Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 398
 • Item
  Інтеграція адаптивних технологій навчання англійської мови в екосистему економічного університету
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Сініцина, Надія Миколаївна; Sinitsyna, Nadiia; Синицына, Надежда Николаевна; Капустіна, Ольга Володимирівна; Kapustina, Olha; Капустина, Ольга Владимировна
  Стаття описує значення та можливості дистанційної освіти в сучасному світі, зокрема в контексті викладання іноземних мов в університетському середовищі. Автор аналізує важливість застосування системи дистанційного навчання для підготовки навчальних матеріалів, перевірки завдань та проведення екзаменів. В статті розглядається вплив адаптивних технологій на дистанційну освіту, включаючи їх роль в проведенні наукових конференцій і олімпіад. Стаття також обговорює важливість підтримки студентів, їх адаптації до нового навчального середовища та використання аналітичного підходу для персоналізації навчання. The article describes the significance of the possibility of distance learning in the modern world, in particular in the context of teaching foreign languages in the university environment. The author analyses the development of a distance learning system for the preparation of teaching materials, checking assignments and arranging exams. The article examines the impact of technologies on remote lighting, including their role in organising scientific conferences and olympiads. The article also discusses the importance of supporting students in their adaptation to a new learning environment, and the use of analytical data for personalization of training.
 • Item
  Нейроміфи як перешкода на шляху до якісної освіти
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Круківський, Василь Іванович; Krukivskyi, Vasyl; Круковский, Василий Иванович; Шевченко, Ольга Леонідівна; Shevchenko, Olha; Шевченко, Ольга Леонидовна; Круківська, О. В.; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна
  ОЕСР ще у 2002 році заявила, що нейроміфи (педагогічні легенди) несуть потенційну загрозу зниження якості освіти. Тому з ними необхідно боротися, а для цього треба знати їх природу. Мета цієї статті на основі аналізу проведених у світі досліджень, познайомити читачів із генезісом нейроміфів, ступенем їх поширеності серед освітян світу, ризиками, які вони представляють для навчання, та засобами їх подолання. В статті дається характеристика трьох найпоширеніших серед освітян світу нейроміфів: навчальні стилі, множинність прояву інтелекту, міф про домінування лівої або правої півкуль мозку. Порушується питання про можливість проведення дослідження поширеності нейроміфів серед українських освітян. Оскільки, як зазначають закордонні й українські фахівці, наявні навчальні програми традиційно націлені на розвиток переважно лівої півкулі мозку, в статті пропонується розглянути питання про потребу розробки навчальних програм для збалансованого розвитку як лівої, так і правої півкуль головного мозку. The OECD stated back in 2002 that neuromyths (pedagogical legends) pose a potential threat of lowering the quality of education. Therefore, it is necessary to deal with them, and so you need to know their nature. The purpose of this article, based on the analysis of research conducted in the world, is to introduce readers to the genesis of neuromyths, the degree of their prevalence among educators around the world, the risks they pose to education, and the means of overcoming them. The article describes three of the most common neuromyths among educators in the world: learning styles, multiple manifestations of intelligence, and the myth of the dominance of the left or right hemisphere of the brain. The question of the possibility of conducting a study of the prevalence of neuromyths among Ukrainian educators is raised. Since, as noted by foreign and Ukrainian experts, existing educational programs are traditionally aimed at developing mainly the left hemisphere of the brain, the article proposes to consider the need to develop educational programs for the balanced development of both the left and right hemispheres of the brain.
