Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 2199
 • Item
  Бізнес-цінність корпоративної соціальної відповідальності
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2023-09) Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Долгова, Людмила Іванівна; Dolhova, Liudmyla; Долгова, Людмила Ивановна
  У статті охарактеризовано основні види відповідальності серед усього спектру діяльності бізнесу. У цьому дослідженні проаналізовано особливості поширення корпоративної соціальної відповідальності в практиці функціонування і розвитку вітчизняних підприємств. Підкреслено, що створення спільної цінності через корпоративну соціальну відповідальність є досить реальним варіантом. У статті зазначено, що потенційні цінності при впровадженні КСВ у діяльність можна доповнити додатковими цінностями шляхом встановлення зв'язків між видами відповідальності та суб’єктами/об’єктами впливу. Це дослідження також поглиблює наші знання про те, як діяльність підприємства на засадах соціальної відповідальності задовольняє різноманітні цінності як підприємства, так суспільства й зацікавлених осіб. Застосування підприємством принципів соціальної відповідальності у своїй діяльності дає йому можливість отримати конкурентні переваги у довготерміновій перспективі. На основі дослідженої інформації показано, що види та соціальні обов’язки КСВ, зв'язки між відповідальністю та цінностями для стейкхолдерів є взаємопов'язаними, наголошено на необхідності направляти діяльність підприємств на створення практичних, емоційних та соціальних цінностей. The article is characterized the main types of liability across the entire spectrum of business activities. Today, businesses are increasingly striving for corporate social responsibility (CSR). Socially responsible business plays a vital role in the system of basic values of a market economy. It is such a business, focused on achieving economic and social goals, that is most useful for society and is the main prerequisite for effective social and economic development. Thus, corporate social responsibility implies maintaining a balance for all stakeholders: local communities, investors, shareholders, staff, partners, and generally, a balance of economic results and social effects of the enterprises' activities. The purpose of the article is to theoretically analyze CSR, to highlight the links between social responsibility and the values created in the activities of enterprises. This study is focused on the peculiarities of spreading corporate social responsibility in the practice of functioning and development of domestic enterprises. The study found that as the activity of enterprises on the basis of corporate social responsibility provides various values, the effectiveness of CSR activities should be measured in maximizing the receipt of these values by all stakeholders. Therefore, in order to ensure the effective implementation of CSR activities, enterprises are recommended to focus on creating practical, emotional, and social values. The practical value for the enterprise is determined mainly by the economic responsibility of corporate social responsibility. Thus, the economic measurement of CSR allows the creation of functional or practical value. Emotional value can be enhanced by ethical and discretionary responsibility. To create this value, a company should design and expand ethical practices and CSR projects. And, of course, companies can influence social value through social and ethical CSR initiatives. The implementation of the principles of social responsibility in the company's activities gives it the opportunity to gain a competitive advantage in the long term. On the basis of the studied information in the article, it is shown that the types and social responsibilities of CSR, the links between responsibility and values for stakeholders are interrelated, and the need to direct the activities of enterprises to create practical, emotional and social values are emphasized.
 • Item
  Теоретичне підґрунтя організації екологічного підприємництва в контексті концепції сталого розвитку
  (ДННУ «Академія фінансового управління», 2023) Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Рєпін, Кирило С.; Riepin, Kyrylo
  Статтю присвячено поглибленому дослідженню наукових підходів і законів організації екологічного підприємництва. Окреслено зв’язок положень концепції сталого розвитку з необхідністю організації екологічного підприємництва та економіки з природним середовищем. Обґрунтовано можливості бізнесу в зеленій економіці щодо формування ефекту забезпечення екологічної безпеки у світі. Запропоновано визначення поняття “екологічний бізнес” з урахуванням концепції сталого розвитку. Поставлено завдання, котрі мають бути виконані при розробленні екологічних концепцій, пов’язаних з еколого-економічними проблемами. Подано авторське бачення поняття “екологічне підприємництво” у контексті наукового розгляду екологічних та економічних завдань, що ґрунтуються на інноваційному процесі. Визначено зміст його сутності за допомогою екосистемного, екоінноваційного, організаційного, стандартизаційного й глобального підходів. Адаптовано організаційну базу оцінювання структури, процесів, факторів впливу та результативності розвитку екологічного підприємництва. The article is devoted to an in-depth study of scientific approaches and laws of the organization of ecological entrepreneurship. The relationship between the provisions of the concept of sustainable development and the need to organize ecological entrepreneurship and economy with the natural environment is outlined. The possibilities of business in the green economy regarding the formation of the effect, the creation of “ecological business” taking into account the concept of sustainable development are substantiated. The author sets tasks that must be solved in the development of ecological concepts related to ecological and economic problems. The author's vision of the concept of “ecological entrepreneurship” is presented in the context of scientific consideration of ecological and economic tasks based on the innovation process and aimed at protecting the ecosystem and people. The author recommends determining the essence of “ecological entrepreneurship” using ecosystem, eco-innovation, organizational, standardization and global approaches. The author of the article proposed an adapted organizational base for evaluating the structure, processes, influencing factors and effectiveness of the development of ecological entrepreneurship. According to the author, the development of ecological entrepreneurship is a global challenge, therefore it is necessary to focus on supporting the integrity of the economic and ecological system by developing and implementing effective measures for organizing and conducting business without harming the environment. The development of ecological entrepreneurship can become a guide on the way to sustainable economic development of the country as well as of the most countries of the world.
