Кафедра міжнародних фiнансiв

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 385
 • Item
  Новітні підходи до розробки освітніх програм
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Луцишин, Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana; Луцишин, Зоряна Орестовна; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна
 • Item
  Формування цифрових компетентностей здобувача вищої освіти
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-04) Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна
 • Item
  Factors for choosing of investmentmodels by Asian companies in theimplementation area of global businessinitiatives
  (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2023) Mozghovyi, Oleh; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Rudenko-Sudarieva, Larysa; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Shevchenko, Yuliia; Шевченко, Юлія; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Chzhou, Venlian; Чжоу, Веньлян
  The development of the community of the common destiny of mankind has great investment potential, the full disclosure of which depends on the effective cooperation not only of states but also of the corporate sector, especially in a cross-border format. The article argues for the need to develop the internal potential of Asian companies against the background of strengthening international economic ties and improving the investment climate of countries participating in investment processes. The example of China's investment activity in Asian countries shows that, despite global crisis phenomena and upheavals, a grandiose potential has been formed for the implementation of important global initiatives, the most powerful of which scientists, practitioners and even politicians rightly consider the "One Belt One Road" project. Large-scale foreign investments and the choice of appropriate methods of cross-border entry into markets of potential investment interest have a decisive influence on the success of large Chinese enterprises in the context of the development and implementation of this project. At the same time, the authors emphasize the choice of such methods of investment interaction as mergers and acquisitions (M&A) or greenfield investments. Based on the use of economic and mathematical modelling, the authors demonstrated the influence of internal and external factors on the choice of investment method by large Chinese companies in countries that are promising partners in the implementation of China's global initiative "One Belt One Road". The analysis of the potential for investment begins with the division of factors into two conditional groups, on the one hand, it is about the intra-corporate potential in the composition of the factors of strategic assets, technical capabilities, international experience, capabilities of enterprise management and the scale of the enterprise. On the other hand, the external environment is taken into account, the analytical assessment of which is based on the index of infrastructure development of the host country, control over capital and the value of cultural distance. Considering the research interest, as part of the analysis of the investment potential for cross-border interaction, such countries as India, Indonesia, Pakistan, Kazakhstan and Vietnam along the route were selected. Through the quantitative analysis of 108 investment projects in 6 countries, a benchmark for the entry of foreign investment by Chinese large enterprises through mergers and acquisitions (M&A) or greenfield investment has been obtained. Розбудова спільноти єдиної долі людства має великий інвестиційний потенціал, повноцінне розкриття якого залежить від ефективної співпраці не лише держав, а й корпоративного сектора, особливо в транскордонному форматі. У статті аргументовано необхідність розвитку внутрішнього потенціалу азійських компаній на тлі зміцнення міжнародних економічних зв’язків та покращення інвестиційного клімату країн-учасниць інвестиційних процесів. На прикладі інвестиційної активності Китаю в країнах Азії показано, що, попри глобальні кризові явища та потрясіння, сформовано грандіозний потенціал для реалізації важливих глобальних ініціатив, найпотужнішою з яких науковці, практики й навіть політики справедливо вважають проєкт «Один пояс – один шлях». Масштабні іноземні інвестиції та вибір відповідних методів транскордонного входу на ринки потенційного інвестиційного інтересу мають вирішальний вплив на успіх великих китайських підприємств у контексті розвитку й реалізації цього проекту. При цьому автори акцентують увагу на виборі таких способів інвестиційної взаємодії як злиття та поглинання (M&A) або інвестиції типу гринфілд. На основі використання економіко-математичного моделювання авторами продемонстровано вплив інтернальних та екстернальних чинників на вибір способу інвестування великими китайськими компаніями в країни, що є перспективними партнерами в реалізації глобальної ініціативи Китаю «Один пояс – один шлях». Аналіз потенціалу для інвестування починається з розподілу факторів на дві умовні групи. З одного боку, ідеться про внутрішньо корпоративний потенціал у складі факторів стратегічних активів, технічних можливостей, міжнародного досвіду, можливостей управління підприємством та масштабу підприємства. З другого боку, до уваги взято зовнішнє середовище, аналітична оцінка якого базується на індексі розвитку інфраструктури країни-реципієнта, контролі над капіталом та величиною культурної дистанції. З огляду на дослідницький інтерес, у рамках аналізу інвестиційного потенціалу для транскордонної взаємодії обрано такі країни як Індія, Індонезія, Пакистан, Казахстан і В’єтнам уздовж маршруту. Завдяки кількісному аналізу 108 інвестиційних проєктів у 6 країнах, отримано орієнтир для входження іноземних інвестицій китайських великих підприємств шляхом злиття та поглинання (M&A) або інвестиції типу гринфілд.
