослідження може розкрити патерни стійкості, інновацій і зростання. З його допомогою можна оцінити ефективність сталих практик, упроваджених під час переміщення, та їхній вплив на довгострокову економічну діяльність.
 • Item
  Інноваційне проектування: теореко-методичні засади та актуальність для повоєнного відновлення України
  (Національний транспортний університет, 2023-10) Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Потієнко, Олена; Potiienko, Olena
 • Item
  Квінтесенція управління вартістю підприємств в умовах розвиненої конкуренції
  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015) Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна
  The article is devoted to the most essential aspects of value-based management aimed at sustainable development and competitiveness of the entity in a developed competition. From the point of resourses-activation theory and value-based management (VBM) the nature of categorical chain "cost-competitiveness-value", local processes of formation of competitiveness are examined, evaluation instruments for potential economic justification of a management decision to invest / reinvest capital investment in real assets proposed. It is proved that the essence of enterprise value management is that the owners' cost objectives are transformed into actions of hired managers who are aware of their priority goal to increase the market capitalization of the company and subordinate other purposes to it. Creating value of the company, its executives are creating values for everyone, and thus form a competitive advantage thereby ensuring the company's sustainable development.
 • Item
  Діагностика ефективності інтегрованої бізнес-моделі компанії
  (Мукачівський державний університет, 2023) Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Мєтьолкін, Віталій Вікторович; Mietolkin, Vitalii
  Стаття присвячена діагностиці ефективності інтегрованої бізнес-моделі компанії в сучасних умовах господарювання. Метою статті є розгляд діагностики ефективності інтегрованої бізнес-моделі компанії, визначення основних складових бізнес-моделі та запропонування методичного підходу щодо її оцінювання. В статті використано методи узагальнення, аналізу та синтезу. Визначено основні компоненти інтегрованої бізнес-моделі та запропоновано методичний підхід щодо її оцінювання. Сформовано практичні рекомендації щодо покращення ефективності бізнес-моделі та підвищення конкурентоспроможності компанії на основі інтегрованості визначених компонентів. Стаття є корисною для менеджерів з управління бізнесом та для дослідників у галузі бізнес-стратегій. The purpose of this article is to propose a framework for diagnosing the efficiency of a company's integrated business model. The relevance of this topic stems from the growing importance of integrated business models, which aim to leverage synergies between different business units and activities to improve overall performance. However, while the potential benefits of integrated business models are well documented, there is a lack of systematic approaches to diagnose their efficiency. To address this gap, the article proposes a framework that draws on the Resource-Based View of the Firm and the Balanced Scorecard. The framework consists of four steps: identifying the key resources and capabilities that underpin the integrated business model; assessing the alignment between the resources and capabilities and the company's strategic objectives; evaluating the performance of the integrated business model across multiple dimensions, such as financial, customer, and internal processes; and identifying areas for improvement and developing an action plan. The framework is applied to a case study of a company that has implemented an integrated business model in the healthcare sector. The results show that the company's integrated business model has improved its financial performance, customer satisfaction, and internal processes. Moreover, the framework has helped the company identify areas for improvement and develop an action plan to address them. The practical value of the article lies in its contribution to the development of a systematic approach to diagnose the efficiency of integrated business models. By providing a clear and structured framework, the article can help companies assess the performance of their integrated business models and identify areas for improvement. This, in turn, can lead to better decision-making and improved overall performance. this article contributes to the literature on business models by proposing a set of diagnostic criteria to evaluate the efficiency of an integrated business model.
