Визначення характеру та параметрів адаптації підприємств залежно від зовнішніх умов функціонування

Thumbnail Image
Date
2009-09-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано підходи до визначень сутності поняття адаптації підприємства та її способів. Здійснено спробу визначити характер та параметри адаптаційних здатностей підприємства залежно від змін зовнішнього середовища та обґрунтувати важливість їх дослідження в сучасних динамічних умовах господарювання.
The article concentrates on the analysis of the approaches to the definitions of the concept of the nature of the enterprise adaptation and its methods. An attempt was made to determine the nature and parameters of adaptive ability of the enterprise to reflect changes in the external environment and to justify the importance of their research in today's dynamic economic conditions.
Проанализированы подходы к определениям сущности понятия адаптации предприятия и ee способов. Предпринята попытка определить характер и параметры адаптационных способностей предприятия в зависимости от изменений внешней среды и обосновать важность их исследования в современных динамичных условиях хозяйствования.
Description
Keywords
адаптація підприємства, зміни зовнішнього середовища, характер адаптаційних здатностей, якісні та кількісні параметри, enterprise adaptation, external environment changes, adaptive abilities nature, qualitative and quantitative parameters, адаптация предприятия, изменения внешней среды, характер адаптационных способностей, качественные и количественные параметры
Citation
Малярчук О. Г. Визначення характеру та параметрів адаптації підприємств залежно від зовнішніх умов функціонування / О. Г. Малярчук // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Український Союз промисловців і підприємців, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [голов. ред. А. П. Наливайко]. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 97–103.