 • Item
  International experience in applyinginnovative financial managementstrategies for business revitalizationin the post-war period in Ukraine
  (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2023) Harafonova, Olha; Гарафонова, Ольга Іванівна; Гарафонова, Ольга Ивановна; Yankovoi, Roman; Янковой, Роман; Zhosan, Hanna; Жосан, Ганна; Lomachynska, Iryna; Ломачинська, Ірина; Ananiev, Mykola; Ананьєв, Микола Юрійович; Ананьев, Николай Юрьевич; Dvornyk, Iryna; Дворник, Ірина Вікторівна; Дворник, Ирина Викторовна
  This article explores international experience in applying innovative financial management strategies for business revitalization in the post-war period in Ukraine. Special attention is given to the destruction of industrial and infrastructural objects, as well as the tactics employed by the russian military aggression aimed at undermining the country's economic potential and creating a humanitarian disaster. The article also analyzes the issue of financing the post-crisis development of enterprises in Ukraine and discusses various sources of funding such as development funds, grants, subsidies, and other financial instruments. However, further research is needed to propose an effective strategic model for revitalizing enterprises in the liberated territories, particularly in the southern part of Ukraine. The findings of this study will contribute to understanding and applying innovative financial strategies for business recovery in Ukraine after the war period, as well as developing effective approaches to support enterprises in the post-crisis period. This article sheds light on international experiences in employing innovative financial management strategies to revitalize businesses in post-war Ukraine. The insights gained from this research will contribute to understanding and implementing effective financial approaches for business recovery in the aftermath of war, as well as supporting the activation of entrepreneurship during the post-crisis period. У статті досліджується міжнародний досвід застосування інноваційних стратегій управління фінансами для активізації бізнесу в післявоєнний період в Україні. Особлива увага приділяється руйнуванню промислових та інфраструктурних об'єктів, а також тактиці російської воєнної агресії, спрямованої на підрив економічного потенціалу країни та створення гуманітарної катастрофи. Також аналізується питання фінансування посткризового розвитку підприємств в Україні й розглядаються різні джерела фінансування, такі як фонди розвитку, гранти, субсидії та інші фінансові інструменти. Однак необхідні подальші дослідження, щоб запропонувати ефективну стратегічну модель пожвавлення бізнесу на звільнених територіях, зокрема в південній частині України. Результати цього дослідження сприятимуть розумінню та застосуванню інноваційних фінансових стратегій для відновлення бізнесу в Україні після війни, а також розробці ефективних підходів до підтримки підприємств у посткризовий період. Ця стаття присвячена також міжнародному досвіду використання інноваційних стратегій управління фінансами для пожвавлення бізнесу в післявоєнній Україні. Висновки, отримані в результаті цього дослідження, сприятимуть розумінню та впровадженню ефективних фінансових підходів для відновлення бізнесу після війни, а також підтримають активізацію підприємництва в посткризовий період.
 • Item
  Інноваційні засади розвитку України в умовах глобальних викликів
  (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2024) Циганов, Сергій Андрійович; Tsyhanov, Serhii; Цыганов, Сергей Андреевич; Циганова, Надія Вікторівна; Tsyhanova, Nadiia; Цыганова, Надежда Викторовна
 • Item
  Новітній конструкт тінізації світової економіки
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024-02-28) Саврасов, Максим Віталійович; Savrasov, Maksym; Луцишин, Зоряна Орестівна
  Дисертацію присвячено теоретико-методологічному узагальненню, системній характеристиці та ідентифікації сучасних тенденції формування новітнього конструкту тінізації світової економіки. Виокремлено розбіжності у фундаментальних засадах понятійного апарату, що обумовлює відмінності у методологічних підходах до визначення, структурування, характеру виявлення, наповнення видами діяльності, принципів обліковування тощо, а відтак, призводить до різних кількісних оцінок масштабу тіньової економіки. Систематизовано основні фактори формування тіньової економіки та визначено дуальний характер її функцій. Проаналізовано основні види тіньового фінансування та вплив на ці процеси держави. Досліджено особливості тіньового банкінгу та ідентифіковано новітню конфігурацію тінізації економіки в глобальному контексті з виокремленням суттєвих відмінностей у динаміці тіньової економіки за групами країн світу з різним доходом на душу населення та у геопросторовому розрізі. Проаналізовано роль країн-глобальних лідерів у тінізації світової економіки. Виявлено трансмакрогеографічний