 • Item
  Технологічні інновації як каталізатор економічного розвитку
  (Одеський національний економічний університет, 2017-09) Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна
 • Item
  Ефективність виробництва нішевих рослинних олій в Україні в умовах воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, Oleksandr; Стариков, Александр Юрьевич; Рева, Анна Вікторівна; Reva, Anna
  У статті представлено обґрунтування можливостей та економічної ефективності проєкту виробництва нішевих рослинних олій в Україні на прикладі кропової олії. Розглянуто ринкові і технологічні можливості такого виробництва, існуючі обмеження ринкової інфраструктури для експорту аграрної продукції в умовах воєнного стану. Виробництво кропової олії дозволяє збільшити і диверсифікувати виробництво рослинних олій і, на відміну від соняшника, уникнути негативного впливу на верхні шари ґрунту. Визначено показники ефективності проєкту вирощування насіння кропу і його переробки в олію для існуючого аграрного підприємства. Розраховані показники вказують на економічну ефективність таких проєктів навіть за песимістичного сценарію. The paper presents the substantiation of the possibilities and economic efficiency of the project for the production of niche vegetable oils in Ukraine using the example of dill oil. The market and technological possibilities of such production, the existing limitations of the market infrastructure for the export of large volumes of agricultural products in the conditions of martial law are considered. The production of dill oil allows to increase and diversify the production of vegetable oils and, unlikesunflower, to avoid a negative impact on the upper layers of the soil, ensuring the sustainable development of agricultural production.Ukraine is a key player in the global market of vegetable oils and has already exceeded the maximum possible share in the structure of cultivated areas of such oil crops as sunflower, but has a unique opportunity to expand its role in the market due to niche vegetable oils. Favorable natural conditions for the cultivation of such crops, combined with the availability of modern facilities for the processing of oil crops, qualified personnel, determine the potential for the successful development of such production in Ukraine.The efficiency indicators of the project of growing dill seeds on an area of 100 hectares and processing them into oil for the existing agricultural enterprise were determined. The calculated indicators indicate the high economic efficiency of such projects even under martial law in Ukraine. Risk analysis was carried out using sensitivity analysis and project scenarios.
 • Item
  Вибір підходу для обґрунтування доцільності впровадження екоінновацій у парадигмі зеленого підприємництва
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Яременко, Владислав Ігорович; Yaremenko, Vladyslav; Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна
  У статті розглядаються екоінновації як важливий інструмент досягнення екологічної ефективності на підприємствах. Представлено систематизацію методичних підходів до обґрунтування доцільності впровадження екоінновацій у бізнесі — економічного, соціального, екологічного, стратегічного та пов’язаних з ними показників. Зазначені підходи можуть використовуватися окремо чи в комбінації для комплексного обґрунтування екоінноваційних рішень. У статті підкреслено актуальність адаптації підходів до обґрунтування впровадження екоінновацій відповідно до європейських стандартів, зокрема програми LIFE, що сприяє досягненню не лише екологічних, а й економічних та стратегічних переваг. Проаналізовано складові програми LIFE Європейського Союзу та їх вплив на бізнес з позицій обґрунтування впровадження екоінновацій. Проведено аналіз кожної з чотирьох підпрограм із детальним оглядом їх цілей та спрямованості. У дослідженні підкреслюється важливість впровадження екоінновацій у контексті сучасних вимог досталого розвитку і наголошується на необхідності підтримки таких ініціатив для досягнення цілей ЄС. Аналіз можливих результатів впровадження екоінновацій дозволяє визначити важливий взаємозв’язок між підходами до обґрунтування та очікуваними результатами.Запропоновані показники доцільності впровадження екоінновацій допоможуть підприємствам краще зрозуміти необхідні аспекти досягнення максимальної користі від екоінновацій та сприяє сталому розвитку. This article explores eco-innovations as a crucial tool for achieving environmental efficiency in enterprises. A systematic categorization of four methodological approaches to justifying the feasibility of implementing eco-innovations in business is presented: economic, social, environmental, strategic, and related indicators. These approaches can be utilized individually or in combination for a comprehensive justification of eco-innovative decisions.The relevance of adapting approaches to justify the implementation of eco-innovations according to European standards is emphasized in the article, particularly the LIFE program, which contributes to achievingnot only environmental but also economic and strategic advantages. The components of the European Union’s LIFE program and their impact on business in terms of justifying the implementation of eco-innovations are analyzed. Each of the four subprograms is scrutinized with a detailed overview of their goals and focus.The research underscores the importance of implementing eco-innovations in the context of contemporary sustainable development requirements and emphasizes the necessity of supporting such initiatives to attain EU goals. The analysis of potential outcomes of eco-innovation implementation allows identifying a significant correlation between justification approaches and expected results. The proposed indicators of feasibility for implementing eco-innovations will aid businesses in better understanding essential aspects to maximize the benefits of eco-innovations and contribute to sustainable development.
