Show simple item record

dc.contributor.authorЛаушкін, О. М.
dc.date.accessioned2015-04-07T07:06:56Z
dc.date.available2015-04-07T07:06:56Z
dc.date.issued2014-06-15
dc.identifier.citationЛаушкін О. М. Проблеми та перспективи трансформації зайнятості у новій економіці / О. М. Лаушкін // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 434-439.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6111
dc.description.abstractУ статті досліджуються ключові аспекти процесу трансформації системи зайнятості в новій економіці. На сучасному етапі, динаміка трансформаційних змін стримується контрпродуктивним впливом індустріального капіталу, для якого перехід джерела багатства зі сфери матеріального у сферу нематеріального, усвідомлення працівником високої цінності свого людського і соціального капіталу, а також затвердження знання в якості основної продуктивної сили, означає неминучу втрату домінуючої позиції в системі соціально-трудових відносин. Тривале стримування природної динаміки трансформаційних змін представляє загрозу стабільності функціонування системи зайнятості та її довгостроковій ефективності. Подолання контрпродуктивного впливу стримуючих факторів і реактивація трансформаційних змін стає можливим через реформування базових інститутів соціалізації, що формують особистість самопідприємця, людини-творця.uk
dc.description.abstractThe article examines key aspects of the employment system transformation process in the new economy. At the current stage, dynamics of transformational changes is restrained by counterproductive influence of industrial capital, for which transition of wealth from the material sphere to the sphere of non-material, realization of an employee the high value of her own human and social capital, as well as assertion of knowledge as the main productive force, means inevitable loss of its dominating position in the system of sociallabour relations. Prolonged containment of natural dynamics of transformational changes poses a threat to stability of the employment system functioning and its longtime efficiency. Overcoming the counterproductive influence of the restraining factors and reactivation of transformational changes become possible through the reformation of basic socialization institutes, which form the identity of a self-entrepreneur, creator.uk
dc.description.abstractВ статье исследуются ключевые аспекты процесса трансформации системы занятости в новой экономике. На современном этапе, динамика трансформационных изменений сдерживается контрпродуктивным влиянием индустриального капитала, для которого переход источника богатства из сферы материального в сферу нематериального, осознание работником высокой ценности своего человеческого и социального капитала, а также утверждение знания в качестве основной производительной силы, означает неизбежную утрату доминирующей позиции в системе социально-трудовых отношений.Длительное сдерживание естественной динамики трансформационных изменений представляет угрозу стабильности функционирования системы занятости и ее долгосрочной эффективности. Преодоление контрпродуктивного влияния сдерживающих факторов и реактивация трансформационных изменений становится возможным через реформирование базовых институтов социализации, формирующих личность самопредпринимателя, человека-творца.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectТрансформація зайнятостіuk
dc.subjectнова економікаuk
dc.subjectлюдський і соціальний капіталuk
dc.subjectзнанняuk
dc.subjectсамопідприємецьuk
dc.subjectEmployment transformationuk
dc.subjectnew economyuk
dc.subjecthuman and social capitaluk
dc.subjectknowledgeuk
dc.subjectself-entrepreneuruk
dc.subjectТрансформация занятостиuk
dc.subjectновая экономикаuk
dc.subjectчеловеческий и социальный капиталuk
dc.subjectзнаниеuk
dc.subjectсамопредпринимательuk
dc.titleПроблеми та перспективи трансформації зайнятості у новій економіціuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.526uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record