Show simple item record

dc.contributor.authorВасюк, Євгенія Анатоліївна
dc.contributor.authorVasiuk, Y. A.
dc.contributor.authorВасюк, Евгения Анатольевна
dc.date.accessioned2018-12-20T08:40:16Z
dc.date.available2018-12-20T08:40:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationВасюк Є. А. Трансфертна політика ТНК: сутність та структура / Васюк Є. А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», ф-т Міжнар. екон. відносин ; [редкол.: М. М. Палінчак (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Вид. дім «Гельветика», 2017. – Вип. 15, ч. 1. – С. 49–53.uk
dc.identifier.issn2413-9971
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26707
dc.description.abstractУ статті розкрито основні відмінності між реальною економічною діяльністю та трансфертною політикою. Роз’яснено причини притаманності трансфертної політики винятково транснаціональним корпораціям. Охарактеризовано підходи до вимірювання джерел генерування прибутку та місця їх виникнення в межах транснаціональних структур. Розглянуто сутність і способи виміру трансфертних операцій ТНК. Систематизовано шляхи переміщення прибутку та побудовано структуру трансфертної політики ТНК. Визначено основні індикатори виміру потенційного залучення транснаціональних корпорацій до трансфертних операцій.uk
dc.description.abstractThe article reveals the main differences between real economic activity and transfer policy. The author justified why the transfer policy is unique to international corporations. This paper considers approaches to measuring sources of profit generation and place of their origin. The author reviews the essence and methods of measurement of transfer operations. It is systematized the ways of profit transfer and constructed the structure of transfer policy. The main indicators of measuring the potential involvement of the company in transfer transactions are determined.uk
dc.description.abstractВ статье раскрыты основные различия между реальной экономической деятельностью и трансфертной политикой. Обосновано, почему трансфертная политика присуща только международным корпорациям. Охарактеризованы подходы к измерению источников генерирования прибыли и места их возникновения в рамках транснациональных структур. Рассмотрены сущность и способы измерения трансфертных операций. Систематизированы пути перемещения прибыли и построена структура трансфертной политики. Определены основные индикаторы измерения потенциального привлечения транснациональных корпораций к трансфертным операциям.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherУжгородський національний університетuk
dc.subjectтранснаціональна корпораціяuk
dc.subjectреальна економічна діяльністьuk
dc.subjectподаткове плануванняuk
dc.subjectтрансфертні операціїuk
dc.subjectтрансфертна політика ТНКuk
dc.subjecttransnational corporationuk
dc.subjectreal economic activityuk
dc.subjecttax planninguk
dc.subjecttransfer operationsuk
dc.subjecttransfer policy of TNCsuk
dc.subjectтранснациональная корпорацияuk
dc.subjectреальная экономическая деятельностьuk
dc.subjectналоговое планированиеuk
dc.subjectтрансфертные операцииuk
dc.subjectтрансфертная политика ТНКuk
dc.titleТрансфертна політика ТНК: сутність та структураuk
dc.title.alternativeTransfer policy of TNCs: the essence and structureuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc334.758:336.671.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record