 • Item
  Економічні аспекти відновлення молочно-товарної ферми на новій технологічній основі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, Oleksandr; Стариков, Александр Юрьевич; Мороз, Мар’яна Миколаївна; Moroz, Mariana
  У статті представлено обґрунтування доцільності відновлення молочно-товарної ферми на новій технологічній основі, що забезпечує отримання вищих показників продуктивності й ефективності виробництва, а також відповідає нормам Європейського Союзу. Досліджено сучасні технологічні рішення для молочного скотарства, ринкові можливості і технічні аспекти реалізації проєкту відновлення ферми в існуючому аграрному підприємстві, розглянуто сценарії його реалізації. Розраховані показники ефективності проєкту показують високу ефективність інвестицій, особливу у разі часткового відшкодування з державного бюджету вартості будівництва і придбання нетелів. The paper examinesmodern technological solutions for dairy farming and presents the feasibility study of restoration of a dairy farm on a new technological basis, which ensures higher productivity and economic efficiency, as well as compliance with European Union standards.The reduction of milk production in Ukraine caused by the closure of farms with a low technological level, the reduction of production in households, and the impact of the war with the Russian Federation. The shortage of quality milk for the needs of theprocessing industry leads to high purchase prices. With the accession of Ukraine to the EU, the problem of the lack of milk due to the non-compliance of many old farms with EU norms will worsen the situation. This creates favorable opportunities for investment in modern dairy farms.The work substantiates the project of re-establishment of the dairy farm in the SFG «Viktoria» in Khmelnytska oblast of Ukraine, taking into account the possibility of using the existing buildings, roads, and communications that remained on the site of the former Soviet farm. The total investment will amount to UAH 29.08 million with a planned herd of 250 Holstein dairy cows. With the projected average productivity of 7,000 kg per head per year and the sale of high-quality milk,the project is cost-effective. Other scenarios of its implementation were also considered. The designed solutions will fully allow the production of extra-grade milk, which is a sought-after raw material in Ukraine for the production of high-quality dairyproducts. If the state budget reimburses 50% of the cost of construction and 80% of the cost of purchasing breeding nettles, the project has very high efficiency indicators.The project corresponds to the strategy of agricultural development and can be implemented in practice, as well as used by other agribusiness enterprises to make relevant decisions.
 • Item
  Вплив конвергенції інформаційно-комунікаційних та управлінських технологій на діяльність підприємств торгівлі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Маркуц, Владислав Ігорович; Markuts, Vladyslav; Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна
  Метою дослідження є комплексний аналіз впливу конвергенції інформаційно-комунікаційних та управлінських технологій на функціонування підприємств торгівлі, визначення ключових напрямів в трансформаційних змін і перспектив реалізації адаптивних стратегій, що формуються внаслідок переосмислення комунікації між покупцями і продавцями. Узагальнено системні взаємозв’язки учасників процесів торгівлі в умовах цифровізації суспільства загалом; виявлено тенденції розвитку вітчизняного ринку роздрібної торгівлі та рівень готовності підприємств торгівлі до широкої інтеграції конвергентних технологій. Цінність статті полягає в інтердисциплінарному узагальненні релевантних результатів досліджень з економіки, менеджменту, інформаційних технологій та експертних опитувань у сфері торгівлі, що дозволило виявити ключові тренди у діяльності торговельних компаній, пов’язаних з технологічною конвергенцією. The aim of the study is a comprehensive and multidimensional analysis of the impact of the convergence of information, communication and management technologies on the functioning of enterprises in the field of trade. The key areas of transformational changes and prospects for the implementation of adaptive strategies formed as a result of rethinking communication between buyers and sellers are identified. To achieve this goal, the following tasks are formulated: 1) to generalize the systemic interrelationships of participants in trade processes in the context of digitalization of society as a whole; 2) to identify and analyze the current signs, status and trends in the development of the domestic retail market; 3) to systematize trends in the implementation of successful adaptive strategies by trade enterprises related to digitalization, and to identify the readiness of domestic trade enterprises for the wide integration of convergent information, communication and management technologies by the criterion of frequency of implementation of information and communication technologies. The study used general scientific methods of cognition, such as