 • Item
  Підтримка українських студентів-біженців у Європі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Круківський, Василь Іванович; Krukivskyi, Vasyl; Круковский, Василий Иванович; Саєнко, С. Г.; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна
  Ця оглядова стаття інформує про європейський досвід залучення до вищої освіти українських студентів-біженців, які полишили Україну у зв’язку з російсько-українською війною. У статті зазначається, що перше в історії застосування Європейської Директиви про тимчасовий захист, яка пропонує швидку допомогу і чіткий правовий статус, стало показовим прикладом того, як доброзичливо ЄС приймає українських біженців, зокрема школярів та студентів, на своїй території. Вже з самого початку російського вторгнення доступ до освіти для дітей та молоді, які втікали з України, був визнаний європейськими країнами «безпосереднім пріоритетом». Стаття описує які конкретні заходи були вжиті для забезпечення права на вищу освіту українських студентів-біженців на загальноєвропейському, національному, регіональному, а також місцевому рівнях публічними органами влади, окремими приватними структурами та навіть приватними особами. Робиться висновок, що, пам’ятаючи про численні стреси, яких зазнають студенти-біженці під час збройного конфлікту, належна підтримка, розуміння проблем і заохочення до навчання є життєво важливими, так само як і увага до їхньої безпеки. ЄС у цьому випадку продемонстрував велику солідарність з українським народом, зокрема, в галузі освіти. This review article informs about the European experience of attracting Ukrainian refugee students who left Ukraine due to the Russian-Ukrainian war to higher education. The article notes that the first-ever application of the European Directive on Temporary Protection, which offers quick assistance and a clear legal status, became a demonstrative example of how the EU kindly accepts Ukrainian refugees, in particular schoolchildren and students, on its territory. From the very beginning of the Russian invasion, access to education for children and youth fleeing Ukraine was recognized as an «immediate priority» by European countries. The article describes what specific measures were taken to ensure the right to higher education of Ukrainian refugee students at the pan-European, national, regional, and local levels by public authorities, individual private structures, and even private individuals. It is concluded that, bearing in mind the many stresses experienced by refugee students during armed conflict, adequate support, understanding of the issues and encouragement to learn are vital, as is attention to their safety. In this case, the EU demonstrated great solidarity with the Ukrainian people, particularly in the field of education.
 • Item
  Особливості педагогічної комунікативної ситуації та основні бар’єри для спілкування викладач-студент у дистанційній онлайн-освіті
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Круківський, Василь Іванович; Krukivskyi, Vasyl; Круковский, Василий Иванович; Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Чеботарьова, Людмила Іванівна; Chebotarova, Liudmyla; Чеботарёва, Людмила Ивановна; Шматок, Тетяна Григорівна; Shmatok, Tetiana; Шматок, Татьяна Григорьевна
  Ця стаття має на меті дослідити особливості педагогічної комунікативної ситуації, а також вплив на неї інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у дистанційній освіті (ДО), роблячи її менш асиметричною. Окрім того, онлайн-навчання кардинально змінює ролі студента та викладача. Студент стає в центрі онлайн-навчання, отримуючи майже повну автономію, можливість самонавчання та самооцінювання, тоді як викладач тепер виконує переважно роль консультанта, наставника або модератора. ДО породжує також нові форми взаємодії, підтримки та оцінювання. Підтримка студентів викладачами включає три істотні та взаємозалежні функції: когнітивну, афективну та системну. Вони сприяють розвитку навчання через консультування та оцінювання, підвищення відданості студентів, а також створення зручних систем управління інформацією. В статті розглядаються також фізичні, семантичні та психологічні бар’єри, що заважають ефективній комунікації, знижуючи таким чином мотивацію студентів, а отже й продуктивність навчання. Дослідження виявило адаптивні й технічні недоліки ДО та засоби їх подолання. Тепер ми можемо навіть говорити про нову культуру відносин, що формується, або про культуру викладача і культуру студента, обидві вони породжені використанням ІКТ. This article aims to investigate the peculiarities of the pedagogical communicative situation, as well as the impact of information and communication technologies (ICT) on it in distance education (ED), making it less asymmetric. In addition, online learning radically changes the roles of the student and teacher. The student becomes the center of online learning, receiving almost complete autonomy, the possibility of self-learning and self-evaluation, while the teacher now plays mainly the role of consultant, mentor or moderator. ED also creates new forms of interaction, student support and assessment. Student support by teachers includes three essential and interdependent functions: cognitive, affective and systemic. They promote learning through advising and assessment, increasing student engagement, and creating user-friendly information management systems. The article also considers physical, semantic, and psychological barriers that prevent effective communication, thus reducing student motivation, and therefore, learning productivity. The study has revealed? the adaptive and technical shortcomings of the DO and means of overcoming them. We can even talk about a new relational culture that is being formed, or about the new form of culture relation being formed, or about the teacher’s and student’s culture ‒ both generated by the use of ICT?
 • Item
  «The Wheel of Learning» for Encouraging Learner Autonomy
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Korol, Olena; Король, Олена Юріївна; Король, Елена Юрьевна
 • Item
  Вмотивованість студентів до навчання в період воєнного часу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Кондрук, Ірина Валеріївна; Kondruk, Iryna; Кондрук, Ирина Валерьевна; Гайдученко, Світлана Валентинівна; Haiduchenko, Svitlana; Гайдученко, Светлана Валентиновна
  В статті розглянуто питання вмотивованості студентів до навчання під час воєнного часу на основі аналізу щорічного анкетування, яке проводилося у жовтні 2022 року. Дослідження стосувалися головної мети вивчення англійської мови студентами в університеті, а також вивчалися складнощі, з якими студенти стикаються під час навчання у воєнний час. The article deals with the issue of student motivation to the process of studying during the war on the bases of survey analysis which takes place every year in October. The survey comprised the questions regarding the main purposes in learning English and the challenges the students face during the learning process in wartime.