взаємовплив тіньової економіки і корупції, що можна пояснити активними торговельно-виробничими відносинами, офшоризацією, яка оптимізує податкові рішення, міжнародною інтеграцією та інтернаціоналізацією. На основі моделювання впливовості факторів на процес тінізації, доведено комплементарний взаємозв’язок корупціогенності з новітнім конструктом тінізації світової економіки. Проаналізовано вплив корупції на економічне зростання у глобальному вимірі; здійснено оцінку впливу міжнародної конурентоспроможності на тінізацію світової економіки та економіку України. Виявлено обернений зв’язок між тіньовою економікою та міжнародною конкурентоспроможністю на загальносвітовому рівні та відмінності у щільності та характері зв’язку у групах країн з різним рівнем доходу на душу населення. Обґрунтовано напрями детінізації світової економіки в горизонтальній (тактичний і стратегічний) та вертикальній (на всіх основних ієрархічних рівнях) площинах. The dissertation is devoted to the theoretical and methodological generalization, systemic characteristics, and identification of modern trends in the formation of a new construct of shadowing the world economy. Disagreements in the fundamental principles of the conceptual apparatus are highlighted, which determines different methodological approaches to its structuring and measurement and leads to different quantitative estimates of the scale of the shadow economy. The main factors of shadow economy formation are systematized and the dualistic nature of its functions is defined. The main types of shadow financing and the influence of these state processes are analyzed. Peculiarities of shadow banking have been studied. A new configuration of the shadow economy in the global context was identified, and significant differences in the dynamics of the shadow economy in groups of countries with different per capita income and geospatial terms were analyzed. The role of the countries - global leaders in shadowing the world economy is shown. The transmacrogeographic mutual influence of the shadow economy and corruption is revealed, which can be explained by active trade and production relations, offshorization that optimizes tax decisions, international integration, and internationalization. The complementary interrelationship of corruptogenicity with the new construct of shadowing of the world economy has been proven statistically. The impact of corruption on economic growth in the global dimension is shown. An assessment of the impact of international competitiveness on the shadowing of the world economy and Ukraine was made. A notable inverse relationship between the shadow economy and international competitiveness at the global level and differences in the density and nature of the relationship in groups of countries with different levels of per capita income are shown. The directions of the unshadowing of the world economy in the horizontal (tactical and strategic) and vertical (at all main hierarchical levels) planes are substantiated.
 • Item
  Інвестиційні транснаціональні моделі євразійської стратегії КНР
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-09-06) Чжоу, Веньлян; Chzhou, Venlian; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню сучасної євразійської стратегії як втіленню прагнення КНР створити нового виду глобалізацію завдяки ефективній співпраці, координації і солідарності, принципам справжнього мультилатералізму і верховенства права, використання багатства і промислових ноу-хау Китаю, залучення країн та компаній на китайську орбіту. Особлива увага приділена всебічному теоретичному аналізу трансформації інвестиційних бізнес-моделей китайських транснаціональних корпорацій, виявленню й узагальненню мотивацій, ризиків, викликів та стратегічних рішень, пов'язаних з процесами інвестування у великі інфраструктурні проєкти країн - партнерів запровадженої КНР глобальної ініціативи з відродження Великого Шовкового Шляху – «Один пояс, Один шлях» як імплементованої практичної реалізації євразійської стратегії. The dissertation is devoted to the study of the modern Eurasian strategy as an embodiment of China's desire to create a new kind of globalization through effective cooperation, coordination and solidarity, the principles of true multilateralism and the rule of law, the use of China's wealth and industrial know-how, and the involvement of countries and companies in the Chinese orbit. Particular attention is paid to a comprehensive theoretical analysis of the transformation of investment business models of Chinese multinationals, identification and generalization of motivations, risks, challenges, and strategic decisions related to the processes of investing in large infrastructure projects in the partner countries of the global initiative to revive the Great Silk Road - " Belt and Road Initiative " - launched by China as an implemented practical implementation of the Eurasian strategy.