systematization, analysis and synthesis, which allowed to identify, on the basis of an interdisciplinary synthesis of relevant results of previous theoretical studies in economics, management, information technology and specialized expert surveys in the field of trade, the relationships between participants in trade processes and key trends in the activities of these companies related to the convergence of technologies. To understand the practical aspects of implementing adaptive strategies related to the introduction of convergent technologies by trade enterprises, the author used case analysis, observation, statistical analysis and data visualization. The practical value of the results obtained is that they provide an opportunity to make important generalizations about the impact of the convergence of information, communication and management technologies on the activities of trade enterprises. The adaptive strategies that have been successfully implemented by trade enterprises were primarily based on the benefits derived from the transformation of business processes as a result of the introduction of convergent technologies. These benefits relate to the following key elements of trade processes: improved customer interaction based on individualized needs and offers through the implementation of omnichannel strategies for integrating different sales channels; simplified inventory management and improved logistics; and adaptation to changing market conditions through the ability to respond quickly to changes in external factors, which strengthened the resilience of Ukrainian trade enterprises during the war.
 • Item
  Розвиток індустріальних парків як чинник повоєнного відновлення економіки України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Малярчук, Ольга Георгіївна; Maliarchuk, Olha; Малярчук, Ольга Георгиевна; Шіпа, Марія Олександрівна; Shipa, Mariia
  У статті досліджено економічні переваги, перешкоди та умови розвиткуіндустріальних парків у контексті повоєнного відновлення економіки України. Проведено порівняльну характеристику умов функціонування індустріальних парків уСША, Китаї, Німеччиніта Сінгапуріза такими критеріями,як доступ до ринку та географічне розташування, розвиток інноваційної інфраструктури та технологічний потенціал і бізнес-середовище для визначення впливу розвитку індустріальних парків на економічне зростання країни. Проаналізовано законодавчу базу функціонування індустріальних парків в Україні з метою виявленнянапрямів удосконалення. Узагальнено економічні переваги будівництва індустріальних парків України: відновлення виробничого підприємництва та регіональний розвиток; економія витрат на логістику,створення нових робочих місць,розвиток індустріального нетворкінгу та залучення інвестицій на промислове відновлення. The article examines the economic advantages, obstacles and conditions for the development of industrial parks in the context of the post-war economic recovery of Ukraine. A comparative characterization of the conditions for the functioning of industrialparks in the United States, China, Germany and Singapore is carried out according to such criteria as market access and geographical location, development of innovative infrastructure and technological potential, and business environment to determine the impact of industrial parks on the country’s economic growth.An important factor for the development of industrial parks is a highly developed innovation infrastructure, favorable geographical location and business environment in the country. The authors analyzes the legislative framework for the functioning of industrial parks in Ukraine with a view to identifying areas for improvement, namely, regulation of the powers of the founder, management company and participants of industrial parks, and resolution of issues related to the location of vocational education facilities and research centers within industrial parks. In particular, it provides for compensation of the interest rate on loans (credits) for economic activities within industrial parks, reduces the minimum area to 10 hectares, and provides opportunities for activities in the field of industrial and/or household waste processing. The article summarizes the economic benefits of developing industrial parks in Ukraine. First, it is the clustering of enterprises. Secondly, it is a developed infrastructure, as industrial parks usually have a developed infrastructure, such as roads, water supply, electricity, and communications. Third, it is the economy of scale. Industrial parks have tax breaks, reducedutility tariffs, and other incentives that promote their development. Industrial parks are a «source»of new jobs for the local population, which helps to reduce unemployment and improve living standards in the region. The main reasons for the construction of industrial parks for the purpose of post-war economic recovery in Ukraine are the restoration of industrial entrepreneurship and regional development; saving logistics costs, creating new jobs, developing industrial networking and attracting investment for industrial recovery.