 • Item
  Дослідження ролі квантового партнерства в економічних відносинах: нові підходи та перспективи
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04) Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr; Шапран, Александр Андреевич
 • Item
  Наукові підходи до визначення економічного зростання підприємства
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Смирнов, Євген Євгенович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Евгеньевич; Катрич, Дмитро Юрійович; Katrych, Dmytro
  У статті представлено результати дослідження міждисциплінарної проблематики в царині визначення економічного зростання підприємства. Принципово виділено два напрями наукових досліджень, що розкривають змістовну складову економічного зростання підприємства — функціональний і капітальний. У межах функціонального напряму сутність економічного зростання розкривається в контексті організаційного розвитку. Уточнення змісту економічного зростання підприємства зроблено в площині взаємопов’язаних категорій, таких як розвиток, організаційна здатність, цілі розвитку, якість економічного зростання, стратегії та потенціал розвитку підприємства. Визначення економічного зростання підприємства відповідно до капітального напряму наукових досліджень базується на сучасних положеннях теорії капіталу підприємства. Актуалізація досліджень економічного зростання в категоріях "капітал", "цінність", "вартість", "ресурси" дозволяє пояснити економічну логіку економічного зростання в органічній цілісності процесів, відносин і результатів капіталоутворення. The article presents the results of a study of interdisciplinary issues related to the definition of economic growth of an enterprise. The relevance of this study is due to the fact that in scientific publications characterizing the economic aspects of organizational growth, scholars do not specify what growth is meant. Such circumstances significantly blur the contours of research. In order to organize the scientific work on determining the economic growth of an enterprise, the author identifies two principal areas of research – functional and capital. The functional direction is inherent in most publications that focus on strategy and business management. The main idea of such studies is that growth is considered as an external form of development, demonstrating the presence of signs of system development based on the positive dynamics of its target parameters, including economic ones. The content of economic growth of an enterprise within the functional area is clarified through the prism of interrelated categories, such as organizational capacity, development goals, quality of economic growth, strategies and potential of enterprise development. The second area of research on the economics of organizational growth, the capital one, defines the phenomenon under study in the context of the modern provisions of the theory of enterprise capital and economic value. The economic logic of organizational growth is presented as an organic integrity of processes, relations and results of capital formation. And the essence of economic growth is interpreted as the positive dynamics of organizational value, which is a consequence of the processes of capital formation at the enterprise, which take place in an objective and incorporated space on the basis of interaction and relationships of differentiated types of capital. The development of the capital direction of the study of economic growth allows to substantiate both the parametric and criterion base for its identification and evaluation, and to consider economic ways to ensure the achievement of value results of organizational development.