 • Item
  Особливості дозвіллєвої поведінки українських мігрантів в Польщі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Мельник, Ганна Миколаївна; Melnyk, Hanna; Мельник, Анна Николаевна
  В статті описані результати емпіричного дослідження дозвіллєвої поведінки українських мігрантів в Польщі. Детально охарактеризовано особливості їхньої дозвіллєвої діяльності в новому середовищі. Визначено види дозвілля, яким надають перевагу українці різних вікових груп і категорій, які проживають за кордоном. З’ясовано як змінилася дозвіллєва поведінка українців після переїзду за кордон та названо фактори, які на це впливають. Зроблено відповідні висновки за результатами дослідження. The article presents the results of the empirical research on the Ukrainian migrants’ leisure behavior in Poland. The features of their leisure activities in the new environment are described in detail. The leisure activity types preferred by Ukrainians of different age groups and categories living abroad are determined. The way the leisure behavior of Ukrainians has changed after moving abroad is identified, and the factors influencing the change are given. Relevant conclusions based on the results of the study are drawn.
 • Item
  Проблема багатомовної компетенції в умовах воєнного стану (на прикладі України та Польщі)
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Лещенко, Любов Павлiвна; Leshchenko, Liubov; Лещенко, Любовь Павловна; Палесіка, Ірина Володимирівна; Palesika, Iryna; Палесика, Ирина Владимировна
  У статті досліджено проблему багатомовної компетенції в умовах воєнного стану, проаналізовано позицію польської мови у багатомовному просторі Європейського Союзу і визначені чинники, які сприяють набуттю нею популярності й поширенню в Європі, зокрема проаналізовано шкільну освіту у Польщі, з’ясовано роль української та польської мов. Акцентується увага на українських біженцях, їх проблемах та потребах, на культурному українсько-польському просторі. The article examines the problem of multilingual competence in the conditions of martial law, analyzes the position of the Polish language in the multilingual space of the European Union and identifies the factors that contribute to its popularity and spread in Europe, in particular, analyzes school education in Poland, elucidates the role of the Ukrainian and Polish languages. Attention is focused on Ukrainian refugees, their problems and needs, on the Ukrainian-Polish cultural space
 • Item
  Інтеграція педагогічної освіти Франції до загальноєвропейського освітнього простору. Досвід для України
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна
  Стаття присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню тенденцій розвитку системи підготовки педагогічних кадрів Франції з метою можливого використання у системі педагогічної освіти в Україні. Досліджено модернізацію змісту, форм та методів професійної підготовки педагогічних кадрів у Франції. З’ясовано теоретико-методичні принципи побудови навчальних планів і програм у системі педагогічної освіти Франції; схарактеризовано зміст психолого-педагогічної підготовки в умовах реформування педагогічної освіти; виявлено подібне й відмінне в розвитку систем підготовки педагогічних кадрів у Франції й Україні та обґрунтовано і розроблено науково-методичні рекомендації щодо можливостей творчого використання прогресивних ідей французького досвіду в системі педагогічної підготовки в Україні. The artiсle is focused on the status and prospects of innovative processes of application of open educational resources in the systems of higher education in France and in Ukraine. Analysis of data proved that high productivity of best practices in high education has enabled France to transform imperfect system of base open educational resources into modern sector of higher professional programs and for building accessible educational environment for high school in regards to the standards of the best examples of the European Union models.
 • Item
  Особливості сучасного англомовного наукового дискурсу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Романюк, Оксана Іванівна; Romaniuk, Oksana; Романюк, Оксана Ивановна
  У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення понять «дискурс» та «науковий дискурс», на основі вивчених джерел розглянуто типологію та проілюстровано на прикладах характерні ознаки сучасного англомовного наукового дискурсу, показано різноманітність його жанрів. In the article there are analysed modern approaches to defining the concepts of discourse and academic discourse. On the basis of the studied scientific sources the typology of the contemporary English language academic discourse is described, its characteristic features are illustrated with the given examples; the diversity of its genres is demonstrated.
