Recent Submissions

 • Дослідження видів ліквідації юридичних осіб та удосконалення їх класифікації 

  Буркова, Людмила А.; Burkova, Liudmyla (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Спалах пандемії коронавірусної хвороби ускладнив несталу економіко-політичну ситуацію в Україні. Це призвело до збільшення стрімкими темпами частки фінансово нестабільних юридичних осіб, відносно колосальної кількості ...
 • Роль інтелектуальної складової у забезпеченні інноваційного розвитку підприємства 

  Адаменко, Марина В.; Аdamenko, Мaryna; Корнух, Оксана В.; Kornukh, Oksana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сучасні тенденції економічних змін актуалізують дослідження напрямів забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Значення набуває інтелектуальна діяльність персоналу в інноваційному процесі підприємства. Публікації ...
 • Людський розвиток і економічна динаміка: ресурси і результати соціального сектору України та розвинутих країн 

  Верховод, Ірина С.; Verkhovod, Iryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проведено порівняльний аналіз динаміки ІЛР та національного доходу на особу в Україні та в країнах, що протягом тривалого часу обіймають провідні позиції за ІЛР. Перший трактується як узагальнюючий показник суспільно ...
 • Освітня домінанта соціальної безпеки: шляхи трансформації в контексті забезпечення сталого розвитку 

  Гаращук, Олена В.; Harashchuk, Olena; Куценко, Віра І.; Kutsenko, Vira (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Дослідження, представлене статтею, присвячено актуальним проблемам досягнення соціальної безпеки та сталого розвитку, на що мають вплив ряд чинників внутрішнього і зовнішнього характеру. Серед них одне з провідних місць ...
 • Аналіз основних чинників формування туристичного кластера Волинської області 

  Зайчук, Катерина Анатоліївна; Zaichuk, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проаналізовано поняття «туристичний кластер», обґрунтовано твердження вчених і науковців щодо визначення терміну «кластер», визначено структуру туристичного кластеру та здійснений аналіз основних чинників формування ...
 • Монетизація економіки України: ретроспектива, поточний стан та перспективи трансформації 

  Макаров, Олег Юрійович; Makarov, Oleh (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню монетарного забезпечення економіки України та визначенню детермінант ремонетизації і демонетизації економіки шляхом здійснення ретроспективного аналізу. Вбачається, що зростання рівня монетизації ...
 • Сучасні підходи до формування інноваційної бізнес-екосистеми 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Коваль, Анастасія Юріївна; Koval, Anastasiia; Коваль, Анастасия Юрьевна; Зубко, Єлизавета В.; Zubko, Yelyzaveta (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Обрана тема э досить актуальною, адже перспектива бізнес-екосистем може також дати уявлення про нові емпіричні проблеми, пов’язані з вивченням сильних сторін і цінностей екосистем та організацій, що підтримують її розвиток, ...
 • Основні показники економічної діяльності культурних та креативних індустрій в Україні 

  Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено узагальнений підхід до оцінки валової доданої вартості культурного та креативного продукту. Розглянуто напрями державної політики в галузі культури, розподіл повноважень між суб’єктами державного ...
 • Побудова ієрархії потенціалів для економічного потенціалу підприємств корпоративного типу 

  Шура, Наталя Олександрівна; Shura, Natalia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті визначено, що дослідження наукових праць з питань структуризації елементів економічного потенціалу підприємства показало відсутність єдності думок науковців з цього приводу, що обумовлено низкою причин, а саме: ...
 • Історичні передумови появи та існування заборони на позичковий процент в ісламській економічній доктрині 

  Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevych, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Метою даної статті є дослідження історичних передумов для існування заборони на позичковий процент у сучасній ісламській економічній доктрині. Сьогодні ісламські фінанси є складовим елементом глобальної фінансової ...
 • Світові досягнення та інноваційні технології в сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі 

  Опанащук, Юрій Якович; Opanashchuk, Yurii; Шмігельська, Євгенія Анатоліївна; Shmihelska, Yevheniia; Шмигельская, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Найважливішою рисою сучасного етапу розвитку економіки є підвищення ролі інновацій як основи економічного зростання держав. Інновації у сфері туризму головним чином спрямовані на формування нових підходів у маркетинговій ...