 • Item
  Інвестиційні пріоритети Китаю у фінансуванні програм екологічного сталого розвитку
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudarieva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Панченко, Евгений Григорьевич; Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleh; Швыданенко, Олег Анатольевич
  Досягнення Цілей сталого розвитку для людської цивілізації зумовлює необхідність перетворення на інноваційний екологічно безпечний шлях своїх енергетичних систем, управління екосистемами, сільського господарства і землекористування, управління міським господарством, використання матеріалів та інших сфер. Такі перетворення вимагають, з одного боку, великих транскордонних фінансово-інвестиційних ресурсів та міжнародних і місцевих політичних зобов’язань, а з іншого, потребують від науки великих вимог до розробки інноваційних екологічноадекватних інструментів і методології їх імплементації, збирання релевантних даних та механізмів моніторингу, щоб зв’язати планетарні кордони з національними цілями сталого розвитку, розробити інноваційні рішення та намітити комплексні шляхи досягнення цілей, беручи до уваги компроміси та синергізм між цілями та завданнями екологічно сталого розвитку. Глобальні проблеми екологічної сталості життєвого простору на планеті тісно взаємопов’язані з корпоративною діяльністю та інвестиційними інструментами підтримки екології та мінімізації екологічних ризиків, але часто вивчаються та вирішуються окремо, що аргументується авторами статті на прикладі Китаю. Системна інтеграція має вирішальне значення для розуміння соціально-економічних та екологічних взаємозв’язків та створення стійких рішень. Авторами, на основі ідентифікації та характеристик цілісних підходів до інтеграції різних компонентів зв’язаних людських та природних систем, окреслено домінантні пріоритети Китаю у фінансуванні програм екологічного сталого розвитку в рамках Ініціативи «Один пояс. Один шлях» та «Зелений шовковий шлях». Achieving the Sustainable Development Goals for human civilization necessitates the transformation of energy systems, ecosystem management, agriculture and land use, urban management, materials use, and other areas into an innovative, environmentally safe path. Such transformations require, on the one hand, large cross-border financial and investment resources and international and local political commitments, and on the other hand, they require great demands from science to develop innovative ecologically adequate tools and methodologies for their implementation, collection of relevant data and mechanisms monitoring to link planetary boundaries with national sustainable development goals, develop innovative solutions, and map out integrated ways to achieve the goals, taking into account trade-offs and synergies between the goals and objectives of ecologically sustainable development. Global problems of environmental sustainability of the living space on the planet are closely interrelated with corporate activities and investment tools to support ecology and minimize environmental risks, but are often studied and solved separately, which is argued by the authors of the article on the example of China. System integration is critical to understanding socio-economic and environmental interrelationships and creating sustainable solutions. The authors, based on the identification and characteristics of holistic approaches to the integration of various components of connected human and natural systems, outline the dominant priorities of China in financing programs of ecological sustainable development within the framework of the One Belt Initiative. One Way» and «Green Silk Road».
 • Item
  Formation of a Financial Security Management Mechanism Based on the Introduction of New Information Technologies
  (Horizon Research Publishing, 2021) Lelechenko, Anzhela; Iyzefovych, Vladyslava; Doronina, Iryna; Дороніна, Ірина Ігорівна; Доронина, Ирина Игоревна; Yarovoi, Tykhon; Tomakh, Viktoriia
  The article is devoted to the current problem of forming a strategy-oriented mechanism for managing the financial security of Ukrainian enterprises based on the introduction of new information technologies. It was established that transformational processes in the economy of Ukraine create the need to search for modern and effective ways to ensure the sustainable development of economic entities. The approaches to the definition of the financial security category of the enterprise are generalized and provided the author's definition of this category taking into account the strategically oriented approach. The main strategic guidelines are systematized, which are a prerequisite for the formation of an effective and efficient mechanism for managing the financial security of a modern enterprise of Ukraine in the context of the information and digital economy. A financial security management mechanism has been established to solve the problem of ensuring financial security, assess the level of financial security. A set of measures aimed at using the available resources and capabilities of the enterprise are taken. Proposals are presented for solving typical tasks on information and analytical support of the management process of financial security of the enterprise by means of introduction of new information technologies.
 • Item
  State Regulation of the Electricity Market in Ukraine
  (Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2020) Doronina, Iryna; Дороніна, Ірина Ігорівна; Доронина, Ирина Игоревна; Kryshtof, Natalia; Криштоф, Наталя Степанівна; Крыштоф, Наталья Степановна
  The article studies the electricity market in Ukraine and the institutional environment for the implementation of state policy in the energy sector. It identifi es main electricity market models and their advantages and disadvantage. The author fi nds that a new electricity market model provides for the introduction of competitive rules of the game at all levels to be separated by periods of time: bilateral contracts market, where consumers or traders can buy electricity directly from the generating companies; a “day ahead” market, in which next-day delivery contracts are to be concluded; an intraday market for bidding for electricity volumes within a day; balancing market that will allow to buy or sell electricity volumes to balance the load schedule. The author analyzes the changes in the state regulation of the energy market, which is related to the change of an electricity market model. The result of the research showed the main aspects of reforming the energy market in Ukraine. Рассматриваются рынок электроэнергии в Украине и институциональная среда для реализации государственной политики в сфере энергетики. Выявлены основные модели рынка электроэнергии, их преимущества и недостатки. Установлено, что новая модель рынка электроэнергии предусматривает введение конкурентных правил игры на всех уровнях, разделенных по периодам времени: рынок двусторонних контрактов, где потребители или трейдеры могут покупать электроэнергию непосредственно у генерирующих компаний; рынок «на сутки вперед», на котором должны быть заключены контракты на поставку на следующий день, внутридневной рынок подачи заявок на объемы электроэнергии в течение дня; балансирующий рынок, который позволит покупать или продавать объемы электроэнергии, чтобы согласовать график нагрузки. Проанализированы изменения в государственном регулировании энергетического рынка, связанные с изменением модели рынка электроэнергии. В результате исследования выявлены основные аспекты реформирования энергетического рынка в Украине.