 • Item
  Застосування технології Інтернету речей в автоматизованих системах управління ресурсами
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Маркуц, Владислав Ігорович; Markuts, Vladyslav
  У статті узагальнено наукові знання щодо стану та потенціалу розвитку індустрії Інтернету речей (IoT) в Україні та проаналізовано вже реалізовані ініціативи для сприяння її поширенню у сферах охорони здоров’я та управління міським господарством. Метою дослідження є систематизація та аналіз наявної наукової інформації про можливості та потенціал, що розкриває інтеграція ERP-системи та Інтернету речей як конвергентної управлінської технології. За результатами дослідження представлено модель поєднання технологій Інтернету речей та управління ресурсами компаній в ERP-системах; систематизовано переваги, які надає інтеграція ІоТ та ERPсистем; узагальнено проблеми, пов’язані з визначенням економічної ефективності інтеграції ІоТ та ERP-систем на основі аналізу прикладних кейсів у сферах охорони здоров’я та управління міським господарством. У дослідженні було використано методи систематизації, метааналізу і синтезу досліджень зі сфер інформаційних технологій, економіки, менеджменту, права. Додатково використано кейс-аналіз для розуміння практичних аспектів реалізації конвергентних технологій на основі поєднання управлінських та інформаційних технологій. The article summarizes scientific knowledge about the state and potential of the development of the Internet of Things (IoT) industry in Ukraine and analyzes already implemented initiatives to promote its spread in the areas of health care and urban management. The study aims to systematize and analyze the available scientific information about the opportunities and potential revealed by integrating the ERP system and the Internet of Things as a convergent management technology. Based on the research results, a model of combining Internet of Things technologies and resource management of companies in ERP systems is presented; the advantages provided by the integration of IoT and ERP systems are systematized; the problems associated with determining the economic efficiency of the integration of IoT and ERP systems are summarized based on the analysis of applied cases in the areas of health care and urban management. The research used methods of systematization, meta-analysis, and synthesis of research from the fields of information technologies, economics, management, and law. In addition, a case analysis was used to understand the practical aspects of the implementation of convergent technologies based on the combination of management and information technologies. Attention is focused on the fact that future directions of research are related to the expansion of technical capabilities for processing large volumes of IoT data from connected devices and applications to create integration between devices and control systems at enterprises; development of networks and protocols to eliminate performance gaps, provide valuable information on improving customer interaction, speed up customer problem- solving processes, and expand the capabilities of the IoT as a service management technology. Most cloud-based ERP applications with IoT elements have specific requirements for functionality and quality of service, including communication, computing, and data storage. Meeting these requirements can be challenging, especially regarding network performance, resulting in bottlenecks in real-time application performance.
 • Item
  Проблеми утилізації твердих побутових відходів в Україні та методи їх вирішення
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Білявський, Олексій Олександрович; Biliavskyi, Oleksii
  У статті окреслено проблему накопичення відходів в Україні, а також пов’язані з цим екологічні наслідки через невідповідність між потужностями утворення та утилізації відходів. Систематизовано актуальні проблеми поводження з відходами в Україні, а також сутність економіко-правових механізмів поводження з відходами. Розглянуто сучасні методи поводження з відходами. Обґрунтовано пріоритетні напрями оптимізації стратегії і реалізації рециклінгу у сфері поводження з відходами. Дано об’єктивну оцінку реального стану сфери переробки відходів в Україні, а також запропоновано варіанти вирішення проблеми накопичення та переробки цих відходів. This article outlines the problem of waste accumulation, as well as the related environmental consequences in Ukraine due to the mismatch between waste generation and disposal capacities. The article deals with current problems of waste management in Ukraine. An analysis of the current state and readiness of the existing infrastructure for effective waste management was carried out. The essence of the economic and legal mechanisms of waste management within the framework of the system approach is determined. The authors considered modern methods of waste management. The analysis of legal norms involves the improvement of the main areas of the system. Current problems of waste management in Ukraine are systematized, as well as the essence of economic and legal mechanisms of waste management. Grounded priority directions for optimization of the strategy and implementation of recycling in the field of waste management. The article analyzes and classifies methods in the field of waste management, and also suggests considering a comprehensive approach. The main problems of the sphere of waste processing in Ukraine are highlighted through the prism of economic, social, and legal nature. An objective assessment of the real state of waste processing in Ukraine is given, as well as options for solving the problem of accumulation and processing of this waste are offered.
