Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Архітектура інтелектуальної авіаційної транспортної системи, що функціонує в умовах невизначеності 

  Шевчук, Д. О.; Shevchuk, D. O.; Мединський, Д. В.; Medynskyi, D. V.; Маляренко, Д. Л.; Maliarenko, D. L. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Існуюча локальна система інформаційного супроводу та контролю діяльності сегментів авіаційного транспортного комплексу забезпечують ефективне вирішення певного ряду завдань. Але відсутність єдиних державних стандартів ...
 • Вейвлет аналіз у галузі захисту інформації 

  Серденко, Таісія Володимирівна; Serdenko, T. V.; Серденко, Таисия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті наведено огляд сучасних методів захисту інформації, для реалізації яких використовується вейвлет-перетворення сигналів. Основна область застосування вейвлетних перетворень — аналіз та обробка сигналів, нестаціонарних ...
 • Моделювання сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику методами векторно-регресійного аналізу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У сучасній банківській діяльності стрес-тестування набуває вагомої ролі як обов’язковий інструмент ризик-менеджменту. Одним із найважливіших етапів стрес-тестування є побудова шокових сценаріїв, які з одного боку мали ...
 • Про оцінки точності моделювання звуження броунівського листа на частину кола в просторі Hsp 

  Круглова, Н. В.; Kruglova, N. V.; Диховичний, О. О.; Dykhovychnyi, O. O.; Дем’яненко, О. О.; Demianenko, O. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У роботі узагальнено результати, отримані у роботах Параньяпа, Парка, Клесова, Круглової, Диховичного (Paranjape, Park, Klesov, Kruglova, Dykhovychnyi). Зокрема, знайдено найбільш точну апроксимацію розподілу максимуму ...
 • Аналіз стратегій приймального користувацького тестування інформаційних систем 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Міщенко, Д. С.; Mishchenko, D. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню стратегій приймального користувацького тестування — остаточне тестування інформаційної системи, яке виконується спільно з кінцевим користувачем або клієнтом для того, щоб перевірити, чи ...
 • Еволюція моделей прийняття рішень: від класичної політекономії до біхевіористської економіки 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено еволюцію моделей прийняття рішень у класичній політекономії, неокласичній економіці та біхевіористській (поведінковій) економіці. Встановлено, що в основі економічного вибору лежить певна теорія ...
 • Алгоритм функціонування інтелектуальної банківської системи 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У даній статті розглянуто алгоритм функціонування інтелектуальної системи прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі динамічної нормативно-індексної моделі. Запропонований автором адаптований ...
 • Аналіз достовірності інформації щодо пандемії COVID-19 в Україні (на прикладі світових агрегаторів даних) 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич; Поліїт, Д. Г.; Poliyit, D. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Вплив пандемії COVID-19 на економічну діяльність в основному зумовлений зменшенням витрат для осіб з вищими доходами через проблеми зі здоров’ям, що, в свою чергу, впливає на підприємства, які обслуговують багатих, і в ...
 • Інформаційна технологія реалізації теоретико-ігрового підходу в задачах ціноутворення харчового підприємства 

  Загоровська, Л. Г.; Zahorovska, L. G.; Стрелець, Є. В.; Strelets, Y. V.; М’якшило, О. М.; Myakshylo, O. M.; Харкянен, О. В.; Kharkianen, O. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Запропоновано метод розв’язання задачі визначення оптимальної ціни на продукцію харчового підприємства, заснований на використанні теоретико-ігрового підходу. Показано, що розроблені моделі та відповідні критерії вибору ...
 • Модернізація фінансової політики підприємства: імперативно-диспозитивний підхід 

  Єрешко, Ю. О.; Yereshko, J. O.; Товмасян, В. Р.; Tovmasian, V. R. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Визначено, що з використанням імперативного підходу до імплементації фінансової політики підприємства, альтернація рішень можлива лише по завершенні процесу при переході до наступної детермінації імператив або, в процесі ...
 • Системний аналіз загроз соціокібернетичної безпеки в умовах пандемії 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Метою роботи є системний аналіз логічних, структурних зв’язків між різними загрозами соціокібернетичної безпеки. При чому включаємо в розгляд широкий спектр різних складових, різних розумінь соціокібернетичної безпеки: ...
 • Про одну з ситуаційних моделей управління інформаційною безпекою підприємства 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Теорія управління інформаційною безпекою економічних систем створила багато ефективних механізмів швидкого і точного вибору управляючих дій на об’єкт за даними його стану. До найважливіших серед них слід віднести концепцію ...
 • Математичне моделювання рекламного просування веб-проекту 

  Агутін, Михайло Михайлович; Agutin, M. M.; Агутин, Михаил Михайлович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена актуальним питанням моделювання рекламного просування веб-проекту методами пошукової оптимізації, контекстної реклами та проведення цільових рекламних кампаній. Розглянуто підходи щодо методів рекламного ...
 • Системний аналіз як інструмент прийняття управлінських рішень в бізнесі 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Управлінське рішення є одним з основних засобів управління. В умовах динамічного зовнішнього і внутрішнього середовища управлінські рішення повинні прийматися швидко. При цьому особливо актуальним становиться проблема ...
 • Технологія Blockchain в системі захисту інформації 

  Четверіков, І. О.; Chetverikov, I. O.; Петренко, А. І.; Petrenko, A. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Незважаючи на постійне удосконалення технологій захисту даних і створення нових засобів, їх вразливість у сучасних умовах не тільки не зменшується, а й постійно зростає. Це пов’язано з тим, що зловмисники завжди знаходяться ...
 • Захист корпоративної інформації на мобільних пристроях 

  Толюпа, Сергій Васильович; Toliupa, S. V.; Толюпа, Сергей Васильевич; Пархоменко, Іван Іванович; Parkhomenko, I. I.; Пархоменко, Иван Иванович; Кириленко, А. І.; Kyrylenko, A. I.; Вадис, К. А.; Vadis, K. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Захист мобільних пристроїв важливий, як і захист будь-яких інших пристроїв. Число шкідливих програм, веб-сайтів і фішингових атак, націлених на мобільні телефони, зростає з кожним днем. На мобільних пристроях може зберігатися ...
 • Вплив владних рішень на обсяг та динаміку тіньової економіки 

  Семашко, Катерина Анатоліївна; Semashko, K. A.; Семашко, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  На сьогоднішній день явище тінізації економіки присутнє у багатьох країнах світу. Тіньова економіка (ТЕ) паразитує на тілі офіційної або легальної економіки (ЛЕ), а це негативно впливає на економічну стабільність і ...
 • Концепція стрестестування ринкового ризику з використанням методів економетричного моделювання 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що з одного боку проведення стрес-тестування ризиків банку, в тому числі ринкового, є обов’язковою регуляторною вимогою, а з іншого боку немає чітких рекомендацій щодо її якісної ...
 • Використання стратифікованого семплінгу контрольної вибірки для покращення предикативності моделей бустінгових дерев рішень 

  Пирогов, В. І.; Pyrohov, V. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проведено дослідження щодо забезпечення стабільності результату класифікації кредитоспроможності позичальника фізичної особи банку за допомогою алгоритму бустінгових дерев рішень з використанням стратифікованого ...
 • Моделювання загроз процесу європеїзації пенсійної системи України 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Позднякова, Л. О.; Pozdnyakova, L. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В роботі виокремлено основні етапи реформування пенсійної системи України та здійснено аналіз основних показників. Проаналізовано показники доходів і видатків Пенсійного Фонду України по кожному із виокремлених етапів ...

View More