 • Item
  Infrastructure mapping of Ukraine and artificial intelligence as the key for the recovery energy sector
  (European Scientific Platform, 2023-04-14) Doronina, Iryna; Дороніна, Ірина Ігорівна; Доронина, Ирина Игоревна
  The recovery of Ukraine after the war has been a critical topic of discussion for both academics and policymakers. The country will need to invest in energy projects to rebuild its economy and provide employment opportunities for its citizens. Using mapping applications, Artificial Intelligence (AI) and block chain ones allow to identify suitable areas for investment and development, make clear partnership for international cooperation. And we understand that Ukraine's economic recovery model will be based on a new model of the energy system, with the necessary decarbonization reconstruction in the first place. This paper aims to explore the use of international mapping applications to identify energy projects for investment and development during the recovery period after the war in Ukraine.
 • Item
  Unbalanced energy system of Ukraine as an issue of energy security
  (European Scientific Platform, 2023-03-31) Doronina, Iryna; Дороніна, Ірина Ігорівна; Доронина, Ирина Игоревна
  The military conflict on the territory of Ukraine has been ongoing since 2014. Russia annexed Crimea and seized the territories of the Luhansk and Donetsk regions. The analysis of state development strategies and plans for the development of the energy system (2015–2021) showed that the pessimistic scenario of a full-scale military aggression by Russia and, accordingly, an attack on critical infrastructure facilities to ensure the energy security of the country was not foreseen.
 • Item
  Основи водневої економіки країн ЄС
  (Izdevnieciba «Baltija Punlishing», 2021-12) Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна
 • Item
  Водень – основа вуглецевонейтральної економіки ЄС
  (Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2021-05) Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна
  У роботі проаналізовано орієнтири виходу з кризи спричиненої COVID-19 та стратегічні напрямки водневої трансформації економіки ЄС. The article analyzes the guidelines for overcoming the crisis of COVID-19 and the strategic directions of the hydrogen transformation of the EU economy.
 • Item
  Formation of a Financial Security Management Mechanism Based on the Introduction of New Information Technologies
  (Horizon Research Publishing, 2021) Lelechenko, Anzhela; Iyzefovych, Vladyslava; Doronina, Iryna; Дороніна, Ірина Ігорівна; Доронина, Ирина Игоревна; Yarovoi, Tykhon; Tomakh, Viktoriia
  The article is devoted to the current problem of forming a strategy-oriented mechanism for managing the financial security of Ukrainian enterprises based on the introduction of new information technologies. It was established that transformational processes in the economy of Ukraine create the need to search for modern and effective ways to ensure the sustainable development of economic entities. The approaches to the definition of the financial security category of the enterprise are generalized and provided the author's definition of this category taking into account the strategically oriented approach. The main strategic guidelines are systematized, which are a prerequisite for the formation of an effective and efficient mechanism for managing the financial security of a modern enterprise of Ukraine in the context of the information and digital economy. A financial security management mechanism has been established to solve the problem of ensuring financial security, assess the level of financial security. A set of measures aimed at using the available resources and capabilities of the enterprise are taken. Proposals are presented for solving typical tasks on information and analytical support of the management process of financial security of the enterprise by means of introduction of new information technologies.
