Show simple item record

dc.contributor.authorВасильєва, Тетяна Олександрівна
dc.contributor.authorVasylieva, Tetiana
dc.contributor.authorВасильева, Татьяна Александровна
dc.date.accessioned2020-08-18T11:29:11Z
dc.date.available2020-08-18T11:29:11Z
dc.date.issued2020-04
dc.identifier.citationВасильєва Т. О. Метафоризація концепту DEUDA/БОРГ в економічному дискурсі ЗМІ Іспанії (на матеріалі економічних текстів інтернет-видань) [Електронний ресурс] / Васильєва Т. О. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VI Міжнар. наук. конф. ІIІ Міжнар. наук. конгресу Society of Ambient Intelligence 2020, м. Київ (2–10 квіт. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: І. А. Колеснікова (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 79–90. – Назва з титул. екрану.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/33692
dc.description.abstractВ статті розглянуто способи метафоричного представлення концепту DEUDA/БОРГ в економічних текстах іспаномовних ЗМІ, розміщених в інтернеті, за період з 2012 по 2020 рік. Дослідження проведено з позиції когнітивного підходу до вивчення мовних явищ та із залученням теорії когнітивної метафори і методу метафоричного моделювання. Враховуючи трикомпонентну структуру концепту, увагу спрямовано на образно-перцептивну складову концепту DEUDA/БОРГ, вербалізовану шляхом його метафоризації. Виявлено основні метафоричні моделі втілення досліджуваного концепту в іспаномовному медійному економічному дискурсі та здійснено їх класифікацію за сферою-джерелом. The article considers the ways of metaphorical representation of the DEUDA/DEBT concept in the economic texts of the Spanish-language media posted on the Internet for the period from 2012 to 2020. The research has been conducted from the standpoint of a cognitive approach to the study of language phenomena and with the involvement of the theory of cognitive metaphor and the method of metaphorical modeling. Given the three-component structure of the concept, the attention is focused on the image-perceptual component of the concept of DEUDA/DEBT, verbalized by its metaphorization. The main metaphorical models of the embodiment of the studied concept in the Spanish-language media economic discourse have been revealed and their classification according to the source sphere has been carried out.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectконцептuk_UA
dc.subjectпоняттєвий субстратuk_UA
dc.subjectперцептивно-образний адстратuk_UA
dc.subjectвалоративний епістратuk_UA
dc.subjectконцептуальна метафораuk_UA
dc.subjectметафорична модельuk_UA
dc.subjectсфера-джерелоuk_UA
dc.subjectсфера-мішеньuk_UA
dc.subjectconceptuk_UA
dc.subjectconceptual substratumuk_UA
dc.subjectperceptual-image adstratumuk_UA
dc.subjectvalorative epistratumuk_UA
dc.subjectconceptual metaphoruk_UA
dc.subjectmetaphorical modeluk_UA
dc.subjectsphere-sourceuk_UA
dc.subjectsphere-targetuk_UA
dc.titleМетафоризація концепту DEUDA/БОРГ в економічному дискурсі ЗМІ Іспанії (на матеріалі економічних текстів інтернет-видань)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc811.134.2uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record