 • Item
  Культурний інтелект як складова міжкультурної компетентності
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Александрова, Наталія Миколаївна; Aleksandrova, Nataliia; Александрова, Наталия Николаевна
  В статті розглядається сутність культурного інтелекту як складової міжкультурної компетентності. Аналізуються та узагальнюється визначення поняття «культурний інтелект» та виокремлюються його складові компоненти. Пропонуються рекомендації щодо удосконалення процесу вивчення іноземної мови з акцентом на формування культурного інтелекту. In the article the author analyzes the essence and content of cultural intelligence as a key component of intercultural competence. The definition of the concept of «cultural intelligence» is defined and summarized, and its constituent components are pointed out. Recommendations are offered for improving the process of learning a foreign language with an emphasis on the formation of cultural intelligence.
 • Item
  Проблема ефективного поєднання гендерних ролей у соціально-політичній сфері
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Лещенко, Любов Павлiвна; Leshchenko, Liubov; Лещенко, Любовь Павловна
 • Item
  Teaching Speaking Skills
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022) Chebotarova, Liudmyla; Чеботарьова, Людмила Іванівна; Чеботарёва, Людмила Ивановна
  The author has studied the problem of teaching speaking skills in the process of teaching foreign languages. A lion’s share of assistance in helping the teachers comes from webinars held by Pearson Education Limited that has been for more than 15 years a very reliable, actual, innovative partner of the Foreign Languages and Intercultural Communication Department of KNEU. The author participated in a 12-hour Online English Language Teacher Training Course, that focused on the problems of teaching speaking skills as it is one of the most serious questions of teaching foreign languages. A most valuable theoretical document provided by Dinternal Pearson is the material on up-to-date idioms, that is mostly helpful in teaching speaking skills. Авторка досліджує проблему підготовки розмовних навичок в процесі викладання іноземних мов в КНЕУ. Левова доля допомоги викладачам надходить від компанії Dinternal Pearson, яка протягом більш ніж 15 років є надійним, сучасним, інноваційним партнером викладачів кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації. Авторка участь у 12-годинному вебінарі для викладачів англійської мови, присвяченому проблемам підготовки розмовних навичок, так як це одне з найбільш серйозне питання у викладанні іноземних мов. Дуже цінним теоретичним документом, який надає компанія Dinternal Pearson, є матеріали сучасних ідіом, необхідних для підготовки розмовних навичок.
 • Item
  Використання технології скаффолдингу як важливого елементу ефективного вивчення іноземної мови студентами закладів вищої освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Шматок, Тетяна Григорівна; Shmatok, Tetiana; Шматок, Татьяна Григорьевна
  В статті обґрунтовується доцільність використання технології скаффолдингу як важливого елементу ефективного вивчення іноземної мови студентами закладів вищої освіти. Увага приділяється освітньому (навчальному) скаффолдингу, який сприяє створенню ситуації успіху на заняттях. Вказується на ефективність та практичність використання інформаційних технологій (мультимедіа навчання) та платформи MOODLE для організації заочного, дистанційного, та для підтримки очного навчання в закладах вищої освіти. The article proves the feasibility of using scaffolding method in learning foreign languages by students of higher education institutions. Attention is given to the scaffolding in the process of education that leads to «creating situation of success» technique in the classroom. It shows the effectiveness and practicality of using information technology (multimedia learning) and MOODLE platform for the organization of the external, distance learning and for supporting full-time form of education.
 • Item
  Some Problems of Using Authentic Materials to Improve Listening Skills
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Kapustina, Olha; Капустіна, Ольга Володимирівна; Капустина, Ольга Владимировна; Сініцина, Надія Миколаївна; Sinitsyna, Nadiia; Синицына, Надежда Николаевна
  The article discusses some issues of improving listening skills. One of the advantages of improving listening skills is a wide access to authentic materials, which are a valuable source and example of the modern language. The advantages and disadvantages of using authentic material and stages of listening training, which embrace the following stages: pre-listening, while-listening and post-listening, are considered. The need for careful selection of authentic material, which should correspond to the level of language proficiency, be relevant to the topics studied and vocabulary is emphasized. Стаття розглядає деякі питання формування навичок сприйняття на слух або аудіювання (listening). Однією з переваг удосконалення навичок аудіювання є широкий доступ до автентичних матеріалів, які є цінним джерелом та зразком сучасної мови. Розглядаються також переваги і недоліки використання автентичного матеріалу та етапи навчання аудіювання, які складаються з наступних: дотекстовий, текстовий та післятекстовий. Підкреслюється необхідність ретельного підбору автентичного матеріалу, якій повинен відповідати рівню володіння мовою, бути релевантним темам, що вивчаються, і словниковому запасу.