 • Item
  Цільове орієнтування: переосмислення системи охорони здоов’я України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr
  Функціонування системи охорони здоров’я в Україні перебуває в умовах реформування, що потребує детального ознайомлення з історією її становлення та поточного функціонування. Автори аналізують організаційну структуру вітчизняної системи охорони здоров’я, включаючи рівні управління, медичні заклади, способи фінансування та кадровий потенціал. У статті розглядається організація рівнів управління в системі охорони здоров’я України, включаючи Міністерство охорони здоров’я, регіональні та місцеві органи управління, медичні заклади на рівні міст, сіл та областей. Описується роль і функції кожного рівня управління, їх взаємодія та відповідальність у регулюванні і координації діяльності системи охорони здоров’я. Також аналізується фінансування системи охорони здоров’я в Україні, включаючи джерела фінансування, механізми розподілу коштів, фінансову стабільність і виклики, з якими стикається система фінансування цієї сфери. У статті детально розглядається організація та функціонування медичних закладів у системі охорони здоров’я України, включаючи лікарні, поліклініки, амбулаторії та інші медичні установи. Автори описують роль та функції різних медичних закладів, їх взаємодію та організацію надання медичних послуг на різних рівнях системи охорони здоров’я. Розглядається кадровий потенціал системи охорони здоров’я України, включаючи кадрові ресурси, підготовку та кваліфікацію медичного персоналу. Описується роль медичного персоналу в системі охорони здоров’я, зокрема, лікарів, медичних сестер, фармацевтів та інших медичних працівників. Аналізуються виклики та перспективи в галузі розвитку кадрового потенціалу системи охорони здоров’я в Україні. Звертається увага на виклики та перспективи реформування системи охорони здоров’я в Україні, включаючи роль регулювання, фінансування, організації медичних закладів та розвитку кадрового потенціалу. Автори роблять висновки про потреби в подальших зусиллях для покращення функціонування системи охорони здоров’я в Україні, а саме — шляхом розширення доступу до медичних послуг, покращення якості надання медичної допомоги, ефективного використання фінансових ресурсів та розвитку кадрового потенціалу. The functioning of the health care system is undergoing reform, which requires a detailed study of its formation and functioning at the current stages. The authors conduct an analysis of the organizational structure of the health care system, including levels of management, medical facilities, funding, and human resources. The article examines the organization of management levels in the health care system of Ukraine, including the Ministry of Health, regional and local governing bodies, and medical institutions at the level of cities, villages, and regions. The role and functions of each level of management, their interaction and responsibility in regulating and coordinating the activities of the health care system are described. The financing of the health care system in Ukraine is also analyzed, including sources of financing, mechanisms for the distribution of funds, financial stability, and challenges faced by the health care financing system in the country. The article examines in detail the organization and functioning of medical institutions in the health care system of Ukraine, including hospitals, polyclinics, dispensaries and other medical institutions. The authors describe the role and functions of various medical institutions, their interaction and the organization of the provision of medical services at different levels of the health care system. In addition, the personnel potential of the healthcare system of Ukraine is considered, including personnel resources, training and qualification of medical personnel. Describes the role of medical personnel in the health care system, including doctors, nurses, pharmacists, and other health workers. Challenges and prospects in the field of development of personnel potential of the health care system in Ukraine are analyzed. Attention is drawn to the challenges and prospects of reforming the health care system in Ukraine, including the role of regulation, financing, organization of medical facilities, and development of personnel potential. The authors draw conclusions about the need for further efforts to improve the functioning of the health care system in Ukraine, in particular by expanding access to medical services, improving the quality of medical care, effective use of financial resources, and development of human resources.
 • Item
  Імперативи економічного забезпечення ревіталізації рекреаційних зон суб’єктів індустрії гостинності
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович; Ларін, Юрій Миколайович; Larin, Yurii
  У статті запропоновано концептуальний погляд на необхідність започаткування досліджень і розробок стосовно створення нової методичної основи для ефективної ревіталізації рекреаційних зон, які перебувають у межах досяжності готелів і місць релаксації. Наведено очікувані результати дослідження у царині теорії, методик і практичних технологій здійснення ревіталізації зон відпочинку. Обґрунтовано мету дослідження, яка здебільшого передбачає розроблення теоретичного базису та комплексного інструментарію упорядкованого забезпечення економічними ресурсами процесів пошуку і ревіталізації рекреаційних зон поза земель територіальних громад. Зроблено висновки про те, що уже зараз відкриваються нові можливості для утворення нових форм ведення бізнесу, які створюють умови не лише для генерування додаткового прибутку, а й створення умов для психосоціальної реабілітації українців у поствоєнний час. The article offers a conceptual vision of the need to start research and development on the creation of a new methodological basis for economic support for the revitalization of recreational areas in areas that are within the reach of hotels and places of relaxation of the population. The purpose of the study is substantiated, which mainly involves the development of a theoretical basis and a comprehensive toolkit for the orderly provision of economic resources for the processes of search and revitalization of recreational zones outside the lands of territorial communities. The expected results of the study are given, such as: development of the conceptual apparatus regarding the activities of hotels that have recreational zones on their territory; methods for determining the economic feasibility of revitalizing recreational areas; organizational principles to ensure the restoration of recreational areas of hotels; organization projects in revitalization systems of recreational zones of hotels; organization of works on restoration of recreational zones; methods of forecasting costs for restoration of recreational hotels, etc. It is concluded that the hotel industry is in a difficult financial situation, for its resuscitation it is necessary to change the vectors of the activity of hotels to provide temporary shelter to create conditions for active and passive recreation. This can be achieved by restoring or creating new recreational areas in hotels and places of temporary stay of people, and for this it is necessary to form a scientific basis. The projects of the organization in the systems of revitalization of recreational zones of hotels developed within the framework of the study, the technologies for the implementation of work on the revitalization of such zones, supported by the methods for calculating the estimated costs for the restoration of recreational zones, as well as forecasts of the effectiveness of these works will become a weighty scientifically substantiated basis for making effective economic decisions in the future. Forecasts indicate that new opportunities are already opening up for the formation of new forms of doing business, which create conditions not only for generating additional profit, but also for creating conditions for psychosocial rehabilitation of Ukrainians in the post-war period.
