Кафедра іноземних мов факультету маркетингу

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 237
 • Item
  Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти в процесі навчання фаховій англійській мові в економічному ВНЗ
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-27) Червінська, Лариса Михайлівна; Chervinska, Larysa; Червинская, Лариса Михайловна
  Стаття розглядає проблеми організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання, викликаного воєнним станом в Україні. Автор статті аналізує функції самостійної роботи та специфіку її виконання в умовах онлайн та асинхронного навчання фаховій англійській мові та способи їх реалізації. The article envisages the problems of the organization of self-educational activities for the higher education students under the distant learning conditions due to the war situation in Ukraine. The author analyses the functions of the self-educational activities and specifies the aspects of its realization in the terms of online and distant learning of the professional English language.
 • Item
  Пропаганда як складник інформаційної війни: типи, методи, сфери поширення
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Краснопольська, Марія Ігорівна; Krasnopolska, Mariia; Краснопольская, Мария Игоревна
 • Item
  Культурна пропаганда рф: приниження та дегуманізація українців
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-21) Бочарова, Ірина Василівна; Bocharova, Iryna; Бочарова, Ирина Васильевна; Краснопольська, Марія Ігорівна; Krasnopolska, Mariia; Краснопольская, Мария Игоревна
 • Item
  Розвиток міжнародного туризму в Україні в період глобалізації
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-03) Дербеньова, Я. В.; Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
  У статті встановлено, що потрібно враховувати вплив факторів, які мають негативне значення, у тому числі: військові та соціальні конфлікти, природні катастрофи, економічні кризи і культурні суперечності на розвиток міжнародного туризму в Україні в період глобалізації. З’ясовано, що розвиток міжнародного туризму повинен здійснюватися у контексті глобальних тенденцій і формування глобального туристичного простору, дотримуючись імперативів та використовуючи вплив драйверів.
 • Item
  Informative and manipulative functions of media discourse
  (Scientific Publishing Center «InterConf», 2022-06) Plotnikova, Olena; Плотнікова, Олена Валеріївна; Плотникова, Елена Валерьевна; Herman, Kseniia; Герман, Ксенія Віталіївна; Герман, Ксения Витальевна
 • Item
  To the problem of mass media functional and stylistic standards
  (NGO European Scientific Platform, 2022-05-06) Plotnikova, Olena; Плотнікова, Олена Валеріївна; Плотникова, Елена Валерьевна; Herman, Kseniia; Герман, Ксенія Віталіївна; Герман, Ксения Витальевна
 • Item
  Гендерна (не)рівність у сфері вищої освіти України: основні засади та статистика
  (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-02-14) Краснопольська, Марія Ігорівна; Krasnopolska, Mariia; Краснопольская, Мария Игоревна
 • Item
  Значущість перепитувань у прагматичному мовленні
  (Міжнародний гуманітарний університет, 2019) Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
  Стаття присвячена розгляду значущості перепитувань у прагматичному мовленні. Перепитування вживаються з метою передачі внутрішніх емоцій і почуттів мовців, що допомагає їм глибше спілкуватися. Вони можуть характеризуватися по-різному стосовно прагматичного аспекту. The articlr has been devoted to meaningfulness of echo-questions in the pragmatic speech. Echo-questins are used with the purpose of transforming of inner emotions and feelings of speakers which help them to communicate more deeply. They can be characterized differently according to the pragmatic aspect. Статья посвящена рассмотрению значительности переспросов в прагматической речи. Переспросы употребляются с целью передачи внутренних эмоций и чувств говорящих, что помогает им глубже общаться. Они могут характеризоваться по-разному соответственно прагматическому аспекту.