 • Item
  Зелено-вугільний парадокс в Україні та світі як виклик для державного регулювання в енергетичному секторі
  (BEROSTAV DRUŽSTVO, 2020) Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна; Криштоф, Наталя Степанівна; Kryshtof, Natalia; Москаленко, Світлана; Moskalenko, Svitlana
  Based on the example of Ukraine, the article proves the existence of the modern paradox of “green” energy and the need for a comprehensive government policy for balanced development of the renewable energy sector. Climate change mitigation policies (focusing primarily on the energy sector) are designed to provide additional benefits for sustainable development, such as reducing energy poverty and implementing the principle of energy justice, which attracts the attention of scientists and politicians. However, measures to mitigate climate change have the opposite effect in the context of increasing the use of renewable energy: due to the growing share of solar and wind energy in Ukraine, the dependence on heat generation to balance the energy system is also increasing. The aim of the article is to analyze the economic, technical and managerial challenges of the outlined paradox as a consequence of unbalanced state regulation based on the example of Ukraine and to develop proposals for sustainable development of renewable energy in a cost- effective manner, considering the balance of interests of the state, producers of electricity from alternative energy sources, consumers of electricity and other market players. We argue that the green-coal paradox will gradually lose its relevance with more consistent and systematic action by the Ukrainian government towards balanced development and the political will to actualize the previously announced promises of reforms in the energy sector.
 • Item
  Інструменти мобілізації фінансових ресурсів як складова державної підтримки відновлюваної енергетики
  (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020) Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна
  Під час формування та реалізації державної політики має бути враховано, що серед ризиків світового розвитку перші позиції посідають екологічні загрози, спричинені зміною клімату. До пріоритетів політичних програм країн світу належать: необхідність відновлення природніх еко систем до безпечного рівня; дотримання принципів економічної справедливості та сталого роз витку. Однак реалізація екологічно чистих проєктів вимагає суттєвих інвестицій та державної підтримки. Це обумовлює зростання потенціалу "зелених" галузей, серед яких провідне місце займає відновлювана енергетика. Визначено фінансові інструменти, які сприяють залученню інвестицій у проєкти галузі, та способи державної підтримки, а саме: "зелені" акції, "зелені" облігації, "зелені" кредити, гранти, гарантії, технічна допомога. In formulating and implementing public policy, it should be taken into account that among the risks of global development, the first position is occupied by environmental threats caused by climate change. The priorities of the political programs of the world include: the need to restore natural ecosystems to a safe level; adherence to the principles of economic justice and sustainable development. However, the implementation of environmentally friendly projects requires significant investment and government support. This causes the growth of the potential of "green" industries, among which the leading place is occupied by renewable energy. The measures taken by the governments of the world's leading countries in recent years have demonstrated the importance and priority of tasks towards sustainable development and increasing the resilience of the economy to climate change. The development of renewable energy is one of the components of sustainable development. However, the lack of harmonized tools to ensure such growth, for example in the field of renewable energy, which is an extremely important issue for Ukraine, requires further research and generalization. The purpose of the article is to identify tools for mobilizing financial resources in the field of renewable energy. The total cost of investment in renewable energy is growing rapidly. Among the tools for mobilizing financial resources for projects in the field of renewable energy are: equity, debt, guarantees, grants, technical assistance. However, their potential is still quite limited, as they are not part of a single system of instruments that should be formed with state support. The use of each of the tools depends to a greater extent on the specific conditions of the sector or country where the specific project is implemented. As a result of the research, the tools of mobilization of financial resources for the development of projects in the field of renewable energy are systematized. The functions of each of the instruments and the source of financial resources are clarified.
 • Item
  Запровадження «зеленого курсу» як інструменту системних змін для сталого розвитку
  (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2020) Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна; Криштоф, Наталя Степанівна; Kryshtof, Natalia
  Глобальні екологічні проблеми перенаправили вектор економічного розвитку країн на «зелений» лад. У статті досліджено, як держави вибудовують свою політику в сучасних умовах: зростання населення світу; вимоги Паризької угоди; секторальна інтеграція та декарбонізація, - й застосовують «зелений курс» як динамічний інструмент на шляху до сталого розвитку. З’ясовано цілі глобального зеленого курсу. Досліджено заходи державної політики підтримки розвитку «зелених секторів» економіки. Проаналізовано програму «Європейський зелений курс» та дії України у напрямі гармонізації з європейськими нормами регулювання. Визначено роль державного регулювання в секторі енергетики та ключові імперативи досягнення мети світового попиту на енергію без шкоди світовому клімату. Інвестиції в інфраструктуру відновлюваних джерел енергії підштовхують до впорядкованого переходу та створення робочих місць для підтримки відновлення. The theory and practice of public administration show that the awareness of the need for change stimulates the subject to action. The formation of policies around the world is influenced by: rapid population growth; requirements of the Paris Agreement; sectoral integration and decarbonization. Global environmental problems have redirected the vector of economic development to a "green" system. The aim of the article is to investigate the transformation of economic development of both foreign countries and Ukraine from the standpoint of public administration. At the beginning of the new millennium, the world's leading nations proclaimed and gave impetus to the "Green Course" of development. Sectoral integration, the green energy transition, and energy democracy all require structural transformation and effective governance and regulation. Reducing greenhouse gas emissions to zero by 2050 is an extremely ambitious goal. It is determined that this goal should be achieved through fair, inclusive and gradual economic transformation that takes into account the interests of everyone. The analysis of the introduction of the "green course" allows us to identify it as one of the tools of economic transformation and systemic change on the path to sustainable development. As a result of the implementation of the "Green Course" the economy is changing dramatically, new industries and new business models are emerging; the link between economic growth on the one hand and resource consumption, environmental pollution, and greenhouse gas emissions on the other is being broken. The main sectors of the economy that the world is focusing on are the development of renewable energy and energy efficiency, hydrogen energy, low-carbon transport, low-carbon production, sustainable agriculture, biodiversity restoration and protection of natural ecosystems. Properly defined direction makes it possible to build a sustainable and competitive new economy. Investments in renewable energy infrastructure push for orderly transition and job creation to support recovery.