 • Item
  Резильєнтність в економічному контексті: аналіз світових трендів та перспективи наукових досліджень
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Андрійчук, Василь Анатолійович; Andriichuk, Vasyl
  У роботі досліджено тренди наукової публікаційної активності за ключовими словами "резильєнтність", "економічна резильєнтність", "організаційна резильєнтність" та "резильєнтність бізнесу". Дослідження проведено за допомогою бібліометричного аналізу на основі даних науко-метричної бази SCOPUS та аналізу ключових слів із використанням програмного засобу VOSviwer. Встановлено центри та фахівців, що займаються даною проблематикою. Виявлено найбільш вживані ключові слова, проведена оцінка, візуалізовано взаємозв’язки використаних ключових слів. Охарактеризовано наявні кластери наукових досліджень та оцінено перспективи розвитку подальших досліджень проблематики резильєнтності в економічному контексті. Особливий інтерес для дослідників можуть становити результати узагальнення досвіду та інструментарію резильєнтності, який набуто українськими підприємствами й організаціями, українською економікою і суспільством в цілому під час російсько-української війни. Зроблено висновок, що в умовах BANI-світу підходи до забезпечення резильєнтності діяльності підприємств та організацій мають докорінно змінитися, спираючись на набутий досвід та інтегруючи як вже апробований, так й інноваційний інструментарій цього напряму управління, який має стати пріоритетним. The paper examines trends in scientific publishing activity using the key words "Resilience", "Economic resilience", "Organizational resilience" and "Business resilience". The research was conducted using bibliometric analysis based on data from the SCOPUS scientometric database and keyword analysis using the VOSviwer software tool. Centers and specialists dealing with this issue have been established. The most used keywords were identified, the evaluation was carried out, and the relationships between the used keywords were visualized. The existing clusters of scientific research are characterized and the prospects for the development of further research on the issue of resilience in the economic context are assessed. Of particular interest to researchers may be the results of the generalization of experience and resilience tools acquired by Ukrainian enterprises and organizations, the Ukrainian economy and society as a whole during the Russian-Ukrainian war. It was concluded that in the conditions of the BANI world, approaches to ensuring the resilience of enterprises and organizations should fundamentally change, relying on the acquired experience and integrating both already tested and innovative tools of this direction of management, which should become a priority.
 • Item
  Ергодизайн і формування «технологічного каркаса» нової продукції
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Пузько, С. Г.; Puzko, S.
  Формування технологічної основи включає визначення ключових технологій, які стосуються продукту, а також розробку набору рекомендацій і стандартів для розробки і впровадження цих технологій. Потім цю структуру можна використовувати як керівництво для розробки нових продуктів, гарантуючи, що вони розроблені відповідно до потреб користувачів, безпечні та прості у використанні. Неможливо переоцінити важливість ергодизайну та формування технологічної основи. Зважаючи на швидкі темпи технологічних змін важливо, щоб компанії могли розробляти продукти, які відповідають потребам користувачів, є безпечними і простими у використанні. Інвестуючи в ergodesign і розробку технологічної бази, компанії можуть гарантувати, що вони здатні створювати продукти, які є водночас інноваційними та зручними для користувача, а також відповідають потребам їхніх клієнтів. Ergodesign is the process of designing productsor systems that are efficient, safe and easy to use. A cleartechnological base is important for the creation of such products. This framework should be based on the latest technologies andtake into account various factors such as user needs, usabilityand security. In addition to a clear technological base, the ergodesign process also involves careful consideration of the user’s physical and cognitive abilities. This includes factors such as ergonomics, accessibility, and user experience. The ultimate goal of ergodesign is to create products and systems that are not only functional and efficient, but also enjoyable and intuitive to use. By prioritizing the needs and preferences of users, ergodesign can lead to increased satisfaction, productivity, and safety in a variety of contexts, from consumer electronics to industrial equipment. The formation of the technology base includes theidentification of key technologies that are relevant to theproduct, as well as the development of a set of recommendationsand standards for the development and implementation of thesetechnologies. This framework can then be used as a guide forthe development of new products, ensuring that they aredesigned to meet user needs, secure and easy to use. It is impossible to overestimate the importance ofergonomic design and the formation of a technological basis. Given the rapid pace of technological change, it is importantthat companies can develop products that meet the needs ofusers, are secure and easy to use. By investing in ergodesign andthe development of a technology base, companies can ensurethat they are able to create products that are both innovative anduser-friendly, as well as meeting the needs of their customers.