 • Item
  Перепитування в англійському мовленні діалогічних текстів
  (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019) Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
  Стаття присвячена дослідженню перепитувань в англійському мовленні діалогічних текстів. Перепитування – це особливий тип питальних речень, які можуть аналізуватися в структурно-семантичному та прагматичному аспектах. Вони дають можливість мовцям передавати різні внутрішні почуття. Цей лінгвістичний засіб є важливим у комунікації. Перепитування дають можливість спілкуватися не лише на граматичному рівні, але й на прагматичному. The article is devoted to the research of echo-questions in English speech of dialogue texts. Echo-questions are a specific type of the interrogative sentences which can be analyzed according to the structural and semantic aspect and pragmatic aspect. They give the opportunity for speakers to express different inner feelings. This linguistic mean is important in the communication. Echo-questions give the opportunity to communicate not only on the grammatical level but also on the pragmatic level. Статья посвящается исследованию вопросов-переспросов в английской речи диалогических текстов. Вопросы- переспросы – это особенный тип вопросительных предложений, которые могут анализироваться в структурно- семантическом и прагматическом аспектах. Они дают возможность говорящим передавать разные внутренние чувства. Это лингвистическое средство есть важным в коммуникации. Вопросы-переспросы дают возможность общаться не только на грамматическом уровне, но и на прагматическом.
 • Item
  Демократичне державне управління як основа ефективного економічного розвитку держав
  (Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», 2020-11-07) Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
 • Item
  Демократичні принципи державного управління
  (Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020) Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
  Розглянуто демократичні принципи державного управління. Об’єктивність — це найважливіша риса демократичних принципів державного управління. Демократичні принципи державного управління включають політичні, економічні та культурні принципи, які дають свободу всім людям суспільства. Демократія — одна з основних функцій державного управління, яка показує, що уряд повинен захищати права людини на свободу слова і релігії, право рівного захисту відповідно до закону і можливість організовувати і брати участь у політичному, економічному і культурному житті суспільства. Сучасні процеси демократизації призвели до скасування цієї виборчої кваліфікації. Це стосується дискримінаційних виборчих кваліфікацій, які повністю усуваються в різних країнах. Це сприяє демократизації процесів державного управління. Демократичні принципи державного управління базуються стосовно теоретичних критеріїв демократії, яка формується людською цивілізацією, які мають владу і засоби для вираження волі людей. Боротьба за демократію упродовж історії показує, що демократичні принципи державного управління є важливими в теперішній час. Вони можливі, якщо базуються на принципі плюралізму у взаємодії з іншими принципами і вимагають універсальної важливості для сучасної демократії. Демократичні принципи державного управління полягають у взаємодії із соціальними процесами розвитку демократичного суспільства. Вони — пряма реалізація людей як головного предмета демократичних відносин. Участь людей у державному управлінні будується на свободі зібрань та асоціацій, які докладають зусиль для того, щоб краще зрозуміти те, як краще досягти результатів ідентифікації та керування ризиками та вимірювати вплив підзвітності державного управління. Люди мають рівні права не тільки під час виборів, але і в іншому соціальному житті: економічному і культурному. Вони мають можливість впливати на справи через соціальні форми демократії. The article examines the democratic principles of public administration. Objectivity is the most important feature of democratic principles of public administration. Democratic principles of public administration include political, economic and cultural principles providing freedom to all people in society. Democracy is one of the main functions of public administration, which shows that government should protect human rights to freedom of speech and religion, right to equal protection under the law and ability to organize and participate in political, economic and cultural life of society. Modern processes of democratization have led to cancellation of greater electoral qualifications. This applies to discriminatory electoral qualifications, which are completely eliminated in different countries. This contributes to the democratization of administrative processes. Democratic principles of public administration are based on the theoretical concept of democracy that is formed by human civilization. Democratic principles of public administration having the power and means to express the will of the people. The fight for democracy throughout history shows that democratic principles of public administration are important today. They are possible if they are based on the principle of pluralism together with other principles and require universal importance for modern democracy. Democratic principles of public administration consist in interaction with social processes of democratic society development. They are the direct representation of people as the main subject of democratic relations. The participation of people in public administration is based on freedom of meetings and associations, which make efforts to better understand how to achieve the results of risk identification and management and to measure the impact of public administration