Recent Submissions

 • Інформаційні засоби підвищення ефективності комерційної діяльності підприємницьких структур на міжнародних ринках 

  Гонтарева, І. В.; Hontareva, I.; Гудович, М. О.; Hudovych, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В умовах цифрової економіки розширення меж торгової діяльності, посилення конкуренції на ринку і появи великого числа ідентичних товарів, комерційна діяльність підприємницьких структур зазнає істотних змін. Метою статті ...
 • Динаміка кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу переробної промисловості в Житомирській області 

  Бурківська, К. Є.; Burkivska, К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті наведено поняття трудовий потенціал, трудовий потенціал підприємства та трудовий потенціал регіону. Визначено, за допомогою яких показників можна провести характеристику трудового потенціалу регіону. Надано ...
 • Особливості технологічних укладів в цифровій економіці 

  Царьов, Віталій Миколайович; Tsarov, V.; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті зроблено спробу критичного аналізу щодо існуючих поглядів на трансформацію технологій та технологічних укладів за умов стрімкої цифрової трансформації економіки. Висвітлено концепцію зміщення ролі людини у ...
 • Формування та впровадження системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання 

  Гринько, Т. В.; Hrynko, Т.; Кащіна, К. С.; Kashchina, К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Розвиток ринкової економіки та зростаючої конкурентної боротьби в Україні викликають необхідність створення нового підходу до здійснення процесу управління підприємством, який спрямований на прийняття найраціональніших ...
 • Класифікація методів комерціалізації інновацій організацій в контексті обrрунтування напрямів їх інноваційного розвитку 

  Ілляшенко, С. М.; Illiashenko, S.; Шипуліна, Ю. С.; Shypulina, Yu.; Ілляшенко, Н. С.; Illiashenko, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Запропоновано узагальнену кпасифікацію методів комерціалізації інновацій організаціями-інноваторами, яка доповнює існуючі класифікації ознаками: за етапами інноваційного і життєвого циклу товарної інновації, що їх охоплює ...
 • Економічні виміри диверсифікації діяльності підприємств 

  Грабовенко, О. В.; Hrabovenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження вимірювання диверсифікації діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу. Сформульовано та доведено робочу гіпотезу про необхідність запровадження економічного ...
 • Поняття маркетингового стресс-тестування бізнес-моделі підприємства, як фактора сталого розвитку організації 

  Зозульов, О. В.; Zozul'ov, О. V.; Менькова, К. І.; Menkova, K. I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Визначено поняття та концептуальну основу маркетингового стрес-тестування бізнес-моделі компанії. Визначено нове поняття маркетингового стрес-тестування (МSТ-метод) бізнес-моделі підприємств з метою формування стійких ...
 • Вартість як критерій ефективності управлінських рішень на підприємстві 

  Фролова, Л. Ф.; Frolova, L.; Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, О.; Мельник, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті актуалізовано та аргументовано доцільність використання фундаментальної вартості як критерію ефективності управління підприємством і його розвитку. Доведено, що на відміну від ринкової вартості фундаментальна ...
 • Обгрунтування доцільності впровадження зрошення в агарному підприємстві 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Sergei; Демьяненко, Сергей Иванович; Фомічов, М. В.; Fomichov, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  статті досліджено доцільність запровадження системи зрошення в конкретному аграрному підприємстві. Проаналізовано показники урожайності основних сільськогосподарських культур за останні п'ять років, динаміку середньорічної ...
 • Теоретична модель Адама Сміта, як спосіб подолання кризи в Україні 

  Слизька, А. В.; Slizka, А.; Сидоренко, Р. Р.; Sidorenko, R. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті наведено шлях подолання кризи в країні за допомогою теорії відомого шотландського економіста та філософа Адама Сміта. Теорія «Абсолютних переваг» наголошує, що країни експортують тільки ті товари, які вони ...
 • Підходи до розуміння культури як детермінанти економічної діяльності 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, V.; Кириленко, Владимир Иванович; Федоренко, Т. О.; Fedorenko, Т. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Проведено порівняльний аналіз до розуміння поняття «культура», встановлено суттєві відмінності у розумінні культури в процесі еволюції історії економічної думки. В роботі об'єднано застосування економічного, соціологічного ...
 • Концептуальні підходи до визначення поняття «корпоративне підприємництво» та його типологізація 

  Мисилюк, Влада Сергіївна; Mysyliuk, Vlada (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано еволюцію підходів до визначення поняття «Підприємництво» та надано узагальнене розуміння сутності феномену підприємництва. Виокремлено такі принципи підприємницько1 д1яльності: реалізація ...