Collections in this community

Recent Submissions

 • Дослідження структури та динаміки капітальних вкладень в Україні за 2010–2013 роки 

  Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-18)
  У статті розглянуто динаміку і структуру капітальних вкладень в Україні за 2010–2013 роки. Досліджено джерела фінансування капітальних вкладень в Україні. З’ясовано структуру капітальних вкладень по регіонах України за ...
 • Нематеріальні активи як елемент облікової політики 

  Білозор, Людмила Василівна; Belozor, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-22)
  У статті висвітлено напрями формування інформаційного забезпечення щодо нематеріальних активів в наказі про облікову політику підприємства, з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. ...
 • Особливості проведення внутрішнього контролю адміністративних витрат 

  Гончар, Ірина Ігорівна; Honchar, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-11)
  У статті розглянуто поняття внутрішнього контролю, складові елементи внутрішнього контролю, наведено сутність внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства.
 • Незавершене виробництво в рослинництві як елемент облікової політики сільськогосподарського підприємства 

  Бірюк, Олена Григорівна; Biriuk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23)
  У статті розглянуто питання щодо відображення інформації про незавершене виробництво в рослинництві у наказі про облікову політику сільськогосподарського підприємства згідно чинного законодавства України.
 • Визнання та облік саджанців декоративних культур 

  Мервенецька, Вікторія Федорівна; Mervenetska, Viktoriya; Коцупатрий, Михайло Миколайович; Koczupatryj, Мykhajlo (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-10)
  Висвітлено основні проблеми обліку в декоративному садівництві. Розкрито суперечливі моменти щодо оцінки саджанців декоративних культур за справедливою вартістю. Визначено основні шляхи розв’язання проблеми оцінки та ...
 • Калькулювання собівартості в управлінні виробництвом продукції рослинництва 

  Кругла, Марина Миколаївна; Kruhla, M. N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто значення калькулювання собівартості продукції рослинництва для прийняття управлінських рішень, пов’язаних з плануванням виробничої діяльності підприємства, оптимізацією витрат, ціноутворенням. Здійснено ...
 • Впровадження інноваційних технологій підприємствами АПК 

  Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-03)
  У статті досліджено сутність поняття «впровадження» та його зв’язок із суміжними поняттями «трансфер» і «комерціалізація». Запропоновано послідовність етапів процесу впровадження інноваційних технологій. Розглянуто ...
 • Актуальні питання мотиваційної складової менедженту персоналу в агропромислових формуваннях 

  Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, V.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-15)
  У статті розглянуто актуальні питання стану трудової мотивації як складової менедженту в агропромислових формуваннях, а також визначено основні напрямки вдосконалення методів мотивації з метою підвищення трудової активності ...
 • Специфіка впровадження збалансованої системи показників (ЗСП) у аграрному підприємстві 

  Коваль, Павло Васильович; Koval, Pavlo; Ткаченко, Наталія В.; Tkachenko, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-17)
  У статті висвітлено сучасні підходи щодо удосконалення та розвитку системи менеджменту в підприємстві в умовах посилення конкуренції та глобалізаційних процесів. Зроблено спробу розробити та обґрунтувати можливості ...
 • Ефективність селекції молочної худоби у великих аграрних підприємствах 

  Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, Fedir; Иваненко, Федор Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-06)
  У статті розглянуто методичні підходи щодо оцінки показників відтворення і молочної продуктивності корів у виробничих умовах ДП «Чайка». Наведено порівняльну оцінку генетичного потенціалу найбільш чисельних і значимих для ...
 • Управління підприємствами АПК України на основі сучасних концепцій маркетингу 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Yerankin, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-05)
  У статті розроблено концептуальні засади обґрунтування управління підприємствами АПК України на основі сучасних концепцій маркетингу. Визначено стратегічні аспекти розвитку сучасної концепції маркетингу на підприємствах ...
 • Специфіка організаційно-економічної складової великотоварних агропромислових формувань та її вплив на їх функціонування 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demyanenko, Sergiy; Демьяненко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-19)
  У статті досліджено особливості організаційно-економічної складової великотоварних агропромислових формувань, такі як великомасштабне виробництво, агропромислова інтеграція, можливості виробляти і експортувати якісну ...
 • Ефект масштабу у великотоварних агропромислових формуваннях 

  Зарицька, Наталія Петрівна; Zarytska, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-10)
  Стаття присвячена розвитку великотоварних агропромислових формувань в Україні. Висвітлено сучасний стан землекористування даними компаніями, зокрема проаналізовано виявлення ефекту масштабу.
 • Роль сільської громади в управлінні спільними ресурсами як один зі шляхів забезпечення сталого розвитку села 

  Висоцька, Оксана Мілентіївна; Vysotska, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23)
  У статті розглянуто питання розвитку сільської території, пов’язані з необхідністю підвищення ролі сільської громади. Розвинута сільська громада може сприяти економічному відродженню села, подоланню спільних проблем, ...
 • Фінансово-економічний стан великотоварних АПФ: причини погіршення і напрями стабілізації 

  Андрійчук, Василь Гаврилович; Andriichuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-12-17)
  У статті з’ясовано причини значного погіршення фінансово-економічного стану сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі великих аграрних та агропромислових компаній. Обґрунтовано напрями і механізми подолання ...
 • Діяльність агрохолдингів як нових типів великотоварних агропромислових формувань 

  Очеретяна, Вікторія Вікторівна; Ocheretyana, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23)
  У статті розгляуто особливості діяльності холдингів в агропромисловому комплексі України. Представлено основні результати дослідження сутності та значення агрохолдингів як нової інтеграційної форми організації господарювання ...
 • Використання «хмарних» технологій у корпоративному управлінні агропромисловими формуваннями 

  Саханда, Владислав Володимирович; Sakhanda, Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-12)
  У статті розглянуто проблеми взаємозв’язку корпоративного управління та «хмарних» технологій, як одного із засобів забезпечення ведення бізнесу та можливості отримання актуальної інформації в будь-якій точці світу.
 • Сучасні тенденції розвитку аутсорсингу у великотоварних агропромислових формуваннях 

  Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-17)
  У статті описано сучасні тенденції розвитку аутсорсингу у великотоварних агропромислових формуваннях як елемента управлінського рішення щодо оптимізації операційних витрат з виробництва, переробки та реалізації ...
 • Проблемні аспекти управління великотоварними агропромисловими формуваннями 

  Сас, Олександр Олександрович; Sas, О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-02)
  Досліджено та згруповано проблемні аспекти управління у великотоварних агропромислових формуваннях із врахуванням притаманних їм організаційних і фінансово-економічних особливостей (природні, зовнішні та внутрішні). ...
 • Крупноземельний сільськогосподарський товаровиробник у площині формування ринку зайнятості сільської місцевості 

  Судеркін, Анатолій Миколайович; Suderkin, Anatoliy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-05)
  У статті досліджено формування крупноземельних сільськогосподарських товаровиробників у межах Київської області, проаналізовано в ретроспективі зміни в структурі посівних площ основних сільськогосподарських культур. Виявлено ...

View More