accountability. People have equal rights not only during elections, but also in other social life: economic and cultural. They have the ability to influence affairs through social forms of democracy. Рассматрены демократические принципы государственного управления. Объективность — это наиболее важная черта демократических принципов государственного управления. Демократические принципы государственного управления включают политические, экономические и культурные принципы, которые обеспечивают свободу всем людям общества. Демократия — это одна из основных функций государственного управления, которая показывает, что правительство должно защищать права человека на свободу слова и религиозность, право равной защиты в соответствии с законом и возможность организовывать и принимать участие в политической, экономической жизни общества. Современные процессы демократизации привели к отмене самой электоральной квалификации. Это касается дискриминационных электоральных квалификаций, которые полностью устраняются в разных странах. Это способствует демократизации процессов государственного управления. Демократические принципы государственного управления базируются относительно теоретических критериев демократии, формируются человеческой цивилизацией, которые имеют власть и средства для выражения воли людей. Борьба за демократию на протяжении истории показывает, что демократические принципы государственного управления являются важными в настоящее время. Они возможны, если базируются на принципе плюрализма во взаимодействии с другими принципами и требующие всеобщей важности для современной демократии. Демократические принципы государственного управления заключаются во взаимодействии с социальными процессами развития демократического общества. Они — прямая реализация людей как главного объекта демократических отношений. Участие людей в государственном управлении строится на свободе собраний и ассоциаций, которые прилагают усилия для того, чтобы лучше понять то, как лучше достичь результатов идентификации и управления рисками и измерять влияние подотчетности государственного управления. Люди имеют равные права не только во время выборов, но и в другой социальной жизни: экономической и культурной. Они имеют возможность влиять на дела через социальные формы демократии.
 • Item
  Ефективність державного управління в період глобалізації
  (Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, 2020) Юсеф, Нахля Наімавна; Yusef, Nakhlia; Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
  Держава в період глобалізації являє собою демократичну організацію влади і це єдина політична організація суспільства, яка поширює свою владу на територію країни і її населення, має у своєму розпорядженні для цього спеціальнийапарат управління і володіє суверенітетом. Різноманітність держави в період глобалізації проявляється в тому, що вона виступає якдемократичне явище людської цивілізації. Держава в період глобалізації регулює своє суспільне життя на основі права. Ефективність держави в період глобалізації розкривається через її функції. Функції держави прийнято поділяти на внутрішні і зовнішні, а також класифікувати за головними сферами суспільної діяльності як політичні, економічні, соціальні, гуманітарні та екологічні. На сучасному етапі глобалізаційного розвитку виникають конфліктні моменти в процесі управління державою,що залежить від її соціально- політичної та економічної структури. Сучасний етап розвитку держави характеризується новими викликами глобалізації , вирішення яких передбачає зміну мислення політичного, економічного, соціального та екологічного змісту. Зазначимо, що ефективність державного управління в період глобалізації полягає в дотриманні демократичних принципів регулювання політичних та економічних відносин з іншими державами без застосування насильства . Таким чином, ефективність державного управління в період глобалізації також залежить від конкурентоспроможності держави та її здатності збільшувати зайнятість населення створюючи нові робочі місця та полягає в турботливому ставленні до людей, враховуючи їхні політичні та економічні інтереси, забезпеченні їх конкурентоспроможності. Удосконалення демократичної системи державного управління впливає на ефективність державного управління в період глобалізації. In the period of globalization the state is a democratic organization of power and it is the only political organization of society that extends its power to the territory of the country and its population has a special apparatus of governance for this purpose and has sovereignty. The differences of the state nature in the period of globalization is manifested as democratic phenomenon of human civilization. In the period of globalization the state regulates its social life on the basis law. The efficiency of the state governance in the period of globalization is revealed through its functions. At the present period of globalization there are conflicts in the process of governing of states which depends on its social, political and economic structure. The current stage of state development is characterized by new challenges of globalization and their decision involves changing of political , economic, social and environmental content. It should be noted that the effectiveness of state governance in the period globalization consists in observing the democratic principles of regulating political and economic relations with other states without using of violence. Thus, the efficiency of state governance in the period of globalization depends on the competitiveness of the state and its ability to increase employment by creating new jobs and caring towards the people taking into account their political and economic interest ensuring their competitiveness in the period of globalization.
