Show simple item record

dc.contributor.authorЗавідонова, Наталія Іванівна
dc.date.accessioned2015-07-03T10:54:22Z
dc.date.available2015-07-03T10:54:22Z
dc.date.issued2015-03-05
dc.identifier.citationЗавідонова Н. І. Реалізація соціокультурного підходу до викладання іноземних мов у вищій школі / Н. І. Завідонова // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 93–100.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/8356
dc.description.abstractСтаття досліджує альтернативний підхід до викладання іноземних мов. У статті наголошується, що через останні всесвітні тенденції в економічному та політичному житті, активну міграцію людей та міжнародне спілкування, міжкультурна комунікація имагає нових підходів. Особлива увага приділяється викладанню іноземних мов як засобу спілкування. Соціокультурний підхід спрямований на розвиток міжкультурної комунікації. Він акумулює в собі ідеї глобалізації та культурної соціалізації. Соціокультурний підхід збагачує викладання та мотивує студентів до вивчення іноземної мови.uk
dc.description.abstractThe article investigates an alternative approach to teaching foreign languages. It says that intercultural communication demands new approaches due to the latest world tendencies in economic and political life, intensive migration of people, active international communication. Teaching foreign languages as a means of communication is highlighted. Socio-cultural approach is aimed at intercultural communication. It accumulates ideas of globalization and cultural socialization. To sum up, socio-cultural approach to teaching enriches both the process of teaching and the process of learning and motivates the students.uk
dc.description.abstractСтатья исследует альтернативный подход к преподаванию иностранных языков. В ней говорится, что благодаря последним мировым те нденциям в экономической и политической жизни, активную миграцию людей, а также международное общение, межкультурная коммуникация нуждается в новых подходах. Особенное внимание уделяется преподаванию иностранных языков как средству общения. Социокультурный подход направлен на развитие международных коммуникаций. Он аккумулирует в себе идеи глобализации и культурной социализации.Социокультурный подход обогащает процесс преподавания и мотивирует студентов к изучению иностранных языков.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectкомпетентністний підхідuk
dc.subjectлінгвістична та комунікативна компетенціяuk
dc.subjectсоціокультурний підхідuk
dc.subjectінкультуризаціяuk
dc.subjectкультурознавствоuk
dc.subjectсоціалізаціяuk
dc.subjectмовленнєвий етикетuk
dc.subjectкорпоративна культураuk
dc.subjectавтентичні матеріалиuk
dc.subjectglobalizationuk
dc.subjectcompetent approachuk
dc.subjectlinguistic and communicative competenceuk
dc.subjectacculturationuk
dc.subjectsocio-cultural approachuk
dc.subjectstudy of cultureuk
dc.subjectsocializationuk
dc.subjectspeech etiquetteuk
dc.subjectcorporate cultureuk
dc.subjectauthentic materialsuk
dc.subjectглобализацияuk
dc.subjectкомпетентностный подходuk
dc.subjectлингвистическая и коммуникативная компетенцияuk
dc.subjectсоциокультурный подходuk
dc.subjectинкультуризацияuk
dc.subjectкультурознаниеuk
dc.subjectсоциализацияuk
dc.subjectречевой этикетuk
dc.subjectкорпоративная культураuk
dc.subjectаутентичные материалыuk
dc.titleРеалізація соціокультурного підходу до викладання іноземних мов у вищій школіuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc81’243:37.091.3:378uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record