 • Item
  Фінансова децентралізація в контексті реформування міжбюджетних відносин: кількісні виміри та індикатори
  (Інститут законодавства Верховної Ради України, 2021) Слюсарчук, Ольга Петрівна; Sliusarchuk, Olha; Криштоф, Наталя Степанівна; Kryshtof, Natalia; Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна
  Стаття присвячена актуальним проблемам розвитку процесів фінансової децентралізації в Україні та оцінці автономії місцевих бюджетів. Перед органами місцевого самоврядування постає питання щодо формування стійкої фінансової бази для забезпечення покладених на них функцій із задоволення потреб суспільства. Вирішення зазначеного питання можливо лише за умов утворення ефективної системи управління фінансовими ресурсами, яка би враховувала успішний досвід фінансової децентралізації зарубіжних країн. Визначено, що місцеві бюджети відіграють ключову роль у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку. Метою статті є характеристика сутності та призначення фінансової децентралізації, оцінка ступеню її розвитку за допомогою кількісних індикаторів, аналіз джерел формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів в умовах децентралізації та надання загальної оцінки місцевих бюджетів. Наукова новизна полягає у визначенні стану фінансової децентралізації та виявленні зростання фінансової автономії місцевих бюджетів в Україні за період 2017–2019 рр. Зростання показника трансфертів з місцевих бюджетів до Державного (реверсна дотація) свідчить про зростання дохідної спроможності місцевих бюджетів, а зменшення показника трансфертів з Державного бюджету до місцевих (базова дотація та субвенції) вказує на підвищення їх самостійності. Висновки. Децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування є однією з найбільш визначальних реформ з часів української незалежності. Результатом реформи стало підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, пошук резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і зборів. Держава визначає модель взаємодії центральних і місцевих органів влади. Оптимальною вважається модель міжбюджетних відносин, що передбачає рівень фіскальної незалежності органів місцевого самоврядування за умови збереження бюджетної класифікації та порядку виконання. В державі відбувається процес пошуку ефективних форм взаємодії державних та місцевих фінансів, при яких буде гарантовано фінансову незалежність місцевих рад та ефективність використання фінансів. Визначено моделі фінансового забезпечення місцевого самоврядування. З’ясовано, що за показником співвідношення місцевих податків до ВВП в Україні діє ганноверська модель, де місцеві податки складають 1–2 % ВВП і близько 4–5 % усіх податків. Проаналізовано фінансову децентралізацію (як процес) за допомогою показників та індикаторів, а саме: частку місцевих видатків у видатках зведеного бюджету; частку місцевих доходів у доходах зведеного бюджету; співвідношення видатків місцевого бюджету до ВВП; частку доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету; частку міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів; співвідношення місцевих податків до ВВП. Для успішного здійснення реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації, насамперед, потрібно забезпечити внутрішню політичну стабільність, враховувати об’єктивні закони суспільного розвитку та глобальні тенденції у світі. The article is devoted to financial decentralization processes development in Ukraine, actual problems and rating of local budget autonomy. The main issue facing local governments is the formation of a stable financial base to ensure their functions to meet the needs of society. The solution of this issue is possible only under the conditions of formation of the effective system of financial resources management, which would take into account the successful experience of financial decentralization of foreign countries. It is determined that local budgets play a key role in ensuring sustainable socio-economic development. The aim of the article is to characterize the essence, purpose and consequences of financial decentralization, to evaluate its degree with the help of quantitative indicators, to analyze the local budgets sources of financial resources formation in the conditions of decentralization and to provide the general estimation of local budgets. Scientific novelty. The state of financial decentralization is determined and the growth of financial autonomy of local budgets in Ukraine for the period 2017–2019 is revealed. An increase in the rate of transfers from local budgets to the State (reverse subsidy) indicates an increase in the revenue capacity of local budgets, and a decrease in the rate of transfers from the State budget to local (basic subsidies and subventions) indicates an increase in their independence. Conclusions. Decentralization of government and financial powers of the state in favor of local self-government is one of the most decisive reforms since Ukrainian independence. The result of the reform was the rising interest of local governments in increasing revenues to local budgets, finding reserves