 • Item
  Тенденції демократичного розвитку державного управління
  (Громадська організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», 2021-02-07) Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
 • Item
  Прагматична модальність стимулюючих перепитувань
  (Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021) Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
  Стимулюючі перепитування – це особливий тип питальних речень, стимулюючий засіб якого полягає в особливому посиленому впливові на мовця та в тому, що він служить комунікативним засобом. У дослідженні обґрунтовується думка про стимулюючі перепитування, що з лінгвістичної точки зору становить неодноразову появу мовленнєвої одиниці в певному проміжку мовлення на відповідному лінгвістичному рівні. Явище стимулюючого перепитування має місце на всіх лінгвістичних рівнях. Між стимулюючими перепитуваннями різних рівнів існує тісний взаємозв’язок: у межах одного рівня одиниці вступають між собою в синтагматичні та парадигматичні відношення, а стимулююче перепитування вищих рівнів включають стимулюючі перепитування нижчих рівнів. Прикладом взаємодії одиниць мовленнєвих рівнів може служити взаємодія лексичного та морфологічного рівнів. Доцільно розглядати стимулюючі перепитування в діалогічному мовленні. У межах діалогу із трьох реплік можуть, з одного боку, взаємодіяти різні типи стимулюючих перепитувань, а з іншого – один із цих типів структурно-лексичного зв’язку може пов’язувати всі висловлювання діалогу з трьох реплік чи тільки дві з них. Цей лінгвістичний феномен розглядається як засіб вираження прагматичної модальності. Беручи до уваги прагматичну модальність стимулюючого перепитування на відповідних лінгвістичних рівнях, структурні та семантичні ознаки стимулюючого перепитування, здійснюється класифікація стимулюючого перепитування на морфологічні, лексико-синтаксичні та текстологічні. Стимулюючі перепитування також можуть бути часткові, тобто стимулюючі перепитування, які повторюють лише один структурний елемент попереднього висловлення; частково-ускладнені, тобто стимулюючі перепитування, в яких повторюється декілька слів попередньої репліки; повні стимулюючі перепитування, які повторюють попереднє висловлення повністю; трансформовані стимулюючі перепитування, тобто такі, які змінюють граматичну структуру чи лексичне наповнення компонентів; подвійні стимулюючі перепитування, тобто перепитування, які повторюють один чи декілька елементів попереднього висловлення, чи повністю висловлення двічі. Функціонування різних видів стимулюючих перепитувань, які беруть участь в організації мовлення, розглядають як засіб вираження прагматичної модальності перепитування. Stimulating echo-questions are a special type of interrogative sentences, the stimulating means of which consists in the special influence on the speaker and in the fact that he serves as a communicative means. The idea of stimulating echo- questions is justified in the research which is from the linguistic point of view is the repeatedly emersion of the speech unit in a certain period of speech at the appropriate linguistic level. The phenomenon of stimulating echo-questions takes place at all linguistic levels. There is a close relationship between stimulating echo-questions at different levels: units enter into syntagmatic and paradigmatic relationships within one level, and stimulating echo-questions at higher levels include stimulating echo-questions at lower levels. An example of the interaction of units of speech levels is the interaction of lexical and morphological levels. It is expedient to consider stimulating echo-questions in dialogic speech. On the one hand, different types of stimulating echo-questions can interact within the three-phrase dialogue and on the other hand, one of these types of structural-lexical connection can connect all or only two of the three-phrase dialogue utterances. This linguistic phenomenon is seen as a means of expressing of the pragmatic modality. Taking into account the pragmatic modality of stimulating echo-questions at the appropriate linguistic levels, structural and semantic features of stimulating echo-questions, the classification of stimulating echo-questions into morphological, lexical, syntactic and textual is carried out. Stimulating echo-questions can also be partial. These are stimulating echo-questions that repeat only one structural element of the previous statement; partially –complicated echo-questions . These are stimulating echo-questions in which several words of the previous utterance are repeated; complete stimulating echo-questions that repeat the previous statement completely; transformed stimulating echo-questions, those ones that change the grammatical structure or lexical content of the components; double stimulating echo-questions that repeat one or more elements of the previous statement, or the whole statement twice. The functioning of different types of stimulating echo-questions, which participate in the organization of speech, is considered as a means of expressing the pragmatic modality of echo-questions.
