Show simple item record

dc.contributor.authorШаталова, Лариса Миколаївна
dc.contributor.authorShatalova, Larysa
dc.contributor.authorШаталова, Лариса Николаевна
dc.date.accessioned2021-05-07T08:19:33Z
dc.date.available2021-05-07T08:19:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationШаталова Л. М. Загальний та спрощений порядок укладення електронних договорів / Шаталова Л. М. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Юрид. ф-т ; [редкол.: Ю. М. Бисага (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Вид. дім «Гельветика», 2019. – Вип. 59, т. 1. – С. 189–192.uk_UA
dc.identifier.issn2307-3322
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35932
dc.description.abstractУ статті проаналізовано законодавство України, що регулює загальний та спрощений порядок укладення господарського договору суб’єктами господарювання з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг. Визначено співвідношення понять «спосіб» та «порядок» укладення електронного договору. Форма договору визначена як спосіб відображення згоди сторін договору щодо його змісту на відповідному носії інформації. Сформульовано визначення поняття «форма господарського електронного договору», що розуміється як спосіб відображення згоди сторін господарського договору щодо його змісту, що фіксується на електронному носії інформації. Розкрито питання, пов’язані з визначенням сутності та змісту письмової та електронної форми господарського договору. Проаналізовано норми спеціальних нормативно-правових актів, що визначають особливості застосовування електронної форми господарських договорів. Доведено необхідність укладення суб’єктами господарювання господарських електронних договорів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж та можливості фіксації всіх етапів існування (створення, узгодження, виконання, припинення або розірвання) таких договорів тільки в електронній формі. Наголошено, що досягнення повної рівності господарських електронних договорів та традиційних договорів на паперовому носії (в їх суспільному призначенні та в господарському документообігу) можливе шляхом забезпечення існування електронних договорів тільки в інформаційно-комунікаційних системах. Запропоновано у порядку укладення електронних договорів виокремити спрощену електронну та кваліфіковану електронну форми як способи узгодження волі сторін з використанням електронних довірчих послуг. The article provide insight into the legislation of Ukraine, which specify the general and simplified procedure for concluding a commercial contract by incorporated businesses, using qualified electronic trust services. In the Article are determined a relation between the term’s “method” and “order” of the conclusion of the electronic contract. The contract form is defined as a way of displaying the agreement of the parties to the contract about his content on the relevant storage medium. Formulated a definition of “economic electronic contract form” and is understood as a way of displaying the agreement of the parties to the economic agreement on its content, recorded on an electronic medium. Detected a question about the essence of the written and electronic form of the commercial contract. Analysed the norms of special normative legal acts, that determine the peculiarities of application of the electronic form of commercial contract. Has been proved the relevancy of concluding commercial electronic contracts aided by information and communication networks and possibility of fixation of all stages of existence (creation, coordination, fulfilment, termination or annulment) such contracts only in electronic form. Mentioned, that the achievement of complete equality of commercial electronic contracts and traditional paper contracts (in their social purpose and in business documents) is possible by ensuring the existence of electronic contracts only in information and communication systems. It has been suggested to set apart simplified electronic and qualified electronic forms in commercial contracts as a way of agreeing the will of the parties using electronic trust services.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУжгородський національний університетuk_UA
dc.subjectзагальний та спрощений порядок укладення електронного договоруuk_UA
dc.subjectспосіб укладення електронного договоруuk_UA
dc.subjectкваліфікована електронна форма договоруuk_UA
dc.subjectспрощена електронна форма договоруuk_UA
dc.subjectgeneral and simplified electronic contracting procedureuk_UA
dc.subjectelectronic contracting methoduk_UA
dc.subjectqualified electronic contract formuk_UA
dc.subjectsimplified electronic contract formuk_UA
dc.titleЗагальний та спрощений порядок укладення електронних договорівuk_UA
dc.title.alternativeGeneral and simplified procedure for concluding electronic contractuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc346.34(477)uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record