 • Item
  Глокалізаційний розвиток: співпраця стейкхолдерів у регіональних екосистемах для підтримки переміщеного бізнесу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Фоменко, Борис Олегович; Фоменко, Борис
  У статті досліджено динаміку взаємодії стейкхолдерів у регіональних екосистемах та їх вплив на підтримку переміщеного бізнесу. Розглядаючи широкий спектр учасників, таких як урядові структури, бізнес-спільноти, громадські організації та академічний сектор, було ідентифіковано їх ролі в розвитку екосистем. Особливу увагу приділено їх впливу на забезпечення сприятливого середовища для переміщеного бізнесу. У статті висвітленоключові аспекти взаємодії уряду, бізнес-спільноти, громадських організацій, академічного сектору, аналізуються стратегії співпраці та інструменти, які вони можуть використовувати для сприяння розвитку регіональних екосистем. Розглянуто практичні приклади успішних випадків співпраці між різними стейкхолдерами та їх вплив на створення сприятливого клімату для переміщеного бізнесу. Підсумовуючи результати, надано рекомендації урядовцям, бізнес-лідерам та іншим учасникам процесу, як оптимізувати екосистему дляпідтримки переміщеного бізнесу та стимулювання економічного розвитку в регіональному контексті. Паралельно з цим у статті докладно досліджено глокалізаційний розвиток, зосереджуючись на співпраці стейкхолдерів у регіональних екосистемах для підтримки переміщеного бізнесу. Запропоновано авторське бачення взаємодії учасників у контексті глобальних і локальних викликів, доповнюючи загальне розуміння ролі держави, бізнес-спільноти, громадських організацій, академічного сектору в формуванні регіонального бізнес-середовища. З урахуванням результатів опитування та інтерв’ю і ретельним аналізом та конкретними рекомендаціями є ключовим джерелом інформації для тих, хто має інтерес до покращення умов для бізнесу та сприяння інноваційному розвитку в регіональних екосистемах. Разом з тимустатті поглиблено розуміння глокалізаційного розвитку,фокусуючись на співпраці стейкхолдерів у регіональних екосистемах для підтримки переміщеного бізнесу. The article delves into the dynamics of stakeholder interaction in regional ecosystems and their impact on supporting mobile businesses. Examining a diverse range of participants, including governmental structures, business communities, civil organizations, and the academic sector, their roles in ecosystem development have been identified. Special attention is given to their influence in creating a conducive environment for mobile businesses. The article illuminates key aspects of the interaction among government, business communities, civil organizations, and the academic sector, analyzing collaboration strategies and tools they can utilize to foster the development of regional ecosystems. Practical examples of successful collaboration between various stakeholders and their impact on creating a favourable climate for mobile businesses are explored. Summarizing the results, recommendations are provided togovernment officials, business leaders, and other participants on optimizing the ecosystem to support mobile businesses and stimulate economic development in a regional context. Simultaneously, the article extensively investigates glocal development, focusing on stakeholder collaboration in regional ecosystems to support mobile businesses. The authors propose a unique perspective on the interaction of participants in the context of global and local challenges, complementing the overall understanding of therole of government, business communities, civil organizations, and the academic sector in shaping the regional business environment. With consideration of survey results, interviews, and a thorough analysis, the article emerges as a key source of information for those interested in improving business conditions and promoting innovative development in regional ecosystems. Additionally, the article deepens the understanding of glocal development, concentrating on stakeholder collaboration in regional ecosystems to support mobile businesses.