to fill them, and improving the efficiency of tax and fee administration. The state determines the model of interaction between central and local authorities. The optimal model is inter-budgetary relations, which foresees the level of fiscal independence of local governments providing the budget classification and implementation. The state is in the process of finding effective forms of interaction between state and local finances, which will guarantee the financial independence of local councils and the efficient use of finances. Models of financial support of local self-government are determined. It was found that the ratio of local taxes to GDP in Ukraine is the Hanoverian model, where local taxes account for 1–2 % of GDP and about 4–5 % of all taxes. Financial decentralization (as a process) is analyzed with the help of indicators, namely: the part of local expenditures in the consolidated budget expenditures; the part of local revenues in the consolidated budget revenues; the ratio of local budget expenditures to GDP; the part of local budget revenues in the total revenues of the consolidated budget; the part of intergovernmental transfers in local budget revenues; the ratio of local taxes to GDP. For the successful implementation of the inter-budgetary relations reform in the context of decentralization, it is first of all necessary to ensure internal political stability, take into account the objective laws of social development and global trends in the world.
 • Item
  Екологізація економіки та роль держави: ретроспективний аналіз наукових підходів
  (Інститут законодавства Верховної Ради України, 2020) Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна
  У статті висвітлено хронологію процесу екологізації економік країн світу, спад домінування моделі економіки, що призводить до виснаження природного капіталу та енергетичних ресурсів, масштабної бідності, збільшення економічного і соціального розриву між країнами та регіонами світу. Зміна глобальної парадигми, перехід від стратегії «зростання» до стратегії «розвитку» дозволяє здійснити перехід від ресурс-орієнтованої та енерговитратної економіки до ресурсо- та енергоощадної економіки. Метою статті є систематизація наукових напрацювань щодо формування концепції «зеленої» економіки, ролі держави у ній та виявлення змін у моделі інвестування. Наукова новизна статті полягає у систематизації теоретичного обґрунтування екологізації економіки, сталого розвитку та концепції «зеленої» економіки. Ці процеси обумовлюють переміщення приватного капіталу від «коричневих» до «чистих» («зелених») технологій, а державі відводиться роль регулюючого суб’єкта. Висновки. Визначено, що в економічній теорії існує ряд шкіл (неокласична, посткейнсіанська, екологічної економіки), які включають розгляд питань екології в проблемне поле своїх досліджень, що має суттєвий вплив на теорію та практику публічного управління та адміністрування. З’ясовано, що екологізація економіки, «озеленення» виробництва і технологій поширились із глобального рівня на рівень реальних господарюючих суб’єктів, що спричинило формування моделі соціально-відповідального інвестування. Втручання держави у цей процес є необхідним, однак вона повинна бути регулюючим суб’єктом, виконувати роль каталізатора, а не ставати альтернативним джерелом «зеленого» фінансування. The article covers the chronology of the process of greening the world’s economies, the decline in the dominance of the economic model, which leads to depletion of natural capital and energy resources, large-scale poverty, increasing economic and social gap between countries and regions. Changing the global paradigm, the transition from a strategy of «growth» to a strategy of «development» allows the transition from a resource-oriented and energy-intensive economy to a resource- and energy-saving economy. The purpose of the article is to systematize scientific work on the formation of the concept of «green» economy, the role of the state in it and identify changes in the investment model. The scientific novelty of the article lies in the systematization of the theoretical substantiation of the greening of the economy, sustainable development and the concept of «green» economy. These processes lead to the transfer of private capital from «brown» to «clean» («green») technologies, and the state is given the role of a regulatory entity. Conclusions. It is determined that in economic theory there are a number of schools (neoclassicists, post-Keynesians, environmental economists), which include consideration of environmental issues in the problematic field of their research, which has a significant impact on the theory and practice of public administration. It was found that the greening of the economy, «greening» of production and technology has spread from the global level to the level of real business entities, which has led to the formation of a model of socially responsible investment. State intervention in this process is necessary, but it should be a regulatory entity, act as a catalyst, and not become an alternative source of «green» funding.