Випуск № 2(8)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 71
 • Item
  Європейські орієнтири розвитку сфери зайнятості та боротьби з бідністю у стратегії «Європа-2020»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-25) Колядич, Олександр Іванович; Погорєлов, Сергій Борисович
  Розглянуто загальні інституціональні орієнтири розвитку Європи, визначені у стратегії «Європа-2020». Акцентовано увагу на пріоритетах розвитку сфери зайнятості та боротьби з бідністю.
 • Item
  Державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи: сутнісно-проблемні аспекти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-25) Лопушняк, Галина Степанівна
  Досліджено підходи до трактування понять «державні соціальні стандарти», «державні соціальні гарантії» та «соціальні нормативи». Виявлено проблеми сутнісно-теоретичного характеру, що створюють перешкоди для формування якісної і дієвої системи державних соціальних стандартів та гарантій. Подано пропозиції щодо удосконалення понятійно-категоріального апарату із досліджуваної тематики.
 • Item
  Соціальний захист в системі мінімізації соціальних ризиків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-25) Надрага, В. І.
  Стаття присвячена аналізу соціальних ризиків в контексті правовідносин соціального захисту. Результати дослідження довели відсутність загальноприйнятних підходів щодо сутності та виду соціальних ризиків, які потребують розробки відповідних механізмів соціального захисту. Пропонується виділити соціальні ризики як певні події в житті людини, що вимагають матеріальної підтримки суспільства.
 • Item
  Науково-методичні основи оцінювання конкурентоспроможності людського капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-25) Семикіна, А. В.
  Розкрито сутність конкурентоспроможності людського капіталу. На основі аналізу існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності у сфері праці запропоновано та апробовано науково-методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності людського капіталу. Розраховано матрицю конкурентоспроможності людського капіталу на прикладі регіонів України.
 • Item
  Міжнародні підходи до оцінювання конкурентоспроможності людських ресурсів: переваги та недоліки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-28) Пляшко, О. С.
  На основі узагальнення існуючих підходів до обґрунтування конкурентоспроможності доведено, що конкурентоспроможність людських ресурсів відображає можливість потенціалів людини конкурувати. Проаналізовано переваги та недоліки міжнародних оцінок конкурентоспроможності. Запропоновано розробити авторську методику оцінки конкурентоспроможності людських ресурсів, щодозволить оцінити можливості потенціалів людини конкурувати.
 • Item
  Пріоритети та особливості закордонних моделей соціального інвестування
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-29) Пархоменко, Ю. М.
  В статті досліджено особливості побудови моделей соціального інвестування в різних країнах світу. Визначено головні суб’єкти та напрями інвестування в залежності від принципів реалізованих моделей, їх характерні риси та існуючі недоліки.
 • Item
  Тенденции изменения трудового потенциала потребительской кооперации республики Беларусь
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-14) Нилова, Е. Е.
  В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой исследования состояния трудового потенциала Республики Беларусь. В статье рассмотрено состояние трудовых ресурсов потребительской кооперации Гомельской области, как в целом по системе, так и в разрезе отраслей.
 • Item
  Соцільна інтеграція осіб літнього віку в Україні як складова політики «активного старіння»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-14) Крімер, Б. О.
  Досліджується сучасний стан соціальної інтеграції осіб літнього віку в Україні. На матеріалах опитування аналізуються окремі аспекти соціальної інтеграції осіб літнього віку. Розглядаються шляхи подальшого розвитку політики щодо соціальної інтеграції осіб літнього віку.
 • Item
  Соціальна держава як підстава формування та реалізації ефективної соціальної політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-12) Микитась, В. В.
  Проголошення України як соціальної держави вимагає здійснення активної та послідовної економічної політики держави, спрямованої на забезпечення гідного рівня життя та умов праці, а також досягнення загальної стабільності та згуртованості в суспільстві. На сьогодні трансформаційні процеси в Україні супроводжуються негативними наслідками в усіх сферах життєдіяльності суспільства — політичній, економічній, соціальній тощо. Усе це призводить до виникнення соціально-економічних протиріч, збільшення рівня конфліктності, зростання соціальної напруженості в суспільстві, недовіри населення до влади, тому саме ефективна соціальна політика держави здатна вирішити поставлені проблеми.
 • Item
  Проблеми та перспективи трансформації зайнятості у новій економіці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-15) Лаушкін, О. М.
  У статті досліджуються ключові аспекти процесу трансформації системи зайнятості в новій економіці. На сучасному етапі, динаміка трансформаційних змін стримується контрпродуктивним впливом індустріального капіталу, для якого перехід джерела багатства зі сфери матеріального у сферу нематеріального, усвідомлення працівником високої цінності свого людського і соціального капіталу, а також затвердження знання в якості основної продуктивної сили, означає неминучу втрату домінуючої позиції в системі соціально-трудових відносин. Тривале стримування природної динаміки трансформаційних змін представляє загрозу стабільності функціонування системи зайнятості та її довгостроковій ефективності. Подолання контрпродуктивного впливу стримуючих факторів і реактивація трансформаційних змін стає можливим через реформування базових інститутів соціалізації, що формують особистість самопідприємця, людини-творця.