 • Item
  З досвіду професійно-орієнтованого навчання англійській мові в економічному ВНЗ
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Червінська, Лариса Михайлівна; Chervinska, Larysa; Червинская, Лариса Михайловна
  Стаття аналізує особливості особистісного підходу до навчання фаховій англійській мові в економічному ВНЗ. Розглядаються проблеми мовної підготовки майбутніх спеціалістів та формування мовної компетенції. The article analyses certain aspects of individual approach to the learning process of professional English at the economic universities. The problems of the acquiring of the professional English competence are analysed.
 • Item
  Онлайн освіта в час викликів: очікування та реальність
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Рабійчук, Л. С.; Завідонова, Наталія Іванівна; Zavidonova, Nataliia; Завидонова, Наталия Ивановна
  Стаття розглядає деякі аспекти використання хмарних сервісів в освітньому середовищі в час викликів. Надаються приклади використання онлайн платформ Google Class, Zoom, Moodle, ЕdX та Coursera. Описуються переваги та недоліки онлайн освіти. The article deals with some aspects of using cloud services in educational environment in challenging times. It presents the examples of online platforms like Google Class, Zoom, Moodle, ЕdX and Coursera. Advantages and disadvantages of online education are described.
 • Item
  Комунікативні ознаки культури мовлення в умовах інформаційного суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Василенко, Ірина Олександрівна; Vasylenko, Iryna; Василенко, Ирина Александровна
  Предметом розгляду статті є визначення чинників, що сприяють підвищенню культури комунікативних процесів, що відбуваються в сучасному інформаційному суспільстві. Досягненню ефективної адаптації в іншомовному середовищі сприяє комбінований підхід до вивчення іноземних мов, а саме поєднання лексико-граматичних знань з соціокультурною інформацією про країну, мова якої вивчається. The subject of this article is to determine the factors that contribute to improving the culture of communicative processes occurring in the modern information society. Achieving effective adaptation in a foreign language environment is facilitated by a combined approach to the study of foreign languages, namely the combination of lexical and grammatical knowledge with socio-cultural information about the country whose language is studied.
 • Item
  Перепитування як особливий модельний засіб комунікації в діалогічній формі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21) Артеменко, Антоніна Іванівна; Artemenko, Antonina; Артеменко, Антонина Ивановна
 • Item
  Використання IT-технологій на заняттях з іноземних мов як засіб формування інтелектуального капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04) Червінська, Лариса Михайлівна; Chervinska, L.; Червинская, Лариса Михайловна
  Перелічено освітні проблеми сучасності, пов’язані з формуванням людського капіталу. Виділено основні принципи та складові навчального процесу. Висвітлено переваги викладaння іноземних мов із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Розкрита роль освіти ХХІ століття у розвитку інтелектуального капіталу. The educational problems of our time related to the formation of human capital are listed. The basic principles and components of the educational process are defined. The advantages of teaching foreign languages using information and communication technologies are highlighted. The role of education in the 21st century in the development of intellectual capital is proved.
 • Item
  Інновації у викладанні іноземних мов в умовах змішаного навчання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04) Василенко, Ірина Олександрівна; Vasylenko, Iryna; Василенко, Ирина Александровна
  Предметом розгляду статті є питання ефективного впровадження в навчальний процес сучасних цифрових технологій в умовах переходу до змішаного навчання. Розглянуто певні переваги та недоліки вивчення іноземної мови через поєднання традиційних та інноваційних методів викладання з акцентом на необхідність осучаснення підходів до викладання іноземної мови у нелінгвістичному ВНЗ. The article deals with the problem of efficient introduction of modern digital technologies into the educational process when switching to blended learning. Certain advantages and disadvantages of a foreign language learning by means of traditional and innovative teaching methods combination with an emphasis on the need to modernize a foreign language teaching approaches in a non-linguistic university are considered.