Видання присвячується теоретико-методологічним та прикладним аспектам дослідження соціально-трудових відносин. Широко висвітлюються проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин; основні питання, нові виклики і тенденції розвитку соціальної політики України; компенсаційна політика в системі соціально-трудових відносин на макрорівні; проблеми, індикатори та механізм регулювання процесів соціалізації ринку праці в Україні; діалектика розвитку гнучких форм зайнятості; дослідження стану і визначення напрямів забезпечення процесів інтелектуалізації трудового потенціалу. Розвиваються сучасні підходи до управління персоналом, управління знаннями на макро- та макрорівнях, напрями трансформації функцій служби персоналу та ін. Дане видання є некомерційним і призначене для широкого кола фахівців.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Конкурентоспроможність ринку праці України в умовах сучасних глобальних викликів 

  Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yurii; Маршавин, Юрий Николаевич; Кицак, Тарас Григорович; Kytsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич; Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович; Леонтенко, Ольга Михайлівна; Leontenko, Olha; Леонтенко, Ольга Михайловна; Василенко, Андрій Олександрович; Vasylenko, Andrii; Василенко, Андрей Александрович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Актуальність статті обумовлена необхідністю визначення концептуальних напрямів посилення конкурентоспроможності національного ринку праці в умовах загострення міжнародних процесів у площині суперництва за висококваліфікованих ...
 • Political economy of modern strategic management 

  Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaitsev, Yurii; Зайцев, Юрий Кузьмич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті досліджена актуальна проблема розвитку нової архітектоніки світової економіки та світового суспільства, проблема теоретико-методологічних, парадигмальних змін у системі управління цими процесами на мікро- та ...
 • Цифровий соціальний захист в Україні: передумови та стратегічні виклики 

  Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  За сучасних тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій цифрова трансформація стає ключовою вимогою в багатьох суспільних сферах. Цифрові технології довели свою значущість не лише суттєвим підвищенням ...
 • Проблеми та перспективи розвитку дистанційного HRM в Україні у воєнний та післявоєнний час 

  Середа, Ганна В.; Sereda, Hanna (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в новій, цифровій економіці закономірно трансформує сферу менеджменту та соціально-трудових відносин – поширюються нетрадиційні формі зайнятості та організації роботи. ...
 • Аналіз впливу диджиталізації на попит і пропозицію на ринку праці України 

  Бараш, Аліна Ю.; Barash, Alina; Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Iryna; Петрова, Ирина Леонидовна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті визначено вплив цифровізації та автоматизації виробничих процесів на попит і пропозицію на ринку праці України. Встановлено позитивні наслідки оцифривізації, які стабілізують ситуацію на вітчизняному ринку праці, ...
 • Організація трудових процесів за умов нестабільної глобальної екосистеми 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberh, Tetiana; Вонберг, Татьяна Викторовна; Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Пандемія внесла корективи в процеси зайнятості та прискорила дестандартизацію останньої, змусивши країни активізувати використання можливостей цифрової економіки для підтримки активності бізнес-процесів під час вимушеного ...
 • Цифрові інстументи дистанційного навчання в системі корпоративного навчання та розвитку персоналу 

  Варіс, Ірина Олександрівна; Варіс, (Волобоєва) Ірина Олександрівна; Varis, Iryna; Варис, Ирина Александровна; Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна; Бурда, Анастасія В.; Burda, Anastasia (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Актуальність дослідження визначена потребою вибору оптимальних способів реалізації процесів корпоративного навчання у екстремальних умовах. Адаптація звичних для всіх інструментів опанування знань для дистанційного ...
 • Як запобігти фіктивізації людського капіталу: досвід вищої освіти Польщі 

  Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено досвід Польщі в питаннях формування й використання людського капіталу в освітній сфері, чинники його фіктивізації в умовах пандемії COVID-19, визначено пріоритетні проблеми (низький рівень доступу до якісних ...
 • Соціальна безпека як критерій фективності соціальної політики: теоретичний аспект, методологічні засади оцінювання та реалії в Україні 

  Юрчик, Галина Миколаївна; Yurchyk, Halyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Невирішеність та загострення соціальних проблем та ризиків в Україні обумовлюють необхідність пошуку підходів до оцінювання ефективності соціальної політики. На основі узагальнення та критичного аналізу існуючих наукових ...
 • Концептуальні засади впровадження системи управління знаннями в бізнес-організаціях 

  Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Управління знаннями набуває особливої актуальності для сучасних організацій, адже те, як бізнес отримує, поширює та використовує знання є визначальною умовою в його здатності успішно розвиватись та конкурувати в умовах ...
 • Проблеми, перешкоди та можливості формування системи соціального та правового захисту платформних працівників в Україні: експертні оцінки 

  Панькова, Оксана Володимирівна; Pankova, Oksana; Панькова, Оксана Владимировна; Касперович, Олександр Юрійович; Kasperovych, Oleksandr; Касперович, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Цифровізація економіки, формування нового технологічного базису “Індустрії 4.0” призводять до фундаментальних змін в соціально-трудовій сфері. Якісно нового формату та змісту набувають соціально-трудові відносини в цілому ...
 • Регламентування роботи на умовах краудсорсингу 

  Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич; Кузьменко, Галина Іванівна; Kuzmenko, Halyna; Кузьменко, Галина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Актуальність дослідження зумовлена поширенням атипових форм залучення персоналу до виконання робіт та потребою переосмислення змісту соціально-трудових відносин, що реалізуються у віртуальному просторі, необхідністю ...
 • Атомізація життєвого простору та дифузія трудової діяльності в умовах коронакризи: прояв, наслідки, вектори подолання 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Симбіоз нових можливостей, спричинених проривними технологіями цифрової доби («великий вибух–1»), та нових викликів і загроз, зумовлених санітарно-епідеміологічними вимогами коронавірусної пандемії («великий вибух–2»), ...
 • Освітньо-науковий потенціал Запорізької області: характеристика та орієнтири його формування 

  Антонюк, Валентина П.; Antoniuk, Valentyna; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Для України принципово важливим є подолання дисбалансу в розвитку регіонів, серед яких і Запорізька область. Її інноваційний розвиток можливий лише завдяки формуванню і реалізації освітньо-наукового потенціалу. Тому метою ...
 • Якість трудового життя і нерівність: гендерний аспект 

  Рябоконь, Іван Олександрович; Riabokon, Ivan; Рябоконь, Иван Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено вплив гендерної нерівності на якість трудового життя, проаналізовано процеси і фактори, що формують гендерні проблеми в Україні. Метою дослідження є оцінка гендерної нерівності в процесі реалізації ...
 • Формування компетенцій інтернаціонального працівника в умовах трансформації глобального ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальний світовий ринок трудових ресурсів висуває до праці високі вимоги. Нові критерії якості трудового потенціалу особистості, яка імплементована у світогосподарські відносини визначаються не лише кваліфікацією і ...
 • Цифрова економіка та поява цифрової зайнятості 

  Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Iryna; Петрова, Ирина Леонидовна; Балика, Олена Г.; Balyka, Olena; Качан, Ганна М.; Kachan, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті виявлено центральну роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці країни, які вже давно стали важливою складовою життя кожної людини і є визначальною характеристикою цифрової трансформації. Основа ...
 • Ментальне здоров’я персоналу в умовах карантинних обмежень 

  Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svitlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Касяненко, Ярослав Анатолійович; Kasianenko, Yaroslav; Касяненко, Ярослав Анатольевич; Кицак, Тарас Григорович; Kytsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглядаються підходи до управління станом ментального здоров’я персоналу в умовах карантинних обмежень на основі людиноорієнтованих цінностей. Мета дослідження – провести аналіз сучасних факторів впливу на стан ...
 • Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах пандемії COVID-19 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті викладено результати дослідження проявів, трендів соціальної відповідальності бізнесу в умовах пандемії та ідентифіковано домінантні сфери її реалізації. Проведено аналіз еволюційного розвитку поглядів та підходів ...
 • Аналіз інституціональних факторів, які обумовлюють гендерні розриви в оплаті праці в Україні 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Волковська, Анна Іванівна; Volkovska, Anna; Волковская, Анна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Незважаючи на прийняті Україною зобов’язання щодо заборони будь-якої дискримінації та забезпечення рівності між чоловіками і жінками, проблема гендерних розривів в оплаті праці залишається актуальною. Метою дослідження ...

View More