 • Item
  Залучення інвестицій для реалізації проєктів на ринку нерухомості: успішний кейс вітчизняних підприємців
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Фарберов, І. В.; Farberov, I.; Рудь, Д. А.; Rud, D.
  Розглянуто історію підприємницького успіху вітчизняних бізнесменів І. Фарберова та Є. Лавренюка на ринку нерухомості. Досліджено інвестиційні аспекти відкриття хостелів в Україні та Європі, засади вибору та обґрунтування стратегії інтернаціоналізації діяльності, відмінності у веденні бізнес-діяльності в Україні та європейських країнах. Визначено ключові принципи інвестиційного аналізу, на яких базуються інвестиційні рішення підприємців. Описано особливості реалізації угод M&A на ринку нерухомості. Проаналізовано механізм залучення інвестицій в інноваційний проєкт створення інфраструктурного комплексу рекреаційної нерухомості «УЛІС», який належить категорії індустрії Vacation rentals. The story of entrepreneurial success of domestic businessmen Igor Farberov and Evgeny Lavrenyuk in the real estate market began with the opening of the first hostel in Kyiv in 2011. In the following few years, the entrepreneurs opened several hostels in Ukraine and entered the European market, implemented similar projects in Warsaw and Bratislava. In the process of project implementation, the partners gained entrepreneurial experience, developed investment strategies, and studied the peculiarities of doing business in different countries. Based on the results of the evaluation of the gained experience, the need for a thorough preliminary analysis of investment agreements and the mandatory involvement of local architects and consultants at the beginning of projects is substantiated. The partners have developed their own mechanism for determining and assessing investment needs, based on three principles. First, it is necessary to have your own algorithm for analyzing and evaluating a potential project, taking into account all possible details known before the start of the project. Secondly, in order to realize the potential of international business and capitalize on its status, it is important to take into account the peculiarities of the local market and region. Thirdly, due to the high level of requirements in Europe, it is necessary to provide high quality services. The article describes the peculiarities of the implementation of M&A transactions in the real estate market and examines the mechanism of investment attraction in the innovative project of creating an infrastructure complex of recreational real estate «ULYS», which belongs to the category of the Vacation rentals industry. The purpose of the «ULYS» project is based on the ideas of «share economy» and involves the partnership of a large number of different investors and a special mechanism of interaction between them.
 • Item
  Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні під час воєнного стану
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Мельникова, Олександра Анатоліївна; Melnykova, Oleksandra; Мельникова, Александра Анатольевна
  У статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні під час воєнного стану. Визначено основні фактори, які впливають на розвиток бізнесу в умовах збройного конфлікту. Досліджено негативний вплив війни на економіку країни та на сектор підприємництва зокрема. Розглянуто напрями державної політики щодо підтримки підприємництва в умовах війни. Проаналізовано релокацію українських підприємств внаслідок збройного конфлікту. Запропоновано заходи підтримки розвитку підприємництва. The article examines the problems and prospects of entrepreneurship development in Ukraine during a state of war. The main factors influencing business development in conditions of armed conflict are identified. As a result of the study, the problems of entrepreneurship development in Ukraine during a state of war were divided into several main categories: full-scale military aggression by the Russian Federation, which led to a deterioration of the security situation and risks for entrepreneurship; economic instability and reduced consumer activity; political instability and corruption, which can hinder entrepreneurship development and reduce trust in business as a whole. Statistical data on the development of enterprises are analyzed: the state and forecast indicators of entrepreneurial structures, macroeconomic indicators of the country’s economic development, and others. The main obstacles to conducting entrepreneurial activities during a state of war for entrepreneurs are researched. The negative impact of the war on the country’s economy and the entrepreneurship sector in particular is investigated, which manifests itself in a decrease in the profitability and business activity of entrepreneurial structures, a decrease in the purchasing power of the population, the loss of markets and logistical ties, a reduction in personnel, the destruction of civil and critical infrastructure, and a high level of inflation, among other things. The relocation of Ukrainian enterprises due to the armed conflict is analyzed. Directions of state policy regarding support for entrepreneurship in conditions of war, including state programs for supporting entrepreneurship in Ukraine, are discussed. Legislative changes that affect the activities of entrepreneurial structures in the country are considered. Prospective directions for entrepreneurship development in Ukraine are determined. Measures to support entrepreneurship development are proposed. It is determined that the development of entrepreneurship in Ukraine in conditions of war requires a comprehensive approach and coordinated actions by the authorities, business, and society.