 • Item
  Системний підхід до оцінювання кваліфікації працівників
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-14) Захарченко, Я. Л.
  Розглядається необхідність створення та основні цілі і завдання функціонування системи оцінювання кваліфікації працівників. Виокремлено та охарактеризовано основні підсистеми і елементи відкритої організаційно-функціональної системи оцінювання кваліфікації працівників.
 • Item
  Оцінювання ефективності інструментів та власне професійного добору персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-12) Омельченко, Ю. Ю.
  У статті висвітлено методи оцінювання ефективності інструментів та власне професійного добору персоналу, здійснено огляд історії вивчення даного питання, представлено стислий опис основних інструментів добору персоналу.
 • Item
  Методологія оцінки якості трудового життя працівників сфери сільського господарства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-15) Панчук, Аліна Аркадіївна
  У статті розглянуто існуючі методики оцінювання якості трудового життя. Також визначено різницю між поняттями «гідна праця» та «якість трудового життя». Показано, що особливо великий вплив на визначення критеріїв ЯТЖ має те, у якій сфері економічної діяльності працює підприємство. У результаті дослідження було виявлено особливості оцінювання якості трудового життя в сільському господарстві. На основі цих особливостей обґрунтовано вибір критеріїв оцінки якості трудового життя у сфері сільського господарства.
 • Item
  Контролінг як інноваційна комплексна система управління трудовою поведінкою робітників на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-05) Базалійська, Наталія Петрівна; Bazaliyska, Natalya; Базалийская, Наталия Петровна
  У статті розглянуто сутність трудової поведінки робітника. Визначено місце контролінгу трудової поведінки серед інноваційних систем управління персоналом на підприємстві. Сформульовано сутність контролінгу як комплексної системи управління трудовою поведінкою робітників. Виокремлено основні складові комплексної системи контролінгу трудової поведінки робітників та конкретизовано їх зміст відносно підсистем управління трудовою поведінкою робітників на підприємстві.
 • Item
  Методи оцінки соціального стану трудового колективу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-25) Сочинська-Сибірцева, І. М
  У статті обґрунтовано необхідність оцінки соціального стану трудового колективу з метою підвищення ефективності його діяльності. Розглянуто сутність системного та комплексного підходів до оцінки соціального стану трудового колективу. Визначено зміст і характер соціальних процесів у колективі, описано основні характеристики методів оцінки соціального стану. Визначено основні критерії як складові моделі оцінки соціального стану трудового колективу.
 • Item
  Інновації в системі підготовки кадрів для харчової промисловості в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-10) Фіненко, Олександр Юрійович
  У статті визначено основні причини та недоліки сучасної системи професійної підготовки населення України, розглянуто основні ознаки порушення структурної збалансованості в системі зайнятості. Для вирішення наявних проблем пропонуються засоби та заходи щодо покращення механізму взаємодії ринку праці та освітніх послуг.
 • Item
  Вплив рееміграції на інноваційний розвиток України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-01) Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna
  У статті розглядається проблема рееміграції та значення процесу адаптації мігрантів як одного з напрямів управління міграційними процесами в Україні. У статті розкрито необхідність його регулювання з метою забезпечення інтелектуальної еміграції в умовах економіки знань. Виокремлено основні складові рееміграції, оцінено перспективні результати реалізації спеціальної програми рееміграції.
 • Item
  Трансформація соціально-демографічних тенденцій розвитку сільських територій України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-04) Головко, Л. В.
  Визначені основні ознаки трансформаційних змін та сформованих соціально-демографічних тенденцій сільських територій. Дана оцінка зрушень у статево-віковому складі сільського населення. Обґрунтовано вплив сучасної демографічної ситуації на розвиток системи сільського розселення.
 • Item
  Теоретичні аспекти моделювання господарської суб’єктності людини в умовах інноваційного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-07) Савицька, Н. Л.
  У статті на засадах принципу холістичного персоналізму окреслено теоретичні аспекти моделі господарської суб’єктності людини в умовах становлення інноваційної економіки. Виділено тенденції сучасного господарського розвитку, особливості суб’єктивізації виробництва, нові форми відчуження. Визначено чинники моделювання господарської суб’єктності, постулати поведінкової гіпотези робочої моделі людини.
 • Item
  Методичний підхід до визначення ефективності соціально-трудових відносин на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-28) Назаров, Н. К.
  Проведено аналіз особливостей функціонування соціально-трудових відносин на промисловому підприємстві. Розроблено методичного підходу до оцінювання ефективності соціально трудових відносин макрорівня на основі інтегрального показника, що поєднує економічні, соціальні, регуляторні та фінансові показники. Методику апробовано на прикладі промислового підприємства.