 • Item
  Новітні технології позааудиторної роботи студентів, дистанційного навчання зокрема, у вищих навчальних закладах України та країнах Європи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна
  Стаття присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню тенденцій розвитку новітніх навчальних технологій позааудиторної роботи студенів, дистанційного навчання зокрема, у вищих навчальних закладах України та країн Європи. У статті проаналізовано джерельну базу з проблеми дослідження і, зокрема, зарубіжні теорії дистанційного навчання; здійснено періодизацію та аналіз розвитку кореспондентського, відкритого і дистанційного та електронного навчання в Україні та країнах Європи; представлено інтегровану схему класифікації моделей дистанційного навчання на основі дослідження зарубіжних класифікацій таких моделей; розкрито основні види зарубіжних моделей дистанційного навчання; виявлено провідні тенденції розвитку дистанційного навчання у зарубіжній вищій школі; обґрунтовано принципи, категорії і форми оцінювання курсів, програм, які використовуються за кордоном з метою запропонувати кращі з них для оцінювання навчальних матеріалів в Україні. The article «Implementation of neoteric distance learning technologies in high school education in Ukraine and countries of Europe» is focused on the status and prospects of innovative processes of application of open educational resources and e-learning technologies in the systems of higher education in Europe and in Ukraine. Analysis of data proved that high productivity of best practices of ICT policy in high education has enabled Europe and Ukraine to transform imperfect system of base open educational resources and ICT usage into modern sector of higher professional programs and for building accessible educational environment for high school in regards to the standards of the best examples of the European Union models.
 • Item
  Проблеми та перспективи мультикультурноі освіти в сучасному суспільстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Шевченко, Ольга Леонідівна; Shevchenko, Olha; Шевченко, Ольга Леонидовна
  У статті розглядаються актуальні питання розвитку мультикультурноі освіти в умовах європейської інтеграції України, що стає однією з провідних концепцій єднання культур. Досліджуються виміри, форми і завдання мультикультурноі освіти, впровадження якої неможливе без реформування всього освітнього середовища. The article considers the topical issues of the development of multicultural education which is becoming one of the leading concepts of cultural unity under the European integration of Ukraine. The dimensions, forms and tasks of multicultural education are studied, the implementation of which is impossible without reforming the entire educational environment.
 • Item
  Online Discourse as a Component of Intercultural Communication: in Digital Era: Features and Specifics
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Sluchaina, Larysa; Случайна, Лариса Олександрівна; Случайная, Лариса Александровна
  This article highlights cultural differences within the emic and etic approaches to the use of the Internet, E-content and its diffusion. У статті досліджуються теоретичні засади та особливі риси інформаційного суспільства та вплив нових технологій на комунікаційну поведінку людини як з представникам інших культур так і в межах своєї культури.
 • Item
  Вплив глобалізації на розвиток англійської мови
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Лобецька, Інна Михайлівна; Lobetska, Inna; Лобецкая, Инна Михайловна
  У статті представлений короткий аналіз лексичних змін, що відбуваються в сучасній англійській мові, погляди сучасних британських лінгвістів, що досліджують мову як сутність, що динамічно розвивається. Нові технології, сучасні способи спілкування, сленг, всесвітні проблеми, глобальна культура, інші іноземні мови призводять до лексико-семантичних змін словникового складу англійської мови та її поповнення, про що свідчать численні приклади ЗМІ, наведені у статті. Процес навчання англійської мови як іноземної має бути переглянутий та оптимізований з урахуванням тенденцій розвитку міжкультурної комунікації в умовах полікультурного світу. The article presents the analysis of British linguists’ views on lexical changes in modern English, the outlook on language as a dynamically developing structure. New technologies, slang, world’s problems, Globish culture, other foreign languages, cultural evolution, military and political events of global concern bring about lexical-semantic changes in the English language word stock and vocabulary update which is substantiated by an array of sentences derived from Mass media. The process of learning English as a foreign language should be reviewed and optimized considering the development trends in intercultural communication in a multicultural world.
 • Item
  How to Boost Critical Thinking in Intecultural Communication Course
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Korol, Olena; Король, Олена Юріївна; Король, Елена Юрьевна
  The article addresses the issue of developing students’ critical thinking skills as an effective way of dealing with stereotypes arising in intercultural communication. These skills constitute an integral component of intercultural communicative competence (ICC), which is the result of merging communicative and intercultural competences and recognized as a key goal in foreign language teaching. The article gives an overview of critical thinking skills, describes their standards and founds that these skills are instrumental in overcoming cultural stereotypes. Based on our teaching experience, we suggest some activities for developing critical thinking skills in the Intercultural communication course. The activities are aimed at reducing and preventing stereotypes, or overgeneralizations, which often lead to misunderstanding and distorted perceptions of other cultures as well as students’ own culture.