 • Item
  Шляхи адаптації скандинавського досвіду підприємницької освіти в ЗСО й ЗПТО до українських реалій
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович
  Cтаттю присвячено передовому досвіду прикладної підприємницької освіти в ЗСО й ЗПТО Скандинавських країн (Швеції, Норвегії, Данії), основним тенденціям підготовки майбутніх підприємців. Увага приділяється концепції навчання підприємництву як творчій інноваційній діяльності, застосуванні проєктних технологій, співпраці освітян, громадськості, бізнесу у підготовці молодої підприємницької еліти. Виділено й детально описано основні кроки адаптації скандинавського досвіду до реалій української освіти. Зміст сучасної підприємницької освіти у ЗСО й ЗПТО України переглядається в бік посилення профорієнтації, спрямування підготовки молоді на вирішення конкретних проблем післявоєнної економіки. Важливим також є максимальне наближення курсів підприємництва до європейських стандартів. Скандинавські країни реалізували це завдання ще на початку 2000-хроків, тому їхні здобутки актуальні і для українських освітян. The article is devoted to the best experience of applied entrepreneurial education in vocational training and vocational training in the Scandinavian countries (Sweden, Norway and Denmark), the main trends in the training of future entrepreneurs. Attention is paid to the concept of teaching entrepreneurship as a creative and innovative activity, the application of design technologies, cooperation between educators, society and business in the preparation of the young entrepreneurial elite. The main steps of adapting the Scandinavian experience to the realities of Ukrainian education are highlighted and described in detail. The content of modern entrepreneurship education in vocational education and vocational training of Ukraine is revised in the direction of strengthening career orientation, directing the training of young people to solving specific problems of the post-war economy. It is also important to bring entrepreneurship courses as close as possible to European standards. Scandinavian countries implemented this task in the early 2000s, so their achievements are also relevant for Ukrainian educators. It is important to form and support the motivation of business in educating professional personnel for future employers from the school bench (which is widely practiced, for example, by the Danish Entrepreneurship Foundation). Also it is necessary to develop basic and optional courses in economics and entrepreneurship for vocational training and vocational training, which will be based on the development of innovative and creative thinking of young people, self- realization and cooperation skills, etc. The educational practice of Sweden, Norway and Denmark made it possible to understand: entrepreneurial skills are necessary for every person who wants to realize himself in the labor market. And the goal of educating a personally mature and ready for the challenges of the future specialist at school, gymnasium, lyceum, vocational training center thanks to entrepreneurship is quite realistic. It is only important to achieve meaningfulness and systematicity in the implementation of practical entrepreneurship in the educational practice of modern vocational education and training programs of Ukraine.
 • Item
  Теоретико-методичні засади формування внутрішнього ринку інновацій як детермінанта розвитку корпоративного підприємництва
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Мисилюк, Влада Сергіївна; Mysyliuk, Vlada
  У статті розглянуто методичні засади формування внутрішнього ринку інновацій у бізнес-організаціях та його роль у розвитку корпоративного підприємництва. Доведено, що передумовою формування внутрішнього ринку інновацій є створення внутрішньої ринкової економіки, що передбачає розроблення дизайну підрозділів бізнес-організації (розукрупнення бізнес-організації та формування центрів фінансової відповідальності); розширення автономії підрозділів бізнес-організації та покладення фінансової відповідальності на їхнє керівництво; розбудова організаційної структури на засадах концепції економічного управління та привнесення принципів ринкового контролю. Описано складові внутрішнього ринку інновацій (суб’єкти та об’єкти), механізм його функціонування (процес взаємодії суб’єктів), а також результати створення внутрішнього ринку інновацій. Запропоновано авторське визначення поняття «внутрішній ринок інновацій» та обґрунтовано його роль у розвитку корпоративного підприємництва. The article is devoted to the methodological foundations for the formation of the internal market of innovations in business organizations and its role in the development of corporate entrepreneurship. It is proved that the creation of the internal market economy is the prerequisite for the formation of the internal market of innovations. The creation of the internal market economy includes: the development of the design of business organization units (business organization scaling up and the formation of centres of financial responsibility); the expansion of the autonomy of business organization units and laying of financial responsibility for their management; the development of organizational structure on the basis of the concept of economic management and introduction of principles of market control. The components of the internal market of innovations were clarified. Subjects of the internal market of innovations are as follows: the parent business organization with the necessary resources (technological, human, material, financial, information, etc.), authors of innovative ideas (inventors), the pool of corporate entrepreneurs and their teams, internal investors (internal business customers/sponsors). Innovative ideas, developments, business projects, ideas on the development of new business initiatives and other results of employees’ creative intellectual activity of the parent business organization were defined as objects of the internal market of innovations. The mechanism of functioning of the internal market of innovations (process of interaction of its subjects), as well as the results of creation of the internal market of innovations are described. The author’s definition of the concept of an “internal market of innovations” is proposed. The role of the internal market of innovations for the development of corporate entrepreneurship is justified.
 • Item
  Брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства: теоретичні основи та ключові фактори успішного впровадження
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Савранська, А. В.; Savranska, A.
  Статтю присвячено вивченню основ брендингу та ролі, яку він відіграє в підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємств. У статті проаналізовано визначення брендингу та його ключові елементи. Досліджено роль брендингу в створенні ідентичності компанії, залученні та утриманні клієнтів і підвищенні цінності компанії. Узагальнення результатів дослідження дозволить підприємствам зрозуміти, як брендинг може бути використаний для зміцнення позицій на ринку та підвищення рівня конкурентоспроможності. This article is dedicated to exploring the fundamentals of branding and its impact on enhancing the competitiveness of enterprises. The definition of branding and its essential components are analyzed in this article. The article investigates the role of branding in developing a company’s identity, attracting and retaining customers, and increasing its overall value. The findings of this research will enable enterprises to understand how branding can be utilized to strengthen their market position and increase their competitiveness. This article delves into the crucial topic of branding and its significant impact on the success of enterprises. It starts by defining branding and discussing its fundamental components. This article explores the theoretical foundations of branding as a tool for enhancing enterprise competitiveness, as well as the key factors for successful implementation. The article begins by defining branding and discussing its role in creating a competitive advantage for enterprises. It then examines the key elements of successful branding, including brand positioning, brand personality, and brand equity. The article also explores the importance of understanding target audiences and developing effective communication strategies to create a strong brand image. Additionally, the article highlights the role of brand management in ensuring consistent brand messaging and maintaining brand relevance over time. The article concludes with a discussion of the challenges that enterprises may face when implementing a branding strategy and offers practical suggestions for overcoming these challenges. The insights and research findings presented in this article can serve as a valuable resource for businesses looking to develop and implement an effective branding strategy to enhance their competitiveness in today’s dynamic market.
 • Item
  Розбудова системи оцінки якості медичних послуг як індикатор ефективності реформи
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-31) Черненко, В’ячеслав; Chernenko, Viacheslav; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна
  Запропоновано інструменти оцінки якості медичної реформи в Україні. Tools for assessing the quality of healthcare reform in Ukraine are proposed.
 • Item
  Конкурентоспроможність державних медичних закладів: управління в сучасних умовах
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03-31) Бабяк, Наталія; Babiak, Nataliia; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна
  Проаналізовано виклики та проблеми, з якими стикається сучасна державна медицина в Україні, та запропоновано низку підходів для вирішення цих проблем. The challenges and problems faced by modern public medicine in Ukraine are analyzed and a number of approaches to solving these problems are proposed.
 • Item
  Розвиток агробізнесу та сільських громад через сімейне ветеранське фермерське господарство
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-19) Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, Oleksandr; Садовник, Александр Владимирович
  Вивчено питання взаємодоповнюючого розвитку агробізнесу та сільських громад на базі стимулювання створення селянських фермерських господарств без статусу юридичної особи ветеранами війни. Такий захід може стати істотним фундаментом у відновленні сільських територій, розвитку агробізнесу, відновленні робочих місць та зниження депресивних настроїв у суспільстві і не лише на деокупованих територіях.
 • Item
  Альтернативна енергетика для аграрного виробництва
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-19) Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Фёдор Викторович; Іваненко, Віктор Федорович
  В роботі досліджено ефективність використання енергетичних ресурсів та альтернативних технологій одержання теплової енергії для виробничих потреб аграрного сектора економіки України.
 • Item
  Діджитал стратегії розвитку як елемент реінжинірингу агропромислового підприємства
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-19) Лобойко, Варвара; Тичинський, Данило; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна
  Розглянуто різновиди діджитал стратегій у контексті реінжинірингу агропромислових підприємств. Проаналізовані основні проблеми агропідприємств та способи їх вирішення.